EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0439

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 439/2014 af 29. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 250/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 vedrørende statistikken over erhvervsstrukturer for så vidt angår definitionerne af variabler og det tekniske format til indberetning af data EØS-relevant tekst

EUT L 128 af 30.4.2014, p. 72–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stiltiende ophævelse ved 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/439/oj

30.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/72


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 439/2014

af 29. april 2014

om ændring af forordning (EF) nr. 250/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 vedrørende statistikken over erhvervsstrukturer for så vidt angår definitionerne af variabler og det tekniske format til indberetning af data

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 af 11. marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (1), særlig artikel 11, stk. 1, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 er der fastlagt en fælles ramme for indsamling, indberetning og evaluering af europæiske statistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater i Unionen.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009 (2) er definitionerne af variabler og det tekniske format til indberetning af data fastsat.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte definitioner for variabler for virksomhedsdemografien for virksomheder med mindst én lønmodtager for at opfylde behovet for større international sammenlignelighed af resultaterne, navnlig for så vidt angår statistikker om iværksætteri. Disse definitioner bør tilføjes til bilag I til forordning (EF) nr. 250/2009. Det tekniske format til indberetning af data, som er fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 250/2009, herunder listen over datasætidentifikatorer, datarækkerne og listen over variabler, bør derfor ajourføres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 250/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 13.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 250/2009 af 11. marts 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 for så vidt angår definitionerne af variabler, det tekniske format til indberetning af data, indberetningen af data i henhold til både NACE rev. 1.1 og NACE rev. 2 og de undtagelser, der kan indrømmes vedrørende statistikken over erhvervsstrukturer (EUT L 86 af 31.3.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I og II til forordning (EF) nr. 250/2009 foretages følgende ændringer:

1.

Bilag I ændres således:

a)

Følgende koder indsættes før kode 11 11 0:

»Kode

:

11 01 0

Titel

:

Population af aktive virksomheder med mindst én lønmodtager i t

Bilag

:

IX

Definition:

En opgørelse af det antal markedsmæssige virksomheder, som til enhver tid i en given referenceperiode t havde mindst én lønmodtager.

Kode

:

11 02 0

Titel

:

Antal aktive virksomheder, der fik den første lønmodtager i t

Bilag

:

IX

Definition:

En opgørelse af det antal markedsmæssige virksomheder, der fik den første lønmodtager i en given referenceperiode t. Dette kan vedrøre nyoprettede virksomheder som defineret i 11 92 0, men også virksomheder som defineret i 11 91 0, hvis virksomhederne allerede har været aktive i tidligere referenceperioder, men ikke havde nogen lønmodtagere i de to foregående referenceperioder.

Kode

:

11 03 0

Titel

:

Antal virksomheder, der fra et hvilket som helst tidspunkt i t ikke længere har nogen lønmodtagere

Bilag

:

IX

Definition:

En opgørelse af det antal markedsmæssige virksomheder, der ikke længere har nogen lønmodtagere fra et hvilket som helst tidspunkt i en given referenceperiode t, og som havde mindst én lønmodtager på et tidligere tidspunkt i en given referenceperiode t.

Dette kan vedrøre virksomhedslukninger som defineret i 11 93 0 med mindst én lønmodtager, men også virksomheder som defineret i 11 01 0, hvis virksomhederne stadig er aktive, men ikke længere har nogen lønmodtagere fra et hvilket som helst tidspunkt i en given referenceperiode t og de to følgende referenceperioder t + 1 og t + 2.

Det samme gælder, hvis den sidste lønmodtagers ansættelseskontrakt udløber i t den 31. december.

Kode

:

11 04 1

Titel

:

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 1, og som også havde mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

11 04 2

Titel

:

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 2, og som også havde mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

11 04 3

Titel

:

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 3, og som også havde mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

11 04 4

Titel

:

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 4, og som også havde mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

11 04 5

Titel

:

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 5, og som også havde mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Bilag

:

IX

Definition:

En opgørelse af det antal markedsmæssige virksomheder, der har haft mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt hvert år, fra det år, hvor de fik den første lønmodtager (t – 1 til t – 5), indtil en given referenceperiode t.

Populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t, defineres som i variabel 11 02 0.

