Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0033

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer EØS-relevant tekst

OJ L 96, 29.3.2014, p. 251–308 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj

29.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/251


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU

af 26. februar 2014

om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer

(omarbejdning)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Da der nu skal foretages yderligere ændringer, bør dette direktiv af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter (5) fastsætter regler for akkreditering af overensstemmelsesvurderingsorganer, tilvejebringer en ramme for markedsovervågning af produkter og kontrol af produkter fra tredjelande og fastsætter de generelle principper for CE-mærkning.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter (6) fastsætter de fælles principper og referencebestemmelser, der skal anvendes i de sektorspecifikke retsakter, således at der skabes en ensartet baggrund for ændringer eller omarbejdning af denne lovgivning. Direktiv 95/16/EF bør tilpasses til nævnte afgørelse.

(4)

De elevatorer, der er omfattet af dette direktiv, betragtes først som færdige produkter, når de er blevet installeret permanent i bygninger eller konstruktioner. Følgelig kan elevatorer ikke importeres til Unionen og bringes kun i omsætning, men gøres ikke efterfølgende tilgængelige: der findes således ikke »importører« eller »distributører« af elevatorer.

(5)

Dette direktiv omfatter sikkerhedskomponenter til elevatorer, som er nye på EU-markedet, når de bringes i omsætning, dvs. de enten er nye sikkerhedskomponenter, der er fremstillet af en i Unionen etableret fabrikant, eller er sikkerhedskomponenter, som er nye eller brugte og er importeret fra et tredjeland.

(6)

Kommissionen vedtog den 8. juni 1995 henstilling 95/216/EF8. juni 1995 (7) til medlemsstaterne vedrørende forbedring af sikkerheden ved eksisterende elevatorer.

(7)

Dette direktiv bør finde anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg.

(8)

De erhvervsdrivende bør være ansvarlige for at sikre, at elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer er i overensstemmelse med dette direktivs krav, inden for rammerne af deres respektive roller i forsyningskæden og for at sikre et højt niveau af beskyttelse af personers sundhed og sikkerhed samt, hvor det er relevant, ejendomssikkerhed og for at sikre fair konkurrencebetingelser på EU-markedet.

(9)

Alle erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden, bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de kun bringer elevatorer i omsætning og kun gør sikkerhedskomponenter til elevatorer tilgængelige på markedet, som er i overensstemmelse med dette direktiv. Det er nødvendigt, at der findes en klar og forholdsmæssig fordeling af forpligtelserne svarende til hver enkelt erhvervsdrivendes rolle i forsynings- og distributionskæden.

(10)

For at lette kommunikationen mellem de erhvervsdrivende, markedsovervågningsmyndighederne og forbrugerne bør medlemsstaterne opfordre de erhvervsdrivende til at oplyse en webadresse som supplement til postadressen.

(11)

Fabrikanten og installatøren er med deres detaljerede viden om konstruktions- og fremstillingsprocessen dem, der bedst kan stå for overensstemmelsesvurderingsproceduren. Overensstemmelsesvurderingen bør derfor fortsat alene være fabrikantens eller installatørens ansvar.

(12)

Det er nødvendigt at sikre, at sikkerhedskomponenter til elevatorer fra tredjelande, der kommer ind på EU-markedet, er i overensstemmelse med dette direktiv, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse sikkerhedskomponenter til elevatorer hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelse om, at importører skal sikre, at de sikkerhedskomponenter til elevatorer, de bringer i omsætning, opfylder kravene i dette direktiv, og at de ikke bringer sikkerhedskomponenter til elevatorer i omsætning, der ikke opfylder sådanne krav eller udgør en risiko. Der bør også fastsættes bestemmelse om, at importørerne skal sikre, at der er gennemført overensstemmelsesvurderingsprocedurer, og at mærkning af sikkerhedskomponenterne til elevatorer og dokumentation udarbejdet af fabrikanten er til rådighed for de kompetente nationale myndigheder med henblik på kontrol.

(13)

Når en importør bringer en sikkerhedskomponent til elevatorer i omsætning på markedet, bør han på sikkerhedskomponenten anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvorpå han kan kontaktes. Der bør kunne undtages herfra i tilfælde, hvor sikkerhedskomponentens størrelse eller art gør det umuligt at anføre navn, varemærke eller adresse.

(14)

Distributøren gør en sikkerhedskomponent til elevatorer tilgængelig på markedet, efter at den er bragt i omsætning af fabrikanten eller importøren, og bør handle med fornøden omhu for at sikre, at hans håndtering af sikkerhedskomponenten til elevatorer ikke indvirker negativt på sikkerhedskomponentens opfyldelse af gældende krav.

(15)

En erhvervsdrivende, der enten bringer en sikkerhedskomponent til elevatorer i omsætning under sit eget navn eller varemærke eller ændrer en sikkerhedskomponent til elevatorer på en sådan måde, at overensstemmelsen med dette direktiv kan blive berørt, bør anses for at være fabrikanten og påtage sig en fabrikants forpligtelser.

(16)

Distributører og importører er tæt på markedet og bør derfor inddrages i de markedsovervågningsopgaver, der udføres af kompetente nationale myndigheder, og bør være parate til at bidrage aktivt ved at give disse myndigheder alle nødvendige oplysninger om de pågældende sikkerhedskomponenter til elevatorer.

(17)

Sikring af sporbarhed af en sikkerhedskomponent til elevatorer gennem hele forsyningskæden bidrager til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem gør det lettere for markedsovervågningsmyndighederne at spore en erhvervsdrivende, der har gjort sikkerhedskomponenter til elevatorer, der ikke opfylder kravene, tilgængelige på markedet. I forbindelse med opbevaringen af de i dette direktiv krævede oplysninger til identifikation af andre erhvervsdrivende bør de erhvervsdrivende ikke være forpligtede til at ajourføre sådanne oplysninger for så vidt angår andre erhvervsdrivende, som enten har leveret dem en sikkerhedskomponent til elevatorer, eller som de har leveret en sikkerhedskomponent til elevatorer til.

(18)

I dette direktiv bør kun de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav anføres. For at lette overensstemmelsesvurdering for elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er i overensstemmelse med disse krav, er det nødvendigt at tilvejebringe en formodning om overensstemmelse for elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer med harmoniserede standarder vedtaget i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering (8) med henblik på detaljeret beskrivelse af de tekniske specifikationer i disse krav. De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i dette direktiv, vil kun sikre det tilsigtede sikkerhedsniveau, hvis passende overensstemmelsesvurderingsprocedurer sikrer overensstemmelse hermed.

(19)

Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsætter bestemmelser om en procedure vedrørende indsigelser mod harmoniserede standarder i tilfælde, hvor disse standarder ikke fuldt ud opfylder kravene i nærværende direktiv.

(20)

De harmoniserede standarder, der er relevante for dette direktiv, bør også tage hensyn til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (9).

(21)

For at gøre det muligt for erhvervsdrivende at dokumentere og for de kompetente myndigheder at sikre, at elevatorer, der bringes i omsætning, og sikkerhedskomponenter til elevatorer, der gøres tilgængelige på markedet, opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, er det nødvendigt at fastsætte procedurer for overensstemmelsesvurdering. Afgørelse nr. 768/2008/EF indeholder moduler vedrørende overensstemmelsesvurderingsprocedurer af varierende strenghedsgrad alt efter risikoniveauet og det krævede sikkerhedsniveau. For at sikre koordinering mellem de forskellige sektorer og undgå ad hoc-varianter bør overensstemmelsesvurderingsprocedurerne vælges blandt disse moduler.

(22)

Installatøren eller fabrikanten bør udfærdige en EU-overensstemmelseserklæring for at afgive de efter dette direktiv krævede oplysninger om en elevators eller en sikkerhedskomponent til elevatorers overensstemmelse med dette direktiv og med anden relevant EU-harmoniseringslovgivning.

(23)

Med henblik på at sikre effektiv adgang til oplysninger i markedsovervågningsøjemed bør alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere alle de EU-retsakter, som finder anvendelse, være tilgængelige i en enkelt EU-overensstemmelseserklæring. For at mindske de administrative byrder for de erhvervsdrivende kan en sådan enkelt EU-overensstemmelseserklæring tage form af et dossier bestående af de relevante individuelle overensstemmelseserklæringer.

(24)

CE-mærkningen, der angiver en elevators eller en sikkerhedskomponent til elevatorers overensstemmelse, er det synlige resultat af en komplet evalueringsproces, der omfatter overensstemmelsesvurdering i bred forstand. De generelle principper for anvendelsen af CE-mærkningen er fastsat i forordning (EF) nr. 765/2008. Der bør i dette direktiv fastsættes regler for anbringelsen af CE-mærkningen.

(25)

De overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er fastsat i dette direktiv, kræver, at de overensstemmelsesvurderingsorganer, som medlemsstaterne har anmeldt til Kommissionen, bliver inddraget.

(26)

Erfaringen har vist, at de kriterier, der er fastsat i direktiv 95/16/EF, og som overensstemmelsesvurderingsorganerne skal opfylde for at blive anmeldt til Kommissionen, ikke er tilstrækkelige til at sikre et ensartet højt præstationsniveau for de bemyndigede organer i hele Unionen. Det er imidlertid afgørende, at alle bemyndigede organer udfører deres opgaver på samme niveau og under fair konkurrencebetingelser. Dette kræver, at der fastsættes obligatoriske krav til de overensstemmelsesvurderingsorganer, der ønsker at blive notificeret for at kunne udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver.

(27)

Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan dokumenterer, at det opfylder kriterierne i de relevante harmoniserede standarder, formodes det at opfylde de i dette direktiv fastsatte tilsvarende krav.

(28)

For at sikre et ensartet kvalitetsniveau ved overensstemmelsesvurderingen er det også nødvendigt at fastsætte krav for bemyndigende myndigheder og andre organer, som er inddraget i vurdering, notifikation og overvågning af bemyndigede organer.

(29)

Den ordning, der fastsættes i dette direktiv, bør suppleres af akkrediteringsordningen som omhandlet i forordning (EF) nr. 765/2008. Da akkreditering er et vigtigt middel til at efterprøve overensstemmelsesvurderingsorganers kompetence, bør anvendelsen heraf også udvides til notifikationsformål.

(30)

De nationale offentlige myndigheder i hele Unionen bør betragte en gennemsigtig akkreditering, jf. forordning (EF) nr. 765/2008, der sikrer den fornødne tillid til overensstemmelsesattester, som det foretrukne middel til dokumentation af overensstemmelsesvurderingsorganers tekniske kompetence. Dog er det muligt, at nationale myndigheder finder, at de selv er i besiddelse af de rette midler til at foretage denne evaluering. I tilfælde heraf bør de for at sikre den fornødne tillid til evaluering foretaget af andre nationale myndigheder forsyne Kommissionen og de øvrige medlemsstater med den nødvendige dokumentation for, at de evaluerede overensstemmelsesvurderingsorganer overholder de relevante forskriftsmæssige krav.

(31)

Overensstemmelsesvurderingsorganer giver ofte dele af deres aktiviteter i forbindelse med overensstemmelsesvurdering i underentreprise eller benytter sig af en dattervirksomhed. For at sikre det krævede beskyttelsesniveau for de elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, der skal bringes i omsætning på EU-markedet, er det afgørende, at underentreprenører og dattervirksomheder opfylder de samme krav som bemyndigede organer hvad angår udførelse af overensstemmelsesvurderingsopgaver. Det er derfor vigtigt, at vurderingen af kompetencen og præstationerne hos de organer, der skal notificeres, og overvågningen af organer, der allerede er notificeret, også omfatter de aktiviteter, der udføres af underentreprenører og dattervirksomheder.

(32)

Det er nødvendigt at øge effektiviteten og gennemsigtigheden af notifikationsproceduren og navnlig at tilpasse den til nye teknologier, så der bliver mulighed for onlinenotifikation.

(33)

Da bemyndigede organer kan tilbyde deres tjenester i hele Unionen, bør de øvrige medlemsstater og Kommissionen kunne gøre indsigelse mod et bemyndiget organ. Det er derfor vigtigt, at der fastsættes en periode, inden for hvilken en eventuel tvivl eller usikkerhed om overensstemmelsesvurderingsorganers kompetence kan afklares, før de påbegynder deres aktiviteter som bemyndigede organer.

(34)

Af konkurrencehensyn er det afgørende, at bemyndigede organer anvender overensstemmelsesvurderingsprocedurerne uden at skabe unødvendige byrder for de erhvervsdrivende. Af samme grund og for at sikre, at de erhvervsdrivende behandles ens, må det sikres, at den tekniske anvendelse af overensstemmelsesvurderingsprocedurer er ensartet. Dette kan bedst opnås gennem koordinering og samarbejde mellem de bemyndigede organer.

(35)

Medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sikkerhedskomponenter til elevatorer kun kan bringes i omsætning, hvis de ved korrekt opbevaring og anvendelse i overensstemmelse med deres formål eller under anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, ikke frembyder nogen risiko for personers sundhed og sikkerhed. Sikkerhedskomponenter til elevatorer bør kun kunne vurderes ikke at opfylde de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i dette direktiv i forbindelse med anvendelsesbetingelser, som med rimelighed kan forudses, dvs. ved anvendelser, som kan forekomme i forbindelse med lovlig og let forudsigelig menneskelig adfærd.

(36)

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at bestemmelserne om overvågning af EU-markedet og kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet, i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er omfattet af dette direktiv. Dette direktiv bør ikke forhindre medlemsstater i at vælge de kompetente myndigheder, der skal udføre disse opgaver.

(37)

For at øge gennemsigtigheden og begrænse sagsbehandlingstiden er det nødvendigt at forbedre den eksisterende beskyttelsesprocedure med henblik på at gøre den mere effektiv og drage fordel af den sagkundskab, der findes i medlemsstaterne.

(38)

Den eksisterende ordning bør suppleres med en procedure, hvorved de berørte parter får mulighed for at blive orienteret om påtænkte foranstaltninger vedrørende elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, der udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed eller, hvor det er relevant, for en ejendoms sikkerhed. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for på et tidligere tidspunkt at gribe ind over for sådanne elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

(39)

I tilfælde, hvor medlemsstaterne og Kommissionen er enige om berettigelsen af en foranstaltning truffet af en medlemsstat, bør Kommissionen ikke inddrages yderligere, medmindre manglende opfyldelse af kravene kan tillægges mangler ved en harmoniseret standard.

(40)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (10).

(41)

Rådgivningsproceduren bør anvendes til vedtagelse af gennemførelsesretsakter, der pålægger den bemyndigende medlemsstat at træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger med hensyn til bemyndigede organer, der ikke opfylder eller ikke længere opfylder betingelserne for deres bemyndigelse.

(42)

Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af gennemførelsesretsakter vedrørende elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, som indebærer en risiko for personers sikkerhed eller sundhed, eller for andre aspekter af hensynet til samfundets interesser.

(43)

Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, som er i overensstemmelse med kravene, men indebærer en risiko for personers sikkerhed eller sundhed, er påkrævet af særligt hastende årsager.

(44)

I overensstemmelse med gældende praksis kan det udvalg, der nedsættes ved dette direktiv, spille en værdifuld rolle i forbindelse med behandlingen af spørgsmål vedrørende direktivets anvendelse, som måtte blive rejst af dets formand eller af en repræsentant for en medlemsstat i overensstemmelse med dets forretningsorden.

(45)

Når spørgsmål vedrørende dette direktiv, bortset fra dets gennemførelse eller overtrædelse, behandles, dvs. i en af Kommissionens ekspertgrupper, bør Europa-Parlamentet i overensstemmelse med eksisterende praksis modtage fuld information og dokumentation og, hvor det er hensigtsmæssigt, en invitation til at deltage i sådanne møder.

(46)

Kommissionen bør ved gennemførelsesretsakter og, henset til deres særlige natur, uden anvendelse af forordning (EU) nr. 182/2011 fastsætte, hvorvidt de foranstaltninger, som en medlemsstat har truffet vedrørende ikke-overensstemmende elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, er berettigede eller ej.

(47)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler for, hvilke sanktioner der gælder for overtrædelse af bestemmelserne i national lovgivning, der vedtages i henhold til dette direktiv, og sikre, at disse regler håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(48)

Målet for dette direktiv, nemlig at sikre, at elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer på markedet opfylder kravene vedrørende et højt beskyttelsesniveau for sundhed og sikkerhed, og samtidig garantere, at det indre marked fungerer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går direktivet ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(49)

Det er nødvendigt at fastsætte rimelige overgangsordninger, som gør det muligt uden at skulle opfylde yderligere produktkrav at gøre sikkerhedskomponenter til elevatorer tilgængelige på markedet, som allerede er bragt i omsætning i henhold til direktiv 95/16/EF inden datoen for anvendelsen af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv. Distributører bør derfor kunne levere sikkerhedskomponenter til elevatorer, som er bragt i omsætning, dvs. lagerbeholdninger, som allerede befinder sig i distributionskæden, inden datoen for anvendelsen af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

(50)

For at overvåge og sikre at dette direktiv gennemføres og fungerer korrekt, opfordres Kommissionen til at fremsende en rapport til Europa-Parlamentet og til Rådet samt undersøge behovet for et nyt lovforslag på området.

(51)

Forpligtelsen til at gennemføre dette direktiv i national ret bør kun omfatte de bestemmelser, hvori der er foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til det tidligere direktiv. Forpligtelsen til at gennemføre de bestemmelser, hvori der ikke er foretaget ændringer, følger af de tidligere direktiver.

