EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0258

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2014 af 3. april 2014 om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 og om ophævelse af afgørelse nr. 716/2009/EF EØS-relevant tekst

OJ L 105, 8.4.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/258/oj

8.4.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 258/2014

af 3. april 2014

om oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision for perioden 2014-2020 og om ophævelse af afgørelse nr. 716/2009/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 716/2009/EF (3) blev der oprettet et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision. På baggrund af den afgørelse drog Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG), International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), som er retssuccessor for International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) og Public Interest Oversight Board (PIOB) fordel af medfinansiering fra Unionen i form af driftstilskud indtil den 31. december 2013.

(2)

Krisen på finansmarkederne, som tog sin begyndelse i 2008, har medført, at regnskabsaflæggelse og revision er kommet i fokus på Unionens politiske dagsorden. Velfungerende fælles rammer for regnskabsaflæggelse er vigtige for det indre marked, for kapitalmarkedernes effektive drift og for gennemførelsen af det integrerede marked for finansielle tjenesteydelser i Unionen.

(3)

Regnskaber spiller en central rolle for at sikre, at investorer råder over vigtige oplysninger vedrørende balance, resultatopgørelse og pengestrømme, og bidrager desuden til god selskabsledelse.

(4)

Regnskaber spiller en afgørende rolle i beskyttelsen af aktionærers og kreditorers interesser og danner desuden grundlaget for forsigtighedstilsyn i den forstand, at alle vigtige lovgivningsinitiativer vedrørende finansielle tjenesteydelser er afhængige af selskabernes regnskaber, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (5). De regulerende myndigheder er afhængige af regnskabsbegreber for at kunne forstå, hvilke risici et selskab løber, og derfor hvad der kræves af det pågældende selskab.

(5)

I den globale økonomi er der et behov for et internationalt regnskabssprog, som samtidig tager hensyn til de mange forskellige former for regnskabspraksis, der allerede anvendes. G20 har gentagne gange opfordret til indførelse af globale regnskabsstandarder og til harmonisering af eksisterende og fremtidige regnskabsstandarder. Internationale regnskabsstandarder (IFRS), som er udviklet af International Accounting Standards Board (IASB), vedtages og anvendes i mange, men ikke i nogle betydelige, retsområder i verden. Sådanne internationale regnskabsstandarder skal udarbejdes i en transparent og demokratisk ansvarlig proces. For at varetage Unionens interesser og sikre, at globale standarder er af høj kvalitet og i overensstemmelse med EU-retten, er det afgørende, at Unionens interesser er repræsenteret på passende måde i processen for udarbejdelse af internationale standarder. Disse interesser omfatter opretholdelsen af princippet om, at regnskaber bør give »et retvisende billede« og bør være pålidelige og forståelige samt sammenlignelige og relevante.

(6)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (6) bør IFRS kun indarbejdes i EU-retten med henblik på at blive anvendt af virksomheder, som er børsnoteret på et reguleret marked i Unionen, hvis IFRS opfylder kriterierne i nævnte forordning, herunder kravet om, at regnskaber skal give »et retvisende billede« som fastsat i artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (7). IFRS spiller derfor en væsentlig rolle for det indre markeds funktion, og Unionen har således en direkte interesse i at sikre, at processen med udarbejdelse og godkendelse af IFRS fører til standarder, der er i overensstemmelse med kravene i lovgivningen for det indre marked.

(7)

IFRS udstedes af IASB, og tilknyttede fortolkninger udstedes af IFRS Interpretations Committee, som er to organer under IFRS Foundation. Det er derfor nødvendigt at indføre en hensigtsmæssig finansieringsordning for IFRS Foundation.

(8)

EFRAG blev oprettet i 2001 af europæiske organisationer, der repræsenterer udstedere og regnskabsbranchen, som er involveret i regnskabsaflæggelsesprocessen. I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1606/2002 afgiver EFRAG udtalelse til Kommissionen om, hvorvidt regnskabsstandarder udstedt af IASB eller en fortolkning udstedt af IFRS Interpretations Committee, der skal godkendes, er i overensstemmelse med kriterierne for godkendelse i den forordning.

