EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0331

2014/331/EU: Rådets afgørelse af 14. april 2014 om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

OJ L 167, 6.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/331/oj

Related international agreement

6.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 167/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 14. april 2014

om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, og om midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion

(2014/331/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43 sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd vedtog den 11. juli 2012 afgørelse 2012/419/EU (1) om ændring, med virkning fra den 1. januar 2014, af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union. Fra den dato ophørte Mayotte med at være et oversøisk land eller territorie og blev en region i den yderste periferi af Unionen som nævnt i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(2)

Rådet bemyndigede Kommissionen til på Unionens vegne at føre forhandlinger om en aftale med Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Unions farvande og marine biologiske ressourcer i den eksklusive økonomiske zone ud for Mayottes kyst.

(3)

Disse forhandlinger resulterede i, at aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion (»aftalen«), blev paraferet den 15. november 2013.

(4)

For at Mayottes myndigheder kan gennemføre den fælles fiskeripolitiks regler fra det tidspunkt, hvor Mayotte bliver en region i den yderste periferi, er det nødvendigt at etablere passende administrative rammer, kontrolaktiviteter og fysisk infrastruktur samt at levere passende kapacitetsopbygning. Dette vil også bidrage til at sikre opfyldelse af Unionens internationale rapporteringsforpligtelser.

(5)

De nødvendige finansielle midler bør stilles til rådighed for fiskerimyndighederne i Mayotte gennem anvendelsen af de afgifter, rederne betaler direkte til Mayotte. Sådan en løsning er endnu mere passende i lyset af de gode forbindelser, der er udviklet mellem Seychellernes flåde og lokalsamfundet i den franske region i den yderste periferi, Mayotte. Den fiskeriflåde, der fører Seychellernes flag, har opereret i Mayottes farvande i flere år i kraft af en aftale mellem Mayotte og rederne, hvorved rederne betaler en licensafgift til Mayotte for at fiske i dets farvande. Med henblik på at sikre kontinuiteten i fiskeriet og de deraf følgende fordele for Mayotte bør al betaling i forbindelse med tilladelser og fangster under denne aftale derfor komme lokalsamfundet i Mayotte direkte til gode.

(6)

Aftalen bør undertegnes.

(7)

For hurtigst muligt at sikre kontinuitet i Republikken Seychellernes fartøjers fiskeriaktiviteter bør aftalen anvendes midlertidigt i afventning af afslutningen af procedurerne for dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen på vegne af Unionen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om adgang for fiskerfartøjer, der fører Seychellernes flag, til Mayottes farvande og marine biologiske ressourcer, som er under Den Europæiske Unions jurisdiktion, godkendes hermed med forbehold af aftalens indgåelse.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1.   Frankrig bemyndiges til på vegne af sin region i den yderste periferi, Mayotte, at opkræve de betalinger vedrørende tilladelser og fangster og andre afgifter, som skal betales af redere for fiskerifartøjer, der fører Seychellernes flag, ved indrømmelse af adgang til farvande og marine biologiske ressourcer i EU-farvandene ud for Mayottes kyst, jf. bestemmelserne i kapitel III, afsnit 1, punkt 8 og 9, og afsnit 2 i bilaget til aftalen. Disse indtægter anvendes af Frankrig til etablering af passende administrative rammer, kontrolaktiviteter og fysisk infrastruktur samt til levering af passende kapacitetsopbygning, således at Mayottes administration kan opfylde kravene under den fælles fiskeripolitik.

2.   Frankrig fremsender oplysninger vedrørende denne bankkonto til Kommissionen.

3.   Ved udgangen af hvert år, hvor denne aftale gennemføres, fremsender Frankrig en udførlig rapport til Kommissionen om de betalinger, der er foretaget af fartøjer, der har tilladelse til at fiske, og anvendelsen af disse betalinger.

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne.

Artikel 4

Aftalen anvendes midlertidigt fra tidspunktet for undertegnelsen i afventning af afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 5

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2014.

På Rådets vegne

A. TSAFTARIS

Formand


(1)  Det Europæiske Råds afgørelse 2012/419/EU af 11. juli 2012 om ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union (EUT L 204 af 31.7.2012, s. 131).


Top