(52)

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag XIII, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og anvendelsesdatoer for direktiverne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Dette direktiv finder anvendelse på elevatorer, der permanent betjener bygninger og anlæg og som er beregnet til at transportere:

a)

personer

b)

personer og gods

c)

gods alene, hvis elevatorstolen er tilgængelig, dvs. at en person kan træde ind i den uden besvær, og den er udstyret med betjeningsanordninger inde i elevatorstolen eller inden for rækkevidde af en person, der befinder sig i elevatorstolen.

Dette direktiv finder ligeledes anvendelse på de sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er opført på listen i bilag III, der anvendes i de i første afsnit omhandlede elevatorer.

2.   Direktivet omfatter ikke:

a)

løftemateriel med en hastighed på 0,15 m/s eller derunder

b)

byggepladselevatorer

c)

tovbaner, herunder svævebaner

d)

elevatorer, der er specielt konstrueret og fremstillet til militære eller politimæssige formål

e)

løftemateriel, fra hvilket der kan udføres arbejde

f)

elevatorer i mineskakter

g)

materiel til at flytte de optrædende under kunstnerisk optræden

h)

løftemateriel installeret i transportmidler

i)

løftemateriel, der hører til en maskine, og som udelukkende er bestemt til adgang til arbejdsstedet, herunder vedligeholdelses- og inspektionssteder på maskinen

j)

tandhjulsbaner

k)

rulletrapper og rullefortove.

3.   Når de i direktivet omhandlede risici for en elevators eller en sikkerhedskomponent til elevatorers vedkommende er helt eller delvis omfattet af en særlig EU-retsakt, finder dette direktiv ikke anvendelse, eller det ophører med at finde anvendelse for så vidt angår disse elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer og disse risici, så snart denne specifikke EU-retsakt anvendes.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)   »elevator«: løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskinner med en hældningsgrad på over 15° i forhold til det vandrette plan, eller løftemateriel, som bevæger sig ad en fuldstændigt fast bane, selv om den ikke bevæger sig langs faste styreskinner

2)   »elevatorstol«: en del af elevatoren, der bærer personer og/eller gods, der skal løftes eller sænkes

3)   »elevatormodel«: en repræsentativ elevator, hvis tekniske dokumentation viser, hvorledes de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i bilag I, vil blive overholdt i de elevatorer, som senere fremstilles på baggrund af elevatormodellen, som er fastlagt efter objektive parametre og anvender identiske sikkerhedskomponenter til elevatorer

4)   »gøre tilgængelig på markedet«: enhver levering af en sikkerhedskomponent til elevatorer med henblik på distribution eller forbrug på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag

5)   »bringe i omsætning«:

første tilgængeliggørelse på markedet af en sikkerhedskomponent til elevatorer eller

levering af en elevator til anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag

6)   »installatør«: en fysisk eller juridisk person, som har ansvaret for en elevators konstruktion, fremstilling, installation og omsætning

7)   »fabrikant«: enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en sikkerhedskomponent til elevatorer eller får en sikkerhedskomponent til elevatorer konstrueret eller fremstillet og markedsfører den under sit navn eller varemærke

8)   »bemyndiget repræsentant«: enhver i Unionen etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra en installatør til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver

9)   »importør«: enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Unionen, og som bringer en sikkerhedskomponent til elevatorer fra et tredjeland i omsætning på EU-markedet

10)   »distributør«: enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør en sikkerhedskomponent til elevatorer tilgængelig på markedet

11)   »erhvervsdrivende«: installatøren, fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren

12)   »teknisk specifikation«: et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav en elevator eller en sikkerhedskomponent til elevatorer skal opfylde

13)   »harmoniseret standard«: harmoniseret standard som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1025/2012

14)   »akkreditering«: akkreditering som defineret i artikel 2, nr. 10), i forordning (EF) nr. 765/2008

15)   »nationalt akkrediteringsorgan«: et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i artikel 2, nr. 11), i forordning (EF) nr. 765/2008

16)   »overensstemmelsesvurdering«: en proces til påvisning af, om de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv, der gælder for en elevator eller en sikkerhedskomponent til elevatorer, er opfyldt

17)   »overensstemmelsesvurderingsorgan«: et organ, der udfører overensstemmelsesvurderingsopgaver, herunder kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion

18)   »tilbagekaldelse«: for elevatorers vedkommende enhver foranstaltning, der har til formål at opnå afmontering og sikker bortskaffelse af en elevator, og for sikkerhedskomponenters vedkommende enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at en sikkerhedskomponent til elevatorer, der allerede er gjort tilgængelig for installatøren eller slutbrugeren, returneres

19)   »tilbagetrækning«: enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at en sikkerhedskomponent til elevatorer i forsyningskæden gøres tilgængelig på markedet

20)   »EU-harmoniseringslovgivning«: alle EU-retsakter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter

21)   »CE-mærkning«: mærkning, hvormed installatøren eller fabrikanten angiver, at elevatoren eller sikkerhedskomponenten til elevatorer er i overensstemmelse med de relevante krav i Unionens harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning.

Artikel 3

Fri bevægelighed

1.   Medlemsstaterne må ikke forbyde, begrænse eller hindre omsætning eller ibrugtagning af elevatorer eller tilgængeliggørelse på markedet af sikkerhedskomponenter til elevatorer, som opfylder bestemmelserne i dette direktiv, på deres område.

2.   Medlemsstaterne modsætter sig ikke, at der på messer, udstillinger, ved demonstrationer osv. præsenteres elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, forudsat at det ved synlig skiltning klart anføres, at de ikke opfylder bestemmelserne, og at de ikke bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, før de er bragt i overensstemmelse med dette direktiv. Ved demonstrationer må der træffes passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af personer.

3.   Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for under overholdelse af EU-retten at fastsætte de krav, som de anser for nødvendige for at sikre beskyttelsen af personer i forbindelse med ibrugtagning og benyttelse af de pågældende elevatorer, forudsat at dette ikke indebærer ændring af elevatorerne på en måde, der ikke er specificeret i dette direktiv.

Artikel 4

Bringe i omsætning, gøre tilgængelig på markedet og ibrugtagning

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at elevatorer, som omfattes af dette direktiv, kun kan bringes i omsætning og ibrugtages, hvis de er i overensstemmelse med dette direktiv, og forudsat, at elevatorerne installeres og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres formål.

2.   Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at sikkerhedskomponenter til elevatorer, som omfattes af dette direktiv, kun kan bringes i omsætning og ibrugtages, hvis de er i overensstemmelse med dette direktiv, og forudsat, at de indbygges og vedligeholdes på passende vis og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse.

Artikel 5

Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav

1.   De elevatorer, som omfattes af dette direktiv, skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

2.   De sikkerhedskomponenter til elevatorer, som omfattes af dette direktiv, skal opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I, og muliggøre, at de elevatorer, hvori de indbygges, opfylder disse krav.

Artikel 6

Bygninger og anlæg, hvor elevatorer er installeret

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den person, der er ansvarlig for arbejdet på bygningen eller anlægget, og elevatorinstallatøren dels udveksler de nødvendige oplysninger, dels træffer de foranstaltninger, der kræves, for at elevatoren kan fungere korrekt og kan benyttes under betryggende forhold.

2.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der ikke i elevatorskakter findes andre rørinstallationer eller kabel-/ledningsinstallationer eller udstyr end dem, der er nødvendige for elevatorens drift og sikkerhed.

KAPITEL II

ERHVERVSDRIVENDES FORPLIGTELSER

Artikel 7

Installatørers forpligtelser

1.   Installatører skal, når de bringer en elevator i omsætning, sikre, at de er konstrueret, fremstillet, installeret og afprøvet i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

2.   Installatører skal udarbejde den tekniske dokumentation og gennemføre eller få gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. artikel 16.

Når det ved en sådan procedure er blevet dokumenteret, at elevatoren er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, skal installatøren udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, sikre, at denne ledsager elevatoren, og anbringe CE-mærkningen.

3.   Installatøren skal opbevare den tekniske dokumentation, EU-overensstemmelseserklæringen og i givet fald godkendelsen/-erne i ti år efter, at elevatoren er blevet bragt i omsætning.

4.   For så vidt angår de risici, der måtte være forbundet med en elevator, skal installatører, når det anses for hensigtsmæssigt med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed, undersøge og om nødvendigt føre register over klager og elevatorer, der ikke opfylder kravene.

5.   Installatører skal sikre, at elevatoren er forsynet med et type-, parti-, eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken den kan identificeres.

6.   Installatørers navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvor de kan kontaktes, skal fremgå af elevatoren. Adressen skal angive ét enkelt sted, hvor installatøren kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

7.   Installatører skal sikre, at elevatoren ledsages af den i punkt 6.2 i bilag I omhandlede brugsanvisning på et for slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den medlemsstat, hvor elevatoren bringes i omsætning. Denne brugsanvisning samt en eventuel mærkning skal være klar og forståelig.

8.   Hvis installatører finder eller har grund til at tro, at en elevator, de har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal de straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe elevatoren i overensstemmelse. Endvidere skal installatører, hvis produktet udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor de har bragt elevatoren i omsætning, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

9.   Installatører skal på baggrund af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den alle de oplysninger og al den dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at påvise elevatorens overensstemmelse med dette direktiv, på et for denne myndighed let forståeligt sprog.

De skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som elevatorer, de har bragt i omsætning, udgør.

Artikel 8

Fabrikanters forpligtelser

1.   Fabrikanter skal, når de bringer deres sikkerhedskomponenter til elevatorer i omsætning, sikre, at de er konstrueret og fremstillet overensstemmelse med artikel 5, stk. 2.

2.   Fabrikanter skal udarbejde den krævede tekniske dokumentation og gennemføre eller få gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, jf. artikel 15.

Når det er blevet dokumenteret ved en sådan procedure, at en sikkerhedskomponent til elevatorer er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, skal fabrikanter udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, sikre at denne ledsager komponenten og anbringe CE-mærkningen.

3.   Fabrikanter skal opbevare den tekniske dokumentation, EU-overensstemmelseserklæringen og, hvor det er relevant, godkendelsen/-erne i ti år efter, at sikkerhedskomponenten til elevatorer er blevet bragt i omsætning.

4.   Fabrikanter skal sikre, at der findes procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med dette direktiv. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i produktkonstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, som der er henvist til for at dokumentere en sikkerhedskomponent til elevatorers overensstemmelse.

For så vidt angår de risici, der måtte være forbundet med en sikkerhedskomponent til elevatorer, skal fabrikanter, når det anses for hensigtsmæssigt, med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed foretage stikprøvekontrol af sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, sikkerhedskomponenter til elevatorer, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sikkerhedskomponenter til elevatorer og holde distributører og installatører orienteret om enhver sådan overvågning.

5.   Fabrikanter skal sikre, at sikkerhedskomponenter til elevatorer, som de har bragt i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken de kan identificeres, eller hvis dette på grund af sikkerhedskomponentens størrelse eller art ikke er muligt, at de krævede oplysninger fremgår af den i artikel 19, stk. 1, omhandlede mærkning.

6.   Fabrikanters navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvor de kan kontaktes, skal fremgå af sikkerhedskomponenten til elevatorer, eller hvis dette ikke er muligt, af den i artikel 19, stk. 1, omhandlede mærkning. Adressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

7.   Fabrikanter skal sikre, at sikkerhedskomponenten til elevatorer ledsages af den i punkt 6.1 i bilag I omhandlede brugsanvisning på et for slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat. Denne brugsanvisning samt en eventuel mærkning skal være klar og forståelig.

8.   Hvis fabrikanter finder eller har grund til at tro, at en sikkerhedskomponent til elevatorer, de har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal de straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe denne sikkerhedskomponent til elevatorer i overensstemmelse eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage. Endvidere skal fabrikanter, hvis sikkerhedskomponenten til elevatorer udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor de har gjort sikkerhedskomponenten til elevatorer tilgængelig på markedet, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

9.   Fabrikanter skal på baggrund af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den alle de oplysninger og al den dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at påvise sikkerhedskomponenten til elevatorers overensstemmelse med dette direktiv, på et for denne myndighed let forståeligt sprog.

De skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici, som sikkerhedskomponenter til elevatorer, de har bragt i omsætning, udgør.

Artikel 9

Bemyndigede repræsentanter

1.   Fabrikanten eller installatøren kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant.

Forpligtelserne i henhold til artikel 7, stk. 1, eller artikel 8, stk. 1, og forpligtelsen til at udarbejde den tekniske dokumentation, jf. artikel 7, stk. 2, eller artikel 8, stk. 2, må ikke være en del af den bemyndigede repræsentants fuldmagt.

2.   Bemyndigede repræsentanter skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, de har modtaget fra fabrikanten eller installatøren. Fuldmagten skal som minimum sætte den bemyndigede repræsentant i stand til:

a)

at sørge for, at EU-overensstemmelseserklæringen og i givet fald godkendelsen/-erne vedrørende fabrikantens eller installatørens kvalitetssystem og den tekniske dokumentation står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder i ti år efter, at sikkerhedskomponenten til elevatorer eller elevatoren er blevet bragt i omsætning

b)

på baggrund af den kompetente nationale myndigheds begrundede anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise sikkerhedskomponenten til elevatorers eller elevatorens overensstemmelse med lovgivningen

c)

at samarbejde med de nationale kompetente myndigheder, hvis disse anmoder herom, om foranstaltninger, der træffes for at undgå risici, som de sikkerhedskomponenter til elevatorer eller elevatorer, der er omfattet af hans fuldmagt, udgør.

Artikel 10

Forpligtelser for importører

1.   Importører skal kun bringe sikkerhedskomponenter til elevatorer, der opfylder kravene, i omsætning.

2.   Importører skal, før de bringer en sikkerhedskomponent til elevatorer i omsætning, sikre, at fabrikanten har gennemført den i artikel 15 omhandlede relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure. De skal sikre, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at sikkerhedskomponenten til elevatorer er forsynet med CE-mærkning og er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen og den krævede dokumentation, og at fabrikanten har opfyldt kravene i artikel 8, stk. 5 og 6.

Hvis en importør finder eller har grund til at tro, at en sikkerhedskomponent til elevatorer ikke er i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, må han ikke bringe sikkerhedskomponenten i omsætning, før den er blevet bragt i overensstemmelse. Derudover skal importøren, når sikkerhedskomponenten til elevatorer udgør en risiko, underrette fabrikanten samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

3.   Importørers navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor de kan kontaktes, skal fremgå af sikkerhedskomponenter til elevatorer, eller hvis dette ikke er muligt, af emballagen eller af et dokument, der ledsager sikkerhedskomponenter til elevatorer. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne og markedsovervågningsmyndighederne let forståeligt sprog.

4.   Importører skal sikre, at sikkerhedskomponenten til elevatorer ledsages af den i punkt 6.1 i bilag I omhandlede brugsanvisning på et for forbrugere og andre slutbrugere letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat.

5.   Importører skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for sikkerhedskomponenter til elevatorer, som de har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i fare.

6.   For så vidt angår de risici, der måtte være forbundet med en sikkerhedskomponent til elevatorer, skal importører, når det anses for hensigtsmæssigt med henblik på beskyttelse af forbrugernes sundhed og sikkerhed, foretage stikprøvekontrol af sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er gjort tilgængelige på markedet, undersøge og om nødvendigt føre register over klager, sikkerhedskomponenter til elevatorer, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af sikkerhedskomponenter til elevatorer og holde distributører og installatører orienteret om enhver sådan overvågning.

7.   Hvis importører finder eller har grund til at tro, at en sikkerhedskomponent til elevatorer, de har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med nærværende direktiv, skal de straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe denne sikkerhedskomponent i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage. Endvidere skal importører, hvis sikkerhedskomponenten til elevatorer udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor de har gjort sikkerhedskomponenten til elevatorer tilgængelig på markedet, herom og give nærmere oplysninger om særlig den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

8.   Importører skal i ti år efter, at sikkerhedskomponenten til elevatorer er bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen og i givet fald godkendelsen/-erne, således at disse står til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne, og sikre, at den tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder, hvis de anmoder herom.

9.   Importører skal på baggrund af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den alle de oplysninger og al den dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at konstatere sikkerhedskomponenten til elevatorers overensstemmelse med lovgivningen, på et for denne myndighed let forståeligt sprog. De skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici ved sikkerhedskomponenter til elevatorer, de har bragt i omsætning.

Artikel 11

Distributørers forpligtelser

1.   Distributører skal, når de gør en sikkerhedskomponent til elevatorer tilgængelig på markedet, handle med fornøden omhu over for kravene i dette direktiv.

2.   Før distributører gør en sikkerhedskomponent til elevatorer tilgængelig på markedet, skal de sikre, at sikkerhedskomponenten er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af EU-overensstemmelseserklæringen, af den krævede dokumentation og den i bilag I, punkt 6.1, omtalte brugsanvisning på et for slutbrugerne letforståeligt sprog fastsat af den pågældende medlemsstat, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 8, stk. 5 og 6, og artikel 10, stk. 3.

Hvis en distributør finder eller har grund til at tro, at en sikkerhedskomponent til elevatorer ikke er i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, må han ikke bringe sikkerhedskomponenten til elevatorer i omsætning, før den er blevet bragt i overensstemmelse. Derudover skal distributøren, når sikkerhedskomponenten til elevatorer udgør en risiko, underrette fabrikanten eller importøren samt markedsovervågningsmyndighederne herom.

3.   Distributører skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for sikkerhedskomponenter til elevatorer, som de har ansvaret for, ikke bringer deres overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i fare.