(9)

EFRAG påtager sig rollen som »den europæiske talsmand for regnskabsaflæggelse« globalt set. I den egenskab bidrager EFRAG med input til IASB's udarbejdelse af standarder. For at EFRAG kan påtage sig denne rolle, bør den forelægges samtlige synspunkter i Unionen gennem en hensigtsmæssig proces, hvor nationale standardiseringsmyndigheder, regeringer og regulerende myndigheder såvel som andre interesserede parter spiller en væsentlig rolle i betragtning af de betydelige meningsforskelle, der allerede findes mellem medlemsstaterne og mellem forskellige interesserede parter. Alt samarbejde mellem EFRAGF og IASB bør være fuldstændig gennemskueligt, og EFRAG træffer kun beslutning efter en fuldstændig høring af de nationale standardiseringsmyndigheder.

(10)

Som følge af EFRAG's rolle med at vurdere, om IFRS overholder kravene i Unionens selskabsret og -politik som indeholdt i forordning (EF) nr. 1606/2002, er det nødvendigt for Unionen at bidrage til stabil finansiering af EFRAG og dermed bidrage til dens finansiering.

(11)

Den 12. november 2013 offentliggjorde Kommissionen en rapport af Philippe Maystadt, den særlige rådgiver for kommissæren med ansvar for det indre marked og tjenesteydelser (»rapporten fra den særlige rådgiver«), hvori han beskrev de mulige reformer af EFRAG's forvaltning, der har til formål at styrke Unionens bidrag til udarbejdelsen af internationale regnskabsstandarder. For at nå de forventede mål for det i denne forordning fastsatte program for medfinansiering (»programmet«) er det nødvendigt, at forvaltningsordningerne revideres i overensstemmelse med anbefalingerne anført i rapporten fra den særlige rådgiver, og at disse reformer gennemføres snarest muligt. Kommissionen bør overvåge gennemførelsen af reformen af EFRAG's forvaltning og orientere Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridtene med gennemførelsen heraf. Senest den 31. marts 2014 bør Kommissionen med henblik herpå forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om fremskridtene med gennemførelsen.

(12)

EFRAG's tekniske arbejde bør fokusere på teknisk rådgivning til Kommissionen om godkendelsen af IFRS samt på en hensigtsmæssig deltagelse i udviklingen af sådanne IFRS og bør sikre, at der tages tilstrækkeligt hensyn til EU-interesser ved fastsættelsen af de internationale standarder. Disse interesser bør omfatte begrebet »forsigtighed«, kravet om »et retvisende billede« som fastsat i direktiv 2013/34/EU og bør tage hensyn til standardernes indvirkning på finansiel stabilitet og økonomien. Kommissionen bør vurdere EFRAG's tekniske arbejde i rapporter, som udarbejdes i overensstemmelse med kriterierne fastsat i denne forordning.

(13)

For så vidt angår den lovpligtige revision, blev PIOB oprettet i 2005 af tilsynsgruppen, som er et internationalt organ med ansvar for tilsynet med styringsreformen for Den Internationale Revisorsammenslutning (IFAC). PIOB har til opgave at overvåge den proces, der fører til vedtagelsen af de internationale revisionsstandarder (ISA'er), samt andre IFAC-aktiviteter i offentlighedens interesse. ISA'er kan vedtages med henblik på anvendelse i Unionen, forudsat at de er blevet udarbejdet på passende vis under hensyntagen til offentligt tilsyn og gennemsigtighed, jf. artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (8). I henhold til revisionsforslagene af 30. november 2011 planlægges det også at indføre ISA'er i Unionen.

(14)

Indførelsen af ISA'er i Unionen og den afgørende rolle, som PIOB spiller med hensyn til opfyldelse af kravene i direktiv 2006/43/EF, indebærer, at Unionen har en direkte interesse i at sikre, at den proces, der anvendes til at udvikle og godkende sådanne standarder, fører til standarder, som er i overensstemmelse med lovgivningsrammen for det indre marked. Kommissionens forslag til ændring af direktiv 2006/43/EF indeholder også en udtrykkelig anerkendelse af PIOB’s rolle. Det er derfor nødvendigt at sikre en hensigtsmæssig finansieringsordning for PIOB.

