EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0441

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 441/2014 af 30. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum (EØS-relevant tekst)

OJ L 130, 1.5.2014, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2015; ophævet ved 32015R0310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/441/oj

1.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 130/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 441/2014

af 30. april 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 29/2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det fælles europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforordningen«) (1), særlig artikel 3, stk. 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (2), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 (3) fastlægges krav til en samordnet indførelse af datalink-tjenester på grundlag af luft-jord punkt-til-punkt datakommunikation.

(2)

I del B i bilag I til forordning (EF) nr. 29/2009 defineres luftrummet, hvori forordningen finder anvendelse fra den 5. februar 2015, som luftrummet over flyveniveau 285.

(3)

Kroatien tiltrådte Den Europæiske Union den 1. juli 2013. Det kroatiske luftrum bør derfor føjes til det luftrum, hvori forordning (EF) nr. 29/2009 finder anvendelse.

(4)

En overgangsperiode på et år sammenholdt med den dato for anvendelse (den 5. februar 2015), der gælder for de andre medlemsstater, som er omfattet af del B i bilag I til forordning (EF) nr. 29/2009, bør imidlertid indrømmes Kroatien med en udskudt anvendelse af denne forordning for at sætte de regulerede parter, f.eks. operatører og lufttrafiktjenesteudøvere (ATS), i stand til at forberede anvendelsen af de nye bestemmelser.

(5)

Forordning (EF) nr. 29/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I del B af bilag I til forordning (EF) nr. 29/2009, indføjes et nyt led »— Zagreb FIR« efter leddet »—Warszawa FIR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 5. februar 2016.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 29/2009 af 16. januar 2009 om fastlæggelse af krav til datalink-tjenester i det fælles europæiske luftrum (EUT L 13 af 17.1.2009, s. 3).


Top