EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0312

2014/312/EU: Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (meddelt under nummer C(2014) 3429) EØS-relevant tekst

OJ L 164, 3.6.2014, p. 45–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj

3.6.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/45


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. maj 2014

om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker

(meddelt under nummer C(2014) 3429)

(EØS-relevant tekst)

(2014/312/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 66/2010 kan produkter, hvis miljøbelastning er nedbragt gennem hele deres livscyklus, få tildelt EU's miljømærke.

(2)

Forordning (EF) nr. 66/2010 foreskriver, at der fastsættes specifikke miljømærkekriterier for hver produktgruppe.

(3)

Med sigte på at afspejle det aktuelle tekniske niveau på markedet for denne produktgruppe og tage højde for de senere års innovation på området er det hensigtsmæssigt at ændre anvendelsesområdet for produktgruppen og opstille et revideret sæt miljøkriterier.

(4)

Kommissionens beslutning 2009/543/EF (2) og Kommissionens beslutning 2009/544/EF (3) omhandler henholdsvis indendørs og udendørs malinger og lakker. Disse beslutninger er blevet lagt sammen i et kriteriedokument for at mindske den administrative byrde for de ansvarlige organer og ansøgerne. De reviderede kriterier afspejler desuden nye krav til farlige stoffer, som er indført ved forordning (EF) nr. 66/2010 efter de tidligere beslutninger.

(5)

Kriterierne har navnlig til formål at fremme produkter, som har en mindsket miljøpåvirkning over hele deres livscyklus, er af god kvalitet, har et højt præstationsniveau og lang holdbarhed, og produkter, som indeholder begrænsede mængder farlige stoffer (4) og en begrænset mængde flygtige organiske forbindelser. Produkter med forbedrede præstationer i forhold til disse aspekter bør fremmes ved hjælp af miljømærket. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte EU-miljømærkekriterier for produktgruppen »malinger og lakker«.

(6)

De reviderede kriterier og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav bør gælde i fire år fra vedtagelsen af denne afgørelse, idet der tages hensyn til innovationscyklussen for denne produktgruppe.

(7)

Beslutning 2009/543/EF og beslutning 2009/544/EF bør derfor erstattes af nærværende afgørelse.

(8)

Producenter, hvis produkter er blevet tildelt miljømærket for henholdsvis indendørs og udendørs malinger og lakker på basis af kriterierne i beslutning 2009/543/EF og 2009/544/EF, bør indrømmes en overgangsperiode, så de får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter til de reviderede kriterier og krav.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Produktgruppen »indendørs og udendørs malinger og lakker« omfatter indendørs og udendørs dekorative malinger og lakker, træbejdse og tilsvarende produkter, som er beregnet til gør-det-selv eller professionelle brugere, og som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 204/42/EF (5).

2.   Produktgruppen »indendørs og udendørs malinger og lakker« omfatter bl.a. gulvlakker og -malinger; produkter, som tones af detailhandleren efter anmodning fra private kunder eller professionelle dekoratører; tonesystemer; dekorative malinger i flydende form eller pastaform, som af fabrikanten eventuelt er blevet tilpasset, tonet eller forberedt for at opfylde forbrugerens behov, herunder malinger til træ, bejdser til træ og træterrasser, facademalinger og malinger til metal, herunder primere og mellemlag til sådanne produktsystemer, jf. definitionen i bilag I til direktiv 2004/42/EF.

3.   Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen:

a)

anti-begroningsmalinger

b)

træbeskyttelsesprodukter

c)

overfladebehandlingsmidler til særlige industrielle og professionelle anvendelsesformål, herunder tykfilmmaling (heavy-duty coatings)

d)

pulvermaling

e)

UV-hærdende maling

f)

maling, som primært er beregnet til køretøjer

g)

produkter, hvis primære funktion ikke er at danne en film over underlaget, f.eks. olier og voks

h)

filler, jf. definitionen i EN ISO 4618

i)

maling til vejmærkning.

Artikel 2

I denne afgørelse forstås ved:

1)   »maling«: et pigmenteret overfladedækkende materiale i flydende form, pastaform eller pulverform, der, når det påføres et underlag, danner en uigennemsigtig film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber, og som efter påførelsen tørrer og danner et sammenhængende, vedhængende og beskyttende lag

2)   »lak«: et ufarvet overfladedækkende materiale, der, når det påføres et underlag, danner en sammenhængende transparent film med beskyttende, dekorative eller specifikke tekniske egenskaber, og som efter påførelsen tørrer og danner et sammenhængende, vedhængende og beskyttende lag

3)   »dekorative malinger og lakker«: malinger og lakker, der anvendes i og på bygninger, synligt træværk og bygningsaptering til dekorative og beskyttende formål

4)   »lasur«: et overfladebehandlingsmiddel, som giver en transparent eller semitransparent film, der forskønner træværk og beskytter det mod vejrliget, og som er let at vedligeholde

5)   »tonesystem«: en metode til fremstilling af farvet maling ud fra en »base« og kulørte tonefarver

6)   »facademaling«: et overfladedækkende materiale, som giver en dekorativ og beskyttende film, og som er til brug på beton, murværk, puds, calciumsilikatplader og fibercement

7)   »hæftegrundere«: overfladebehandlingsmidler formuleret til at stabilisere løse underlagspartikler eller give vandafvisende egenskaber

8)   »UV-hærdende malingsystemer«: overfladedækkende materiale, som hærdes ved bestråling med kunstigt UV-lys

9)   »pulvermaling«: beskyttende eller dekorativ overfladebelægning, som dannes ved at påføre underlaget en pulverbelægning, som smelter og danner en sammenhængende film

10)   »konserveringsmidler til anvendelse i beholdere«: produkter, som anvendes til konservering af industriprodukter ved at bremse mikrobielle ændringer for at sikre holdbarheden

11)   »konserveringsmidler til overfladefilm«: produkter, som anvendes til konservering af overfladefilm eller overfladebehandlingsmidler ved at bremse mikrobiel nedbrydning eller algevækst for at beskytte materialers eller genstandes oprindelige overfladeegenskaber

12)   »skindhindrende midler«: tilsætningsstoffer, som tilsættes overfladebehandlingsmidlet for at forhindre skinddannelse under produktion eller opbevaring af overfladebehandlingsmidlet

13)   »flygtige organiske forbindelser (VOC)«: alle organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt ikke over 250 °C målt ved normaltryk på 101,3 kPa, jf. definitionen i direktiv 2004/42/EF, og som i en kapillarkolonne elueres til og med Tetradecan (C14H30) for ikke-polære systemer eller Diethyl adipat (C10H18O4) for polære systemer

14)   »delvis flygtige organiske forbindelser (SVOC)«: alle organiske forbindelser med et begyndelseskogepunkt over 250 °C, og som i en kapillarkolonne (6) elueres mellem n-Tetradecan (C14H30) og n-Docosan (C22H46) for ikke-polære systemer og mellem Diethyl adipat (C10H18O4) og methyl palmitat (C17H34O2) for polære systemer

15)   »hvid og lys maling«: maling, som har en tristimulusværdi (Y-værdi) > 70 %

16)   »blank maling«: maling, som ved en brydningsvinkel på 60° har en reflektans ≥ 60

17)   »silkemat maling«: (også kaldet halvblank, satinmat, halvmat) maling, som ved en brydningsvinkel på 60° eller 85° har en reflektans < 60 og ≥ 10

18)   »mat maling«: maling, som ved en brydningsvinkel på 85° har en reflektans < 10

19)   »ekstramat maling«: maling, som ved en brydningsvinkel på 85° har en reflektans < 5

20)   »transparent« og »semitransparent«: film med et kontrastforhold < 98 % ved 120μ vådfilmstykkelse.

21)   »uigennemsigtig«: film med et kontrastforhold > 98 % ved 120μ vådfilmstykkelse.

Artikel 3

Et produkt kan kun få tildelt EU-miljømærket i medfør af forordning (EF) nr. 66/2010, hvis det tilhører produktgruppen »indendørs og udendørs malinger og lakker« som defineret i artikel 1 og opfylder kriterierne og de dertil hørende vurderings- og verifikationskrav i bilaget.

Artikel 4

Kriterierne og de dertil hørende vurderingskrav i bilaget gælder i en periode på fire år fra datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

Artikel 5

Til administrative formål tildeles kodenummeret »044« til produktgruppen »indendørs og udendørs malinger og lakker«.

Artikel 6

Beslutning 2009/543/EF og 2009/544/EF ophæves.

Artikel 7

1.   EU-miljømærkeansøgninger, der indgives for produkter i produktgruppen »indendørs og udendørs malinger og lakker« inden to måneder efter vedtagelsesdatoen for denne afgørelse, kan enten bygge på kriterierne i beslutning 2009/543/EF, eller beslutning 2009/544/EF eller på kriterierne i denne afgørelse. Ansøgninger bedømmes efter de kriterier, de bygger på.

2.   Når EU-miljømærket tildeles på grundlag af en ansøgning, der er bedømt efter kriterierne i beslutning 2009/543/EF eller beslutning 2009/544/EF, kan det anvendes i 12 måneder, efter at nærværende afgørelse er vedtaget.

Artikel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2014.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2009/543/EF af 13. august 2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til udendørs malinger og lakker (EUT L 181 af 14.7.2009, s. 27).