(15)

Organer, der arbejder med regnskabsaflæggelse og revision, er særdeles afhængige af finansiering og spiller en central rolle i Unionen, hvilket er afgørende for, hvordan det indre marked fungerer. De foreslåede støttemodtagere i forbindelse med det program, som er blevet etableret ved afgørelse nr. 716/2009/EF, har fået medfinansiering i form af driftstilskud over Unionens budget med det resultat, at de bliver mere økonomisk uafhængige af finansieringskilder fra den private sektor og af ad-hoc-kilder og derved øger deres kapacitet og troværdighed. Offentlig finansiering i sig selv bør imidlertid ikke betragtes som en bekræftelse på denne uafhængighed fra den private sektor. Der bør navnlig kræves større gennemsigtighed for så vidt angår medlemskab af bestyrelsen i bl.a. IASB og EFRAG for at sikre, at alle interesserede parter repræsenteres i processen i forbindelse med udarbejdelse af standarder og i godkendelsesprocessen. EFRAG og IASB bør træffe alle relevante foranstaltninger for at undgå interessekonflikter, herunder fastsætte oplysningskrav, der er tilpasset funktionerne og ansvarsområderne for de forskellige kategorier af ansatte, der er ansat af disse organisationer.

(16)

Erfaringen har vist, at medfinansiering fra Unionens side sikrer, at disse støttemodtagere har adgang til entydig, stabil, diversificeret, sund og tilstrækkelig finansiering, og medfører, at de kan varetage deres opgaver i offentlighedens interesse på en uafhængig og effektiv måde. Derfor bør der fortsat stilles tilstrækkelig finansiering til rådighed gennem et EU-bidrag til arbejdet med at udarbejde standarder for international regnskabsaflæggelse og revision, især til IFRS Foundation, EFRAG og PIOB.

(17)

Ud over at ændre deres finansieringsmønstre har IFRS Foundation og EFRAG også gennemgået forvaltningsreformer, som skal sikre, at de i kraft af deres struktur og processer kan varetage deres opgaver i offentlighedens interesse på en uafhængig, effektiv, gennemskuelig og demokratisk ansvarlig måde. I forbindelse med IFRS Foundation blev der i 2009 oprettet et tilsynsorgan (»Monitoring Board«), der har til formål at sikre offentlig ansvarlighed og tilsyn, og effektiviteten af Standards Advisory Council blev øget, transparensen blev forbedret, og konsekvensanalysernes rolle blev formaliseret som en del af den korrekte behandling, der udføres af IASB. Bestræbelserne på at forbedre den måde, hvorpå disse organer forvaltes, vil fortsætte. Kommissionen iværksatte i 2013 en evaluering af anvendelsen af forordning (EF) nr. 1606/2002. Evalueringen omfatter navnlig kriteriet for godkendelse af IFRS i Unionen som fastsat i artikel 3, stk. 2, i nævnte forordning og forvaltningsordningerne for IFRS Foundation og IASB. Kommissionen agter senest den 31. december 2014 at afslutte evalueringen og indberette resultaterne til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen forelægger, hvis det er relevant, et lovgivningsforslag til forbedring af denne forordnings funktion.

(18)

Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for hele programmets varighed, der udgør det primære referencebeløb som omhandlet i punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (9), for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure.

(19)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (10) og Kommissionens delegerede forordning (EU, Euratom) nr. 1268/2012 (11), som sikrer Unionens finansielle interesser, skal finde anvendelse i løbet af gennemførelsen af programmet under hensyntagen til principperne om enkelthed og konsekvens i valget af budgetinstrumenter, begrænsningen af de tilfælde, hvor Kommissionen fortsat skal være direkte ansvarlig for programmernes gennemførelse og forvaltning, og kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem ressourcernes størrelse og den administrative byrde, der er forbundet med anvendelsen heraf.