4.   Hvis distributører finder eller har grund til at tro, at en sikkerhedskomponent til elevatorer, de har gjort tilgængelig på markedet, ikke er i overensstemmelse med dette direktiv, skal de sikre, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for at bringe den pågældende sikkerhedskomponent i overensstemmelse eller om nødvendigt trække den tilbage fra markedet eller kalde den tilbage. Endvidere skal distributører, hvis sikkerhedskomponenten til elevatorer udgør en risiko, straks orientere de kompetente nationale myndigheder i de medlemsstater, hvor de har gjort sikkerhedskomponenten til elevatorer tilgængelig på markedet, herom og give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

5.   Distributører skal på baggrund af en kompetent national myndigheds begrundede anmodning give den alle de oplysninger og al den dokumentation på papir eller elektronisk, der er nødvendig for at påvise en sikkerhedskomponent til elevatorers overensstemmelse med lovgivningen. De skal, hvis denne myndighed anmoder herom, samarbejde med den om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici, som sikkerhedskomponenter til elevatorer, de har gjort tilgængelig på markedet, udgør.

Artikel 12

Tilfælde, i hvilke fabrikantens forpligtelser finder anvendelse på importøren og distributøren

En importør eller distributør anses for at være fabrikant i dette direktivs forstand og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. artikel 8, når han bringer en sikkerhedskomponent til elevatorer i omsætning under sit navn eller varemærke eller ændrer en sikkerhedskomponent til elevatorer, der allerede er bragt i omsætning på en sådan måde, at det kan berøre overensstemmelsen med dette direktiv.

Artikel 13

Identifikation af erhvervsdrivende

Efter anmodning skal erhvervsdrivende over for markedsovervågningsmyndighederne identificere:

a)

enhver erhvervsdrivende, som har leveret dem en sikkerhedskomponent til elevatorer

b)

enhver erhvervsdrivende, som de har leveret en sikkerhedskomponent til elevatorer til.

Erhvervsdrivende skal kunne forelægge de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, i ti år, efter at sikkerhedskomponenten til elevatorer er blevet leveret til dem, og i ti år, efter at de har leveret sikkerhedskomponenten til elevatorer.

KAPITEL III

ELEVATORERS OG SIKKERHEDSKOMPONENTER TIL ELEVATORERS OVERENSSTEMMELSE

Artikel 14

Overensstemmelsesformodning for elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer

Elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf, som er fastsat i bilag I.

Artikel 15

Overensstemmelsesvurderingsprocedurer for sikkerhedskomponenter til elevatorer

Sikkerhedskomponenter til elevatorer skal underkastes en af de i det følgende nævnte overensstemmelsesvurderingsprocedurer:

a)

modellen af sikkerhedskomponenten til elevatorer underkastes den i bilag IV, del A, fastsatte EU-typeafprøvning, og typeoverensstemmelsen sikres ved stikprøvekontrol af de i bilag IX anførte sikkerhedskomponenter til elevatorer

b)

modellen af sikkerhedskomponenten til elevatorer underkastes den i bilag IV, del A, fastsatte EU-typeafprøvning og omfattes af en typeoverensstemmelse på baggrund af kvalitetssikring af produktet i overensstemmelse med bilag VI

c)

overensstemmelse på baggrund af hele kvalitetssikringen som fastsat i bilag VII.

Artikel 16

Overensstemmelsesvurderingsprocedurer for elevatorer

1.   En elevator skal gennemgå en af følgende overensstemmelsesvurderingsprocedurer:

a)

hvis den er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med en elevatormodel, som har gennemgået den i bilag IV, del B, fastsatte EU-typeafprøvning:

i)

afsluttende kontrol for elevatorer som fastsat i bilag V

ii)

typeoverensstemmelse på baggrund af produktkvalitetssikring for elevatorer som fastsat i bilag X

iii)

typeoverensstemmelse på baggrund af produktkvalitetssikring for elevatorer som fastsat i bilag XII

b)

hvis den er konstrueret og fremstillet i henhold til et kvalitetssystem, der er godkendt i overensstemmelse med bilag XI:

i)

afsluttende kontrol for elevatorer som fastsat i bilag V

ii)

typeoverensstemmelse på baggrund af produktkvalitetssikring for elevatorer som fastsat i bilag X

iii)

typeoverensstemmelse på baggrund af produktionskvalitetssikring for elevatorer som fastsat i bilag XII

c)

overensstemmelse på baggrund af enhedsverifikation for elevatorer som fastsat i bilag VIII

d)

overensstemmelse på baggrund af fuld kvalitetssikring samt konstruktionsundersøgelse for elevatorer som fastsat i bilag XI.

2.   I de i stk. 1, litra a) og b), nævnte tilfælde, hvor den person, som er ansvarlig for konstruktionen og fremstillingen af elevatoren, og den person, der er ansvarlig for installationen og afprøvningen af elevatoren, ikke er den samme, skal førstnævnte forsyne sidstnævnte med al den nødvendige dokumentation og information, for at sidstnævnte kan installere og afprøve elevatoren korrekt og sikkert.

3.   Alle tilladte variationer mellem elevatormodellen og de elevatorer, der er fremstillet på baggrund heraf, skal være klart angivet (med maksimums- og minimumsværdier) i den tekniske dokumentation.

4.   Det er tilladt ved beregninger og/eller på baggrund af konstruktionstegninger at påvise ensartetheden inden for en serie anordninger og deres installation, for så vidt angår overholdelsen af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i bilag I.

Artikel 17

EU-overensstemmelseserklæring

1.   Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag I er opfyldt.

2.   EU-overensstemmelseserklæringen skal følge den model, der er fastsat i bilag II, indeholde de elementer, der er anført i de relevante bilag V-XII, og løbende ajourføres. Den skal oversættes til det eller de officielle sprog, der kræves af den medlemsstat, hvor elevatoren eller sikkerhedskomponenten til elevatorer bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet.

3.   Hvis en elevator eller en sikkerhedskomponent til elevatorer er omfattet af mere end én EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en enkelt EU-overensstemmelseserklæring for alle sådanne EU-retsakter. Det skal af erklæringen fremgå, hvilke EU-retsakter den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort.

4.   Ved at udfærdige EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at sikkerhedskomponenten til elevatorer opfylder de gældende krav, og installatøren står inde for, at elevatoren opfylder kravene i dette direktiv.

Artikel 18

Generelle principper for CE-mærkningen

CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

Artikel 19

Regler og betingelser for anbringelse af CE-mærkningen og anden mærkning

1.   CE-mærkningen anbringes i den enkelte elevatorstol og på hver enkelt sikkerhedskomponent til elevatorer, så den er synlig, let læselig og ikke kan slettes, eller, hvis dette ikke er muligt, på en mærkat, der er fastgjort på sikkerhedskomponenten til elevatorer.

2.   CE-mærkningen anbringes, før elevatoren eller sikkerhedskomponenten til elevatorer bringes i omsætning.

3.   CE-mærkningen på elevatorer efterfølges af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der deltager i en eller flere af følgende overensstemmelsesvurderingsprocedurer:

a)

den afsluttende kontrol som omhandlet i bilag V

b)

enhedsverifikation som omhandlet i bilag VIII

c)

kvalitetssikring som omhandlet i bilag X, XI eller XII.

4.   CE-mærkningen på sikkerhedskomponenter til elevatorer efterfølges af identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, der deltager i en eller flere af følgende overensstemmelsesvurderingsprocedurer:

a)

produktkvalitetssikring som omhandlet i bilag VI

b)

fuld kvalitetssikring som omhandlet i bilag VII

c)

typeoverensstemmelse med stikprøvekontrol for sikkerhedskomponenter til elevatorer som omhandlet i bilag IX.

5.   Det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes af organet selv eller efter dettes anvisninger af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant eller af installatøren eller dennes bemyndigede repræsentant.

Der kan efter CE-mærkningen og det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes en anden form for angivelse vedrørende særlig risiko- eller anvendelse.

6.   Medlemsstaterne skal benytte sig af eksisterende mekanismer til sikring af, at CE-mærkningsordningen anvendes korrekt, og træffe de fornødne foranstaltninger i tilfælde af uretmæssig anvendelse af mærkningen.

KAPITEL IV

NOTIFIKATION AF OVERENSSTEMMELSESVURDERINGSORGANER

Artikel 20

Notifikation

Medlemsstaterne underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke organer der er bemyndiget til som uafhængig tredjepart at udføre overensstemmelsesvurdering i henhold til dette direktiv.

Artikel 21

Bemyndigende myndigheder

1.   Medlemsstaterne udpeger en bemyndigende myndighed, som skal være ansvarlig for at indføre og gennemføre de nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågningen af bemyndigede organer, herunder overholdelsen af artikel 26.

2.   Medlemsstaterne kan fastsætte, at den i stk. 1 omhandlede vurdering og overvågning skal foretages af et nationalt akkrediteringsorgan som defineret i og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008.

3.   Hvis den bemyndigende myndighed uddelegerer eller på anden måde overlader vurderingen, notifikationen eller overvågningen som omhandlet i stk. 1 til et organ, som ikke er en del af en myndighed, skal dette organ være en juridisk enhed og med de fornødne ændringer overholde kravene i artikel 22. Desuden skal det have truffet foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i forbindelse med sine aktiviteter.

4.   Den bemyndigende myndighed skal påtage sig det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af det i stk. 3 omhandlede organ.

Artikel 22

Krav vedrørende bemyndigende myndigheder

1.   En bemyndigende myndighed skal oprettes på en sådan måde, at der ikke opstår interessekonflikter med overensstemmelsesvurderingsorganer.

2.   En bemyndigende myndighed skal være organiseret og arbejde på en sådan måde, at der i dens arbejde sikres objektivitet og uvildighed.

3.   En bemyndigende myndighed skal være organiseret på en sådan måde, at alle beslutninger om notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganet træffes af kompetente personer, der ikke er identiske med dem, der foretog vurderingen.

4.   En bemyndigende myndighed må ikke tilbyde eller udføre aktiviteter, som udføres af overensstemmelsesvurderingsorganer, eller yde rådgivningsservice på kommercielt eller konkurrencemæssigt grundlag.

5.   En bemyndigende myndighed skal sikre, at de indhentede oplysninger behandles fortroligt.

6.   En bemyndigende myndighed skal have et tilstrækkeligt antal kompetente medarbejdere til, at den kan udføre sine opgaver behørigt.

Artikel 23

Oplysningskrav for bemyndigende myndigheder

Medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om deres nationale procedurer for vurdering og notifikation af overensstemmelsesvurderingsorganer og overvågning af bemyndigede organer og om eventuelle ændringer heraf.

Kommissionen offentliggør disse oplysninger.

Artikel 24

Krav vedrørende bemyndigede organer

1.   I forbindelse med notifikation skal et overensstemmelsesvurderingsorgan opfylde kravene i stk. 2-11.

2.   Overensstemmelsesvurderingsorganet skal oprettes i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning og skal være en juridisk person.

3.   Overensstemmelsesvurderingsorganet skal være et tredjepartsorgan, der er uafhængigt af den organisation eller de elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, det vurderer.

Et organ, der tilhører en erhvervsorganisation eller brancheforening, som repræsenterer virksomheder, der er involveret i konstruktion, fremstilling, tilvejebringelse, sammensætning, brug eller vedligeholdelse af elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, som det vurderer, kan, forudsat at det er påvist, at det er uafhængigt, og at der ikke foreligger interessekonflikter, anses for at være et sådant organ.

4.   Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være konstruktør, fabrikant, leverandør, installatør, køber, ejer, bruger eller reparatør af de elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, som de vurderer, eller repræsentant for nogen af disse parter.

Dette forhindrer ikke anvendelsen af vurderede elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er nødvendige for overensstemmelsesvurderingsorganets aktiviteter, eller anvendelse af sådanne elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer i personligt øjemed.

Dette udelukker ikke, at der kan udveksles tekniske oplysninger mellem fabrikanten eller installatøren og organet.

Overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurdering, må ikke være direkte inddraget i konstruktion, fremstilling, markedsføring, installering, anvendelse eller vedligeholdelse af de pågældende elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer eller repræsentere parter, der er inddraget i disse aktiviteter.

De må ikke deltage i aktiviteter, som kan være i strid med deres objektivitet eller integritet i forbindelse med de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, de er bemyndiget til at udføre. Dette gælder navnlig rådgivningsservice.

Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal sikre, at dets dattervirksomheders eller underentreprenørers aktiviteter ikke påvirker fortroligheden, objektiviteten og uvildigheden af dets overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

5.   Overensstemmelsesvurderingsorganet og dets personale skal udføre overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område og må ikke påvirkes af nogen form for pression og incitamenter, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på deres bedømmelse eller resultaterne af deres overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, særlig fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter.

6.   Overensstemmelsesvurderingsorganet skal kunne gennemføre alle de overensstemmelsesvurderingsopgaver, som pålægges det i bilag IV-XII, og for hvilke det er blevet bemyndiget, uanset om disse opgaver udføres af overensstemmelsesvurderingsorganet selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

Til enhver tid og for hver overensstemmelsesvurderingsprocedure og hver type eller kategori af elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, for hvilke det er blevet bemyndiget, skal overensstemmelsesvurderingsorganet have følgende til rådighed:

a)

det nødvendige personale med teknisk viden og tilstrækkelig og relevant erfaring til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaverne

b)

de nødvendige beskrivelser af de procedurer, i henhold til hvilke overensstemmelsesvurderingen foretages, således at gennemsigtigheden og muligheden for at reproducere disse procedurer sikres. Det skal have indført hensigtsmæssige politikker og procedurer, som skelner mellem de opgaver, det udfører i sin egenskab af bemyndiget organ, og enhver anden form for aktivitet

c)

de nødvendige procedurer for udførsel af aktiviteter under hensyntagen til de pågældende virksomheders størrelse, den sektor, de opererer inden for, deres struktur, hvor kompleks den pågældende produktteknologi er, og produktionsprocessens masse- eller seriemæssige karakter.

Overensstemmelsesvurderingsorganet skal have de fornødne midler til at udføre de tekniske og administrative opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne på passende vis og skal have adgang til alt nødvendigt udstyr og alle nødvendige faciliteter.

7.   Det personale, der er ansvarligt for at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, skal have:

a)

en god teknisk og faglig uddannelse omfattende alle overensstemmelsesvurderingsaktiviteter inden for det område, på hvilket overensstemmelsesvurderingsorganet er blevet bemyndiget

b)

et tilstrækkeligt kendskab til kravene vedrørende de vurderinger, de foretager, og den nødvendige bemyndigelse til at udføre sådanne vurderinger

c)

et tilstrækkeligt kendskab til og en tilstrækkelig forståelse af de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i bilag I, de relevante harmoniserede standarder, Unionens relevante harmoniseringslovgivning og den relevante nationale lovgivning

d)

den nødvendige færdighed i at udarbejde de attester, redegørelser og rapporter, som dokumenterer, at vurderingerne er blevet foretaget.

8.   Det skal sikres, at overensstemmelsesvurderingsorganet, dets øverste ledelse og det personale, der har ansvar for udførelse af overensstemmelsesvurdering, arbejder uvildigt.

Aflønningen af den øverste ledelse og det personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurderingsopgaverne, må ikke være afhængig af antallet af foretagne vurderinger eller af resultatet af disse vurderinger.

9.   Overensstemmelsesvurderingsorganet skal tegne en ansvarsforsikring, medmindre staten er ansvarlig i henhold til national lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for overensstemmelsesvurderingen.

10.   Overensstemmelsesvurderingsorganets personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af sine opgaver i henhold til bilag IV-XII eller enhver bestemmelse i en national lov, som gennemfører det, undtagen over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor aktiviteterne udføres. Ejendomsrettigheder skal beskyttes.

11.   Overensstemmelsesvurderingsorganet skal deltage i eller sikre, at det af dets personale, der er ansvarligt for at foretage overensstemmelsesvurderingsopgaverne, er orienteret om de relevante standardiseringsaktiviteter samt om de aktiviteter, der foregår i den koordineringsgruppe af bemyndigede organer for elevatorer, der er nedsat i henhold til artikel 36. Overensstemmelsesvurderingsorganerne skal som generelle retningslinjer anvende de administrative afgørelser og dokumenter, som er resultatet af den nævnte gruppes arbejde.

Artikel 25

Overensstemmelsesformodning hos bemyndigede organer

Hvis et overensstemmelsesvurderingsorgan dokumenterer, at det opfylder kriterierne i de relevante harmoniserede standarder eller dele heraf, hvortil der er offentliggjort en reference i Den Europæiske Unions Tidende, formodes det at opfylde kravene i artikel 24, for så vidt som de gældende harmoniserede standarder dækker disse krav.

Artikel 26

Dattervirksomheder og underentreprise i tilknytning til bemyndigede organer

1.   Hvis et bemyndiget organ giver bestemte opgaver i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed, skal det sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 24, og underrette den bemyndigende myndighed herom.

2.   Det bemyndigede organ har det fulde ansvar for de opgaver, der udføres af underentreprenører eller dattervirksomheder, uanset hvor disse er etableret.

3.   Aktiviteter kan kun gives i underentreprise eller udføres af en dattervirksomhed, hvis kunden har givet sit samtykke.

4.   Det bemyndigede organ skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som de har udført i henhold til bilag IV-XII, til rådighed for den bemyndigende myndighed.

Artikel 27

Ansøgning om notifikation

1.   Et overensstemmelsesvurderingsorgan skal indgive en ansøgning om notifikation til den bemyndigende myndighed i den medlemsstat, hvor det er etableret.

2.   Ansøgningen om notifikation skal ledsages af en beskrivelse af de overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, den eller de overensstemmelsesvurderingsprocedurer og de elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, som organet hævder at være kompetent til, samt af et eventuelt akkrediteringscertifikat udstedt af et nationalt akkrediteringsorgan, hvorved det attesteres, at overensstemmelsesvurderingsorganet opfylder kravene i artikel 24.