(3)  Kommissionens beslutning 2009/544/EF af 13. august 2008 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til indendørs malinger og lakker (EUT L 181 af 14.7.2009, s. 39).

(4)  Stoffer, for hvilke der er fastsat fareklasser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om ændring af direktiv 1999/13/EF (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87).

(6)  Som anført i afsnit 8.2.2 i FprCEN/TS 16516.


BILAG

EU-MILJØMÆRKEKRITERIER OG VURDERINGS- OG VERIFIKATIONSKRAV

Kriterier for at tildele EU's miljømærke til indendørs og udendørs malinger og lakker:

1.

Indhold af hvide pigmenter og skuremodstandsdygtighed i våd tilstand

2.

Titandioxid

3.

Brugseffektivitet

a)

Rækkeevne

b)

Modstandsdygtighed over for vand

c)

Vedhæftning

d)

Slidstyrke

e)

Vejrbestandighed

f)

Permeabilitet for vanddamp

g)

Permeabilitet for væskeformigt vand

h)

Bestandighed over for skimmel

i)

Dækning over revner

j)

Alkalibestandighed

k)

Korrosionsbestandighed

4.

Flygtige og delvis flygtige forbindelser (VOC og SVOC)

5.

Begrænsning af farlige stoffer og blandinger

a)

Generelle begrænsninger i forbindelse med fareklasser og risikosætninger

b)

Begrænsninger i forbindelse med særligt problematiske stoffer

c)

Begrænsninger i forbindelse med bestemte farlige stoffer

6.

Forbrugeroplysninger

7.

Oplysninger på EU-miljømærket

Kriterierne for EU-miljømærket afspejler produkterne med de bedste miljøpræstationer på markedet for malinger og lakker. Der kræves et højt kvalitets- og præstationsniveau for maling for at sikre produktets holdbarhed og på denne vis bidrage til en væsentlig reduktion af miljøpåvirkningen gennem hele malingens livscyklus. Derudover tager kriterierne sigte på at minimere brugen af flygtige og delvis flygtige organiske stoffer i formuleringen.

Brugen af kemiske produkter og udledningen af forurenende stoffer er en del af produktionsprocessen, men med et produkt, som bærer EU-miljømærket, får forbrugeren en garanti for, at brugen af sådanne stoffer er begrænset mest muligt uden at mindske produktets brugsegnethed. Derudover må den endelige maling eller lak ikke være klassificeret som akut toksisk eller til fare for miljøet i henhold til EU-lovgivningen om mærkning af produkter.

Hvor det er muligt, forbyder eller begrænser kriterierne mest muligt koncentrationen (der kræves af hensyn til specifikke funktioner og egenskaber) af en række stoffer, der er udpeget som værende farlige for menneskers sundhed eller for miljøet, og som eventuelt anvendes i formulering af malinger og lakker. Kun hvis et stof er påkrævet for at opfylde forbrugernes forventninger eller obligatoriske krav til produktet (f.eks. i forbindelse med malings holdbarhed), og hvis der ikke findes nogen anvendte og afprøvede tilgængelige alternativer, kan der indrømmet en undtagelse for et sådant stof til anvendelse i det miljømærkede produkt.

Undtagelser evalueres med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet og ud fra et videnskabeligt og teknisk grundlag, navnlig hvis der findes sikrere produkter på markedet.

Der kan blive tale om afprøvning af det endelige produkt for så vidt angår tilstedeværelsen af begrænsede farlige stoffer med henblik på at sikre et højt sikkerhedsniveau for forbrugerne.

Om nødvendigt pålægges der også strenge betingelser for håndteringen af stoffer i fremstillingsprocesser for malinger og lakker for at undgå, at arbejdstagere udsættes for farer. Verifikationen af overholdelsen af kriterierne er formuleret på en måde, som giver et højt sikkerhedsniveau for forbrugerne, afspejler ansøgernes reelle muligheder for at få oplysninger fra forsyningskæden og udelukker mulighederne for, at ansøgere kan køre på »frihjul«.

Vurdering og verifikation

a)

Krav

Der er for hvert kriterium anført specifikke vurderings- og verifikationskrav.

Når ansøgeren skal fremlægge erklæringer, dokumentation, analyser, prøvningsrapporter eller andet belæg for, at kriterierne opfyldes, kan disse stamme fra ansøgeren og/eller dennes leverandør(er) og/eller deres leverandør(er) alt efter omstændighederne.

Hvis der sker ændringer, f.eks. i leverandør, malingsformulering eller en udvidelse af produktudbuddet, som medfører en ændring af, hvordan malingen eller lakken opfylder et eller flere kriterier (alt efter, hvad der er relevant), skal licensindehaveren forelægge det relevante ansvarlige organ oplysninger, som påviser produktets fortsatte overholdelse af de relevante kriterier.

Der kan eventuelt anvendes andre prøvningsmetoder end dem, der er anført for de enkelte kriterier, hvis disse er beskrevet i brugsanvisningen til EU-miljømærkekriterieansøgningen, og hvis det ansvarlige organ, der skal vurdere ansøgningen, accepterer dem som ligeværdige.

Ansvarlige organer skal fortrinsvis anerkende de test, der er akkrediteret efter ISO 17025, og verifikationer, der er akkrediteret efter standard EN 45011 eller en tilsvarende international standard.

De ansvarlige organer kan om nødvendigt kræve supplerende dokumentation og foretage uafhængig verifikation.

b)

Målegrænser

Medmindre andet er angivet, kræves miljømærkekriterierne overholdt for bevidst tilsatte stoffer og blandinger såvel som for biprodukter og urenheder fra råmaterialer, der findes i koncentrationer på mindst 0,010 vægtprocent af den endelige formulering.

c)

Produktets nøjagtige formulering forelægges det ansvarlige organ, herunder funktionen og den fysiske form af alle ingredienser, der er nævnt i kriterierne, samt eventuelle yderligere funktionelle ingredienser, og i hvilke koncentrationer de er tilsat. For hver ingrediens oplyses kemisk navn, CAS-nummer og CLP-klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Alle ingredienser, der er nævnt i kriterierne, samt eventuelle yderligere funktionelle ingredienser og kendte urenheder, som forekommer i koncentrationer på over 0,010 % i produktet, skal anføres, medmindre der kræves en lavere koncentration for at opfylde kravet om en undtagelse.

Når der i kriterierne henvises til ingredienser, omfatter dette stoffer og præparater eller blandinger. Definitionerne af »stof« og »blanding« findes i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (1) (REACH-forordningen).

Sikkerhedsdatablad og/eller CAS-nummer og CLP-klassifikation for hver ingrediens forelægges det ansvarlige organ i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 eller REACH-forordningen.

d)

For alle kriterier, bortset fra kriterium 4 om flygtige og delvis flygtige organiske forbindelser (VOC og SVOC), gælder grænserne for malingen eller lakken i emballagen. I overensstemmelse med direktiv 2004/42/EF anvendes grænsen for VOC-indholdet på produktet i brugsklar tilstand, således at det maksimale VOC-indhold beregnes under hensyntagen til den anbefalede tilsætning af farvestof og/eller fortynder. Til beregningen eller målingen er der brug for data fra råvareleverandører om tørstofindhold, VOC-indhold og produktdensitet. Ovenstående gælder også for måling eller beregning af SVOC. Det ansvarlige organ kan anmode om prøvning i forbindelse med SVOC med henblik på at validere beregninger.

Kriterium 1. Indhold af hvide pigmenter og skuremodstandsdygtighed i våd tilstand

1a)   Mindstekrav til indhold af hvide pigmenter

Indendørs væg- og loftsmaling, hvorom det hævdes, at de har en klasse 1- eller klasse 2-skuremodstandsdygtighed, skal have et indhold af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8) pr. m2 tør film lig med eller lavere end den i tabel 1 anførte værdi ved 98 % opacitet. For tonesystemer gælder dette krav kun for tonebaser.

Tabel 1

Forholdet mellem skuremodstandsdygtighed i våd tilstand og for TiO2-indhold for indendørs malinger

Skuremodstandsdygtighed i våd tilstand

Indendørs grænse (g/m2)

Klasse 1

40

Klasse 2

36

For alle andre malinger, herunder kalkmaling, silikatmaling, grundmalinger, korrosionsbeskyttende maling og facademaling, må indholdet af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8) ikke overskride 36 g/m2 for indendørs produkter og 38 g/m2 for udendørs produkter. Hvis malingen er til både indendørs og udendørs brug, gælder det strengeste krav.

Hvis produkterne omhandlet i det foregående er omfattet af undtagelsen i del b), må indholdet af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8) ikke overskride 25 g/m2 tør film ved 98 % opacitet.

1b)   Mindstrekrav til skuremodstandsdygtighed i våd tilstand (kun indendørs malinger)

Alle indendørs væg- og loftsmalinger (slutmalinger) skal overholde klasse 1- eller klasse 2-skuremodstandsdygtighed i våd tilstand (WSR) i henhold til EN 13300 og EN ISO 11998. Dette krav gælder kun for tonebaser.

Indendørs væg- og loftsmaling med et indhold af hvide pigmenter (hvide uorganiske pigmenter med et brydningsindeks på over 1,8), som er lig med eller lavere end 25 g/m2 tør film ved 98 % opacitet, er undtaget fra dette krav.

