EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0281

2014/281/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. maj 2014 om EU-anerkendelse af det kroatiske skibsregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (meddelt under nummer C(2014) 3014) EØS-relevant tekst

OJ L 145, 16.5.2014, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/281/oj

16.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/43


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. maj 2014

om EU-anerkendelse af det kroatiske skibsregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe

(meddelt under nummer C(2014) 3014)

(EØS-relevant tekst)

(2014/281/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 af 23. april 2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe (1), særlig artikel 4, stk. 1,

under henvisning til breve fra de kroatiske myndigheder af 23. juli 2010 og 25. februar 2014, hvori Kommissionen anmodes om at udstede EU-anerkendelse af det kroatiske skibsregister, Croatian Register of Shipping, i det følgende benævnt CRS, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009 skal medlemsstater, der ønsker at bemyndige en organisation, som endnu ikke er anerkendt, indgive anmodning om anerkendelse til Kommissionen.

(2)

Republikken Kroatien fremlagde den 23. juli 2010 oplysninger om og dokumentation for, at CRS overholder kravene i forordning (EF) nr. 391/2009. Eftersom anerkendelsesprocessen efter indlevering af anmodningen kan være langvarig, og da den kroatiske regering ikke ville være i stand til at uddelegere myndighedsopgaver til CRS i tidsrummet mellem Kroatiens tiltrædelse og processens afslutning, satte Kommissionen de indledende faser af vurderingen af CRS i gang, inden Kroatien blev medlem af Unionen.

(3)

Efter Kroatiens tiltrædelse af Unionen indgav Kroatien den 25. februar 2014 på ny en anmodning til Kommissionen om at udstede EU-anerkendelse af CRS.

(4)

Kommissionen har med bistand fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) verificeret, at CRS opfylder alle minimumskravene i bilag I til forordning (EF) nr. 391/2009.

(5)

Vurderingen bygger på en undersøgelse af dokumentationen fra de kroatiske myndigheder og på resultaterne af to inspektioner af CRS' kontorer, som EMSA-sagkyndige udførte i oktober 2011, og en inspektion i oktober 2013, som havde til formål at verificere, at CRS havde truffet foranstaltninger til afhjælpning af de mangler, som Kommissionen havde konstateret, mens vurderingen stod på.

(6)

I alle de tilfælde, hvor der blev konstateret mangler, traf CRS de nødvendige og tilstrækkelige afhjælpende foranstaltninger. CRS indgik i et reelt samarbejde under vurderingsprocessen og viste, at det er i stand til proaktivt at forbedre sin organisation og sine procedurer.

(7)

En række af de afhjælpende foranstaltninger er stadig under gennemførelse, og de bliver fulgt nøje, især åbningen af en filial i Shanghai i Kina. Dette giver dog ikke anledning til tvivl om den generelle kvalitet af organisationens systemer og kontrolmekanismer.

(8)

Kommissionen har ligeledes verificeret, at CRS har forpligtet sig til at overholde bestemmelserne i artikel 8, stk. 4, og artikel 9, 10 og 11 i forordning (EF) nr. 391/2009.

(9)

CRS' resultater på sikkerheds- og forureningsområdet ligger lidt under gennemsnittet for andre EU-anerkendte organisationer, men er tilfredsstillende. De viser især en positiv udvikling hvad angår Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol, idet tilbageholdelsesprocenten var 0,51 % i perioden 2010-2012 sammenlignet med 0,89 % i 2009-2011 og 1,44 % i 2008-2010. Dertil kommer, at USA's kystvagt ikke under sin havnestatskontrolordning har registreret CRS for nogen tilbageholdelser med relation til den anerkendte organisation i hverken 2010, 2011 eller 2012.

(10)

For at sikre, at organisationen til enhver tid har tilstrækkelig kapacitet til at udøve sin virksomhed i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 391/2009, og da den flåde, som i øjeblikket er certificeret af CRS, er forholdsvis lille, finder Kommissionen, at en væsentlig stigning i organisationens aktiviteter bør ledsages af en tilsvarende forøgelse af dens tekniske og styringsmæssige kapacitet, herunder eventuelt en udvidelse af nettet af kontorer.

(11)

CRS' retlige enhed er beliggende i Split i Kroatien og er en offentlig institution ifølge lov af 20. november 1996 om det kroatiske skibsregister (Kroatiens lovtidende nr. 81/96) og charteret for det kroatiske skibsregister af 1. juni 1997. Den bærer navnet »Det kroatiske skibsregister« (»Hrvatski registar brodova«).

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det kroatiske skibsregister anerkendes i henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 391/2009.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2014.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 131 af 28.5.2009, s. 11.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2099/2002 af 5. november 2002 om oprettelse af et udvalg for sikkerhed til søs og forebyggelse af forurening fra skibe (USS) og om ændring af forordningerne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 1).


Top