Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0484

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 484/2014 af 12. maj 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår den hypotetiske kapital for en central modpart i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 EØS-relevant tekst

OJ L 138, 13.5.2014, p. 57–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/484/oj

13.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 484/2014

af 12. maj 2014

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår den hypotetiske kapital for en central modpart i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 50a, stk. 4, tredje afsnit, og artikel 50c, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2) indberetter institutter etableret i Unionen på nuværende tidspunkt deres overholdelse af kapitalgrundlagskravene kvartalsvis. Med henblik på at minimere uoverensstemmelser mellem de for henholdsvis institutter og centrale modparter (CCP'er) gældende referencedatoer for beregning og indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital bør referencedatoerne gældende for CCP'er mindst svare til de referencedatoer, der allerede gælder for institutter. En større indberetningshyppighed med hensyn til data vedrørende den hypotetiske kapital ville imidlertid også tage højde for, at clearingmedlemmer etableret i tredjelande kan have forskellige indberetningsdatoer. Der kan endvidere være store forskelle i kapitalgrundlagskravene, og for til stadighed at være ajourført med hensyn til disse krav kan der såvel hos clearingmedlemmer som hos disses kompetente myndigheder bestå et ønske om overvågning af disse eksponeringer på en hyppigere basis end kvartalsvis.

(2)

Normalt bør der for CCP'er højst gå en uge mellem datoen for beregningen og datoen for indberetningen. En uge giver CCP'erne den fornødne tid til intern kontrol og til at afslutte de nødvendige godkendelsesprocedurer forud for indberetningen af de krævede data. Hvis en CCP udvikler et fuldautomatisk system, kan indberetningsdatoen ligge tæt på beregningsdatoen. Muligvis kan CCP'erne imidlertid på nuværende tidspunkt ikke nå at afslutte alle procedurer inden for dette tidsrum og kan derfor have brug for at udvikle deres interne procedurer og infrastrukturer med henblik på at blive i stand hertil. Der bør derfor indføres en overgangsbestemmelse for at give CCP'erne den fornødne tid til at udvikle de nødvendige interne procedurer og infrastrukturer og til samtidig at påbegynde indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital til deres clearingmedlemmer.

(3)

Ifølge forordning (EU) nr. 648/2012 dækkes tab som følge af et clearingmedlems misligholdelse i første omgang af initialmargenen og af det misligholdende medlems eget bidrag til misligholdelsesfonden. Hvis disse viser sig at være utilstrækkelige, dækkes tabene af de præfinansierede finansielle ressourcer, som ydes af CCP'erne til deres respektive default waterfalls, og af de ikke-misligholdende medlemmers indbetalte bidrag til misligholdelsesfonden. I denne periode bør indberetningshyppigheden øges med henblik på at holde de andre ikke-misligholdende clearingmedlemmer og de kompetente myndigheder ajour med hensyn til alle data vedrørende den hypotetiske kapital, som kræves for at beregne clearingmedlemmernes kapitalgrundlagskrav. CCP'erne bør have etableret den tekniske kapacitet og de interne procedurer med henblik på at beregne og indberette dataene vedrørende den hypotetiske kapital i disse stresssituationer.

(4)

Ifølge forordning (EU) nr. 648/2012 skal en CCP genoprette sine egne præfinansierede finansielle ressourcer i default waterfallet inden for en måned. Derfor bør beregnings- og indberetningshyppigheden i disse situationer være større end normalt. Daglig indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital må antages at være mindre hensigtsmæssig, eftersom det kan tage tid at bestemme det samlede tab som følge af et clearingmedlems misligholdelse. I betragtning af at de kompetente myndigheder kan stå over for en bred vifte af scenarier, bør de også kunne anmode om en forøgelse af hyppigheden i stressperioder på baggrund af en vurdering af situationen, som bør tage hensyn til omfanget af faktisk eller forventet reduktion i de præfinansierede finansielle ressourcer, som CCP'en råder over (såvel bidragene fra CCP'en selv som bidragene fra clearingmedlemmer). Den større hyppighed bør gælde, indtil ressourcerne er genoprettet til det niveau, som kræves i den relevante lovgivning.

(5)

Den større indberetningshyppighed under stressperioder kan være meget krævende i betragtning af det nyligt introducerede indberetningskrav. Dette kan give udfordringer med hensyn til den tekniske gennemførelse for i hvert fald nogle CCP'er. For at afbøde dette er det hensigtsmæssigt at fastsætte en senere dato for anvendelsen af kravene om større indberetningshyppighed. Dette vil gøre det muligt for CCP'erne at forbedre deres interne procedurer og opgradere deres systemer.

(6)

Bestemmelserne i denne forordning er nært forbundne, eftersom de omhandler beregning og indberetning af den hypotetiske kapital for en CCP. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidig, og for at de berørte personer lettere kan få et samlet overblik over og en samlet adgang til dem, er det ønskeligt at samle alle de relevante gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som kræves i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, i én enkelt forordning.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(8)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Hyppighed af og datoer for den beregning, som kræves i henhold til artikel 50a, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   Den beregning, der kræves i henhold til artikel 50a, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, foretages på månedsbasis, medmindre det i denne forordnings artikel 3, stk. 1, omhandlede skøn gøres gældende, i hvilket tilfælde beregningen sker på uge- eller dagsbasis.