Kun miljømærkede malinger i WSR-klasse 1 eller 2 må anføre skuremodstandsdygtighed i våd tilstand på mærket eller i andet markedsføringsmateriale.

Vurdering og verifikation: Kravene i både 1a) og 1b) skal være overholdt. Ansøgeren skal forelægge dokumentation, som viser, at indholdet af hvide pigmenter opfylder kriteriet.

Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til EN 13300, hvor testmetoden i EN ISO 11998 anvendes (Test af rensningsevne og skuremodstandsdygtighed). For loftsmaling og indendørs vægmaling forelægges mærket på emballagen, herunder den ledsagende tekst, som bevis vedrørende påstande om skuremodstandsdygtighed i våd tilstand.

Kriterium 2. Titandioxidpigment

Hvis produktet indeholder mere end 3,0 vægtprocent titandioxid, må emissioner og udledning af affald fra fremstillingen af det anvendte titandioxidpigment ikke overskride følgende (2):

For sulfatprocessen:

SOx beregnet som SO2: 7,0 kg/ton TiO2-pigment

Sulfataffald: 500 kg/ton TiO2-pigment

For chloridprocessen:

Hvis der anvendes naturlig rutil, 103 kg chloridaffald/ton TiO2-pigment

Hvis der anvendes syntetisk rutil: 179 kg chloridaffald/ton TiO2-pigment

Hvis der anvendes slagge: 329 kg chloridaffald/ton TiO2-pigment

Hvis der bruges mere end én type malm, anvendes grænseværdierne forholdsmæssigt på mængderne af de enkelte anvendte typer malm.

Bemærk:

SOx-emissioner vedrører kun sulfatprocessen.

Artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets rammedirektiv 2008/98/EF (3) om affald finder anvendelse for så vidt angår definitionen af affald. Hvis TiO2-producenten kan opfylde artikel 5 (biprodukter) i rammedirektivet om affald for så vidt angår dennes faste affald, er affaldet undtaget.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge støttedokumentation, som viser, at titandioxidproducenten, som fremstiller råmaterialet til malingproduktet, opfylder kriteriet, enten i form af en erklæring om ingen brug eller en erklæring støttet af data, som viser, at de respektive niveauer for procesemissioner og udledningen af affald overholdes.

Kriterium 3. Brugseffektivitet

For at påvise malingers og lakkers brugseffektivitet foretages følgende tester pr. type maling og/eller lak, jf. tabel 2:

Tabel 2

Præstationskrav til forskellige typer malinger og lakker

Kriterier

Maling og lakker (med tilhørende underkategorier som anført i direktiv 2004/EF/42)

Indendørs maling

(a, b)

Udendørs overfladebehandlingsmidler

(c)

Maling til træværk og beklædning

(d)

Tyk, dekorativ effektmaling indendørs som udendørs

(l)

Lak og træbejdse

(e, f)

Enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler og gulvoverfladebehandlingsmidler

(i)

Grunder

(g)

Mellemlag og grunder

(h)

3a)

Rækkeevne (kun for hvide og lyse malinger, herunder hvide tonebaser, der anvendes i tonesystemer) — ISO 6504/1

8 m2/l

4 m2/l (elastomermalinger)

6 m2/l (facademaling)

Udendørs produkter 6 m2/l

Indendørs produkter 8 m2/l

1 m2/l

Udendørs produkter 6 m2/l

Indendørs produkter 8 m2/l

6 m2/l (uden opacitet)

8 m2/l (med opacitet)

6 m2/l (uden opacitet)

8 m2/l (med opacitet)

3b)

Modstandsdygtighed over for vand — ISO 2812-3

—-

Modstandsdygtig over for vand

Modstandsdygtig over for vand

3c)

Vedhæftning — EN 24624

 

Pointsum 2

1,5 MPa (facademaling)

1,5 MPa (facademaling)

3d)

Slidstyrke — EN ISO 7784-2

70 mg vægttab

3e)

Vejrbestandighed — EN 11507/EN 927-6

1 000 timer

1 000 timer (udendørs)

1 000 timer (udendørs)

1 000 timer (udendørs)

1 000 timer (udendørs)

3f)

Permeabilitet for vanddamp (4) — EN ISO 7783

Klasse II eller bedre

Klasse II eller bedre (udendørs)

3g)

Permeabilitet for væskeformigt vand (4)

Hvor der fremsættes påstande om malingen: Klasse III

Klasse II eller bedre (udendørs)

— EN 1062-3

Alle andre produkter: Klasse II eller bedre

3h)

Bestandighed mod skimmel (4) — EN 15457

Klasse 1 eller lavere (facademaling eller maling til træværk)

Klasse 0 (udendørs træprodukter)

Klasse 1 eller lavere (udendørs)

3h)

Bestandighed mod alger — EN 15458 (4)

Klasse 1 eller lavere (facademaling eller maling til træværk)

Klasse 0 (udendørs træprodukter)

Klasse 1 eller lavere (udendørs)

3i)

Dækning over revner (4) – EN 1062-7

A1 (kun elastomermaling)

3j)

Alkalibestandighed — ISO 2812-4

Facademaling

Udendørs til facader

Udendørs til facader

3k)

Korrosionsbestandighed (4)

Korrosionsbeskyttende maling

Korrosionsbeskyttende maling

Korrosionsbeskyttende maling

Korrosionsbeskyttende maling

Korrosionsbeskyttende maling

EN ISO 12944-2 og 12944-6, ISO 9227, ISO 4628-2 og 4628-3

 

Blæredannelse: ≥ størrelse 3/tæthed 3

Rustdannelse: ≥ Ri2

Blæredannelse: ≥ størrelse 3/tæthed 3

Rustdannelse: ≥ Ri2

 

 

Blæredannelse: ≥ størrelse 3/tæthed 3

Rustdannelse: ≥ Ri2

Blæredannelse: ≥ størrelse 3/tæthed 3

Rustdannelse: ≥ Ri2

Blæredannelse: ≥ størrelse 3/tæthed 3

Rustdannelse: ≥ Ri2

3a)   Rækkeevne

Kravet til rækkeevne gælder for hvide og lyse malinger. For tonesystemer gælder rækkeevnekravet den lyseste farve.

Hvide og lyse malinger (herunder slutmalinger og mellemlag) skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 8 m2 pr. liter produkt for indendørs malinger og 6 m2 pr. liter produkt for udendørs malinger. Produkter til såvel indendørs som udendørs brug skal have en rækkeevne (ved en dækkeevne på 98 %) på mindst 8 m2 pr. liter produkt.

For tonesystemer anvendes dette kriterium kun på den hvide base (den base, der har størst indhold af TiO2). Hvis den hvide base ikke kan opfylde dette krav, skal kriteriet være opfyldt efter toning af den hvide base til standardfarven RAL 9010.

For malinger, der indgår i et tonesystem, skal ansøgeren på produktemballagen og salgsstedet oplyse slutbrugeren om, hvilken farve grunder/mellemlag (eventuelt med EU-miljømærke) der bør benyttes som underlag for en mørkere maling.

Transparente og semitransparente grundere og mellemlag skal have en rækkeevne på mindst 6 m2, og dem med krav til opacitet, skal have en rækkeevne på mindst 8 m2. Uigennemsigtige grundere med særlige standsende/forseglende egenskaber eller indtrængnings/bindingsegenskaber og grundere med særlige vedhæftningsegenskaber skal have en rækkeevne på mindst 6 m2 pr. liter produkt.

Alternativt skal tykke, dekorative overfladebehandlinger (malinger, som er specielt udviklet til at give en tredimensional, dekorativ effekt, og som derfor er karakteriseret ved et meget tykt lag) have en rækkeevne på 1 m2 pr. kg produkt.

Uigennemsigtige elastomermalinger skal have en rækkeevne på mindst 4 m2 pr. liter produkt.

Dette krav gælder ikke for lakker, lasur, transparente hæftegrundere og andre transparente overfladebehandlingsmidler.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport efter anvendelse af følgende metode: ISO 6504/1 (Malinger og lakker — Bestemmelse af dækkeevne — Del 1: Kubelka-Munk-metode til hvide og lyse malinger) eller 6504/3 (Del 3: Bestemmelse af kontrastforhold (opacitet) af lyse malinger ved en bestemt rækkeevne) eller for så vidt angår malinger, der er udviklet med henblik på en tredimensional, dekorativ effekt, og som er karakteriseret ved et meget tykt lag, NF T 30073-metoden. For baser, der bruges til tonede produkter og ikke er vurderet efter ovenstående krav, skal ansøgeren godtgøre, hvordan slutbrugeren bliver rådet til at benytte en grunder og/eller en grå (eller en anden relevant farve) mellemlag, inden påføring af produktet.

3b)   Modstandsdygtighed over for vand

Alle lakkers, gulvlakkers og gulvmalingers modstandsdygtighed over for vand skal bestemmes efter ISO 2812-3, således at der efter 24 timers eksponering og 16 timers restitution ikke kan konstateres nogen ændring i glans eller farve.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i EN ISO 2812-3.

3c)   Vedhæftning

Pigmenterede grundere til udendørs murværk skal bestå afrivningstesten i EN 24624 (ISO 4624), hvor underlagets sammenhængskraft er mindre end malingens vedhæftning, og i andre tilfælde skal malingens vedhæftning mindst bestå testen med en værdi på 1,5 MPa.