(20)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til fastlæggelse af de årlige arbejdsprogrammer.

(21)

Programmet forventes at bidrage til målene om at sikre sammenlignelighed og transparens i forbindelse med virksomhedsregnskaber i hele Unionen og til at give udtryk for Unionens behov i forbindelse med den globale harmonisering af standarderne for regnskabsaflæggelse. At tale med én europæisk stemme kan bidrage til at fremme den internationale accept af IFRS og konvergensen og de internationale revisionsstandarder af høj kvalitet i alle medlemsstater. Programmet bidrager også til Europa 2020-strategien ved at styrke det fælles marked for finansielle tjenesteydelser og kapital, såvel som til strategiens eksterne dimension.

(22)

Denne forordning bør give mulighed for at medfinansiere aktiviteter, som varetages af visse organer, der arbejder for et mål, der indgår i og fremmer EU-politik inden for udvikling af standarder, godkendelse af standarder eller tilsyn med processerne i forbindelse med udarbejdelse af standarder for regnskabsaflæggelse og revision.

(23)

Der fremsættes forslag om EU-finansiering til et veldefineret og begrænset antal af de vigtigste organer på området regnskabsaflæggelse og revision. Inden for de nuværende institutionelle rammer vil de nye finansieringsordninger sikre stabil, diversificeret, sund og passende finansiering, således at de relevante organer kan varetage deres EU-relaterede opgaver eller opgaver i offentlighedens interesse på en uafhængig og effektiv måde. Disse organer bør offentliggøre en fordeling af beløbene for finansieringen fra alternative kilder.

(24)

Kommissionen, som tager hensyn til udviklingen efter anbefalingerne i rapporten fra den særlige rådgiver, bør forelægge rapporter i marts 2014 og årligt fra og med 2015 senest i juni om EFRAG's fremskridt med gennemførelsen af dens forvaltningsreformer. IASB har iværksat en revision af begrebsrammen. Efter offentliggørelsen af begrebsrammen bør Kommissionen underrette Europa-Parlamentet og Rådet om enhver ændring, der er blevet indført i begrebsrammen og årsagerne herfor med særlig fokus på begreberne forsigtighed og pålidelighed, der sikrer, at princippet om »et retvisende billede« som fastsat i direktiv 2013/34/EU overholdes. Støttemodtagerne bør sikre, at der sker en effektiv og økonomisk anvendelse af offentlige midler, herunder rejseudgifter og dermed forbundne udgifter.

(25)

Programmet bør erstatte det tidligere program for medfinansiering af støttemodtagerne. Af hensyn til retssikkerheden bør afgørelse nr. 716/2009/EF ophæves.

(26)

Målet for denne forordning, nemlig oprettelse af et EU-program for perioden 2014-2020 med henblik på at støtte aktiviteter hos de organer, som bidrager til at opfylde Unionens mål i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(27)

Enhver støtte til nye støttemodtagere bør, selv hvis de er direkte efterfølgere til en af de støttemodtagere, der er opført i denne forordning, være genstand for Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse i overensstemmelse med artikel 294 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(28)

Det er hensigtsmæssigt at bringe denne forordnings anvendelsesperiode i overensstemmelse med anvendelsesperioden for Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 (12). Nærværende forordning bør derfor finde anvendelse fra den 1. januar 2014 indtil den 31. december 2020 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Der oprettes hermed et EU-program (»programmet«) for perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020 med henblik på at støtte aktiviteter hos de organer, som bidrager til at opfylde Unionens mål i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision.

2.   Programmet omfatter aktiviteter, der har til formål at udvikle eller tilvejebringe input til udarbejdelsen af standarder, anvende, vurdere eller overvåge standarder eller føre tilsyn med processen for udarbejdelse af standarder for at medvirke til gennemførelsen af Unionens politikker inden for regnskabsaflæggelse og revision, der gennemføres af IFRS Foundation, EFRAG eller PIOB.

Artikel 2

Mål

Programmets overordnede mål er at forbedre vilkårene for det indre markeds effektive funktion ved at støtte en transparent og uafhængig udvikling af standarder inden for international regnskabsaflæggelse og revision.

