Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0525

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 525/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der definerer begrebet marked EØS-relevant tekst

OJ L 148, 20.5.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/525/oj

20.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 148/15


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 525/2014

af 12. marts 2014

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der definerer begrebet marked

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 341, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Generel markedsrisiko defineres i artikel 362 i forordning (EU) nr. 575/2013 som risikoen for en kursændring for et finansielt instrument, der for handlede gældsinstrumenter eller derivater heraf skyldes en ændring i rentesatserne eller for aktier eller aktiederivater større bevægelser på aktiemarkedet, der ikke står i forbindelse med særlige forhold vedrørende de enkelte værdipapirer.

(2)

Ved den beregning af den generelle markedsrisiko, der er omhandlet i artikel 343 i forordning (EU) nr. 575/2013, er det passende at antage, at forskellige aktier befinder sig på det samme marked, hvis de er omfattet af den samme generelle markedsrisiko, dvs. hvis kursændringerne for instrumentet skyldes lokale økonomiske forhold. Et »marked« bør derfor med henblik herpå defineres i relation til en integreret økonomi, som typisk svarer til en national jurisdiktion.

(3)

Uanset ovenstående har indførelsen af den fælles valuta fjernet væsentlige årsager til opdeling af aktiemarkederne i euroområdet. Indførelsen af euroen har f.eks. fjernet valutarisikoen mellem de deltagende medlemsstater og gør det muligt at offentliggøre selskabers resultater i den samme valuta. Endvidere har indførelsen af euroen fordret omfattende økonomisk og juridisk konvergens blandt de deltagende medlemsstater, og den understøttes af et integreret marked med fælles bestemmelser. Sidstnævnte gælder for alle medlemsstaterne i Unionen, men den fælles valuta har medført en tættere og en mere dybtgående økonomisk integration af de deltagende medlemsstater, hvilket gør en særskilt behandling berettiget med henblik på denne forordning. »Marked« bør således defineres i relation til alle aktiemarkeder i euroområdet og i relation til ikkeeuroaktiemarkeder i den nationale jurisdiktion.

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Definition af »marked« med henblik på beregning af den samlede nettoposition i aktieinstrumenter som omhandlet i artikel 341, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

Ved begrebet »marked« forstås:

a)

i euroområdet: alle aktier noteret på børser beliggende i medlemsstater, som har indført euroen som deres valuta

b)

i medlemsstater uden for euroområdet og i tredjelande: alle aktier noteret på børser beliggende i en national jurisdiktion.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


Top