Gulvlakker, gulvmalinger, mellemlag til gulve, grundere til indendørs murværk og mellemlag til metal og træ skal opnå en pointsum på mindst 2 i vedhæftningstesten i EN 2409.

Transparente grundere er ikke omfattet af dette krav.

Ansøgeren skal vurdere grunderen og/eller slutmalingen alene eller sammen. Test af slutmaling alene skal betragtes som det værst tænkelige tilfælde med hensyn til vedhæftning.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport i henhold til EN ISO 2409 eller EN 24624 (ISO 4624), alt efter hvad der er relevant.

3d)   Slidstyrke

Gulvlakker og -malinger skal have en slidstyrke svarende til et vægttab på ikke over 70 mg efter 1 000 testcyklusser med en belastning på 1 000 g og CS10-hjul efter EN ISO 7784-2.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en testrapport, der viser, at kriteriet er opfyldt i henhold til metoden i EN ISO 7784-2.

3e)   Vejrbestandighed (for udendørs malinger og lakker)

Slutmalinger til murværk og slutmalinger til træ og metal, herunder lakker, skal udsættes for kunstig vejrpåvirkning i apparatur med UV-belysning og kondensation eller oversprøjtning med vand ifølge ISO 11507. De udsættes for testforholdene i 1 000 timer. Testforholdene er som følger: UVA 4 timer/60 °C + fugtighed 4 timer/50 °C.

Som alternativ kan udendørs slutmalinger og lakker til træ udsættes for vejrpåvirkning i 1 000 timer i QUV-apparatet til accelereret vejrældning med cyklisk udsættelse for UV(A)-bestråling og oversprøjtning med vand ifølge EN 927-6.

I henhold til ISO 7724-3 må farveændringen af de prøveeksemplarer, der udsættes for vejrældning, ikke være større end ΔΕ * = 4. Dette gælder ikke for lakker og baser.

Tabet af glans for blank maling og lakker udsat for vejrpåvirkning må ikke være større end 30 % af den oprindelige værdi og måles under anvendelse af ISO 2813. Kravet gælder ikke for silkematte eller matte slutmalinger (5) med en oprindelig glansværdi på mindre end 60 % ved en brydningsvinkel på 60°.

Kridtningen testes ifølge EN ISO 4628-6 på slutbehandlinger til murværk og slutbehandlinger til træ og metal (hvis relevant), når prøverne har været udsat for vejrpåvirkning. De skal opnå en pointsum på 1,5 eller bedre (0,5 eller 1,0) ved testen. Der er illustrerede referencer i standarden.

Følgende parametre skal ligeledes vurderes på slutmalinger til murværk og slutbehandlinger til træ og metal, når de har været udsat for vejrpåvirkning:

 

Revningsgrad ifølge ISO 4628-5; revnetæthed på 2 eller derunder og revnestørrelse på 2 eller derunder

 

Krakeleringsgrad ifølge ISO 4628-4; en krakeleringstæthed på 2 eller derunder og en krakeleringsstørrelse på 3 eller derunder

 

Blæredannelse ifølge ISO 4628-2; en blæretæthed på 3 eller derunder og en blærestørrelse på 3 eller derunder.

Prøvning bør udføres på tonebasen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge testrapporter i henhold til enten ISO 11507 for så vidt angår de specificerede parametre eller EN 927-6 eller begge. Ansøgeren skal fremlægge testrapporter under anvendelse af EN ISO 4628-2, 4, 5, 6 og en testrapport i overensstemmelse med ISO 7724-3, hvis det er relevant.

3f)   Permeabilitet for vanddamp

Hvis det hævdes, at en maling til udvendigt murværk og beton kan ånde, skal malingen være klassificeret ifølge EN 1062-1 i klasse II (middel permeabilitet for vanddamp) eller bedre ifølge testmetoden i EN ISO 7783-2.

På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i EN ISO 7783 og med klassificering ifølge EN 1062-1.

3g)   Permeabilitet for væskeformigt vand

Hvis det hævdes, at en maling til udendørs murværk og beton er vandafvisende eller elastomer, skal produktet være klassificeret ifølge EN 1062-1 i klasse III (lav væskepermeabilitet) ifølge metoden i EN 1062-3.

På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser.

Alle andre facademalinger skal være klassificeret ifølge EN 1062-1 i klasse II (middel væskepermeabilitet) eller bedre ifølge metoden i EN 1062-3.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i EN 1062-3 og med klassificering ifølge EN 1062-1.

3h)   Bestandighed mod skimmel og alger

Hvis det hævdes at udendørs slutmalinger til murværk og træ har egenskaber, som gør dem skimmel- og algebestandige, og i overensstemmelse med PT7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 528/2012 (6) om biocider, bestemmes følgende krav under anvendelse af EN 15457 and EN 15458.

Facademaling skal opnå en pointsum i klasse 1 eller bedre (dvs. 1 eller 0) for skimmelbestandighed (dvs. mindre end 10 % skimmeldækning) og en pointsum i klasse 1 eller bedre for algebestandighed.

Maling til træ skal have en pointsum på 0 for skimmelbestandighed og 0 for algebestandighed.

På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoderne i EN 15457 og EN 15458.

3i)   Dækning over revner

Hvis det hævdes, at en maling til murværk (eller træværk) har elastomere egenskaber, skal den mindst være klassificeret som A1 ved 23 °C ifølge EN 1062-7.

På grund af det store antal farver, der kan opnås ved toning, anvendes dette kriterium kun på tonebaser.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i DIN EN 1062-7.

3j)   Alkalibestandighed

Malinger og grundere til murværk må ikke udvise synlige skader, når de har været udsat for en 10 % NaOH-opløsning i 24 timer ifølge ISO 2812-4. Vurderingen finder sted efter 24 timers tørring/restitution.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal forelægge en testrapport i henhold til metoden i ISO 2812-4.

3k)   Korrosionsbestandighed

Et substrat udsættes for simulerede korrosionsbelastninger med henblik på klassificering i den passende korrosionskategori eller -kategorier i henhold til EN ISO 12944-2 og de tilhørende testprocedurer i EN ISO 12944-6. Korrosionsbeskyttende malinger til stålsubstrater testes efter 240 timers salttågeprøvning i henhold til ISO 9227. Resultaterne klassificeres under anvendelse af ISO 4628-2 for blæredannelse og ISO 4628-3 for rustdannelse. Malingen skal opnå resultater, som ikke må være dårligere end størrelse 3 og tæthed 3 for blæredannelse, og ikke dårligere end Ri2 for rustdannelse.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge test- og klassificeringsrapporter, som bekræfter opfyldelsen af kriteriet.

Kriterium 4. Indhold af flygtige og delvis flygtige forbindelser (VOC og SVOC)

Det maksimale indhold af flygtige (VOC) og delvis flygtige forbindelser (SVOC) må ikke overskride grænserne i tabel 3.

Indholdet af VOC og SVOC bestemmes for produktet i brugsklar tilstand og således, at der tages hensyn til den anbefalede tilsætning af farvestof og/eller fortynder før brugen.

Produkter med et VOC-indhold, som er i overensstemmelse med grænserne i tabel 3, må anføre teksten »mindsket VOC-indhold« og VOC-indholdet i g/l ved siden af EU-miljømærket.

Tabel 3

Grænser for VOC- og SVOC-indhold

Produktbeskrivelse (med underkategorier i henhold til direktiv 2004/42/EF)

VOC-grænser

(g/l inkl. vand)

SVOC-grænser

(g/l inkl. vand)

a.

Indendørs mat væg- og loftsmaling (glansniveau ≤ 25@60°)

10

30 ( (7))/40 ( (8))

b.

Indendørs blank væg- og loftsmaling (glansniveau > 25@60°)

40

30 ( (7))/40 ( (8))

c.

Overfladebehandlingsmidler til mineralske flader udendørs

25

40

d.

Maling til træværk og metalbeklædning indendørs/udendørs

80

50 ( (7))/60 ( (8))

e.

Indendørs lak og træbejdse, inkl. dækkende træbejdse

65

30

e.

Udendørs lak og træbejdse, inkl. dækkende træbejdse

75

60

f.

Træbeskyttelse med minimal lagtykkelse indendørs/udendørs

50

30 ( (7))/40 ( (8))

g.

Grundere

15

30 ( (7))/40 ( (8))

h.

Hæftegrundere

15

30 ( (7))/40 ( (8))

i.

Enkomponentspecialoverfladebehandlingsmidler

80

50 ( (7))60 ( (8))

j.

Tokomponentspecialoverfladebehandlingsmidler, f.eks. til gulve

80

50 ( (7))/60 ( (8))

l.

Effektmalinger

80

50 ( (7))/60 ( (8))

Korrosionsbeskyttelsesmalinger

80

60

VOC-indholdet bestemmes enten ved beregning på grundlag af ingredienserne og råvarerne eller under anvendelse af metoderne i ISO 11890-2 eller, alternativt for produkter med et VOC-indhold på mindre end 1,0 g/l, under anvendelse af metoderne i ISO 17895. SVOC-indholdet bestemmes under anvendelse af metoden i ISO 11890-2. Markørerne i tabel 4 anvendes som grundlag for at afgrænse gaskromatografiresultaterne for SVOC. Hvis der er tale om produkter til både indendørs og udendørs brug, gælder den strengeste SVOC-grænseværdi for indendørs malinger.