Artikel 3

Støttemodtagere

1.   Følgende er støttemodtagere i henhold til programmet:

a)

på regnskabsaflæggelsesområdet:

i)

EFRAG i perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016

ii)

IFRS Foundation

b)

på revisionsområdet: PIOB.

2.   Organer, der arbejder inden for regnskabsaflæggelse og revision, og som modtager EU-finansiering gennem programmet, er forpligtede til at sikre deres uafhængighed og til at sikre, at de offentlige midler anvendes på ansvarlig økonomisk vis og effektivt, uafhængigt af de forskellige finansieringsmidler, de måtte modtage.

Artikel 4

Tilskudsformer

Der ydes finansiering under programmet i form af driftstilskud på årsbasis.

Artikel 5

Gennemsigtighed

Alle støttemodtagere under dette program skal på et fremtrædende sted, f.eks. på et websted, i en publikation eller i en årlig rapport, anføre, at de modtager støtte fra Unionens budget samt en opdeling af beløbene for anden finansiering fra alternative kilder.

Artikel 6

Finansielle bestemmelser

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2014 til 2020 er på 43 176 000 EUR i løbende priser.

2.   De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for den flerårige finansielle ramme.

3.   Den vejledende fordeling af finansieringsrammen fastsat i stk. 1 for de tre støttemodtagere er følgende:

a)

for EFRAG: 9 303 000 EUR

b)

for IFRS Foundation: 31 632 000 EUR

c)

for PIOB: 2 241 000 EUR.

Artikel 7

Programmets gennemførelse

Kommissionen gennemfører programmet ved at udarbejde årlige arbejdsprogrammer i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. Hvert årligt arbejdsprogram skal gennemføre programmets mål som fastsat i nærværende forordnings artikel 2 ved at specificere følgende:

a)

de forventede resultater

b)

en fordeling af budgettet pr. støttemodtager i overensstemmelse med de vejledende beløb i artikel 6, stk. 3.

Det årlige arbejdsprogram skal også, for at sikre gennemsigtighed, ved hjælp af henvisninger omtale målet, der er fastsat i artikel 2, gennemførelsesmetoden, der er fastlagt i artikel 4, og rapporternes resultater.

Kommissionen vedtager de årlige arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter.

Artikel 8

Beskyttelse af Unionens finansielle interesser

1.   Kommissionen træffer egnede foranstaltninger til at sikre, at Unionens finansielle interesser beskyttes, når der gennemføres aktiviteter, der finansieres i henhold til denne forordning, ved foranstaltninger til forebyggelse af svig, bestikkelse og andre ulovlige aktiviteter, ved effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, ved inddrivelse af de uretmæssigt udbetalte beløb samt, hvis det er hensigtsmæssigt, efter omstændighederne ved sanktioner, der skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

2.   Kommissionen eller dens befuldmægtigede og Revisionsretten har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle støttemodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, som har modtaget EU-midler i henhold til programmet.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) kan efter procedurerne i Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 (13) foretage kontrol og inspektion på stedet hos økonomiske aktører, der direkte eller indirekte er berørt af finansieringen, for at klarlægge, om der er begået svig, bestikkelse eller andre ulovlige aktiviteter, der berører Unionens finansielle interesser, i forbindelse med en aftale om ydelse af tilskud, en afgørelse om ydelse af tilskud eller en kontrakt om EU-finansiering.

Uanset første og andet afsnit skal samarbejdsaftaler med tredjelande og internationale organisationer, aftaler om ydelse af tilskud, afgørelser om ydelse af tilskud og kontrakter som følge af gennemførelsen af denne forordning udtrykkeligt give Kommissionen, Revisionsretten og OLAF beføjelse til at foretage denne kontrol og inspektion på stedet.

Artikel 9

Evaluering

1.   Senest den 31. marts 2014 forelægger Kommissionen en første rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om nødvendige forvaltningsreformer inden for regnskab og finansielle oplysninger for så vidt angår EFRAG under hensyntagen til bl.a. udviklingen efter anbefalingerne, anført i rapporten fra den særlige rådgiver, og om de foranstaltninger, som EFRAG allerede har truffet for at gennemføre disse reformer.