2.   Hvis den i stk. 1 omhandlede beregning udføres på månedsbasis, anvender CCP'en begge de følgende bestemmelser:

a)

referencedatoerne for beregningen er:

den 31. januar, den 28. februar (eller den 29. februar i et skudår), den 31. marts, den 30. april, den 31. maj, den 30. juni, den 31. juli, den 31. august, den 30. september, den 31. oktober, den 30. november og den 31. december

b)

CCP'en foretager beregningen på følgende datoer (»beregningsdagen«):

den 1. februar, den 1. marts, den 1. april, den 1. maj, den 1. juni, den 1. juli, den 1. august, den 1. september, den 1. oktober, den 1. november, den 1. december og den 1. januar.

3.   Hvis den i stk. 1 omhandlede beregning sker på uge- eller dagsbasis, foretages den første beregning dagen efter den dag, hvor den kompetente myndighed har fremsat sin anmodning. Den første referencedato er dagen for fremsættelsen af den kompetente myndigheds anmodning. For de efterfølgende beregninger er referencedatoen dagen før beregningsdagen. Hvis beregningen foretages på ugebasis, er tidsrummet mellem beregningsdagene 5 hverdage.

4.   Såfremt beregningsdagen falder på en fri- eller helligdag, en lørdag eller en søndag, udføres beregningen den følgende hverdag.

Artikel 2

Hyppighed af, datoer for og ensartet udformning af den indberetning, som kræves i henhold til artikel 50c, stk. 2, samt artikel 89, stk. 5a, i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   Den indberetning, der kræves i henhold til artikel 50c, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 og efter omstændighederne artikel 89, stk. 5a, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012, foretages på månedsbasis, medmindre det i denne forordnings artikel 3, stk. 1, omhandlede skøn gøres gældende, i hvilket tilfælde indberetningen sker på uge- eller dagsbasis.

2.   Hvis indberetningen i overensstemmelse med stk. 1 foretages på månedsbasis, skal indberetning ske inden for 5 hverdage fra den i artikel 1 omhandlede beregningsdag eller tidligere, hvis det er muligt.

3.   Hvis indberetningen omhandlet i stk. 1 sker på dags- eller ugebasis, skal indberetning finde sted dagen efter beregningsdagen.

4.   Såfremt indberetningsdagen falder på en fri- eller helligdag, en lørdag eller en søndag, foretages indberetningen den følgende hverdag.

5.   CCP'erne indberetter dataene omhandlet i stk. 1 ved hjælp af modellen i bilag I (Data vedrørende den hypotetiske kapital) udfyldt i overensstemmelse med vejledningen i bilag II (Vejledning om indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital).

Artikel 3

Betingelser for en større hyppighed af beregning og indberetning i overensstemmelse med artikel 50a, stk. 3, og artikel 50c, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

1.   De kompetente myndigheder for et institut, der fungerer som clearingmedlem, kan pålægge enhver CCP, i hvilken instituttet fungerer som clearingmedlem, at foretage beregningen omhandlet i artikel 1, stk. 1, og indberetningen omhandlet i artikel 2, stk. 1, på enten dags- eller ugebasis i følgende situationer:

a)

hvis en CCP som følge af et clearingmedlems misligholdelse er nødsaget til at anvende en del af de præfinansierede finansielle ressourcer, som denne har bidraget med til default waterfallet i overensstemmelse med artikel 43 i forordning (EU) nr. 648/2012

b)

hvis en CCP som følge af et clearingmedlems misligholdelse er nødsaget til at anvende ikke-misligholdende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden i overensstemmelse med artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012.

2.   De kompetente myndigheder vælger mellem daglige og ugentlige hyppigheder som omhandlet i stk. 1 ud fra graden af den faktiske eller forventede reduktion i de præfinansierede finansielle ressourcer.

3.   Hvis de kompetente myndigheder anmoder en CCP om en større beregnings- og indberetningshyppighed i overensstemmelse med stk. 1, litra a), gælder denne større hyppighed, indtil de præfinansierede finansielle ressourcer, som udgjorde CCP'ens bidrag til default waterfallet, er genoprettet til det i artikel 35 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013 (4) fastsatte niveau.

4.   Hvis de kompetente myndigheder anmoder en CCP om en større beregnings- og indberetningshyppighed i overensstemmelse med stk. 1, litra b), gælder denne større hyppighed, indtil bidragene til misligholdelsesfonden fra de ikke-misligholdende medlemmer af CCP'en er genoprettet til det i artikel 42 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsatte niveau.

Artikel 4

Overgangsbestemmelse

Uanset artikel 2, stk. 2, indberetter CCP'erne i perioden fra den dato, fra hvilken denne forordning anvendes, og til den 31. december 2014 dataene omhandlet i det nævnte stykke senest 15 hverdage efter referencedatoen eller tidligere, hvis det er muligt.