Tabel 4

Markørforbindelser til brug ved bestemmelsen af SVOC-indhold

 

Polære systemer

(vandbaserede overfladebehandlingsmidler)

Ikke-polære systemer

(opløsningsmiddelbaserede overfladebehandlingsmidler)

SVOC

Diethyladipat (C10H18O4) til methylpalmitat (C17H34O2)

n-Tetradecan (C14H30) til n-Docosan (C22H46)

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal for VOC-indholdet af produktet i brugsklar tilstand enten fremlægge en testrapport i henhold til metoderne i ISO 11890-2 eller ISO 17895, som påviser opfyldelsen af kriteriet, eller en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, støttet af beregninger på grundlag af malingens ingredienser og råvarer.

Ansøgeren skal for SVOC-indholdet af produktet i brugsklar tilstand enten fremlægge en testrapport i henhold til metoden i ISO 11890-2 eller en erklæring om, at kriteriet er opfyldt, støttet af beregninger på grundlag af malingens ingredienser og råvarer. Testen gennemføres med henvisning til markørerne i tabel 4 og brugsanvisningen til EU-miljømærkekriterieansøgningen. På det ansvarlige organs anmodning kan ansøgere blive pålagt at validere beregningerne ved hjælp af den fastlagte testmetode.

Kriterium 5. Begrænsning af farlige stoffer og blandinger

Det endelige produkt må ikke indeholde farlige stoffer og blandinger, jf. forskrifterne i de følgende underkriterier, som gælder for:

Fare- og risikosætninger

Særligt problematiske stoffer

Andre særlige anførte stoffer

Ansøgere skal bevise, at den endelige produktformulering opfylder de overordnede vurderings- og verifikationskrav samt eventuelle andre krav, der er anført i tillæg 1.

5a)   Generelle begrænsninger i forbindelse med fareklasser og risikosætninger

Den endelige produktformulering, inklusive alle bevidst tilsatte ingredienser, som forekommer i koncentrationer på mere end 0,010 %, må ikke, medmindre der specifikt er givet undtagelse herfor i tillægget, indeholde stoffer eller blandinger, der er klassificeret som farlige, skadelige for miljøet, sensibiliserende ved indånding eller hudsensibiliserende, eller kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008 eller Rådets direktiv 67/548/EØF (9) og som fortolket i henhold til faresætninger og risikosætninger anført i dette kriteriums tabel 5.

Tabel 5

Begrænsende faresætninger og deres inddeling

Akut toksicitet

Kategori 1 og 2

Kategori 3

H300 Livsfarlig ved indtagelse (R28)

H301 Giftig ved indtagelse (R25)

H310 Livsfarlig ved hudkontakt (R27)

H311 Giftig ved hudkontakt (R24)

H330 Livsfarlig ved indånding (R23/26)

H331 Giftig ved indånding (R23)

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (R65)

EUH070 Giftig ved kontakt med øjnene (R39/41)

 

Specifik målorgantoksicitet

Kategori 1

Kategori 2

H370 Forårsager organskader (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Kan forårsage organskader (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Forårsager organskader (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Kan forårsage organskader (R48/20, R48/21, R48/22)

 

Sensibilisering ved indånding og hudsensibilisering

Kategori 1 A

Kategori 1 B

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion (R43)

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion (R43)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (R42)

H334: Kan fremkalde allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding (R42)

 

Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer

Kategori 1 A og 1 B

Kategori 2

H340 Kan forårsage genetiske defekter (R46)

H341 Mistænkt for at forårsage genetiske defekter (R68)

H350 Kan fremkalde kræft (R45)

H351 Mistænkt for at fremkalde kræft (R40)

H350i Kan fremkalde kræft ved indånding (R49)

 

H360F Kan skade forplantningsevnen (R60)

H361f Mistænkes for at skade forplantningsevnen (R62)

H360D Kan skade det ufødte barn (R61)

H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn (R63)

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn (R60, R60/61)

H361fd Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn (R62/63)

H360Fd Kan skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn (R60/63)

H362 Kan skade børn, der ammes (R64)

H360Df Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen (R61/62)

 

 

Farlig for vandmiljøet

Kategori 1 og 2

Kategori 3 og 4

H400 Meget giftig for vandlevende organismer (R50)

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (R52/53)

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (R50/53)

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer (R53)

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (R51/53)

 

 

Farlig for ozonlaget

EUH059 Farlig for ozonlaget (R59)

 

De seneste klassificeringer, der er vedtaget af Unionen, har forrang frem for de anførte fare- og risikosætninger. I overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal ansøgere derfor sikre sig, at klassificeringer bygger på de seneste forskrifter om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Ansøgere skal beregne fareklassificeringen af det endelige malingprodukt med henblik på at påvise opfyldelse af kriteriet. Det skal ske i overensstemmelse med metodologierne for klassificeringen af blandinger i forordning (EF) nr. 1272/2008 og alle efterfølgende lovgivningsændringer. Tabel 6 giver en oversigt over ækvivalensen af blandingsklassifikationer i henhold til direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (i det følgende kaldet »DSD«) og klassifikationen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen).

Det endelige produkt skal ikke klassificeres og mærkes som værende akut toksisk, som et specifikt målorgangiftstof, som respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende, eller kræftfremkaldende, mutagent, reproduktionstoksisk eller farligt for miljøet, jf. forordning (EF) nr. 1272/2008 eller direktiv 67/548/EØF.

Tabel 6

Endelig produktklassificering: Ækvivalens mellem CLP og DSD

Blandingsklassifikation jf. CLP

DSD-ækvivalent

Akut toksisk

T eller T+

Specifikt målorgantoksisk stof

T, T+ eller Xn

Respiratorisk sensibiliserende eller hudsensibiliserende

Kræftfremkaldende, mutagen, reproduktionstoksisk

Kræftfremkaldende, mutagen, reproduktionstoksisk kategori 1-3

Farlig for miljøet

N (undtagen R53 og R52/53)

5a)i)   Undtagelser, der gælder for grupper af stoffer

For denne produktgruppe er der fastsat undtagelser for fastsatte grupper af stoffer, som kan være indeholdt i det endelige produkt. Undtagelserne anfører for hver specifik gruppe stoffer de fareklassifikationer, der er indrømmet undtagelse for, og de tilknyttede betingelser og koncentrationsgrænser. Undtagelserne er anført i tillægget og gælder for følgende grupper af stoffer:

1.

Konserveringsmidler, der er tilsat farvestoffer, bindemidler og det endelig produkt

a)

Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere

b)

Konserveringsmiddel i toningsmaskiner

c)

Konserveringsmidler til overfladefilm

d)

Konserverende stabiliseringsmiddel

2.

Tørremidler og skindhindrende midler

a)

Tørremidler

b)

Skindhindrende midler

3.

Korrosionsinhibitorer

a)

Korrosionsinhibitorer

b)

Irforebyggende midler

4.

Overfladeaktive stoffer

a)

Generelle overfladeaktive stoffer

b)

Alkylphenolethoxylater (APEO'er)

c)

Perfluorerede overfladeaktive stoffer

5.

Forskellige funktionelle stoffer til generelle formål

a)

Siliconharpiksemulsion i hvide malinger, farvestof og tonebaser

b)

Metaller og forbindelser heraf

c)

Mineralråvarer inklusive fillere

d)

Neutraliseringsmiddel

e)

Optisk blegemiddel

f)

Pigmenter

6.

Forskellige funktionelle stoffer til specialformål

a)

UV-beskyttelsesmidler og stabiliseringsmidler

b)

Blødgørere

7.

Reststoffer, som kan være til stede i det endelige produkt

a)

Formaldehyd

b)

Opløsningsmidler

c)

Ikke-reagerede monomerer

d)

Flygtige aromatiske forbindelser og halogenerede forbindelser

5a)ii)   Betingelser for undtagelser, som gælder for produktionssteder

Der gælder yderligere betingelser i forbindelse med produktion af malinger og lakker ved undtagelser for akutte toksiner eller specifikke målorgantoksiner. I sådanne tilfælde skal ansøgeren forelægge bevis for, at følgende krav er opfyldt:

Stoffer, der er klassificeret som akut toksiske eller som specifikt målorgantoksiske skal overholde de relevante europæiske retningsvisende grænseværdier for erhvervsmæssig påvirkning (OELV) eller medlemsstatens OELV for stofferne; den mest restriktive værdi anvendes

Hvis der ikke findes en reference-OELV, skal ansøgeren påvise, hvordan sundheds- og sikkerhedsprocedurer for håndteringen af indholdsstofferene på produktionsstedet for det endelige EU-miljømærkede malingprodukt mindsker eksponeringen mest muligt

For stoffer, for hvilke der gælder en klassificering som aerosol eller i dampform, skal det påvises, at arbejdstagere ikke eksponeres for disse former

For stoffer, for hvilke der gælder en klassificering i stoffernes tørre tilstand, skal det påvises, at arbejdstagere ikke kan komme i kontakt med stoffet i denne form under fremstillingen.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal påvise overholdelsen af dette kriterium ved at fremlægge en erklæring om klassificeringen og/eller ingen klassificering for:

Det endelige maling- eller lakprodukt på grundlag af metodologierne for klassificeringen af blandinger i forordning (EF) nr. 1272/2008 og alle efterfølgende lovgivningsændringer.