En virksomhed anses også for at have overlevet, hvis den eller de dertil knyttede retlige enheder ikke længere er aktive, men aktiviteten er blevet overtaget af en ny retlig enhed, der er blevet oprettet specielt med det formål at overtage denne virksomheds produktionsfaktorer (= overlevelse som følge af overtagelse).«

b)

Følgende kode indsættes før kode 12 11 0:

»Kode

:

11 96 0

Titel

:

Antal højvækstvirksomheder målt i beskæftigelse i t

Bilag

:

IX

Definition:

En opgørelse af antallet af markedsmæssige virksomheder med mindst 10 lønmodtagere i t – 3 og med en gennemsnitlig vækst på årsbasis i antallet af lønmodtagere på over 10 % om året over en treårig periode (t – 3 til t). Hertil medregnes ikke virksomheder som defineret i 11 92 0 i t – 3.«

c)

Følgende koder indsættes før kode 16 11 0:

»Kode

:

16 01 0

Titel

:

Antal beskæftigede i t i populationen af aktive virksomheder med mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal beskæftigede defineres som i variabel 16 91 0. Populationen af aktive virksomheder med mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t defineres som i variabel 11 01 0.

Kode

:

16 01 1

Titel

:

Antal lønmodtagere i t i populationen af aktive virksomheder med mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal lønmodtagere defineres som i variabel 16 91 1. Populationen af aktive virksomheder med mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t defineres som i variabel 11 01 0.

Kode

:

16 02 0

Titel

:

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal beskæftigede defineres som i variabel 16 91 0. Populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t, defineres som i variabel 11 02 0.

Kode

:

16 02 1

Titel

:

Antal lønmodtagere i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal lønmodtagere defineres som i variabel 16 91 1. Populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t, defineres som i variabel 11 02 0.

Kode

:

16 03 0

Titel

:

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fra et hvilket som helst tidspunkt i t ikke længere har nogen lønmodtagere

Bilag

:

IX

Definition:

Antal beskæftigede defineres som i variabel 16 91 0. Populationen af virksomheder, som ikke længere har nogen lønmodtagere fra et hvilket som helst tidspunkt i t, defineres som i variabel 11 03 0.

Kode

:

16 03 1

Titel

:

Antal lønmodtagere i t i populationen af virksomheder, der fra et hvilket som helst tidspunkt i t ikke længere har nogen lønmodtagere

Bilag

:

IX

Definition:

Antal lønmodtagere defineres som i variabel 16 91 1. Populationen af virksomheder, som ikke længere har nogen lønmodtagere fra et hvilket som helst tidspunkt i t, defineres som i variabel 11 03 0.

Kode

:

16 04 1

Titel

:

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 1, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

16 04 2

Titel

:

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 2, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

16 04 3

Titel

:

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 3, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

16 04 4

Titel

:

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 4, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

16 04 5

Titel

:

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 5, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal beskæftigede defineres som i variabel 16 91 0. Populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 1 til t – 5, og som også havde mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t, defineres som i variabel 11 04 1 til 11 04 5.

Kode

:

16 05 1

Titel

:

Antal beskæftigede i t – 1 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 1, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

16 05 2

Titel

:

Antal beskæftigede i t – 2 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 2, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

16 05 3

Titel

:

Antal beskæftigede i t – 3 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 3, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

16 05 4

Titel

:

Antal beskæftigede i t – 4 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 4, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Kode

:

16 05 5

Titel

:

Antal beskæftigede i t – 5 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 5, og som også har mindst én lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal beskæftigede defineres som i variabel 16 91 0. Populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager på et hvilket som helst tidspunkt i t – 1 til t – 5, og som også havde mindst én lønmodtager i t, defineres som i variabel 11 04 1 til 11 04 5.«

d)

Følgende kode indsættes før kode 17 32 0:

»Kode

:

16 96 1

Titel

:

Antal lønmodtagere i højvækstvirksomheder målt i beskæftigelse i t

Bilag

:

IX

Definition:

Antal lønmodtagere defineres som i variabel 16 91 1. Populationen af højvækstvirksomheder målt i beskæftigelse defineres som i variabel 11 96 0.«

2.