Artikel 5

Ikrafttrædelse og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra 2. juni 2014, bortset fra artikel 1, stk. 3, artikel 2, stk. 3, og artikel 3, som anvendes fra den 1. januar 2015.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for krav for centrale modparter (EUT L 52 af 23.2.2013, s. 41).


BILAG I

Data vedrørende den hypotetiske kapital

ID

Post

Retsgrundlag

Beløb

10

Central modpart

 

20

Misligholdelsesfond-identifikator

Artikel 50c, stk. 1, forordning (EU) nr. 648/2012

 

30

Beregningsdato

Artikel 1, stk. 2, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 484/2014

 

40

Hypotetisk kapital (KCCP)

Artikel 50c, stk. 1, litra a), forordning (EU) nr. 648/2012

 

50

Sum af indbetalte bidrag (DFCM)

Artikel 50c, stk. 1, litra b), forordning (EU) nr. 648/2012

 

60

Indbetalte finansielle ressourcer, som den er forpligtet til at anvende, inden den anvender de resterende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden (DFCCP)

Artikel 50c, stk. 1, litra c), forordning (EU) nr. 648/2012

 

70

Samlet antal clearingmedlemmer (N)

Artikel 50c, stk. 1, litra d), forordning (EU) nr. 648/2012

 

80

Koncentrationsfaktor (β)

Artikel 50c, stk. 1, litra e), forordning (EU) nr. 648/2012

 

90

Totale beløb af initialmargen

Artikel 89, stk. 5a, tredje afsnit, forordning (EU) nr. 648/2012

 


BILAG II

Vejledning om indberetning af data vedrørende den hypotetiske kapital

1.   Dette bilag indeholder supplerende vejledning til modellen i bilag I.

GENEREL VEJLEDNING

2.   Hyppighed

2.1.   Indberetning af data i henhold til modellen skal ske med den hyppighed, som er fastsat i artikel 1 i denne forordning.

3.   Indberetningsdatoer

3.1.   Indberetningsdatoerne er fastsat i artikel 2.

VEJLEDNING TIL MODELLEN

4.   Forklaring til de enkelte poster

4.1.   Alle beløb indberettes som positive tal.

4.2.   Nedenstående formater og retsgrundlag anvendes i forbindelse med de enkelte poster:

Model ID

Vejledning

10

Navn på central modpart (CCP)

Format

Tekst, ingen begrænsning m.h.t. antal tegn

20

Misligholdelsesfond-identifikator

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012

Vejledning

I overensstemmelse med artikel 50c, stk. 1, skal CCP'en, hvis denne har mere end en misligholdelsesfond, indberette dataene angivet i artiklens første afsnit særskilt for hver fond

Format

Tekst, ingen begrænsning m.h.t. antal tegn

Beregning

Ingen

30

Beregningsdato

Retsgrundlag

Artikel 1, stk. 2, i denne forordning

Bemærkning

Beregningsdato i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2, i denne forordning afhængigt af den krævede hyppighed

Format

ÅÅÅÅ-MM-DD

Firecifret årstal, bindestreg, tocifret måned, bindestreg, tocifret dag

Beregning

Ingen

40

Hypotetisk kapital (KCCP)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 648/2012

Vejledning

Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode

Beregning

Den hypotetiske kapital beregnes som krævet i artikel 50a, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012

50

Sum af indbetalte bidrag (DFCM)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Summen af de indbetalte bidrag beregnes som summen af de indbetalte bidrag fra clearingmedlemmer som krævet i artikel 308, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013

Vejledning

Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode

60

Indbetalte finansielle ressourcer, som den er forpligtet til at anvende, inden den anvender de resterende clearingmedlemmers bidrag til misligholdelsesfonden (DFCCP)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Summen af indbetalte bidrag fra alle CCP'ens clearingmedlemmer beregnes som krævet i artikel 308, stk. 3, litra c), i forordning (EU) nr. 575/2013

Vejledning

Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode

70

Samlet antal clearingmedlemmer (N)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Antallet af clearingmedlemmer af CCP'en.

Format

Helt tal

80

Koncentrationsfaktor (β)

Retsgrundlag

Artikel 50c, stk. 1, litra e), i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Koncentrationsfaktoren beregnes som krævet i artikel 50d, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012

Vejledning

Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode

90

Totale beløb af initialmargen

Retsgrundlag

Artikel 89, stk. 5a, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 648/2012

Beregning

Den samlede initialmargen, som CCP'en har modtaget fra clearingmedlemmerne, beregnes som krævet i artikel 24-27 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 153/2013

Vejledning

Data indberettes kun, hvis det er relevant. Indberetningsvalutaen angives ved hjælp af ISO 4217-valutakode efterfulgt af et mellemrum samt beløbet. Beløb kan afrundes med en afrundingsfejl på under 1 %

Format

Beløb i ISO-kode


Top