Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0579

Kommissionens forordning (EU) nr. 579/2014 af 28. maj 2014 om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 EØS-relevant tekst

OJ L 160, 29.5.2014, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/579/oj

29.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 579/2014

af 28. maj 2014

om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 852/2004 foreskriver, at ledere af fødevarevirksomheder skal overholde de almindelige hygiejnebestemmelser for transport af fødevarer, der er fastlagt i kapitel IV i bilag II til nævnte forordning. I henhold til punkt 4 i nævnte kapitel skal bulktransport af fødevarer i flydende form eller i form af granulat eller pulver foregå i beholdere og/eller containere/tanke, der er forbeholdt transport af fødevarer. Denne bestemmelse er dog upraktisk og pålægger fødevarevirksomhedslederne urimeligt tunge byrder, når bestemmelsen anvendes på transport i søgående fartøjer af flydende olier og fedtstoffer, der er bestemt til eller som sandsynligvis vil blive anvendt til konsum. Derudover er antallet af søgående fartøjer bestemt til transport af fødevarer utilstrækkeligt til at opfylde behovet i forbindelse med den fortsatte handel med sådanne olier og fedtstoffer.

(2)

Kommissionens direktiv 96/3/EF (2) tillader bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen i tanke, som tidligere er anvendt til transport af stoffer, der er anført i bilaget til direktivet, og som er underlagt visse betingelser, der sikrer beskyttelsen af den offentlige sundhed og de pågældende fødevarers sikkerhed og sundhed.

(3)

I lyset af drøftelsen i Codex Alimentarius, der førte til vedtagelsen af de kriterier, der anvendes til at bestemme, om tidligere ladninger i forbindelse med bulktransport af spiselige flydende olier og fedtstoffer ad søvejen er acceptable (3), og på Kommissionens anmodning vurderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) kriteriet for acceptable foregående ladninger i forbindelse med spiselige fedtstoffer og olier og vedtog en videnskabelig udtalelse om undersøgelsen af kriteriet for acceptable foregående ladninger i forbindelse med spiselige fedtstoffer og olier (4).

(4)

På Kommissionens anmodning vurderede EFSA også listen over stoffer under hensyntagen til nævnte kriterier. EFSA har vedtaget en række videnskabelige udtalelser om vurderingen af, om stofferne er acceptable som foregående ladninger for spiselige fedtstoffer og olier (5)  (6)  (7)  (8).

(5)

Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen og for at tage hensyn til resultatet af EFSA's videnskabelige udtalelser bør direktiv 96/3/EF ophæves og afløses af nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Fritagelse

Uanset kapitel IV, punkt 4, i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 kan flydende olier eller fedtstoffer, der er bestemt til eller som sandsynligvis vil blive anvendt til konsum (herefter benævnt »olier eller fedtstoffer«), transporteres i søgående fartøjer, der ikke er forbeholdt transport af fødevarer, forudsat bestemmelserne i artikel 2 og 3 i nærværende forordning overholdes.

Artikel 2

Betingelser for fritagelse

1.   Den fragt, der er blevet transporteret i samme udstyr i et søgående fartøj forud for olierne og fedtstofferne (herefter benævnt »foregående ladning«), skal bestå af et stof eller en blanding af de stoffer, der er opført i bilaget til nærværende forordning.

2.   Bulktransport i søgående fartøjer af flydende olier og fedtstoffer, som skal forarbejdes, tillades i tanke, som ikke udelukkende er forbeholdt transport af fødevarer, på følgende betingelser:

a)

Hvis olierne eller fedtstofferne transporteres i en rustfri ståltank eller en tank foret med epoxyharpiks eller et hermed teknisk ækvivalent stof, skal den umiddelbart foregående ladning have været:

i)

en fødevare, eller

ii)

en ladning fra den liste over acceptable foregående ladninger, som er anført i bilaget,

eller

b)

hvis olierne eller fedtstofferne transporteres i en tank af andre materialer end de i litra a) anførte, skal de tre foregående ladninger transporteret i tanken, have været:

i)

fødevarer, eller

ii)

en ladning fra den liste over acceptable foregående ladninger, der er anført i bilaget.

3.   Bulktransport i søgående fartøjer af olier og fedtstoffer, som ikke skal forarbejdes yderligere, tillades i tanke, som ikke udelukkende er forbeholdt transport af fødevarer, på følgende betingelser:

a)

Tanken skal være:

i)

af rustfri stål, eller

ii)

foret med epoxyharpiks eller et hermed teknisk ækvivalent stof,

og

b)

de tre foregående ladninger transporteret i tanken skal have været fødevarer.

Artikel 3

Registrering

1.   Kaptajnen på det søgående fartøj, som i tanke transporterer olier og fedtstoffer, skal være i besiddelse af nøjagtige dokumenterede oplysninger om de tre foregående ladninger, som er transporteret i de pågældende tanke, og om effektiviteten af den rengøringsproces, der er anvendt mellem disse ladninger.