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 2 tilføjes følgende datasætidentifikatorer til listen:

Datarække

Navn

Datasætidentifikator

ȁrlige virksomhedsstatistikker: forsikring og pensionskasser

1G

RSBSSERV_1G1_A

Årlige demografiske statistikker om virksomheder med mindst én lønmodtager efter retlig form

9E

RSBSBD_9E1_A

Årlige demografiske statistikker om virksomheder med mindst én lønmodtager efter antal lønmodtagere

9F

RSBSBD_9F1_A

Foreløbige årlige resultater vedrørende lukninger af virksomheder med mindst én lønmodtager efter retlig form

9G

RSBSBD_9G1_A

Foreløbige årlige resultater vedrørende lukninger af virksomheder med mindst én lønmodtager efter antal lønmodtagere

9H

RSBSBD_9H1_A

Årlige statistikker om højvækstvirksomheder målt i beskæftigelse

9M

RSBSBD_9 M1_A

Foreløbige årlige statistikker om højvækstvirksomheder målt i beskæftigelse

9P

RSBSBD_9P1_A«

b)

I punkt 2 affattes titlen på datarækken og datasætidentifikatoren vedrørende 1D således:

Datarække

Navn

Datasætidentifikator

ȁrlige virksomhedsstatistikker: centralbanker og kreditinstitutter klassificeret i undergruppe 64.19 i NACE rev. 2

1D

RSBSSERV_1D2_A«

c)

I punkt 4.1 tilføjes følgende datarækker til listen:

Datarække

Kode

ȁrlige virksomhedsstatistikker: forsikring og pensionskasser

1G

Årlige demografiske statistikker om virksomheder med mindst én lønmodtager efter retlig form

9E

Årlige demografiske statistikker om virksomheder med mindst én lønmodtager efter antal lønmodtagere

9F

Foreløbige årlige resultater vedrørende lukninger af virksomheder med mindst én lønmodtager efter retlig form

9G

Foreløbige årlige resultater vedrørende lukninger af virksomheder med mindst én lønmodtager efter antal lønmodtagere

9H

Årlige statistikker om højvækstvirksomheder målt i beskæftigelse

9M

Foreløbige årlige statistikker om højvækstvirksomheder målt i beskæftigelse

9P«

d)

I punkt 4.1 affattes titlen på datarækken og datasætidentifikatoren vedrørende 1D således:

»Årlige virksomhedsstatistikker: centralbanker og kreditinstitutter klassificeret i undergruppe 64.19 i NACE rev. 2«

e)

I punkt 4.5 tilføjes i nummerorden følgende variabler til listen:

Benævnelse

Kode

Bilag

»Population af aktive virksomheder med mindst én lønmodtager i t

11 01 0

IX

Antal aktive virksomheder, der fik den første lønmodtager i t

11 02 0

IX

Antal virksomheder, der ikke længere har nogen lønmodtagere i t

11 03 0

IX

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 1, og som også havde mindst én lønmodtager i t

11 04 1

IX

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 2, og som også havde mindst én lønmodtager i t

11 04 2

IX

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 3, og som også havde mindst én lønmodtager i t

11 04 3

IX

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 4, og som også havde mindst én lønmodtager i t

11 04 4

IX

Antal virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 5, og som også havde mindst én lønmodtager i t

11 04 5

IX

Antal højvækstvirksomheder målt i beskæftigelse i t

11 96 0

IX

Antal beskæftigede i t i populationen af aktive virksomheder med mindst én lønmodtager i t

16 01 0

IX

Antal lønmodtagere i t i populationen af aktive virksomheder med mindst én lønmodtager i t

16 01 1

IX

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t

16 02 0

IX

Antal lønmodtagere i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t

16 02 1

IX

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der ikke længere har nogen lønmodtagere i t

16 03 0

IX

Antal lønmodtagere i t i populationen af virksomheder, der ikke længere har nogen lønmodtagere i t

16 03 1

IX

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 1, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 04 1

IX

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 2, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 04 2

IX

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 3, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 04 3

IX

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 4, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 04 4

IX

Antal beskæftigede i t i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 5, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 04 5

IX

Antal beskæftigede i t – 1 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 1, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 05 1

IX

Antal beskæftigede i t – 2 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 2, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 05 2

IX

Antal beskæftigede i t – 3 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 3, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 05 3

IX

Antal beskæftigede i t – 4 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 4, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 05 4

IX

Antal beskæftigede i t – 5 i populationen af virksomheder, der fik den første lønmodtager i t – 5, og som også har mindst én lønmodtager i t

16 05 5

IX

Antal lønmodtagere i højvækstvirksomheder målt i beskæftigelse i t

16 96 1

IX«


Top