3.   Hvis det pågældende overensstemmelsesvurderingsorgan ikke kan forelægge et akkrediteringscertifikat, forelægger det den bemyndigende myndighed al den dokumentation, der er nødvendig for at kontrollere, anerkende og regelmæssigt overvåge, at det opfylder kravene i artikel 24.

Artikel 28

Notifikationsprocedure

1.   De bemyndigende myndigheder må kun notificere overensstemmelsesvurderingsorganer, som opfylder kravene i artikel 24.

2.   De skal underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater ved hjælp af det elektroniske notifikationsværktøj, der er udviklet og forvaltes af Kommissionen.

3.   Notifikationen skal indeholde fyldestgørende oplysninger om overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne, den eller de pågældende overensstemmelsesvurderingsprocedure(r) og hvilke elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er tale om, og den relevante dokumentation for kompetencen.

4.   Hvis en notifikation ikke er baseret på et akkrediteringscertifikat som omhandlet i artikel 27, stk. 2, skal den bemyndigende myndighed forelægge Kommissionen og de øvrige medlemsstater den dokumentation, der attesterer overensstemmelsesvurderingsorganets kompetence, og oplysninger om de ordninger, der er indført til sikring af, at der regelmæssigt føres tilsyn med organet, og at organet også i fremtiden vil opfylde de i artikel 24 fastsatte krav.

5.   Det pågældende organ må kun udføre aktiviteter som bemyndiget organ, hvis Kommissionen og de øvrige medlemsstater ikke har gjort indsigelse inden for to uger efter en notifikation baseret på et akkrediteringscertifikat og inden for to måneder efter en notifikation, der ikke er baseret på et akkrediteringscertifikat.

Kun et sådant organ anses for at være et bemyndiget organ i dette direktiv.

6.   Den bemyndigende myndighed skal underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om eventuelle relevante efterfølgende ændringer af notifikationen.

Artikel 29

Identifikationsnumre for og lister over bemyndigede organer

1.   Kommissionen skal tildele de bemyndigede organer et identifikationsnummer.

Hvert bemyndiget organ tildeles kun ét identifikationsnummer, også selv om organet er bemyndiget i henhold til flere EU-retsakter.

2.   Kommissionen offentliggør listen over organer, der er bemyndiget i henhold til dette direktiv, herunder de identifikationsnumre, de er blevet tildelt, og de aktiviteter, til hvilke de er bemyndiget.

Kommissionen sikrer, at listen ajourføres.

Artikel 30

Ændringer af notifikationen

1.   Hvis en bemyndigende myndighed har konstateret eller er blevet orienteret om, at et bemyndiget organ ikke længere opfylder kravene i artikel 24, eller at det ikke opfylder sine forpligtelser, skal den bemyndigende myndighed begrænse, suspendere eller inddrage notifikationen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, afhængigt af i hvor alvorlig grad organet ikke opfylder disse krav eller forpligtelser. Den skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

2.   Hvis en notifikation begrænses, suspenderes eller inddrages, eller hvis det bemyndigede organ har indstillet sine aktiviteter, skal den bemyndigende medlemsstat træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette organs sager enten behandles af et andet bemyndiget organ eller står til rådighed for de ansvarlige bemyndigende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder efter disses anmodning.

Artikel 31

Anfægtelse af bemyndigede organers kompetence

1.   Kommissionen skal undersøge alle sager, hvor den tvivler på et bemyndiget organs kompetence eller på, at et bemyndiget organ fortsat opfylder de krav og forpligtelser, der påhviler det, og tilfælde, hvor den bliver gjort opmærksom på en sådan tvivl.

2.   Den bemyndigende medlemsstat skal efter anmodning forelægge Kommissionen alle oplysninger om grundlaget for notifikationen eller det bemyndigede organs fortsatte kompetence.

3.   Kommissionen skal sikre, at alle følsomme oplysninger, den indhenter som led i sine undersøgelser, behandles fortroligt.

4.   Hvis Kommissionen konstaterer, at et bemyndiget organ ikke eller ikke længere opfylder kravene vedrørende sin notifikation, skal den vedtage en gennemførelsesretsakt, der pålægger den bemyndigende medlemsstat at træffe de nødvendige foranstaltninger, herunder om nødvendigt inddragelse af notifikationen.

Gennemførelsesretsakten vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 42, stk. 2.

Artikel 32

Proceduremæssige forpligtelser for bemyndigede organer

1.   Bemyndigede organer skal foretage overensstemmelsesvurdering i overensstemmelse med de overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der er fastsat i artikel 15 og 16.

2.   Overensstemmelsesvurderingerne skal foretages i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, således at de erhvervsdrivende ikke pålægges unødige byrder. Bemyndigede organer skal udføre deres aktiviteter under behørig hensyntagen til de pågældende virksomheders størrelse, den sektor, som de opererer inden for, deres struktur, hvor kompleks den pågældende teknologi for elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer er, og produktionsprocessens masse- og seriemæssige karakter.

I denne forbindelse skal de dog respektere den grad af stringens og det beskyttelsesniveau, der kræves for elevatorers og sikkerhedskomponenter til elevatorers overensstemmelse med dette direktiv.

3.   Hvis et bemyndiget organ finder, at de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv eller i de dertil hørende harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, ikke er opfyldt af installatøren eller fabrikanten, skal det anmode installatøren eller fabrikanten om at afhjælpe dette og udsteder ikke en attest.

4.   Hvis et bemyndiget organ i forbindelse med overensstemmelsesovervågning, efter at der allerede er blevet udstedt en attest eller truffet beslutning om godkendelse, finder, at et en elevator eller en sikkerhedskomponent til elevatorer ikke længere opfylder kravene, skal det anmode installatøren eller fabrikanten om at afhjælpe dette og om nødvendigt suspendere eller inddrage attesten eller godkendelsen.

5.   Hvis der ikke træffes afhjælpende foranstaltninger, eller hvis disse ikke har den ønskede virkning, skal det bemyndigede organ begrænse, suspendere eller inddrage eventuelle attester eller godkendelser, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Artikel 33

Appel af afgørelser fra bemyndigede organer

Medlemsstaterne sikrer, at de bemyndigede organers afgørelser kan appelleres.

Artikel 34

Oplysningskrav for bemyndigede organer

1.   De bemyndigede organer skal oplyse den bemyndigende myndighed om:

a)

ethvert tilfælde, hvor udstedelse af en attest er blevet nægtet, samt begrænsninger, suspenderinger eller inddragelser af attester og godkendelser

b)

ethvert forhold, der har indflydelse på omfanget af eller betingelserne for notifikationen

c)

enhver anmodning om oplysninger om udførte overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, som de har modtaget fra markedsovervågningsmyndighederne

d)

efter anmodning, overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, der er udført inden for det område, hvor de er bemyndiget, og enhver anden aktivitet, der er udført, herunder grænseoverskridende aktiviteter og underentreprise.

2.   Bemyndigede organer giver de øvrige organer, der er bemyndiget i henhold til dette direktiv, og som udfører lignende overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, der dækker samme type elevatorer eller de samme sikkerhedskomponenter til elevatorer, relevante oplysninger om spørgsmål vedrørende negative og — efter anmodning — positive overensstemmelsesvurderingsresultater.

Artikel 35

Erfaringsudveksling

Kommissionen sørger for, at der foregår erfaringsudveksling mellem medlemsstaternes nationale myndigheder med ansvar for notifikationspolitik.

Artikel 36

Koordinering af bemyndigede organer

Kommissionen sikrer, at der etableres passende koordinering og samarbejde mellem organer, der er notificeret i henhold til dette direktiv, og at denne koordinering og dette samarbejde fungerer efter hensigten i form af en koordineringsgruppe af bemyndigede organer for elevatorer.

Medlemsstaterne sikrer, at de organer, de har notificeret, enten direkte eller gennem udpegede repræsentanter deltager i arbejdet i den pågældende gruppe.

KAPITEL V

KONTROLOVERVÅGNING PÅ EU-MARKEDET AF ELEVATORER OG SIKKERHEDSKOMPONENTER TIL ELEVATORER, DER INDFØRES PÅ EU-MARKEDET, OG EU-BESKYTTELSESPROCEDURE

Artikel 37

Overvågning af EU-markedet og kontrol af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, der indføres på EU-markedet

Artikel 15, stk. 3, og artikel 16-29 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

Artikel 38

Procedure i tilfælde af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, der udgør en risiko på nationalt plan

1.   Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en af medlemsstaterne har tilstrækkelig grund til at antage, at en elevator eller en sikkerhedskomponent til elevatorer, der er omfattet af dette direktiv, udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed eller for ejendom, skal de foretage en evaluering af den pågældende elevator eller sikkerhedskomponent til elevatorer omfattende alle de relevante krav, der er fastlagt i dette direktiv. De berørte erhvervsdrivende skal med henblik herpå samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne i fornødent omfang.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med den i første afsnit omhandlede evaluering konstaterer, at en elevator ikke opfylder kravene i dette direktiv, skal de straks anmode installatøren om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe elevatoren i overensstemmelse med disse krav inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne i forbindelse med den i første afsnit omhandlede evaluering konstaterer, at en sikkerhedskomponent til elevatorer ikke opfylder kravene i nærværende direktiv, skal de straks anmode den pågældende erhvervsdrivende om at træffe alle fornødne foranstaltninger for at bringe sikkerhedskomponenten til elevatorer i overensstemmelse med disse krav eller for at trække sikkerhedskomponenten til elevatorer tilbage fra markedet eller kalde den tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som de fastsætter i forhold til risikoens art.

Markedsovervågningsmyndighederne skal underrette det relevante bemyndigede organ herom.

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i dette stykkes andet og tredje afsnit omhandlede foranstaltninger.

2.   Hvis markedsovervågningsmyndighederne konstaterer, at den manglende overensstemmelse med kravene ikke er begrænset til medlemsstatens område, skal de underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af evalueringen og om de foranstaltninger, de har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

3.   Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne afhjælpende foranstaltninger over for alle de pågældende elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, som han har bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet i hele Unionen.

4.   Hvis installatøren inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, ikke træffer de fornødne foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe de nødvendige midlertidige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde omsætningen på det nationale marked eller anvendelsen af den pågældende elevator eller tilbagekalde den.

Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, tredje afsnit, ikke træffer de fornødne foranstaltninger, skal markedsovervågningsmyndighederne træffe de nødvendige midlertidige foranstaltninger for at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelsen af sikkerhedskomponenten til elevatorer på det nationale marked eller for at trække sikkerhedskomponenten til elevatorer tilbage fra markedet eller kalde den tilbage.

Markedsovervågningsmyndighederne underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om sådanne foranstaltninger.

5.   De i stk. 4, tredje afsnit, omhandlede oplysninger skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af den elevator eller sikkerhedskomponent til elevatorer, der ikke opfylder kravene, dens oprindelse, arten af den påståede manglende opfyldelse af kravene og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger samt de synspunkter, som den pågældende erhvervsdrivende har fremsat. Markedsovervågningsmyndighederne skal navnlig oplyse, om den manglende overensstemmelse med kravene skyldes et af følgende:

a)

at elevatoren eller sikkerhedskomponenten til elevatorer ikke opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i dette direktiv, eller

b)

mangler ved de harmoniserede standarder, der er omhandlet i artikel 14, og som danner baggrund for overensstemmelsesformodningen.

6.   De øvrige medlemsstater ud over den medlemsstat, der har indledt proceduren i denne artikel, skal straks underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de trufne foranstaltninger og om yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om den pågældende elevators eller sikkerhedskomponent til elevatorers manglende overensstemmelse med kravene, og om deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den trufne nationale foranstaltning.

7.   Hvis der ikke inden for tre måneder efter modtagelsen af de i stk. 4, tredje afsnit, omhandlede oplysninger er blevet gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en foreløbig foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget.

8.   Medlemsstaterne skal sikre, at der straks træffes de fornødne restriktive foranstaltninger, såsom tilbagetrækning af en sikkerhedskomponent til elevatorer fra markedet, med hensyn til den pågældende elevator eller sikkerhedskomponent til elevatorer.

Artikel 39

Beskyttelsesprocedure på EU-plan

1.   Hvis der efter afslutningen af proceduren i artikel 38, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en medlemsstats nationale foranstaltning, eller hvis Kommissionen finder, at den nationale foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen straks drøfte spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og vurdere den nationale foranstaltning. På grundlag af resultaterne af denne vurdering skal Kommissionen vedtage en gennemførelsesretsakt, der fastslår, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej.

Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til disse samt til den eller de relevante erhvervsdrivende.

2.   Hvis den nationale foranstaltning vedrørende en elevator anses for at være berettiget, skal samtlige medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at omsætningen eller anvendelse af den pågældende ikke-overensstemmende elevator underlægges restriktioner eller forbydes, eller at elevatoren kaldes tilbage.

Hvis den nationale foranstaltning vedrørende en sikkerhedskomponent til elevatorer anses for at være berettiget, skal samtlige medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den sikkerhedskomponent til elevatorer, der ikke er i overensstemmelse med kravene, trækkes tilbage fra deres markeder.

De underretter Kommissionen herom.

Hvis den nationale foranstaltning anses for ikke at være berettiget, skal den pågældende medlemsstat trække foranstaltningen tilbage.

3.   Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og hvis elevatorens eller sikkerhedskomponenten til elevatorers manglende overensstemmelse med kravene tilskrives mangler ved de harmoniserede standarder som omhandlet i dette direktivs artikel 38, stk. 5, litra b), anvender Kommissionen den ved artikel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsatte procedure.

Artikel 40

Elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, som udgør en risiko

1.   Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 38, stk. 1, finder, at en elevator, selv om den opfylder kravene i dette direktiv, udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed samt, hvor det er relevant, ejendomssikkerhed, pålægger den den pågældende installatør at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den pågældende elevator ikke længere udgør en risiko, eller for at kalde den tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som den fastsætter i forhold til risikoens art.

Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 38, stk. 1, finder, at en sikkerhedskomponent til elevatorer, selv om den opfylder kravene i dette direktiv, udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed samt, hvor det er relevant, ejendomssikkerhed, pålægger den den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den pågældende sikkerhedskomponent til elevatorer, når den bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, at trække den tilbage fra markedet eller at kalde den tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som den fastsætter i forhold til risikoens art.

2.   Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger over for alle de pågældende elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, som han har bragt i omsætning eller gjort tilgængelige på markedet i hele Unionen.

3.   Medlemsstaten underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom. Informationen skal indeholde alle tilgængelige oplysninger, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af de pågældende elevatorer eller sikkerhedskomponenter til elevatorer, elevatorernes eller sikkerhedskomponenterne til elevatorers oprindelse og forsyningskæde, arten af den pågældende risiko og arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger.

4.   Kommissionen drøfter straks spørgsmålet med medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og foretager en vurdering af de trufne nationale foranstaltninger. På grundlag af resultaterne af denne vurdering træffer Kommissionen ved gennemførelsesretsakter afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej, og foreslår om nødvendigt passende foranstaltninger.

De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 3.

I behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende beskyttelse af personers sikkerhed og sundhed vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.

5.   Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til disse samt til den eller de relevante erhvervsdrivende.

Artikel 41

Formel manglende overensstemmelse med kravene

1.   Uanset artikel 38 skal en medlemsstat, hvis den konstaterer et af følgende forhold, pålægge den pågældende erhvervsdrivende at bringe den manglende overensstemmelse med kravene til ophør:

a)

CE-mærkningen er anbragt i modstrid med artikel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008 eller med artikel 19 i dette direktiv

b)

der er ikke anbragt nogen CE-mærkning

c)

identifikationsnummeret på det bemyndigede organ er anbragt i modstrid med artikel 19 eller er ikke blevet anbragt som påkrævet i artikel 19

d)

der er ikke udfærdiget en EU-overensstemmelseserklæring

e)

EU-overensstemmelseserklæringen er ikke udfærdiget korrekt

f)

den tekniske dokumentation, der er omhandlet i bilag IV, del A og del B, og bilag VII, VIII og XI er enten ikke til rådighed eller er ikke fuldstændig

g)

installatørens, fabrikantens eller importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke eller postadresse er ikke angivet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 6, artikel 8, stk. 6, eller artikel 10, stk. 3

h)

oplysninger, der muliggør identifikation af elevatoren eller sikkerhedskomponenten til elevatorer er ikke angivet i overensstemmelse med artikel 7, stk. 5, eller artikel 8, stk. 5

i)

elevatoren eller sikkerhedskomponenten til elevatorer er ikke ledsaget af den i artikel 7, stk. 7, eller artikel 8, stk. 7, omhandlede dokumentation, eller denne dokumentation er ikke i overensstemmelse med de gældende krav.

2.   Hvis der fortsat er tale om manglende overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, skal den pågældende medlemsstat træffe alle nødvendige foranstaltninger for at begrænse eller forbyde, at elevatoren anvendes, eller for at tilbagekalde den eller for at begrænse eller forbyde, at sikkerhedskomponenten til elevatorer gøres tilgængelig på markedet eller for at sikre, at den kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra markedet.

KAPITEL VI

UDVALGSPROCEDURE, OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 42

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Elevatorer. Dette udvalg er et udvalg i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

4.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011, sammenholdt med dennes artikel 5.

5.   Kommissionen hører dette udvalg om alle spørgsmål, for hvilke høring af sektoreksperter er påkrævet i henhold til forordning (EU) nr. 1025/2012 eller anden EU-lovgivning.

Udvalget kan endvidere undersøge alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af nærværende direktiv, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat, i overensstemmelse med dets forretningsorden.

Artikel 43

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelse af de bestemmelser i national ret, der vedtages i medfør af dette direktiv, og træffer enhver fornøden foranstaltning til at sikre, at de håndhæves. Sådanne bestemmelser kan omfatte strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser.

Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

Artikel 44

Overgangsbestemmelser

Medlemsstaterne må ikke forhindre ibrugtagningen af elevatorer eller tilgængeliggørelsen på markedet af sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er omfattet af direktiv 95/16/EF, som er i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som blev bragt i omsætning inden den 20. april 2016.

Attester og afgørelser udstedt af bemyndigede organer i henhold til direktiv 95/16/EF, forbliver gyldige i henhold til nærværende direktiv.

Artikel 45

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 19. april 2016 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 2, nr. 4)-21), artikel 7-14, artikel 17 og 18, artikel 19, stk. 5, artikel 20-44, artikel 45, stk. 1, artikel 47 og 48 og bilag II, del A, punkt f), k), l) og m), bilag II, del B, punkt e), k), l) og m), bilag IV, del A, punkt 2, litra e), punkt 3, litra c), punkt 3, litra d) og punkt 3, litra f), punkt 4, litra b)-e), punkt 5-9, bilag IV, del B, punkt 2, litra e), punkt 3, litra c), punkt 3, litra e), punkt 3, litra h), punkt 4, litra c)-e), punkt 6, afsnit 2, 3 og 4, punkt 7-10, bilag V, punkt 3.2, litra b), punkt 5 og 6, bilag VI, punkt 3.1, litra a), b) og c), punkt 3.3, punkt 4 og 5, punkt 4.3, punkt 7, bilag VII, punkt 3.1, litra a), b), d) og f), punkt 3.3, punkt 4.2, punkt 7, bilag VIII, punkt 3, litra c), e) og h), punkt 4, bilag IX, punkt 3, litra a)-d), bilag X, punkt 3.1, litra a), punkt 3.1, litra e), punkt 3.4, punkt 6, bilag XI, punkt 3.1, litra a), b), c) og e), punkt 3.3.4 og 3.3.5, punkt 3.4 og 3.5, punkt 5, litra b), punkt 6, bilag XII, punkt 3.1, litra a), punkt 3.3 og punkt 6. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 20. april 2016.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv eller ved offentliggørelsen være ledsaget af en sådan henvisning. De skal også indeholde oplysning om, at henvisninger i gældende love og administrative bestemmelser til de direktiver, der ophæves ved nærværende direktiv, gælder som henvisninger til nærværende direktiv. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen og træffer bestemmelse om affattelsen af den nævnte oplysning.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 46

Revision

1.   Senest den 19. april 2018 fremsender Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet og til Rådet vedrørende gennemførelsen af dette direktiv og dets funktion.

2.   Rapporten skal være baseret på en høring af relevante interesserede parter.

3.   Rapporten skal, hvor dette er relevant, være ledsaget af et forslag om revision af nærværende direktiv.

Artikel 47

Ophævelse

Direktiv 95/16/EF som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag XIII, del A, ophæves med virkning fra den 20. april 2016, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag XIII, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag XIV.

Artikel 48

Ikrafttræden og anvendelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, artikel 2, nr. 1)-4), artikel 3-6, artikel 15 og 16, artikel 19, stk. 1-4, artikel 44, artikel 45, stk. 2, artikel 49, og bilag I, bilag II, del A, litra a)-e) og g)-j), bilag II, del B, litra a), c), d) og f)-j), bilag III, bilag IV, del A, punkt 1, punkt 2, litra a)-d), punkt 3, litra a) og b), e), g) og h), punkt 4, litra a), og punkt 10, bilag IV, del B, punkt 1, punkt 2, litra a)-d), punkt 3, litra a), b), d), f), g), i) og j), punkt 4, litra a) og b), punkt 6, stk. 1, punkt 11, bilag V, punkt 1-3.1, punkt 3.2, litra a), punkt 3.3-4, bilag VI, punkt 1 og 2, punkt 3.1, litra d)-f), punkt 3.2, punkt 3.3, afsnit 1-3, punkt 3.4-4.2, punkt 6, bilag VII, punkt 1 og 2, punkt 3.1, litra c) og e), punkt 3.2, punkt 3.4, punkt 4.1, punkt 4.3-6, bilag VIII, punkt 1 og 2, punkt 3, litra a), b), f), g) og i), punkt 6, bilag IX, punkt 1 og 2, punkt 4-6, bilag X, punkt 1 og 2, punkt 3.1, litra b), c) og d), punkt 3.2 og 3.3, punkt 4 og 5, bilag XI, punkt 1 og 2, punkt 3.1, litra d), punkt 3.2, punkt 3.3.1, punkt 4, punkt 5, litra a), c), og d), bilag XII, punkt 1 og 2, punkt 3.1, litra b, c) og d), punkt 3.2, punkt 3.4, punkt 4 og 5 finder anvendelse fra den 19. april 2016.

Artikel 49

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 26. februar 2014.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

D. KOURKOULAS

Formand


(1)  EUT C 181 af 21.6.2012, s. 105.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 5.2.2014 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.2.2014.

(3)  EFT L 213 af 7.9.1995, s. 1.

(4)  Jf. bilag XIII, del A.

(5)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

(6)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82.

(7)  EFT L 134 af 20.6.1995, s. 37.

(8)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

(9)  Godkendt ved Rådets afgørelse 2010/48/EF af 26. november 2009 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder (EUT L 23 af 27.1.2010, s. 35).

(10)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.


BILAG I

VÆSENTLIGE SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSKRAV

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

1.

De forpligtelser, der fastsættes ved de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, finder kun anvendelse, når den relevante risiko er til stede for den omhandlede elevator eller sikkerhedskomponent til elevatorer i forbindelse med anvendelse af denne under de af installatøren eller fabrikanten fastsatte forhold.

2.

De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i nærværende direktiv er ufravigelige. Under hensyn til det tekniske stade er det dog muligt, at de deri fastsatte mål ikke kan nås. Er dette tilfældet, skal elevatoren eller sikkerhedskomponenten til elevatorer konstrueres og fremstilles med henblik på så vidt muligt at tilstræbe disse mål.

3.

Fabrikanten og installatøren skal foretage en risikoanalyse med henblik på at identificere alle de risici, der knytter sig til deres produkt; produktet skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyn til denne analyse.

1.   Generelt

1.1.   Anvendelse af direktiv 2006/42/EF

Hvis den relevante risiko foreligger, men ikke behandles i dette bilag, finder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF (1) anvendelse. Under alle omstændigheder finder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i punkt 1.1.2 i bilag I til direktiv 2006/42/EF anvendelse.

1.2.   Elevatorstol

Elevatorstolen i hver elevator skal være en kabine. Denne kabine skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at areal og bæreevne svarer til det maksimale antal personer og elevatorens nominelt højeste mærkelast, som fastsat af installatøren.

Hvis elevatoren er bestemt til transport af personer og dens dimensioner tillader det, skal kabinen fremstilles og konstrueres på en sådan måde, at den ikke som følge af konstruktionen besværliggør eller forhindrer handicappede personers adgang til den eller brug af den, og så den kan forsynes med enhver form for passende udstyr, der gør det lettere for disse personer at benytte den.

1.3.   Ophængning og bæremidler

Elevatorstolens ophængningsdele og/eller bæremidler og fastgørelser skal vælges og konstrueres således, at der sikres et tilstrækkeligt samlet sikkerhedsniveau, og således at risikoen for, at elevatorstolen falder ned, reduceres til et minimum under hensyn til brugsvilkårene, de anvendte materialer og fremstillingsvilkårene.

Hvis der anvendes tove eller kæder som bæremiddel for elevatorstolen, skal der være mindst to indbyrdes uafhængige tove eller kæder, og hvert enkelt tov eller kæde skal være forsynet med sit eget fastgørelsessystem. Sådanne tove og kæder må hverken være splejset eller samlet, undtagen hvor dette er nødvendigt, for at de kan fastgøres eller forme en løkke.

1.4.   Kontrol af last (herunder hastighedsbegrænsning)

1.4.1.

Elevatorerne skal være konstrueret, fremstillet og installeret på en sådan måde, at normal igangsætning ikke er mulig, så længe belastningen overstiger den nominelt højeste mærkelast.

1.4.2.

Elevatorerne skal være udstyret med hastighedsbegrænser.

Dette gælder dog ikke for elevatorer, der på grund af drivsystemets konstruktion ikke vil kunne opnå for stor hastighed.

1.4.3.

Hurtige elevatorer skal være udstyret med en anordning, hvormed hastigheden kan overvåges og kontrolleres.

1.4.4.

Elevatorer, hvori der anvendes friktionsskiver, skal være konstrueret på en sådan måde, at tovenes stabilitet på friktionsskiven er sikret.

1.5.   Drivmaskineri

1.5.1.

Hver enkelt personelevator skal have sin egen drivmaskine. Dette krav gælder ikke for elevatorer, hvor der i stedet for kontravægtene er monteret endnu en elevatorstol.

1.5.2.

Installatøren skal sørge for, at en elevators drivmaskineri og de hertil knyttede anordninger ikke er tilgængelige, undtagen i forbindelse med vedligeholdelse samt i nødstilfælde.

1.6.   Betjeningsanordninger

1.6.1.

Betjeningsanordningerne i elevatorer, der skal kunne benyttes af handicappede uden ledsager, skal være konstrueret og anbragt på en hensigtsmæssig måde.

1.6.2.

Betjeningsanordningernes funktion skal være tydeligt angivet.

1.6.3.

En elevatorgruppes kaldesystemer kan være fælles eller indbyrdes forbundet.

1.6.4.

Det elektriske materiel skal installeres og forbindes på en sådan måde, at

a)

enhver forveksling med kredsløb, der ikke direkte hører til elevatoren, er udelukket

b)

energiforsyningen kan sluttes til under belastning

c)

elevatorens bevægelser er afhængige af de elektriske sikkerhedsanordninger, der er anbragt i et uafhængigt sikkerhedskredsløb

d)

en fejl i den elektriske installation ikke skaber en farlig situation.

2.   Risici for personer uden for elevatorstolen

2.1.

Elevatoren skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at adgang til elevatorskakten er umulig undtagen i forbindelse med vedligeholdelse eller i nødstilfælde. Inden en person kan komme ind i elevatorskakten, skal normal benyttelse af elevatoren være gjort umulig.

2.2.

Elevatoren skal være konstrueret og fremstillet på en måde, som udelukker fare for at komme i klemme, når elevatorstolen befinder sig i en af sine yderstillinger.

Dette formål opfyldes ved et frit rum eller et tilflugtssted uden for hver af yderstillingerne.

I særlige tilfælde, navnlig i eksisterende ejendomme, kan der, når ovennævnte løsning ikke er mulig, træffes andre foranstaltninger til at undgå en sådan fare. Medlemsstaterne skal da have mulighed for at give en forhåndsgodkendelse.

2.3.

Adgangsåbningerne til elevatorstolen skal være forsynet med etagedøre, der har en tilstrækkelig stor mekanisk modstandsevne i forhold til de af fabrikanten foreskrevne brugsvilkår.

En tvangskoblingsanordning skal ved normal funktion forhindre:

a)

at elevatorstolen kan igangsættes med vilje eller utilsigtet, hvis ikke alle etagedøre er lukket og låst

b)

åbning af en etagedør, medens elevatorstolen er i bevægelse, og hvis ikke den befinder sig på en forudbestemt etage.

Fremføring for åben dør er dog tilladt i nærmere definerede zoner, hvis dette sker med kontrolleret finindstillingshastighed.

3.   Risici for personer i elevatorstolen

3.1.

Elevatorstolen skal være fuldstændig lukket med hele vægge, lofter og gulve, bortset fra ventilationsåbninger, og forsynet med hele døre. Elevatordørene skal være konstrueret og monteret på en sådan måde, at elevatorstolen ikke kan bevæges, bortset fra den fremføring, der omhandles i tredje afsnit i punkt 2.3, medmindre dørene er lukket, og således at den standser, hvis dørene åbnes.

Elevatordørene skal forblive lukkede og låst i tilfælde af standsning mellem to etager, hvis der er fare for fald mellem elevatorstolen og skakten, eller hvis der ikke er nogen skakt.

3.2.

I tilfælde af energisvigt eller komponentfejl skal elevatoren være udstyret med anordninger beregnet til at forhindre frit fald eller ukontrollerede bevægelser af elevatorstolen.

Anordningen til forhindring af elevatorstolens frie fald skal være uafhængig af elevatorstolens bæremiddel.

Denne anordning skal være i stand til at standse stolen ved den nominelle mærkelast og den maksimale hastighed, som installatøren har fastsat. Standsning på grund af denne anordning må ikke under nogen belastningsforhold fremkalde en opbremsning, der er farlig for de personer, der befinder sig i stolen.

3.3.

Der skal være installeret bufferanordninger mellem elevatorskaktens bund og elevatorstolens gulv.

I så fald skal det frie rum, der omhandles i punkt 2.2, måles med bufferanordningerne fuldstændig sammentrykt.

Dette krav gælder ikke for elevatorer, hvor elevatorstolen på grund af konstruktionen af drivsystemet ikke kan komme ind i det frie rum, som omhandles i punkt 2.2.

3.4.

Elevatorerne skal konstrueres og fremstilles, så de ikke kan igangsættes, medmindre den i punkt 3.2 nævnte anordning befinder sig i en stilling, hvor den kan fungere.

4.   Andre risici

4.1.

Hvis etagedørene og elevatordørene eller begge disse døre bevæges mekanisk, skal de være udstyret med en anordning, der udelukker risikoen for klemning, når de bevæges.

4.2.

Etagedørene, herunder dem med glas, skal, når de skal bidrage til at sikre bygningen mod ildebrand, have en passende bestandighed mod brand, betegnet ved at de er hele og ubeskadigede samt ved deres isolerende (tilbageholdelse af flammer) og varmeoverførende egenskaber (varmestråling).

4.3.

Kontravægte skal monteres på en sådan måde, at muligheden for sammenstød med elevatorstolen eller nedfald på denne er udelukket.

4.4.

Elevatorerne skal være udstyret med anordninger, som gør det muligt at frigøre og hjælpe personer ud, der er indespærret i elevatorstolen.

4.5.

Elevatorstolen skal være forsynet med et tovejskommunikationsmiddel, som gør det muligt til enhver tid at få forbindelse med en alarmcentral.

4.6.

Elevatorerne skal konstrueres og fremstilles således, at de ved overskridelse af den af installatøren foreskrevne højeste temperatur i drivmaskinen, kan afslutte de igangværende bevægelser, men ikke udføre nye styreordrer.

4.7.

Elevatorstolene skal konstrueres og fremstilles således, at der er tilstrækkelig udluftning til passagererne, også ved længerevarende standsning.

4.8.

Elevatorstolen skal være forsynet med tilstrækkelig belysning, når den benyttes, eller når en dør åbnes; den skal desuden være forsynet med nødbelysning.

4.9.

Det i punkt 4.5 omhandlede kommunikationsmiddel og den i punkt 4.8 omhandlede nødbelysning skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de fungerer selv ved afbrydelse af den normale strømforsyning. De skal kunne fungere i det tidsrum, det normalt tager, inden hjælp når frem.

4.10.

Styresystemet i elevatorer, der kan anvendes i tilfælde af brand, skal være konstrueret og fremstillet således, at elevatorer kan forhindres i at stoppe på visse etager og give redningskorps fortrinsret til betjeningen.

5.   Mærkning

5.1.

Ud over de minimumsangivelser, som enhver maskine skal omfatte i henhold til punkt 1.7.3 i bilag I til direktiv 2006/42/EF, skal hver elevatorstol være forsynet med et tydeligt skilt, hvorpå mærkelasten i kilogram og det maksimale antal passagerer klart er angivet.

5.2.

Hvis elevatoren er konstrueret således, at personer, der er indespærret i elevatorstolen, kan komme ud uden hjælp udefra, skal der i elevatorstolen klart og synligt være angivet instruktioner herom.

6.   Brugsanvisning

6.1.

De i bilag III omhandlede sikkerhedskomponenter til elevatorer skal være ledsaget af en brugsanvisning, således at følgende kan ske på en effektiv og farefri måde:

a)

montering

b)

tilslutning

c)

justering

d)

vedligeholdelse.

6.2.

Der skal til hver elevator medfølge en brugsanvisning. Brugsanvisningen skal som minimum indeholde følgende dokumenter:

a)

en brugsanvisning med de planer og diagrammer, som er nødvendige for normal brug samt for vedligeholdelse, eftersyn, reparation, regelmæssige kontroller og den i punkt 4.4 omhandlede redningsindsats

b)

en journal, hvori reparationer og i givet fald regelmæssige verifikationer kan anføres.


(1)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24.


BILAG II

A.   INDHOLDET AF EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN FOR SIKKERHEDSKOMPONENTER TIL ELEVATORER

EU-overensstemmelseserklæringen for sikkerhedskomponenter til elevatorer skal indeholde følgende oplysninger:

a)

fabrikantens firmanavn og adresse

b)

hvor relevant, firmanavn og adresse på den bemyndigede repræsentant

c)

beskrivelse af sikkerhedskomponenten til elevatorer, type- og seriebetegnelse og eventuelt serienummer; dette kan, hvis det er nødvendigt for identifikationen af sikkerhedskomponenten til elevatorer, inkludere et billede

d)

sikkerhedsfunktion for sikkerhedskomponenten til elevatorer, hvis denne ikke fremgår klart af beskrivelsen

e)

fabrikationsår for sikkerhedskomponenten til elevatorer

f)

alle relevante bestemmelser, som sikkerhedskomponenten til elevatorer opfylder

g)

en erklæring om, at sikkerhedskomponenten til elevatorer er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning

h)

hvor relevant henvisning(er) til den/de harmoniserede standard(er), der er anvendt

i)

hvor relevant navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EU-typeafprøvningen af sikkerhedskomponenter til elevatorer som fastsat i bilag IV, del A, og bilag VI og henvisning til den EU -typeafprøvningsattest, der er udstedt af det bemyndigede organ

j)

hvor relevant navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført typeoverensstemmelsen med stikprøvekontrol for sikkerhedskomponenter til elevatorer som fastsat i bilag IX

k)

hvor relevant navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har godkendt det kvalitetssystem, som fabrikanten har anvendt i overensstemmelsesvurderingsproceduren fastsat i bilag VI eller VII

l)

navn og stillingsbetegnelse på den person, der har bemyndigelse til at underskrive erklæringen på fabrikantens eller dennes bemyndigede repræsentants vegne

m)

sted og dato for underskrift

n)

underskrift.