Ingredienser i maling- eller lakformuleringer, som hører under de stoffer, der er anført i 5a)i), og som forekommer i koncentrationer på mere end 0,010 %.

Erklæringen skal bygge på oplysninger, der indsamles i henhold til de krav, der er anført i tillægget.

Aktive ingredienser, for hvilke der kan gælde specifikke koncentrationsgrænser i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, og som kan forekomme i koncentrationer på under 0,010 %, skal også angives.

Følgende tekniske oplysninger skal gives for at understøtte erklæringen om klassificering eller ingen klassificering af ingredienser:

i)

For stoffer, som ikke registreret under REACH-forordningen eller endnu ikke har en CLP-klassificering: Oplysninger, som opfylder kravene i bilag VII til REACH-forordningen

ii)

For stoffer, som er registreret under REACH-forordningen, og som ikke opfylder kravene til CLP-klassificering: Oplysninger på grundlag af REACH-registreringen, som bekræfter, at det pågældende stof ikke er klassificeret

iii)

For stoffer, som har en harmoniseret klassificering eller er selvklassificeret: Sikkerhedsdatablade, hvor disse foreligger. Foreligger der ikke sikkerhedsdatablade, eller hvis stoffet er selvklassificeret, forelægges oplysninger, som i henhold til REACH-forordningens bilag II er relevante for fareklassificeringen af stoffer

iv)

For blandinger: Sikkerhedsdatablade, hvor disse foreligger. Foreligger der ikke sikkerhedsdatablade, forelægges beregningen af blandingens klassificering i overensstemmelse med reglerne i forordning (EF) nr. 1272/2008 sammen med oplysninger, som i henhold til REACH-forordningens bilag II er relevante for fareklassificeringen af blandingen.

Stoffer og blandinger skal beskrives i overensstemmelse med punkt 10, 11 og 12 i bilag II til REACH-forordningen (Krav til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade). Det omfatter også oplysninger om ingrediensernes fysiske form og tilstand og skal omfatte identifikation af fremstillede nanomaterialeingredienser, for hvilke mindst 50 % af partiklerne i den antalsmæssige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne dimensioner ligger i størrelsesintervallet 1-100 nm.

Ansøgeren skal også identificere stoffer og blandinger, der anvendes i malingformuleringen, og som hører under de specifikke krav for undtagelser, jf. tillæg 1. For hvert stof eller hver blanding, der er givet en undtagelse for, fremlægges oplysninger, som viser, hvordan undtagelseskravene er opfyldt.

5b)   Begrænsninger i forbindelse med særligt problematiske stoffer

Ifølge artikel 6, stk. 7, i forordning (EF) nr. 66/2010 må det endelige produkt eller råvarer ikke, medmindre der specifikt er givet undtagelse herfor, indeholde stoffer, som:

opfylder kriterierne i REACH-forordningens artikel 57

er identificeret i overensstemmelse med den procedure, der beskrives i artikel 59, stk. 1, i REACH-forordningen, som opstiller en kandidatliste over særligt problematiske stoffer.

Der indrømmes ingen undtagelser vedrørende stoffer, som findes i et maling- eller lakprodukt i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal fremlægge en erklæring om, at dette kriterium er opfyldt, støttet af overensstemmelseserklæringer fra sine leverandører. Ansøgeren skal påvise, at der er udført screening af indholdsstofferne i forhold til den aktuelle kandidatliste over særligt problematiske stoffer og kriterierne i artikel 57 i REACH-forordningen.

5c)   Begrænsninger i forbindelse med bestemte farlige stoffer

Det endelige produkt må ikke indeholde de farlige stoffer, som specifikt er identificeret i tillægget, i koncentrationer, som svarer til eller overstiger de anførte koncentrationsgrænser. Begrænsningerne for stoffer i tillægget gælder for følgende ingredienser og reststoffer i malinger og lakker:

i)

Konserveringsmidler til overfladefilm

ii)

Konserveringsmiddel i toningsmaskiner

iii)

Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere

iv)

Konserverende stabiliseringsmidler

iv)

Alkylphenolethoxylat (APEO) overfladeaktive stoffer

v)

Perfluorerede overfladeaktive stoffer

vi)

Metaller og forbindelser heraf

vii)

Pigmenter

ix)

Blødgørere

x)

Fri formaldehyd

Vurdering og verifikation: Verifikations- og testkravene er som fastsat i tillægget for hvert stof og i forhold til, hvad der er relevant for specifikke former malinger og lakker.

Kriterium 6. Forbrugeroplysninger

6a)

Følgende tekst skal vises på eller være fastgjort til emballagen:

»Mindre spild af maling, hvis du på forhånd anslår, hvor meget du skal bruge«

»Genvind ubrugt maling til genbrug«

»Genbrug af maling kan effektivt mindske produktets miljøpåvirkning i dets levetid«

6b)

Følgende generelle oplysninger og råd skal vises på eller være fastgjort til emballagen:

Hvordan man anslår den nødvendige mængde maling før køb for at mindske spild af maling og en anbefalet mængde som retningslinje (f.eks. der skal bruges x liter maling til 1 m2 væg).

Hvordan man håndterer »ubrugt maling« og, hvor det findes, et link til et websted eller kontaktoplysninger, hvor forbrugeren kan finde mere detaljerede oplysninger.

6c)

Følgende råd og anbefalinger om, hvordan man håndterer malingen, skal vises på eller være fastgjort til emballagen:

Sikkerhedsforanstaltninger for brugeren. Dette skal omfatte grundlæggende anbefaling om personlige værnemidler. Det skal også omfatte yderligere foranstaltninger, som bør træffes, når der anvendes sprøjtemaling.

Brugen af rengøringsudstyr og passende affaldshåndtering (for at begrænse vand- og jordforurening). F.eks. tekst, som gør opmærksom på, at ubrugt maling skal håndteres af en specialist med henblik på miljøvenlig bortskaffelse, og derfor bør den ikke smides ud med husholdningsaffald eller erhvervsaffald (f.eks. »hæld ikke malingrester i køkkenvasken, i toilettet eller i skraldespanden«).

Opbevaring af maling under passende forhold (før og efter åbning), herunder i givet fald råd om sikkerhed.

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal afgive en erklæring om, at produktet opfylder kravet og som led i ansøgningen stille flere eksempler eller prøver på brugeroplysninger til rådighed for det ansvarlige organ og/eller oplyse om et link til den af producentens websider, hvor disse oplysninger findes. Der skal oplyses om den mængde maling, der gives som en retningslinje.

Kriterium 7. Oplysninger på EU-miljømærket

Det valgfrie mærke med tekstrubrik skal indeholde følgende tekst:

Mindst mulig brug af farlige stoffer

Mindsket indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC): x g/l

Velegnet til indendørs brug (hvor kriterierne for indendørs anvendelse er opfyldt) eller

Velegnet til udendørs brug (hvor kriterierne for udendørs anvendelse er opfyldt) eller

Velegnet til både indendørs og udendørs brug (hvor kriterierne for både indendørs og udendørs anvendelse er opfyldt)

Retningslinjerne for brugen af det valgfrie mærke med tekstboks kan findes i »Guidelines for use of the Ecolabel logo« på webstedet:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Vurdering og verifikation: Ansøgeren skal stille en prøve af produktets etiket eller et eksempel på emballagen, hvor EU-miljømærket anbringes, til rådighed, og afgive en erklæring om at kriteriet er opfyldt.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

(2)  Som afledt af referencedokumentet om den bedste tilgængelige teknologi for uorganiske kemikalier i storskalaproduktion (BREF), august 2007.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(4)  Kræves kun, hvor der i forbindelse med markedsføring fremsættes påstande om malingerne.

(5)  EN ISO 2813.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(7)  Indendørs hvid maling og lakker

(8)  Indendørs tonede malinger/udendørs malinger og lakker

(9)  Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (EFT 196 af 16.8.1967, s. 1).

Tillæg

LISTE OVER BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER FOR FARLIGE STOFFER

Gruppe af stoffer

Begrænsningens og/eller undtagelsens omfang

Koncentrationsgrænser (hvis relevant)

Vurdering og verifikation

1.   Konserveringsmidler, der er tilsat farvestoffer, bindemidler og det endelig produkt

i)

Bestemmelser vedrørende biociders godkendelsesstatus

Malingformuleringen må kun indeholde konserveringsmidler, som opfylder kravene i 1a, 1b og 1c (alt efter, hvad der er relevant), og som er godkendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (1) og forordning (EF) nr. 528/2012, og for hvilke der indgår en risikovurdering for erhvervsmæssig og/eller privat (ikke-erhvervsmæssig) brug i vurderingsrapporten. Ansøgere bør anvende den seneste aktuelle godkendelsesliste.

Konserveringsmidler, for hvilke der er indgivet et dossier til evaluering i afventning af en beslutning om godkendelse eller ikke-optagelse, kan anvendes i den mellemliggende periode, til der træffes en beslutning.

ii)

Tilladt samlet indhold af konserveringsmidler til brug i beholderen og til overfladefilm i det brugsklare produkt

Konserveringsmidler til brug i beholderen og til overfladefilm i indendørs og udendørs produkter må anvendes i overensstemmelse med de samlede koncentrationer, der er anført i tabellen nedenfor.