2.   Hvis ladningen er blevet omskibet, skal kaptajnen på det modtagende søgående fartøj ud over den dokumentation, der kræves i stk. 1, være i besiddelse af nøjagtige dokumenterede oplysninger, der godtgør, at transporten af olier eller fedtstoffer opfyldte bestemmelserne i artikel 2 under den foregående skibstransport, samt at den rengøringsproces, der er anvendt mellem disse ladninger på det andet fartøj, har været effektiv.

3.   Fartøjets kaptajn på det søgående fartøj skal i tilfælde af anmodning herom forevise den kompetente myndighed de i stk. 1 og 2 omhandlede dokumenterede oplysninger.

Artikel 4

Ophævelse

Direktiv 96/3/EF ophæves.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  Kommissionens direktiv 96/3/EF af 26. januar 1996 om fritagelse af bulktransport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne (EFT L 21 af 27.1.1996, s. 42).

(3)  Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius-Kommissionen, 34. forsamling, International Conference Centre, Geneve, Schweiz, 4. til 9. juli 2011, REP11/CAC, stk. 45-46.

(4)  Videnskabelig udtalelse fra Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om en anmodning fra Europa-Kommissionen vedrørende undersøgelsen af kriterierne for acceptable tidligere ladninger for spiselige fedtstoffer og olier. EFSA Journal 2009: 1110, s. 1-21.

(5)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM): Videnskabelig udtalelse om vurderingen af stofferne som acceptable tidligere ladninger for spiselige fedtstoffer og olier. EFSA Journal 2009: 7(11):1391.

(6)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM): Videnskabelig udtalelse om vurderingen af de stoffer, der i øjeblikket er anført i listen i bilaget til Kommissionens direktiv 96/3/EF som acceptable tidligere ladninger for spiselige fedtstoffer og olier, del I af III. EFSA Journal 2011: 9(12):2482.

(7)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM): Videnskabelig udtalelse om vurderingen af de stoffer, der i øjeblikket er anført i listen i bilaget til Kommissionens direktiv 1996/3/EF som acceptable tidligere ladninger for spiselige fedtstoffer og olier, del II af III. EFSA Journal 2012: 10(5):2703.

(8)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM): Videnskabelig udtalelse om vurderingen af de stoffer, der i øjeblikket er anført i listen i bilaget til Kommissionens direktiv 96/3/EF som acceptable tidligere ladninger for spiselige fedtstoffer og olier, del III af III. EFSA Journal 2012: 10(12):2984.


BILAG

LISTE OVER ACCEPTABLE FOREGÅENDE LADNINGER

Stof (synonymer)

CAS-nr.:

Eddikesyre (ethansyre, methancarboxylsyre)

64-19-7

Eddikesyreanhydrid (ethansyreanhydrid)

108-24-7

Acetone (dimethylketon, propanon)

67-64-1

Sure olier og fedtsyredestillater — fra vegetabilske olier og fedtstoffer og/eller blandinger heraf samt animalske og marine fedtstoffer og olier

Ammoniumhydroxid (ammoniakopløsning, ammoniakvand)

1336-21-6

Ammoniumpolyphosphat

68333-79-9 og 10124-31-9

Animalske, marine, vegetabilske og hydrogenerede olier og fedtstoffer i henhold til MEPC.2/Circ. af IMO.

Benzylalkohol (kun farmaceutisk kvalitet og reagensrenhedsgrad)

100-51-6

n -Butylacetat

123-86-4

sec -Butylacetat

105-46-4

tert -Butylacetat

540-88-5

Ammoniumnitratopløsning

Calciumnitratopløsning (CN-9) og dets dobbeltsalt NH4NO3.5Ca(NO3)2.10H2O, kaldet »salpetersyre, ammoniumcalciumsalt«

6484-52-2

35054-52-5

Calciumchloridopløsning

10043-52-4

Cyclohexan (hexamethylen; hexanaphten; hexahydrobenzen)

110-82-7

Epoxideret soyaolie (med mindst 7 % og højst 8 % oxiranoxygenindhold)

8013-07-8

Ethanol (ethylalkohol)

64-17-5

Ethylacetat (eddikesyreethylester)

141-78-6

2-ethylhexanol (2-ethylhexylalkohol)

104-76-7

Fedtsyrer:

 

Arachinsyre (eicosansyre)

506-30-9

Behensyre (docosansyre)

112-85-6

Smørsyre (butansyre)

107-92-6

Caprinsyre (decansyre)

334-48-5

Capronsyre (hexansyre)

142-62-1

Caprylsyre (octansyre)

124-07-2

Erucasyre (cis-13-docosensyre)

112-86-7

Heptansyre

111-14-8

Laurinsyre (dodecansyre)

143-07-7

Lauroleinsyre (dodecensyre)

4998-71-4

Linolsyre (9,12-octadecadiensyre)

60-33-3

Linolensyre (9,12,15-octadecatriensyre)

463-40-1

Myristinsyre (tetradecansyre)

544-63-8

Myristoleinsyre (tetradecensyre)

544-64-9

Oliesyre (octadecensyre)

