EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0227

2014/227/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. april 2014 om ikke-godkendelse af visse biocidholdige aktive stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 EØS-relevant tekst

OJ L 124, 25.4.2014, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/227/oj

25.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 124/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 24. april 2014

om ikke-godkendelse af visse biocidholdige aktive stoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

(2014/227/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (3).

(2)

For en række kombinationer af stoffer og produkttyper på denne liste gælder det enten, at alle deltagerne er trådt ud af undersøgelsesprogrammet, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget et fuldstændigt dossier inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9 og artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har i henhold til artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 derfor underrettet medlemsstaterne herom. Disse oplysninger er også offentliggjort elektronisk.

(4)

En række virksomheder har inden for fristen på tre måneder efter denne offentliggørelse tilkendegivet deres interesse for at overtage hvervet som deltager for en eller flere af de pågældende stoffer og produkttyper. Imidlertid har disse virksomheder efterfølgende trukket tilkendegivelsen tilbage eller har ikke indsendt et fuldstændigt dossier.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 4 og 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de pågældende stoffer og produkttyper i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 528/2012 derfor ikke godkendes.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De stoffer, der er opført i bilaget til denne afgørelse godkendes ikke for de produkttyper, som er angivet heri.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).


BILAG

Stoffer og produkttyper, der ikke skal godkendes

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

Rapporterende medlemsstat

bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-kobber

312600-89-8

7

AT

bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-kobber

312600-89-8

9

AT

bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-kobber

312600-89-8

10

AT

nonansyre

203-931-2

112-05-0

10

AT

glutaral

203-856-5

111-30-8

1

FI

glutaral

203-856-5

111-30-8

13

FI

disølvoxid

243-957-1

20667-12-3

11

SE

4,4-dimethyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

6

UK

4,4-dimethyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

12

UK

4,4-dimethyloxazolidin

257-048-2

51200-87-4

13

UK

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

6

HU

polymer af formaldehyd og acrolein

polymer

26781-23-7

3

HU

sølvklorid

232-033-3

7783-90-6

3

SE

sølvklorid

232-033-3

7783-90-6

4

SE

sølvklorid

232-033-3

7783-90-6

5

SE

sølvklorid

232-033-3

7783-90-6

13

SE

fyrretræ, ekstrakt

304-455-9

94266-48-5

10

LV

triclosan

222-182-2

3380-34-5

2

DK

triclosan

222-182-2

3380-34-5

7

DK

triclosan

222-182-2

3380-34-5

9

DK

2-phenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

3

UK


Top