Tilladt samlet indhold af konserveringsmidler i malinger og lakker

Type konserveringsmiddel

Indendørs produkter

Udendørs produkter

Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere

0,060 %

0,060 %

Konserveringsmidler til overfladefilm

Ikke tilladt

0,30 %

Undtagelser:

 

 

i)

Maling til brug i områder med høj luftfugtighed

0,10 %

n/a

ii)

IPBC-kombinationer til beskyttelse udendørs

n/a

0,65 %

Samlet indhold af konserveringsmidler

0,060 %

0,360 %

Med undtagelse i) eller ii) for konservering af overfladefilm

0,160 %

0,710 %

iii)

Tilladt samlet indhold af isothiazolinon-stoffer og -forbindelser i det brugsklare produkt

Det samlede indhold af isothiazolinon-forbindelser i en hvilken som helst maling eller lak må ikke overstige 0,050 % (500 ppm), dog undtaget udendørs maling og lak til træ, som ikke må overskride 0,20 %. Brugen af følgende konserveringsmidler er omfattet af en undtagelse, men underlagt specifikke begrænsninger med hensyn til deres bidrag til det samlede indhold af isothiazolinon-forbindelser i det endelige brugsklare produkt.

 

2-methyl-2H-isothiazol-3on: 0,0200 %

 

1,2-Benzisothiazol-2(2H)-on: 0,0500 %

 

2-octyl-2H-isothiazol-3-on: 0.0500 %, dog med undtagelse af udendørs malinger og lakker til træ, hvor det må anvendes i højere koncentrationer

 

5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on/2- methyl-4-isothiazolin-3-on: 0,0015 %

a)

Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere

Anvendelse:

Alle produkter, medmindre andet er angivet

Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere, der er klassificeret med de følgende fareklassificeringer, må anvendes i EU-miljømærkeprodukter:

Undtagne klassificeringer: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere, der er klassificeret med disse undtagne klassificeringer, skal også opfylde følgende betingelser for undtagelse:

Den samlede koncentration må ikke overskride 0,060 vægtprocent

Stoffer klassificeret med H400 (R50) og/eller H410 (R50/53) skal være ikke-bioakkumulerende. Ikke-bioakkumulerende stoffer skal have en Log Kow ≤ 3,2 eller en biokoncentrationsfaktor (BCF) ≤ 100.

Der skal forelægges dokumentation for, at betingelserne for godkendelse for produktet i henhold til direktiv 98/8/EF og forordning (EF) nr. 528/2012 er opfyldt.

Hvis der bruges konserveringsmidler, som er formaldehyddonorer, skal formaldehydindhold og -emissioner fra det endelige produkt opfylde begrænsningskravene i 7a).

Der gælder specifikke koncentrationsgrænser for følgende konserveringsmidler:

i)

Zinc pyrithion

ii)

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1, 3-diamin

Konserveringsmidler til anvendelse i beholdere

Samlet indhold i det endelige produkt: 0,060 vægtprocent

Koncentrationsgrænse

0,050 %

0,050 %

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren og dennes bindemiddelleverandør understøttet af CAS-numre og klassificeringer for de aktive ingredienser i det endelige produkt og dets bindemiddel.

Heri skal indgå ansøgerens beregning af koncentration af den aktive ingrediens i det endelige produkt.

I overensstemmelse med artikel 58, stk. 3, i forordning (EF) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter skal alle fremstillede aktive ingredienser identificeres, for hvilke mindst 50 % af partiklerne i den antalsmæssige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne dimensioner ligger i størrelsesintervallet 1-100 nm.

b)

Konserveringsmidler (til farvestof) i tonemaskiner

De undtagne fareklassificeringer og betingelser for undtagelse i 1a) gælder også for konserveringsmidler, der benyttes til at beskytte farvestoffer, som lagres i maskiner, inden de blandes med baser.

Konserveringsmidler, som tilsættes til farvetoner, som afgives af maskiner må ikke overskride et samlet indhold på 0,20 vægtprocent.

Følgende konserveringsmidler er underlagt specifikke maksimale koncentrationsgrænser for så vidt angår deres bidrag til det samlede indhold af konserveringsmidler i farvestoffet:

Samlet indhold af konserveringsmidler i farvestoffet:

0,20 vægtprocent

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren og/eller dennes tonerleverandør understøttet af CAS-numre og klassificeringer for de aktive ingredienser i det endelige produkt og dets bindemiddel.

Heri skal indgå ansøgerens beregning af koncentrationen af den aktive ingrediens i det endelige produkt.

I overensstemmelse med artikel 58, stk. 3, i forordning (EF) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter skal alle fremstillede aktive ingredienser identificeres, for hvilke mindst 50 % af partiklerne i den antalsmæssige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne dimensioner ligger i størrelsesintervallet 1-100 nm.

i)

3-iod-2-propynyl butylcarbamat (IPBC)

0,10 %

ii)

Zinc pyrithion

0,050 %

iii)

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1, 3-diamin

0,050 %

c)

Konserveringsmidler til overfladefilm

Anvendelse:

Udendørs malinger, indendørs malinger til specifikke anvendelser

Konserveringsmidler til overfladefilm og deres stabiliseringsmidler, som er klassificeret med de følgende undtagne klassificeringer, må anvendes i alle udendørs produkter og kun i bestemte indendørs produkter:

Undtagne klassificeringer: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

Konserveringsmidler til overfladefilm, der er klassificeret med disse undtagne klassificeringer, skal også opfylde følgende betingelser for undtagelse:

Den samlede koncentration må ikke overstige 0,10 vægtprocent eller 0,30 vægtprocent (alt efter, hvad der er relevant)

Stoffer klassificeret med H400 (R50) og/eller H410 (R50/53) skal være ikke-bioakkumulerende. Ikke-bioakkumulerende stoffer skal have en Log Kow ≤ 3,2 eller en biokoncentrationsfaktor (BCF) ≤ 100.

Der skal forelægges dokumentation for, at betingelserne for godkendelse for konserveringsmidler i henhold til direktiv 98/8/EF og forordning (EF) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter er opfyldt.

Et større samlet indhold gælder for de følgende konserveringsmidler til overfladefilm, men kun for de anførte anvendelser:

3-iodo-2-propynyl butylcarbamat (IPBC)-kombinationer

Udendørs malinger og lakker

Der gælder specifikke koncentrationsgrænser for følgende konserveringsmidler:

Zinc pyrithion

Konserveringsmidler til overfladefilm

Samlet indhold i det endelige produkt:

Indendørs maling beregnet til brug i områder med høj luftfugtighed, herunder køkkener og badeværelser:

0,10 vægtprocent

Alle anvendelser for udendørs malinger:

0,30 vægtprocent

Samlet indhold for udendørs malinger for IPBC-kombinationer:

0,650 %

0,050 %

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren og dennes bindemiddelleverandør understøttet af CAS-numre og klassificeringer for de aktive ingredienser i det endelige produkt og dets bindemiddel.

Heri skal indgå ansøgerens beregning af koncentration af den aktive ingrediens i det endelige produkt.

I overensstemmelse med artikel 58, stk. 3, i forordning (EF) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter skal alle fremstillede aktive ingredienser identificeres, for hvilke mindst 50 % af partiklerne i den antalsmæssige størrelsesfordeling i en eller flere eksterne dimensioner ligger i størrelsesintervallet 1-100 nm.

d)

Konserverende stabiliseringsmidler

Der er indrømmet undtagelse for brugen af zinkoxid som stabiliseringsmiddel i konserveringsmiddelkombinationer til overfladefilm, som kræver zinc pyrithion eller 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)

0,050 %

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører.

2.   Tørremidler og skindhindrende midler

a)

Tørremidler

Anvendelse:

Al maling, medmindre andet er angivet

Undtagne klassificeringer: H301 (R24), H317 (R43), H373 (H48/20-22), H412 (R52/53), H413 (R53)

Kobolttørremidler i alkydmalinger, som yderligere er klassificeret med H400 (R50) og H410, er indrømmet en undtagelse for hvide og lyse malinger, dog kun op til følgende koncentrationsgrænse:

Samlet indhold af tørremiddel

0,10 vægtprocent

Indholdsgrænse for kobolttørremiddel

0,050 %

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

b)

Skindhindrende midler

Anvendelse:

Alle malingpro-dukter

Undtagne klassificeringer: H412 (R52/53), H413 (R53), H317 (R43)

0,40 vægtprocent

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

3.   Korrosionsinhibitorer

a)

Anti-korrosionspigmenter

Anvendelse:

Hvor påkrævet

Undtagne klassificeringer: H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Koncentrationsgrænser, som finder anvendelse:

i)

Direktiv 2004/42/EF om maling, klasse d, i, j

8,0 vægtprocent

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af SDS.

ii)

Alle andre produkter

2,0 vægtprocent

b)

Irforebyggende middel

Anvendelse:

Hvor påkrævet

Undtagne klassificeringer: H412 (R52/53), H413 (R53)

0,50 vægtprocent

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

4.   Overfladeaktive stoffer

a)

Generelle overfladeaktive stoffer

Anvendelse:

Overfladeaktive stoffer i alle produkter

Undtagne klassificeringer: H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

De følgende samlede indhold gælder for det endelige produkt i brugsklar stand:

Hvide og lyse produkter

Alle andre farver

Undtagelsen gælder formuleringen af det overfladeaktive stof, der leveres til malingproducenten. Der gælder specifikke begrænsninger for alkylphenolethoxylater (APEO) og perfluorerede overfladeaktive stoffer.