112-80-1

Palmitinsyre (hexadecansyre)

57-10-3

Palmitoleinsyre (cis-9-hexadecensyre)

373-49-9

Pelargonsyre (nonansyre)

112-05-0

Ricinolsyre (cis-12-hydroxyoctadecensyre)

141-22-0

Stearinsyre (octadecansyre)

57-11-4

Valerianesyre (pentansyre)

109-52-4

Estere af fedtsyrer — enhver ester produceret ved kombination af de anførte fedtsyrer med en hvilken som helst af de anførte fedtalkoholer, såvel som methanol og ethanol. Eksempler herpå er:

 

Butylmyristat

110-36-1

Cetylstearat

110-63-2

Oleylpalmitat

2906-55-0

Methyllaurat (methyldodecanoat)

111-82-0

Methyloleat (methyloctadecenoat)

112-62-9

Methylpalmitat (methylhexadecanoat)

112-39-0

Methylstearat (methyloctadecanoat)

112-61-8

Fedtalkoholer:

 

Butylalkohol (1-butanol)

71-36-3

Caproylalkohol (1-hexanol)

111-27-3

Caprylalkohol (1-octanol)

111-87-5

Cetylalkohol (1-hexadecanol)

36653-82-4

Decylalkohol (1-decanol)

112-30-1

Oenanthalkohol (1-heptanol)

111-70-6

Laurylalkohol (1-dodecanol)

112-53-8

Myristylalkohol (1-tetradecanol)

112-72-1

Nonylalkohol (1-nonanol)

143-08-8

Oleylalkohol (octadecenol)

143-28-2

Stearylalkohol (1-octadecanol)

112-92-5

Tridecylalkohol (1-tridecanol)

112-70-9

Blandinger af fedtalkoholer:

 

Laurylmyristylalkohol (C12 — C14)

 

Cetylstearylalkohol (C16 — C18)

 

Myresyre (methansyre)

64-18-6

Fruktose

57-48-7 og 30237-26-4

Glycerol (propantriol, glycerin)

56-81-5

Glycoler:

 

1,3-Butandiol (1,3-butylenglycol)

107-88-0

1,4-Butandiol (1,4-butylenglycol)

110-63-4

Heptan (kommercielt rent)

142-82-5

Hexan (teknisk rent)

110-54-3 og 64742-49-0

Hydrogenperoxid

7722-84-1

Isobutanol (2-methyl-1-propanol)

78-83-1

Isobutylacetat (2-methylpropylacetat)

110-19-0

Isodecylalkohol (isodecanol)

25339-17-7

Isononylalkohol (isononanol)

27458-94-2

Isooctylalkohol (isooctanol)

26952-21-6

Isopropylalkohol (IPA, 2-propanol, isopropanol)

67-63-0

Kaolinopslæmning

1332-58-7

Limonen (dipenten)

138-86-3

Magnesiumchloridopløsning

7786-30-3

Metanol (metylalkohol)

67-56-1

Butanon (methylethylketon)

78-93-3

4-methyl-2-pentanon (methylisobutylketon)

108-10-1

Methyltertiærbutylether (MTBE)

1634-04-4

Melasse, der er fremstillet af den konventionelle sukkerforarbejdningsindustri ved brug af sukkerrør, sukkerroer, citrus eller durra

Paraffinvoks (fødevarekvalitet)

8002-74-2 og 63231-60-7

Pentan

109-66-0

Phosphorsyre (orthophosphorsyre)

7664-38-2

Polypropylenglycol (molekylvægt over 400)

25322-69-4

Drikkevand

7732-18-5

Kaliumhydroxid (kaustisk kali) opløsning

1310-58-3

Propylacetat (propylethanoat)

109-60-4

Propylalkohol (propan-1-ol, 1-propanol)

71-23-8

Propylenglycol (1,2-propylenglycol, 1,2-propandiol, 1,2-dihydroxypropan, monopropylenglycol (MPG), methylglycol)

57-55-6

1,3-Propylenglycol (trimethylenglycol, 1,3-propandiol)

504-63-2

Propylentetramer

6842-15-5

Natriumhydroxid (kaustisk soda, natronlud)

1310-73-2

Natriumsilicat (vandglas) opløsning

1344-09-8

Sorbitol (D-sorbitol)

50-70-4

Svovlsyre

7664-93-9

Ufraktionerede fedtsyrer fra vegetabilske, marine og animalske olier og fedtstoffer og/eller blandinger heraf, forudsat deres kilder er spiselige fedtstoffer eller olier

Ufraktionerede fedtalkoholer fra vegetabilske, marine og animalske olier og fedtstoffer og/eller blandinger heraf, forudsat deres kilder er spiselige fedtstoffer eller olier

Ufraktionerede fedtsyreestere fra vegetabilske, marine og animalske olier og fedtstoffer og/eller blandinger heraf samt, forudsat deres kilder er spiselige fedtstoffer og olier

Urinstofammoniumnitratopløsning (UAN)

Paraffinolie

8042-47-5


Top