B.   INDHOLDET AF EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGEN FOR ELEVATORER

EU-overensstemmelseserklæringen for elevatorer skal være udarbejdet på samme sprog som den i bilag I, punkt 6.2, omhandlede brugsanvisning og skal indeholde følgende oplysninger:

a)

installatørens firmanavn og adresse

b)

hvor relevant firmanavn og adresse på den bemyndigede repræsentant

c)

beskrivelse af elevatoren, type- og seriebetegnelse, serienummer og adressen på det sted, hvor elevatoren er installeret

d)

elevatorens installationsår

e)

alle relevante bestemmelser, som elevatoren opfylder

f)

en erklæring om, at elevatoren er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning

g)

hvor relevant henvisning(er) til den/de harmoniserede standard(er), der er anvendt

h)

hvor relevant navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført EU -typeafprøvningen af elevatorer som fastsat i bilag IV, del B, og henvisning til den EU -typeafprøvningsattest, der er udstedt af det bemyndigede organ

i)

hvor relevant navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har udført enhedsverifikationsproceduren af elevatorer som fastsat i bilag VIII

j)

hvor relevant navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har foretaget den afsluttende kontrol af elevatorer som fastsat i bilag V

k)

hvor relevant navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, der har godkendt det kvalitetsstyringssystem, installatøren har anvendt i overensstemmelse med overensstemmelsesvurderingsproceduren fastsat i bilag X, XI eller XII

l)

navn og stillingsbetegnelse på den person, der har bemyndigelse til at underskrive erklæringen på installatørens vegne, eller dennes bemyndigede repræsentant

m)

sted og dato for underskrift

n)

underskrift.


BILAG III

LISTE OVER SIKKERHEDSKOMPONENTER TIL ELEVATORER

1.

Anordninger til aflåsning af etagedøre.

2.

Anordninger (jf. punkt 3.2 i bilag I) til forhindring af elevatorstolens frie fald eller ukontrollerede bevægelser.

3.

Hastighedsbegrænsere.

4.

a)

Energiakkumulerende buffere:

i)

af ikke-lineær art, eller

ii)

med dæmpning af returslaget.

b)

Energiabsorberende buffere.

5.

Sikkerhedsanordninger monteret på hydrauliske cylindre i hydrauliske systemer, når de anvendes som anordninger til hindring af fald.

6.

Elektriske sikkerhedsanordninger i form af sikkerhedskredsløb, hvori der indgår elektroniske komponenter.


BILAG IV

EU-TYPEAFPRØVNING AF ELEVATORER OG SIKKERHEDSKOMPONENTER TIL ELEVATORER

(modul B)

A.   EU-typeafprøvning af sikkerhedskomponenter til elevatorer

1.

EU-typeafprøvningen er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvorved et bemyndiget organ undersøger en sikkerhedskomponent til elevatorers tekniske konstruktion og verificerer og attesterer, at sikkerhedskomponenten til elevatorers tekniske konstruktion opfylder de gældende sundheds- og sikkerhedskrav i bilag I, og at den vil give en elevator, hvori den indbygges korrekt, mulighed for at opfylde disse krav.

2.

Ansøgningen om EU-typeafprøvning skal indsendes af fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

navn og adresse på fabrikanten samt navn og adresse på fabrikantens repræsentant, hvis anordningen indgives af denne, og fabrikationsstedet for sikkerhedskomponenterne til elevatorer

b)

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer.

c)

den tekniske dokumentation

d)

et repræsentativt eksemplar af sikkerhedskomponenten til elevatorer eller angivelse af det sted, hvor den kan undersøges. Det bemyndigede organ kan anmode om andre eksemplarer, hvis disse er påkrævede med henblik på gennemførelsen af prøvningsprogrammet

e)

støttedokumenter, der viser, at den tekniske konstruktion er egnet. I disse støttedokumenter skal nævnes al dokumentation, herunder andre relevante tekniske specifikationer, der er blevet anvendt, særlig hvis de relevante harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt fuldt ud. I støttedokumentationen skal om nødvendigt indgå resultaterne af prøvninger, som er blevet foretaget i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer af fabrikantens laboratorium eller af et andet prøvningslaboratorium på dennes vegne og ansvar.

3.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere, om en sikkerhedskomponent til elevatorer er i overensstemmelse med de i punkt 1 omhandlede krav, og skal indeholde en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af sikkerhedskomponenten til elevatorers konstruktion, fremstilling og brug.

Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, indeholde følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af sikkerhedskomponenten til elevatorer, herunder anvendelsesområde (især eventuelle begrænsninger med hensyn til hastighed, belastning, energi) og betingelser (især eksplosionsfarlig atmosfære, vejrpåvirkning)

b)

konstruktionstegninger og -diagrammer og produktionstegninger og -diagrammer

c)

de forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og diagrammer, og hvordan sikkerhedskomponenten til elevatorer fungerer

d)

en oversigt over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at gøre det muligt for sikkerhedskomponenten til elevatorer at opfylde de i punkt 1 omhandlede krav, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt

e)

resultaterne af de konstruktionsmæssige beregninger, som fabrikanten har foretaget eller ladet foretage

f)

prøvningsrapporter

g)

et eksemplar af brugsanvisningen for sikkerhedskomponenterne til elevatorer

h)

de foranstaltninger, der vil blive truffet på fabrikationsstadiet for at sikre, at de seriefremstillede sikkerhedskomponenter til elevatorer er i overensstemmelse med den sikkerhedskomponent til elevatorer, der er afprøvet.

4.

Det bemyndigede organ skal:

a)

undersøge den tekniske dokumentation og støttedokumentationen for at vurdere, om tekniske konstruktion af sikkerhedskomponenter til elevatorer er i orden

b)

aftale med ansøgeren, hvor undersøgelserne og prøvningerne skal foretages

c)

kontrollere, at prøveeksemplaret/prøveeksemplarerne er fremstillet i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og fastslå, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i de relevante harmoniserede standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer

d)

foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om specifikationerne i de relevante harmoniserede standarder er blevet anvendt korrekt, hvis fabrikanten har valgt at anvende disse

e)

foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de løsninger, fabrikanten har valgt ved anvendelse af andre anvendte relevante tekniske specifikationer, gør det muligt for sikkerhedskomponenten til elevatorer at opfylde de i punkt 1 omhandlede krav, hvis fabrikanten har valgt ikke at anvende de løsninger, der er omhandlet i de relevante harmoniserede standarder.

Det bemyndigede organ udarbejder en evalueringsrapport om de foretagne undersøgelser, kontroller og prøvninger og resultatet af disse. Uden at dette berører det bemyndigede organs ansvar over for de bemyndigende myndigheder, offentliggør det bemyndigede organ ikke indholdet af denne rapport, hverken helt eller delvist, uden fabrikantens samtykke.

5.

Hvis typen af sikkerhedskomponent til elevatorer opfylder de i punkt 1 omhandlede krav, udsteder det bemyndigede organ en EU-typeafprøvningsattest til fabrikanten. Denne attest skal indeholde navn og adresse på fabrikanten, konklusionerne på EU-typeafprøvningsattesten, eventuelle betingelser for dens gyldighed og de nødvendige oplysninger til identificering af den godkendte type.

Der kan være et eller flere bilag til EU-typeafprøvningsattesten.

EU-typeafprøvningsattesten og bilagene dertil skal indeholde alle relevante oplysninger med henblik på en vurdering af de fremstillede sikkerhedskomponenter til elevatorers overensstemmelse med den undersøgte konstruktion, herunder kontrol under brug.

Hvis typen af sikkerhedskomponent til elevatorer ikke opfylder de i punkt 1 omhandlede krav, afviser det bemyndigede organ at udstede en EU-typeafprøvningsattest og oplyser ansøgeren herom og giver en detaljeret begrundelse for afslaget.

Det bemyndigede organ opbevarer et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation og evalueringsrapporten i 15 år fra denne attests udstedelsesdato.

6.

Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med enhver ændring i det generelt anerkendte teknologiske stade, som tyder på, at den godkendte type måske ikke længere lever op til de i punkt 1 omhandlede krav, og beslutter, om sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser. I bekræftende fald underretter det bemyndigede organ fabrikanten herom.

7.

Fabrikanten skal underrette det bemyndigede organ, som opbevarer den tekniske dokumentation om EU-typeafprøvningsattesten, om alle ændringer til den godkendte type, som kan påvirke sikkerhedskomponenten til elevatorers overensstemmelse med de i punkt 1 omhandlede krav eller betingelserne for EU-typeafprøvningsattestens gyldighed.

Det bemyndigede organ undersøger disse ændringer og meddeler ansøgeren, om EU-typeafprøvningsattesten fortsat er gyldig, eller om der er behov for yderligere undersøgelser, kontrol eller prøvninger. Hvis det bemyndigede organ finder det nødvendigt, kan det enten udstede et tillæg til den oprindelige EU-typeafprøvningsattest eller anmode om, at der indgives en ny anmodning om EU-typeafprøvning.

8.

Hvert bemyndiget organ oplyser sin bemyndigende myndighed om de EU-typeafprøvningsattester og alle tillæg hertil, som det har udstedt eller trukket tilbage, og stiller med jævne mellemrum eller efter anmodning listen over sådanne attester og alle tillæg hertil, der er blevet afvist, suspenderet eller på anden måde begrænset, til rådighed for dets bemyndigende myndighed.

Hvert bemyndiget organ oplyser de øvrige bemyndigede organer om de EU-typeafprøvningsattester og alle tillæg hertil, som det har afvist, trukket tilbage, suspenderet eller på anden måde begrænset, og, efter anmodning, om sådanne attester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt.

9.

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan efter anmodning få tilsendt en kopi af EU-typeafprøvningsattesterne og tillæggene hertil. Efter anmodning kan Kommissionen og medlemsstaterne få tilsendt en kopi af den tekniske dokumentation og resultaterne af undersøgelser, kontrol og prøvninger, som det bemyndigede organ har foretaget.

10.

Fabrikanten skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EU-typeafprøvningsattester og bilag og tillæg til denne, således at den er tilgængelige for de nationale myndigheder, i ti år efter, at sikkerhedskomponenten til elevatorer blev bragt i omsætning.

11.

Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens bemyndigede repræsentant kan indgive den i punkt 2 omhandlede ansøgning og opfylde de i punkt 7 og 10 omhandlede forpligtelser, forudsat at de er specificeret i fuldmagten.

B.   EU-typeafprøvning af elevatorer

1.

EU-typeafprøvningen af elevatorer er den del af en overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvor et bemyndiget organ undersøger den tekniske konstruktion af en elevatormodel eller en elevator, for hvilken der ikke er forudset udbygninger eller varianter, og verificerer og attesterer, at den tekniske konstruktion af en elevatormodel eller en elevator opfylder de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fastsat i bilag I.

EU-typeafprøvning af en elevator inkluderer en undersøgelse af et prøveeksemplar, som er repræsentativt for en færdig elevator.

2.

Ansøgningen om EU-typeafprøvning indgives af installatøren eller dennes bemyndigede repræsentant til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

installatørens navn og adresse og, hvis ansøgningen er indsendt af den bemyndigede repræsentant, tillige dennes navn og adresse

b)

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

c)

den tekniske dokumentation

d)

angivelse af det sted, hvor prøveeksemplaret af elevatoren kan undersøges. Prøveeksemplaret af elevatoren skal omfatte tilslutningsdelene samt udstyr til betjening af mindst tre niveauer (det øverste, det nederste og et mellemliggende)

e)

støttedokumenter, der viser, at den tekniske konstruktion er egnet. I disse støttedokumenter skal nævnes al dokumentation, herunder andre relevante tekniske specifikationer, der er blevet anvendt, særlig hvis de relevante harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt fuldt ud. I støttedokumentationen skal om nødvendigt indgå resultaterne af prøvninger, som er blevet foretaget i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer af installatørens relevante laboratorium eller af et andet prøvningslaboratorium på dennes vegne og ansvar.

3.

Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere, om elevatoren er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fastsat i bilag I.

Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, indeholde følgende elementer:

a)

en beskrivelse af elevatormodellen med tydelig angivelse af alle tilladte varianter af elevatormodellen

b)

konstruktionstegninger og -diagrammer og produktionstegninger og -diagrammer

c)

de forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og diagrammer, og hvordan elevatoren fungerer

d)

en oversigt over væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er taget i betragtning

e)

en liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i nærværende direktiv, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt

f)

en kopi af EU-overensstemmelseserklæringerne for de sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er indbygget i elevatoren

g)

resultaterne af de konstruktionsmæssige beregninger, som installatøren har foretaget eller ladet foretage

h)

prøvningsrapporter

i)

et eksemplar af den i bilag I, punkt 6.2, omhandlede brugsanvisning

j)

de foranstaltninger, der vil blive truffet ved installationen for at sikre, at den serieproducerede elevator er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fastsat i bilag I.

4.

Det bemyndigede organ skal:

a)

undersøge den tekniske dokumentation og støttedokumenter for at vurdere, om den tekniske konstruktion af elevatormodellen eller den elevator, for hvilken der ikke er forudset udbygninger eller varianter, er i orden

b)

aftale med installatøren, hvor undersøgelserne og prøvningerne skal foretages

c)

undersøge prøveeksemplaret af elevatoren for at kontrollere, at det er fremstillet i overensstemmelse med den tekniske dokumentation, og fastslå, hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i de relevante harmoniserede standarder, samt hvilke elementer der er konstrueret i overensstemmelse med andre relevante tekniske specifikationer

d)

foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om specifikationerne i de relevante harmoniserede standarder er blevet anvendt korrekt, hvis installatøren har valgt at anvende disse

e)

foretage eller lade foretage de nødvendige undersøgelser og prøvninger til kontrol af, om de løsninger, installatøren har valgt ved anvendelse af andre anvendte relevante tekniske specifikationer, opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv, hvis fabrikanten har valgt ikke at anvende de løsninger, der er omhandlet i de relevante harmoniserede standarder.

5.

Det bemyndigede organ udarbejder en evalueringsrapport om de foretagne undersøgelser, kontroller og prøvninger og resultatet af disse. Uden at dette berører det bemyndigede organs ansvar over for de bemyndigende myndigheder, offentliggør det bemyndigede organ ikke indholdet af denne rapport, hverken helt eller delvist, uden installatørens samtykke.

6.

Opfylder typen de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i bilag I, for den pågældende elevator, udsteder det bemyndigede organ en EU-typeafprøvningsattest til installatøren Denne attest skal indeholde navn og adresse på installatøren, konklusionerne på EU-typeafprøvningsattesten, eventuelle betingelser for dens gyldighed og de nødvendige oplysninger til identificering af den godkendte type.

Der kan være et eller flere bilag til EU-typeafprøvningsattesten.

EU-typeafprøvningsattesten og bilagene dertil skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige med henblik på vurdering af, om elevatoren er i overensstemmelse med den godkendte type ved slutkontrollen.

Hvis typen ikke opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I, afviser det bemyndigede organ at udstede en EU-typeafprøvningsattest og oplyser installatøren herom og giver en detaljeret begrundelse for afslaget.

Det bemyndigede organ opbevarer et eksemplar af EU-typeafprøvningsattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation og evalueringsrapporten i 15 år fra denne attests udstedelsesdato.

7.

Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i det generelt anerkendte teknologiske stade, som tyder på, at den godkendte type måske ikke længere opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i bilag I, og beslutter, om sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser. I bekræftende fald underretter det bemyndigede organ installatøren herom.

8.

Installatøren skal underrette det bemyndigede organ om alle ændringer til den godkendte type — herunder ændringer, der ikke er specificeret i den originale tekniske dokumentation — som kan påvirke elevatorens overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i bilag I, eller betingelserne for EU-typeafprøvningsattesten gyldighed.

Det bemyndigede organ undersøger disse ændringer og meddeler installatøren, om EU-typeafprøvningsattesten fortsat er gyldig, eller om der er behov for yderligere undersøgelser, kontrol eller prøvninger. Hvis det bemyndigede organ finder det nødvendigt, kan det enten udstede et tillæg til den oprindelige EU-typeafprøvningsattest eller anmode om, at der indgives en ny ansøgning om EU-typeafprøvning.

9.

Hvert bemyndiget organ oplyser sin bemyndigende myndighed om de EU-typeafprøvningsattester og alle tillæg hertil, som det har udstedt eller trukket tilbage, og stiller med jævne mellemrum eller efter anmodning listen over sådanne attester og alle tillæg hertil, der er blevet afvist, suspenderet eller på anden måde begrænset, til rådighed for dets bemyndigende myndighed.

Hvert bemyndiget organ oplyser de øvrige bemyndigede organer om de EU-typeafprøvningsattester og alle tillæg hertil, som det har afvist, trukket tilbage, suspenderet eller på anden måde begrænset, og, efter anmodning, om sådanne attester og tillæg hertil, som det har udstedt.