2.   Senest den 31. december 2014 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af Kommissionens evaluering af forordning (EF) nr. 1606/2002, herunder, hvis det er relevant, forslag til ændring af nævnte forordning med henblik på at forbedre dens funktion såvel som om forvaltningsordningerne for alle relevante institutioner.

3.   Fra 2015 udarbejder Kommissionen en årlig rapport om IFRS Foundations aktiviteter med hensyn til udviklingen af IFRS, af PIOB og af EFRAG.

4.   Med hensyn til IFRS Foundation skal den i stk. 3 omhandlede rapport dække dets aktiviteter og navnlig de generelle principper, på baggrund af hvilke nye standarder er blevet udviklet. Rapporten skal også dække, hvorvidt IFRS tager behørigt hensyn til forskellige forretningsmodeller, afspejler de faktiske følger af økonomiske transaktioner, ikke er for komplicerede og forebygger kunstige kortsigtede eller flygtige skævheder.

Efter offentliggørelsen af den reviderede begrebsramme skal rapporten behandle de ændringer, som er blevet indført i begrebsrammen, med særlig fokus på begreberne forsigtighed og pålidelighed.

5.   Med hensyn til PIOB eller dets efterfølger skal den i stk. 3 omhandlede rapport behandle udviklingen i diversificeringen af finansieringen. Hvis finansieringen fra IFAC i et givet år overstiger mere end to tredjedele af den samlede PIOB-finansiering, skal Kommissionen foreslå at begrænse sit årlige bidrag til dette år til højst 300 000 EUR.

6.   Med hensyn til EFRAG skal den i stk. 3 omhandlede rapport behandle følgende:

a)

hvorvidt EFRAG i sit tekniske arbejde med internationale regnskabsstandarder tager tilstrækkeligt hensyn til kravet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002, navnlig ved at vurdere, om nye eller ændrede IFRS er i overensstemmelse princippet om »et retvisende billede« og er i den europæiske offentligheds interesse.

b)

hvorvidt EFRAG i sit tekniske arbejde med IFRS tilstrækkeligt vurderer, om forslagene til nye eller ændrede internationale standarder, som er udviklet af IASB, er evidensbaserede, svarer til Unionens behov ved at tage hensyn til mangfoldigheden af regnskabsmodeller og økonomiske modeller og holdninger i Unionen, og

c)

EFRAG's fremskridt i gennemførelsen af dens forvaltningsreformer under hensyntagen til udviklingen efter anbefalingerne anført i rapporten fra den særlige rådgiver.

Hvis det er relevant, forelægger Kommissionen et lovgivningsforslag om at fortsætte finansieringen af EFRAG efter den 31. december 2016.

7.   Kommissionen sender den i stk. 3 omhandlede rapport til Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni hvert år.

8.   Kommissionen sender senest tolv måneder inden programmets afslutning en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt programmet har opfyldt sine målsætninger. Denne rapport skal mindst indeholde en undersøgelse af, om programmet overordnet set har været relevant og sammenhængende, hvor effektivt det er gennemført, og hvor effektive støttemodtagernes arbejdsprogrammer har været hver for sig og tilsammen, ud fra i hvor høj grad målene omhandlet i artikel 2 er nået.

9.   Kommissionen sender rapporterne omhandlet i nærværende artikel til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til orientering.

Artikel 10

Ophævelse

Afgørelse nr. 716/2009/EF ophæves med virkning fra den 1. januar 2014.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014 indtil den 31. december 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  EUT C 161 af 6.6.2013, s. 64.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.3.2014.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 716/2009/EF af 16. september 2009 om oprettelse af et fællesskabsprogram til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, regnskabsaflæggelse og revision (EUT L 253 af 25.9.2009, s. 8).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.).

(7)  Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s 19).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

(9)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298af 26.10.2012, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU, Euratom) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om bestemmelserne for anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

(12)  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(13)  Rådets Forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).


Top