Samlet indhold af overfladeaktive stoffer i det brugsklare produkt:

1,0 vægtprocent

3,0 vægtprocent

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren, råvareleverandører og/eller deres leverandør af overfladeaktive stoffer understøttet af CAS-numre og klassificeringer for de anvendte overfladeaktive stoffer.

b)

Alkylphenolethoxylater (APEO)

Anvendelse:

Overfladeaktive stoffer i alle produkter

Alkylphenolethoxylater (APEO) og derivater deraf må ikke anvendes i nogen maling- og lakpræparater eller -formuleringer.

n/a

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring om ikke-anvendelse fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer for de anvendte overfladeaktive stoffer.

c)

Perfluorerede overfladeaktive stoffer

Anvendelse:

Overfladeaktive stoffer i bestemte produkter

Langkædede perfluorerede overfladeaktive stoffer, jf. OECD's definition i det følgende, må ikke anvendes:

i)

Perfluorcarboxylsyrer med en kulstofkædelængde ≥ C8, herunder perfluoroctansyre (PFOA)

ii)

Perfluoralkylsulfonater med en kulstofkædelængde ≥ C6, herunder perfluorhexansulfonsyre (PFHxS) og perfluoroctansulfonat (PFOS) samt

iii)

beslægtede forbindelser, som kan nedbrydes til de i i) og ii) nævnte stoffer, må ikke forekomme i det overfladeaktive stof eller som reststof i maling- eller lakproduktet.

Perfluorerede overfladeaktive stoffer, som ikke er omfattet af i), ii) eller iii) må kun anvendes i maling, der skal være vandbestandige eller vandafvisende (jf. kriterie 3b) hhv. 3g) under Brugseffektivitet) og har en rækkeevne på mere end 8 m2/l (jf. kriterie 3a under Brugseffektivitet).

n/a

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring om ikke-anvendelse fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og identifikation af kulstofkædelængden for de anvendte overfladeaktive stoffer.

5.   Forskellige funktionelle stoffer til generelle formål

a)

Siliconharpiksemulsion i hvide malinger, farvestof og tonebaser

Anvendelse:

Alle malingprodukter

Undtagne klassificeringer: H412 (R52/53), H413 (R53)

2,0 vægtprocent

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

b)

Metaller og forbindelser heraf

Anvendelse:

Alle produkter

Følgende metaller og forbindelser heraf må ikke forekomme i produktet eller de ingredienser, der anvendes i produktet, ud over de anførte øvre grænseværdi:

Cadmium, bly, krom VI, kviksølv, arsen, barium, selenium, antimon og kobolt.

Der gælder følgende undtagelser:

Barium, antimon og kobolt i pigmenter (jf. begrænsning 5f))

Kobolt i tørremidler (jf. begrænsning 2a))

Øvre grænseværdi på 0,010 % pr. opført metal.

Verifikation:

Erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører.

c)

Mineralråstoffer inklusive fillere

Anvendelse:

Al maling

Mineralske råstoffer, herunder krystallinsk silica og leucophyllitmineraler, som indeholder krystallinsk silica, indrømmes en undtagelse for så vidt angår H373 (R48/20).

Mineralske råstoffer, der indeholder metaller, som er omhandlet i begrænsning 5b), må anvendes, hvis laboratorieprøvning viser, at metallet er bundet i et krystalgitter og ikke-opløseligt (se den relevante prøvningsmetode).

Følgende fillere indrømmes en undtagelse på dette grundlag:

Nephelinsyenit indeholdende barium

 

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

Ansøgere, som ønsker at anvende bindemidler, som indeholder metaller, der er underlagt begrænsninger, skal fremlægge testrapporter for prøvning i overensstemmelse med de anførte standarder.

Testmetode:

DIN 53770-1 eller tilsvarende

d)

Neutraliseringsmiddel

Anvendelse:

Al maling, medmindre andet er angivet

Undtagne klassificeringer: H311 (R24), H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Der gælder følgende koncentrationsgrænser:

 

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

Lakker og gulvmaling

1,0 vægtprocent

Alle andre produkter

0,50 vægtprocent

e)

Optisk blegemiddel

Anvendelse:

Al maling

Undtagne klassificeringer: H413 (R53)

0,10 vægtprocent

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

f)

Pigmenter

Anvendelse:

Alle produkter

Pigmenter indeholdende metaller må kun anvendes, hvis laboratorieprøvning af pigmentet viser, at metalkromoforen er bundet i et krystalgitter og uopløselig.

Der indrømmes undtagelse for brugen af følgende pigmenter indeholdende metal uden krav om prøvning:

Bariumsulfat

Antimonnikkel (Breithauptit) i et uopløseligt TiO2-gitter

Koboltaluminat blå spinel

Koboltkromit blågrøn spinel

n/a

Verifikation:

Testresultater, som påviser, at pigmentkromoforen er bundet i et krystalgitter og uopløselig.

Testmetode:

DIN 53770-1 eller tilsvarende

6.   Forskellige funktionelle stoffer til specialformål

a)

UV-beskyttelsesmidler og stabiliseringsmidler til udendørs malinger

Anvendelse:

Udendørs malinger

Undtagne klassificeringer: H317 (R43), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53),

0,60 vægtprocent

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

b)

Blødgørere i maling og lak

Anvendelse:

Hvis de indgår i formuleringen

Følgende phthalater må ikke bevidst være tilsat som blødgøringsmidler:

 

DEHP (Bis-(2-ethylhexyl)-phthalat)

 

BBP (Butylbenzylphthalat)

 

DBP (Dibutylphthalat)

 

DMEP (Bis2-methoxyethyl) phthalat

 

DIBP (Diisobutylphthalat)

 

DIHP (Di-C6-8-branched alkyphthalater)

 

DHNUP (Di-C7-11-forgrenede alkylphthalater)

 

DHP (Di-n-hexylphthalat)

Koncentrationsgrænse for hvert individuelt phthalat:

0,010 %

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

7.   Reststoffer, som kan være til stede i det endelige produkt

a)

Formaldehyd

Anvendelse:

Alle produkter

Fri formaldehyd må ikke bevidst være tilsat det endelige produkt. Det endelige produkt skal testes for at bestemme dets indhold af fri formaldehyd. Prøveudtagningskravene i forbindelse med testen skal afspejle produktudbuddet.

Der gælder følgende grænseværdi for det samlede indhold:

 

Verifikation:

Indholdet af fri formaldehyd bestemmes for den hvide base eller den transparente tonebase, som antages at indeholde den største teoretiske mængde formaldehyd. Endvidere bestemmes også indholdet i den farvetone, som antages at indeholde den største teoretiske mængde formaldehyd.

Testmetode:

Grænseværdi 0,0010 %

Bestemmelse af koncentrationen i beholderen ved hjælp af Merckoquant-metoden. Hvis denne metode ikke giver et definitivt resultat, anvendes højtryksvæskekromatografi (HPLC) til at bekræfte koncentrationen i beholderen.

Grænseværdi 0,010 %

1)

Alle malinger: Bestemmelse af formaldehydkoncentrationen i beholderen i henhold til VdL-RL 03-metoden eller ved hjælp af højtryksvæskekromatografi (HPLC).

samt

2)

Indendørs malinger og lakker: Bestemmelse ved hjælp af analyse i henhold til ISO 16000-3. Emissionerne må ikke overstige 0,25 ppm ved første påførelse og skal være mindre end 0,05 ppm 24 timer efter første påførelse.

Der indrømmes følgende undtagelser fra dette krav:

i)

I tilfælde, hvor konserveringsmidler, som er formaldehyddonorer, er påkrævet som konserveringsmiddel til brug i beholderen for at beskytte en bestemt type maling eller lak, og hvor formaldehyddonoren anvendes i stedet for isothiazolinon-konserveringsmidler.

0,0010 %

ii)

I tilfælde, hvor polymerfortyndinger (bindemidler) gennem formaldehydrester fungerer som formaldehyddonorer i stedet for konserveringsmidler til brug i beholderen.

I disse tilfælde må det samlede indhold ikke overskride følgende grænseværdi:

0,010 %

b)

Opløsningsmidler

Anvendelse:

Alle produkter

Undtagne klassificeringer: H304 (R65)

2,0 vægtprocent

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

c)

Ikke-reagerede monomerer

Anvendelse:

Polymerbindemiddelsystemer

Ureagerede monomerer som følge af bindemidler, herunder også acrylsyre, må være til stede i det endelige produkt op til en samlet indholdsgrænse.

0,050 vægtprocent

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.

d)

Flygtige aromatiske forbindelser og halogenerede opløsningsmidler

Anvendelse:

Alle produkter

Flygtige aromatiske forbindelser og halogenerede opløsningsmidler må ikke forekomme i det endelige produkt.

restgrænseværdi på 0,01 %

Verifikation:

Der skal forelægges en erklæring om ikke-anvendelse fra ansøgeren og dennes råvareleverandører understøttet af CAS-numre og klassificeringer.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


Top