10.

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan efter anmodning få udleveret en kopi af EU-typeafprøvningsattesterne og tillæg hertil. Efter anmodning kan Kommissionen og medlemsstaterne få tilsendt en kopi af den tekniske dokumentation og resultaterne af undersøgelser, kontrol og prøvninger, som det bemyndigede organ har foretaget.

11.

Installatøren skal ud over den tekniske dokumentation tillige opbevare en kopi af EU-typeafprøvningsattesten og bilag og tillæg til denne, således at den er tilgængelige for de nationale myndigheder, i ti år efter, at elevatoren blev bragt i omsætning.

12.

Bemyndiget repræsentant

Installatørens bemyndigede repræsentant kan indgive den i punkt 2 omhandlede ansøgning og opfylde de i punkt 8 og 11 omhandlede forpligtelser, forudsat at de er specificeret i fuldmagten.


BILAG V

AFSLUTTENDE KONTROL AF ELEVATORER

1.   Den afsluttende kontrol er den del af en overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvorved et bemyndiget organ sikrer sig og erklærer, at en elevator, der er omfattet af en EU-typeafprøvningsattest, eller som er konstrueret og fremstillet i henhold til et godkendt kvalitetssystem, opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

2.   Installatørens forpligtelser

Installatøren træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den elevator, der installeres, er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I, og med et af følgende:

a)

en godkendt type, som er beskrevet i en EU-typeafprøvningsattest

b)

en elevator, som er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med et kvalitetssystem i overensstemmelse med bilag XI og EU-konstruktionsundersøgelsesattesten, hvis konstruktionen ikke er helt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder.

3.   Afsluttende kontrol

Et bemyndiget organ efter installatørens valg gennemfører den afsluttende kontrol af elevatoren, der er ved at bliver bragt i omsætning, med henblik på at kontrollere elevatorens overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fastsat i bilag I.

3.1.

Installatøren indgiver en ansøgning om afsluttende kontrol til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg og giver det bemyndigede organ følgende dokumenter:

a)

en generel plan over den komplette elevator

b)

de nødvendige planer og diagrammer, for at den afsluttende kontrol kan foretages, herunder især styringskredsløb

c)

en kopi af den brugsanvisning, der omhandles i bilag I, punkt 6.2

d)

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er blevet indgivet til andre bemyndigede organer.

Det bemyndigede organ kan ikke kræve detaljerede planer eller præcise oplysninger, som ikke er nødvendige for at foretage verifikation af elevatorens overensstemmelse.

De nødvendige undersøgelser og prøvninger som omhandlet i den eller de relevante harmoniserede standarder eller tilsvarende prøvninger, udføres for at kontrollere, at elevatoren opfylder de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fastsat i bilag I.

3.2.

Undersøgelserne skal mindst omfatte en af følgende undersøgelser:

a)

en undersøgelse af den i punkt 3.1 omhandlede dokumentation for at kontrollere, at elevatoren er i overensstemmelse med den godkendte type, der er beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten i henhold til bilag IV, del B

b)

en undersøgelse af den i punkt 3.1 omhandlede dokumentation for at kontrollere, at elevatoren er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med et kvalitetssystem i overensstemmelse med bilag XI og EU-konstruktionsundersøgelsesattesten, hvis konstruktionen ikke er helt i overensstemmelse med de harmoniserede standarder.

3.3.

Undersøgelserne af elevatoren skal mindst omfatte følgende:

a)

elevatorens funktion uden belastning og ved maksimal belastning for at sikre, at sikkerhedsanordningerne er monteret korrekt og fungerer tilfredsstillende (stopanordninger, låse, mv.)

b)

elevatorens funktion ved maksimal belastning og uden belastning for at sikre, at sikkerhedsanordningerne fungerer tilfredsstillende ved strømsvigt

c)

statisk afprøvning med en belastning, der svarer til 1,25 gange mærkelasten.

Mærkelasten er den belastning, der er anført i bilag I, punkt 5.

Efter disse prøvninger skal det bemyndigede organ kontrollere, at der ikke er sket nogen deformation eller forringelse, som vil kunne hindre brug af elevatoren.

4.   Opfylder elevatoren de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I, anbringer det bemyndigede organ sit identifikationsnummer eller lader det anbringe ved siden af CE-mærkningen i overensstemmelse med artikel 18 og 19 og udsteder en afsluttende kontrolattest, hvori de gennemførte kontroller og prøvninger nævnes.

Det bemyndigede organ udfylder de relevante sider i den journal, der omhandles i bilag I, punkt 6.2.

Afslår det bemyndigede organ at udstede den afsluttende kontrolattest, skal det give en detaljeret begrundelse for dette afslag og anføre, hvilke afhjælpende foranstaltninger der bør træffes. Når installatøren på ny anmoder om afsluttende kontrol, skal han henvende sig til det samme bemyndigede organ.

5.   CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

5.1.

Installatøren anbringer CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator, som opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv, og, på det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organs ansvar, sidstnævntes identifikationsnummer ved siden af CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator.

5.2.

Installatøren udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver enkelt elevator og beholder en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen og den afsluttende kontrolattest, så de er til rådighed for de nationale myndigheder i ti år efter, at elevatoren er bragt i omsætning. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

6.   Kommissionen og medlemsstaterne kan efter anmodning få udleveret en kopi af den afsluttende kontrolattest.

7.   Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 3.1 og 5 kan opfyldes af dennes bemyndigede repræsentant på dennes vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.


BILAG VI

TYPEOVERENSSTEMMELSE PÅ BAGGRUND AF PRODUKTKVALITETSSIKRING AF SIKKERHEDSKOMPONENTER TIL ELEVATORER

(modul E)

1.   Typeoverensstemmelse på baggrund af produktkvalitetssikring af sikkerhedskomponenter til elevatorer er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvorved et bemyndiget organ vurderer en fabrikants kvalitetssystem for at sikre, at sikkerhedskomponenterne til elevatorer er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med den type, der er beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten, opfylder de gældende krav i bilag I og vil give en elevator, hvor de er indbygget korrekt, mulighed for at opfylde disse krav.

2.   Fabrikantens forpligtelser

Fabrikanten skal ved afsluttende kontrol og prøvning af sikkerhedskomponenter til elevatorer anvende et godkendt kvalitetssystem som beskrevet under punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3.   Kvalitetssystem

3.1.

Fabrikanten indsender en ansøgning om vurdering af sit kvalitetssystem for de pågældende sikkerhedskomponenter til elevatorer til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne

b)

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

c)

adressen på det sted, hvor den afsluttende kontrol og prøvning af sikkerhedskomponenterne til elevatorer udføres

d)

alle relevante oplysninger om de sikkerhedskomponenter til elevatorer, der skal fremstilles

e)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

f)

teknisk dokumentation vedrørende de godkendte sikkerhedskomponenter til elevatorer og en kopi af EU-typeafprøvningsattesten.

3.2.

Under kvalitetssystemet kontrolleres hver enkelt sikkerhedskomponent til elevatorer, og der gennemføres de prøvninger, der er omhandlet i de relevante harmoniserede standarder, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at den opfylder kravene fastsat i punkt 1. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i en skriftlig redegørelse for forholdsregler, procedurer og anvisninger. Dokumentationen vedrørende kvalitetssystemet skal give mulighed for en ensartet fortolkning af kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og registreringer.

Den skal navnlig indeholde en dækkende beskrivelse af:

a)

kvalitetsmålsætninger

b)

organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet

c)

de undersøgelser og prøvninger, der vil blive foretaget efter fremstillingen

d)

metoderne til kontrol af, at kvalitetssystemet fungerer effektivt. samt

e)

kvalitetsregistreringerne, herunder kontrolrapporter og prøvningsdata, kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer mv.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Det skal antage, at kravene er opfyldt for så vidt angår de elementer i kvalitetssystemet, som er i overensstemmelse med de tilsvarende specifikationer i den relevante harmoniserede standard.

Ud over erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal kontrolholdet have mindst ét medlem med erfaring i at vurdere den pågældende elevatorteknologi og med kendskab til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

Kontrollen skal omfatte et vurderingsbesøg på fabrikantens anlæg.

Kontrolholdet skal gennemgå den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 3.1, litra f), med henblik på at kontrollere fabrikantens evne til at fastslå de relevante krav i dette direktiv og foretage de nødvendige undersøgelser for at sikre, at sikkerhedskomponenterne til elevatorer er i overensstemmelse med disse krav.

Afgørelsen meddeles fabrikanten. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne fra kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4.

Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

3.5.

Fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om alle påtænkte ændringer af kvalitetssystemet.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem fortsat vil opfylde de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne på undersøgelsen og en begrundelse for afgørelsen.

4.   Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten behørigt opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2.

Fabrikanten skal med henblik på vurderingen give det bemyndigede organ adgang til faciliteterne for afsluttende kontrol samt prøvnings- og oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, navnlig:

a)

dokumentation om kvalitetssystemet

b)

den tekniske dokumentation

c)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvningsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer.

4.3.

Det bemyndigede organ aflægger jævnligt kontrolbesøg for at sikre, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; og udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg i de af fabrikantens lokaler, hvor den afsluttende kontrol og prøvning af sikkerhedskomponenter til elevatorer udføres.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om fornødent foretage eller lade foretage prøvninger af produkter for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5.   CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

5.1.

Fabrikanten anbringer CE-mærkningen og, på det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organs ansvar, dette organs identifikationsnummer på hver enkelt sikkerhedskomponent til elevatorer, som opfylder de relevante krav i punkt 1.

5.2.

Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver sikkerhedskomponent til elevatorer og opbevarer en kopi heraf, så den i ti år efter, at sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken sikkerhedskomponent til elevatorer den vedrører.

6.   Fabrikanten skal i en periode på ti år efter den dato, hvor sikkerhedskomponenten til elevatorer er blevet bragt i omsætning, kunne forelægge de nationale myndigheder:

a)

den i punkt 3.1, litra f), omhandlede tekniske dokumentation

b)

den i punkt 3.1, litra e), omhandlede dokumentation

c)

de i punkt 3.5 omhandlede underretninger om ændringer

d)

de i punkt 3.5, tredje afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

7.   Hvert bemyndiget organ skal orientere sin bemyndigende myndighed om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille en fortegnelse over afviste, suspenderede eller på anden måde begrænsede godkendelser til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

Hvert bemyndiget organ skal orientere de andre bemyndigede organer om afviste, suspenderede eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer og, efter anmodning, om udstedte godkendelser af kvalitetssystemer.

Efter anmodning tilsender det bemyndigede organ Kommissionen og medlemsstaterne en kopi af de afgørelser om godkendelse af kvalitetssystemet, som organet har truffet.

8.   Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 3.1, 3.5, 5 og 6 kan opfyldes af dennes bemyndigede repræsentant på dennes vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.


BILAG VII

OVERENSSTEMMELSE PÅ BAGGRUND AF FULD KVALITETSSIKRING AF SIKKERHEDSKOMPONENTER TIL ELEVATORER

(modul H)

1.   Overensstemmelse på baggrund af fuld kvalitetssikring af sikkerhedskomponenter til elevatorer er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvorved et bemyndiget organ vurderer en fabrikants kvalitetssystem for at sikre, at sikkerhedskomponenterne til elevatorer er konstrueret, fremstillet, kontrolleret og afprøvet med henblik på at opfylde de gældende krav i bilag I, og med henblik på at give den elevator, hvori de indbygges korrekt, mulighed for at opfylde disse krav.

2.   Fabrikantens forpligtelser

Fabrikanten skal ved afsluttende kontrol og prøvning af sikkerhedskomponenter til elevatorer anvende et godkendt kvalitetssystem som beskrevet under punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3.   Kvalitetssystem

3.1.

Fabrikanten indgiver en ansøgning om vurdering af sit kvalitetssystem til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg. Ansøgningen skal indeholde:

a)

fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne

b)

adressen på det sted, hvor sikkerhedskomponenterne til elevatorer konstrueres, fremstilles, kontrolleres og prøves

c)

alle relevante oplysninger om de sikkerhedskomponenter til elevatorer, der skal fremstilles

d)

den tekniske dokumentation beskrevet i bilag IV, del A, punkt 3, for én model for hver kategori sikkerhedskomponent til elevatorer, der skal fremstilles

e)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

f)

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er blevet indgivet til andre bemyndigede organer.

3.2.

Kvalitetssystemet skal sikre, at sikkerhedskomponenterne til elevatorer er i overensstemmelse med de i punkt 1 omhandlede krav. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som fabrikanten har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i form af skriftlige politikker, forholdsregler, procedurer og anvisninger. Dokumentationen vedrørende kvalitetssystemet skal give mulighed for en ensartet fortolkning af kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registre.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a)

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktion og produktkvalitet

b)

de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, som vil blive anvendt, og, når de relevante harmoniserede standarder ikke anvendes eller ikke anvendes fuldt ud, de metoder, herunder andre relevante tekniske specifikationer, der vil blive anvendt for at sikre, at de i punkt 1 omhandlede krav vil blive opfyldt

c)

de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved konstruktionen af sikkerhedskomponenterne til elevatorer

d)

de teknikker, fremgangsmåder og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved fremstilling, kvalitetskontrol og kvalitetssikring

e)

de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter produktionen, og den hyppighed, hvormed dette vil ske

f)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvningsdata, kalibreringsdata, rapporter vedrørende personalets kvalifikationer

g)

metoderne til kontrol af, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Det skal antage, at kravene er opfyldt for så vidt angår de elementer i kvalitetssystemet, som er i overensstemmelse med de tilsvarende specifikationer i den relevante harmoniserede standard.

Ud over erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal kontrolholdet have mindst ét medlem med erfaring i at vurdere den pågældende elevatorteknologi og med kendskab til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I. Kontrollen skal omfatte et vurderingsbesøg i fabrikantens lokaler.

Kontrolholdet skal gennemgå den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 3.1, litra d), med henblik på at kontrollere fabrikantens evne til at fastslå de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag I og foretage de nødvendige undersøgelser for at sikre, at sikkerhedskomponenterne til elevatorer er i overensstemmelse med disse krav.

Afgørelsen skal meddeles fabrikanten og hvor relevant dennes bemyndigede repræsentant. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne på kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4.

Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

3.5.

Fabrikanten underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af kvalitetssystemet.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem fortsat vil opfylde de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det bemyndigede organ meddeler fabrikanten sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne på undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

4.   Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at fabrikanten behørigt opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2.

Fabrikanten skal med henblik på kontrol give det bemyndigede organ adgang til konstruktions- fremstillings-, kontrol-, prøvnings- og lagerfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, særlig:

a)

dokumentation om kvalitetssystemet

b)

kvalitetsregistreringer som fastsat i konstruktionsdelen af det fuldstændige kvalitetssystem, f.eks. resultater af analyser, beregninger, prøver

c)

den tekniske dokumentation for de fremstillede sikkerhedskomponenter til elevatorer

d)

kvalitetsregistreringer som fastsat i produktionsdelen af kvalitetssystemet, f.eks. kontrolrapporter og prøvningsdata, kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer.

4.3.

Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet og udsteder en kontrolrapport til fabrikanten.

4.4.

Det bemyndigede organ kan desuden aflægge uanmeldte besøg hos fabrikanten. Under disse besøg kan det bemyndigede organ om fornødent foretage eller lade foretage prøvninger af produkter for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det bemyndigede organ udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til fabrikanten.

5.   CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

5.1.

Fabrikanten anbringer CE-mærkningen og, på det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organs ansvar, dette organs identifikationsnummer på hver enkelt sikkerhedskomponent til elevatorer, som opfylder de i punkt 1 omhandlede krav.

5.2.

Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver sikkerhedskomponent til elevatorer og opbevarer en kopi heraf, så den i ti år efter, at sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken sikkerhedskomponent til elevatorer, den vedrører.

6.   Fabrikanten skal i en periode på ti år efter den dato, hvor sikkerhedskomponenten til elevatorer er blevet bragt i omsætning, kunne forelægge de nationale myndigheder:

a)

den i punkt 3.1, litra e), omhandlede dokumentation

b)

den i punkt 3.1, litra d), omhandlede tekniske dokumentation

c)

de i punkt 3.5, første afsnit, omhandlede underretninger om ændringer

d)

de i punkt 3.5, tredje afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

7.   Hvert bemyndiget organ skal orientere sin bemyndigende myndighed om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille en fortegnelse over afviste, suspenderede eller på anden måde begrænsede godkendelser til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

Hvert bemyndiget organ skal orientere de andre bemyndigede organer om afviste, suspenderede eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer og, efter anmodning, om udstedte godkendelser af kvalitetsstyringssystemer.

Efter anmodning tilsender det bemyndigede organ Kommissionen og medlemsstaterne en kopi af de afgørelser om godkendelse af det kvalitetssystem, som organet har truffet.

Det bemyndigede organ opbevarer et eksemplar af godkendelsen, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation i en periode på 15 år fra dens udstedelsesdato.

8.   Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 3.1, 3.5, 5 og 6 kan opfyldes af dennes bemyndigede repræsentant på dennes vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.


BILAG VIII

OVERENSSTEMMELSE PÅ BAGGRUND AF ENHEDSVERIFIKATION AF ELEVATORER

(modul G)

1.   Overensstemmelse på baggrund af enhedsverifikation er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvorved et bemyndiget organ vurderer, om en elevator er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

2.   Installatørens forpligtelser

2.1.

Installatøren træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at elevatoren er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

2.2.

Installatøren indgiver anmodning om at foretage enhedsverifikationen til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Anmodningen skal indeholde:

a)

installatørens navn og adresse og desuden dennes bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne

b)

angivelse af det sted, hvor elevatoren er installeret

c)

en skriftlig erklæring om, at samme anmodning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

d)

den tekniske dokumentation.

3.   Den tekniske dokumentation skal gøre det muligt at vurdere, om elevatoren er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

Den tekniske dokumentation skal mindst indeholde følgende elementer:

a)

en beskrivelse af elevatoren

b)

konstruktionstegninger og -diagrammer og produktionstegninger og -diagrammer

c)

de forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og diagrammer, og hvordan elevatoren fungerer

d)

en oversigt over væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er taget i betragtning

e)

en liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, samt, såfremt disse harmoniserede standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i nærværende direktiv, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, som er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt

f)

en kopi af EU-typeafprøvningsattesterne for de sikkerhedskomponenter til elevatorer, der er indbygget i elevatoren

g)

resultaterne af de konstruktionsmæssige beregninger, som installatøren har foretaget eller ladet foretage

h)

prøvningsrapporter

i)

et eksemplar af den brugsanvisning, der er omhandlet af punkt 6.2 i bilag I.

4.   Verifikation

Det bemyndigede organ, som installatøren har valgt, undersøger den tekniske dokumentation og elevatoren og gennemfører de relevante prøvninger, der er omhandlet i den/de relevante harmoniserede standard(er), eller tilsvarende prøvninger for at kontrollere, at elevatoren er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I. Disse prøvninger skal mindst omfatte de prøvninger, der er omhandlet i punkt 3.3 i bilag V.

Hvis elevatoren opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er anført i bilag I, udsteder det bemyndigede organ en overensstemmelsesattest om de gennemførte prøvninger.

Det bemyndigede organ udfylder de relevante sider i den journal, der omhandles i bilag I, punkt 6.2.

Afslår det bemyndigede organ at udstede overensstemmelsesattesten, skal det give en detaljeret begrundelse for dette afslag og anføre, hvilke afhjælpende foranstaltninger der bør træffes. Når installatøren på ny anmoder om enhedsverificering, skal han henvende sig til det samme bemyndigede organ.

Efter anmodning tilsender det bemyndigede organ Kommissionen og medlemsstaterne en kopi af overensstemmelsesattesten.

5.   CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

5.1.

Installatøren anbringer CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator, som opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv, og, på det i punkt 2.2 omhandlede bemyndigede organs ansvar, sidstnævntes identifikationsnummer ved siden af CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator.

5.2.

Installatøren udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver enkelt elevator og beholder en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for de nationale myndigheder i ti år efter, at elevatoren er bragt i omsætning. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

6.   Installatøren skal sammen med den tekniske dokumentation opbevare en kopi af overensstemmelsesattesten, således at denne er tilgængelig for de nationale myndigheder i ti år fra den dato, hvor elevatoren bringes i omsætning.

7.   Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 2.2 og 6 kan opfyldes af dennes bemyndigede repræsentant på dennes vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.


BILAG IX

TYPEOVERENSSTEMMELSE MED STIKPRØVEKONTROL FOR SIKKERHEDSKOMPONENTER TIL ELEVATORER

(modul C 2)

1.   Typeoverensstemmelse med stikprøvekontrol er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor et bemyndiget organ gennemfører kontrol af sikkerhedskomponenter til elevatorer med henblik på at sikre, at de er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten og opfylder de relevante krav i bilag I, og at sikkerhedskomponenterne vil give den elevator, hvori de indbygges korrekt, mulighed for at opfylde disse krav.

2.   Fremstilling

Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at de fremstillede sikkerhedskomponenter til elevatorer opfylder de i punkt 1 omhandlede krav.

3.   Fabrikanten skal indgive ansøgning om stikprøvekontrol til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

fabrikantens navn og adresse og desuden fabrikantens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne

b)

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er indgivet til andre bemyndigede organer

c)

alle oplysninger, der er relevante, for de fremstillede sikkerhedskomponenter til elevatorer

d)

adressen på det sted, hvor der kan udtages stikprøve af sikkerhedskomponenterne til elevatorer.

4.   Det bemyndigede organ foretager eller lader foretage kontrol af sikkerhedskomponenterne til elevatorer med skiftende mellemrum. Det bemyndigede organ udtager på stedet en passende stikprøve til kontrol af de færdige sikkerhedskomponenter for elevatorer, og der skal gennemføres relevante prøvninger som omhandlet i de relevante harmoniserede standarder, og/eller tilsvarende prøvninger som omhandlet i andre relevante tekniske specifikationer for at kontrollere, om sikkerhedskomponenterne til elevatorer opfylder de i punkt 1 omhandlede krav. Opfylder en eller flere sikkerhedskomponenter til elevatorer ikke kravene, træffer det bemyndigede organ passende foranstaltninger.

De elementer, der skal tages i betragtning ved kontrollen af sikkerhedskomponenterne til elevatorer, fastlægges efter fælles aftale mellem samtlige de bemyndigede organer, der skal varetage denne procedure, under hensyntagen til de væsentlige karakteristika for sikkerhedskomponenter til elevatorer.

Det bemyndigede organ udsteder en typeoverensstemmelsesattest, der svarer til de undersøgelser og prøvninger, der er blevet foretaget.

Efter anmodning tilsender det bemyndigede organ Kommissionen og medlemsstaterne et eksemplar af typeoverensstemmelsesattesten.

5.   CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

5.1.

Fabrikanten anbringer CE-mærkningen og, på det i punkt 3 omhandlede bemyndigede organs ansvar, dette organs identifikationsnummer på hver enkelt sikkerhedskomponent til elevatorer, som opfylder de i punkt 1 omhandlede krav.

5.2.

Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver enkelt sikkerhedskomponent til elevatorer og opbevarer en kopi heraf, så den i ti år efter, at sikkerhedskomponenten er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilken sikkerhedskomponent til elevatorer den vedrører.

6.   Bemyndiget repræsentant

Fabrikantens forpligtelser kan opfyldes af dennes bemyndigede repræsentant på dennes vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten. En bemyndiget repræsentant kan dog ikke opfylde fabrikantforpligtelserne i punkt 2.


BILAG X

TYPEOVERENSSTEMMELSE PÅ BAGGRUND AF PRODUKTKVALITETSSIKRING AF ELEVATORER

(modul E)

1.   Typeoverensstemmelse på baggrund af kvalitetssikring af produkterne er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor det bemyndigede organ vurderer installatørens produktkvalitetssystem for at sikre, at elevatorerne er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten eller med en elevator konstrueret og fremstillet i henhold til et fuldstændigt godkendt kvalitetssystem i overensstemmelse med bilag XI og opfylder de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

2.   Installatørens forpligtelser

Installatøren skal ved afsluttende kontrol og prøvning af elevatoren anvende et godkendt kvalitetssystem som beskrevet under punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3.   Kvalitetssystem

3.1.

Installatøren indsender en ansøgning om vurdering af kvalitetssystemet for de berørte elevatorer til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

installatørens navn og adresse og desuden installatørens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne

b)

alle relevante oplysninger om de elevatorer, der skal installeres

c)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

d)

den tekniske dokumentation vedrørende de elevatorer, der skal installeres

e)

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er blevet indgivet til andre bemyndigede organer.

3.2.

Under kvalitetssystemet undersøges hver enkelt elevator, og der gennemføres passende prøvninger, som omhandlet i de relevante harmoniserede standarder, eller tilsvarende prøvninger for at sikre, at den opfylder de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som installatøren har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i skriftlige politikker, procedurer og anvisninger. Dokumentationen vedrørende kvalitetssystemet skal give mulighed for en ensartet fortolkning af kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registreringer.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a)

kvalitetsmålsætninger

b)

organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktkvalitet

c)

de undersøgelser og prøvninger, der vil blive udført forud for markedsføringen, herunder mindst de i bilag V, punkt 3.3, omhandlede prøvninger

d)

midlerne til kontrol af, at kvalitetssystemet fungerer effektivt

e)

kvalitetsregistreringerne, herunder kontrolrapporter samt prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter om personalets kvalifikationer.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Det skal antage, at kravene er opfyldt for så vidt angår de elementer i kvalitetssystemet, som er i overensstemmelse med de tilsvarende specifikationer i den relevante harmoniserede standard.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi og kendskab til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der fastsat i bilag I. Kontrollen skal omfatte et vurderingsbesøg i installatørens lokaler og et besøg på installationsstedet.

Afgørelsen meddeles installatøren. Meddelelsen skal indeholde kontrollens konklusioner og en begrundelse for vurderingsafgørelsen.

3.4.

Installatøren forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

3.4.1.

Installatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring af systemet.

3.4.2.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem fortsat vil opfylde de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler installatøren, eller, hvor relevant, dennes bemyndigede repræsentant, sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne på undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identificeringsnummer ved siden af CE-mærkningen i overensstemmelse med artikel 18 og 19.

4.   Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at installatøren fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2.

Installatøren skal med henblik på vurderingen give det bemyndigede organ adgang til installationens, kontrol- og prøvningsfaciliteterne og skal give det alle nødvendige oplysninger, herunder:

a)

dokumentation om kvalitetssystemet

b)

den tekniske dokumentation

c)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter og prøvningsdata, kalibreringsdata, rapporter vedrørende det pågældende personales kvalifikationer mv.

4.3.

Det bemyndigede organ aflægger jævnligt kontrolbesøg for at sikre, at fabrikanten vedligeholder og anvender kvalitetssystemet; og udsteder en kontrolrapport til installatøren.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg på steder, hvor der installeres elevatorer.

Under disse besøg kan det bemyndigede organ om fornødent foretage eller lade foretage prøvninger af produkter for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer effektivt. Det bemyndigede organ udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til installatøren.

5.   Installatøren skal i ti år fra den dato, hvor den sidste elevator er bragt i omsætning, kunne forelægge de nationale myndigheder:

a)

de i punkt 3.1, litra c), omhandlede dokumentation

b)

den i punkt 3.1, litra d), omhandlede tekniske dokumentation

c)

de i punkt 3.4.1 omhandlede underretninger om ændringer

d)

de i punkt 3.4.2, andet afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.   Hvert bemyndiget organ skal orientere sin bemyndigende myndighed om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille en fortegnelse over afviste, suspenderede eller på anden måde begrænsede godkendelser af kvalitetssystemer til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

Hvert bemyndiget organ skal orientere de andre bemyndigede organer om afviste, suspenderede eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer og, efter anmodning, om udstedte godkendelser af kvalitetssystemer.

Efter anmodning tilsender det bemyndigede organ Kommissionen og medlemsstaterne en kopi af de afgørelser om godkendelse af kvalitetssystemet, som organet har truffet.

7.   CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

7.1.

Installatøren anbringer CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator, som opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv, og, på det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organs ansvar, sidstnævntes identifikationsnummer ved siden af CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator.

7.2.

Installatøren udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver enkelt elevator og beholder en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for de nationale myndigheder i ti år efter, at elevatoren er bragt i omsætning. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

8.   Bemyndiget repræsentant

Installatørens forpligtelser i henhold til punkt 3.1, 3.4.1, 5 og 7 kan opfyldes af dennes bemyndigede repræsentant på dennes vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.


BILAG XI

OVERENSSTEMMELSE PÅ BAGGRUND AF FULD KVALITETSSIKRING OG KONSTRUKTIONSUNDERSØGELSE AF ELEVATORER

(modul H1)

1.   Overensstemmelse på baggrund af fuld kvalitetssikring og konstruktionsundersøgelse for elevatorer er den overensstemmelsesvurderingsprocedure, hvorved et bemyndiget organ vurderer en installatørs kvalitetssystem og i givet fald elevatorernes konstruktion med henblik på at sikre, at elevatorerne opfylder de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

2.   Installatørens forpligtelser

Installatøren skal ved konstruktion, fremstilling, montering, installation, afsluttende kontrol og prøvning af elevatorerne anvende et godkendt kvalitetssystem som beskrevet under punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol. Den tekniske konstruktion af elevatorerne skal være blevet undersøgt i overensstemmelse med punkt 3.3.

3.   Kvalitetssystem

3.1.   Installatøren indgiver en ansøgning om vurdering af sit kvalitetssystem til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

installatørens navn og adresse og desuden installatørens bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne

b)

alle relevante oplysninger om de elevatorer, der skal installeres, navnlig oplysninger, som gør det muligt at forstå sammenhængen mellem elevatorens konstruktion og funktion

c)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

d)

den tekniske dokumentation beskrevet i bilag IV, del B, punkt 3

e)

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er blevet indgivet til andre bemyndigede organer.

3.2.   Kvalitetssystemet skal sikre, at elevatorerne er i overensstemmelse med de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i bilag I. Alle de forhold, krav og bestemmelser, som installatøren taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i form af skriftlige politikker, procedurer og anvisninger. Dokumentationen vedrørende kvalitetssystemet skal give mulighed for en ensartet fortolkning af kvalitetsprogrammerne, -planerne, -manualerne og -registrene.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a)

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til konstruktions- og produktkvalitet

b)

de tekniske konstruktionsspecifikationer, herunder standarder, der vil blive anvendt, og, når de relevante harmoniserede standarder ikke anvendes fuldt ud, de metoder, herunder andre relevante tekniske specifikationer, der vil blive anvendt for at sikre, at de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav fastsat i bilag I vil blive opfyldt

c)

de teknikker til konstruktionskontrol og -verifikation samt de processer og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt i forbindelse med elevatorernes konstruktion

d)

de undersøgelser og de prøvninger, der skal udføres ved modtagelsen af forsyningerne med materialer, komponenter og delmontager

e)

de relevante teknikker til montering, installation, kvalitetskontrol og kvalitetssikring samt de fremgangsmåder og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt

f)

de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før (kontrol af installationsvilkårene: skakt, rum for maskineri mv.), under og efter installationen (herunder mindst de i bilag V, punkt 3.3, omhandlede prøvninger)

g)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende det pågældende personales kvalifikationer

h)

metoderne til kontrol af, at den krævede konstruktions- og produktkvalitet er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3.   Konstruktionsundersøgelse

3.3.1.

Er konstruktionen ikke fuldstændig overensstemmende med de harmoniserede standarder, skal det bemyndigede organ undersøge, om konstruktionen opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag I, og det udsteder i bekræftende fald en EU-konstruktionsafprøvningsattest til installatøren med angivelse af attestens gyldighedsperiode og de nødvendige data til identificering af den godkendte konstruktion.

3.3.2.

Hvis typen ikke opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i bilag I, afviser det bemyndigede organ at udstede en EU-konstruktionsundersøgelsesattest og oplyser installatøren herom og giver en detaljeret begrundelse for afslaget.

Det bemyndigede organ skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i det generelt anerkendte teknologiske stade, som tyder på, at den godkendte konstruktion måske ikke længere opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i bilag I, og beslutter, om sådanne ændringer kræver yderligere undersøgelser. I bekræftende fald underretter det bemyndigede organ installatøren herom.

3.3.3.

Installatøren skal underrette det bemyndigede organ, som har udstedt EU-konstruktionsundersøgelsesattesten, om alle ændringer til den godkendte konstruktion, som kan påvirke overensstemmelsen med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I, eller betingelserne for attestens gyldighed. Sådanne ændringer kræver en tillægsgodkendelse fra det bemyndigede organ, der har udstedt EU-konstruktionsundersøgelsesattesten, i form af en tilføjelse til den oprindelige EU-konstruktionsundersøgelsesattest.

3.3.4.

Hvert bemyndiget organ oplyser sin bemyndigende myndighed om EU-konstruktionsundersøgelsesattester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt eller trukket tilbage, og stiller med jævne mellemrum eller efter anmodning listen over sådanne attester og/eller eventuelle tillæg hertil, der er blevet afvist, suspenderet eller på anden måde begrænset, til rådighed for dets bemyndigende myndighed.

Hvert bemyndiget organ oplyser de øvrige bemyndigede organer om de EU-konstruktionsundersøgelsesattester og/eller tillæg hertil, som det har afvist, trukket tilbage, suspenderet eller på anden måde begrænset, og, efter anmodning, om sådanne attester og/eller tillæg hertil, som det har udstedt.

Kommissionen, medlemsstaterne og de øvrige bemyndigede organer kan efter anmodning få tilsendt en kopi af EU-konstruktionsundersøgelsesattesterne og/eller tillæggene hertil. Efter anmodning kan Kommissionen og medlemsstaterne få tilsendt en kopi af den tekniske dokumentation og resultaterne af de undersøgelser, som det bemyndigede organ har foretaget.

3.3.5.

Installatøren opbevarer en kopi af EU-konstruktionsundersøgelsesattesten, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation, så disse dokumenter i ti år efter, at elevatoren er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale myndigheder.

3.4.   Kontrol af kvalitetssystemet

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Det skal antage, at kravene er opfyldt for så vidt angår de elementer i kvalitetssystemet, som er i overensstemmelse med de tilsvarende specifikationer i den relevante harmoniserede standard.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem, som har erfaring med at vurdere den pågældende elevatorteknologi og kendskab til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der fastsat i bilag I. Kontrollen skal omfatte et vurderingsbesøg i installatørens lokaler og et besøg på et installationssted.

Kontrolholdet skal gennemgå den tekniske dokumentation, der er omhandlet i punkt 3.1, litra d), med henblik på at kontrollere fabrikantens evne til at fastslå de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I, og foretage de nødvendige undersøgelser for at sikre, at elevatoren er i overensstemmelse med disse krav.

Det meddeler installatøren, eller hvor relevant dennes bemyndigede repræsentant, sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne på undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.5.   Fabrikanten forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

Installatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem fortsat vil opfylde de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler installatøren, eller hvor relevant dennes bemyndigede repræsentant, sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne på undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identificeringsnummer ved siden af CE-mærkningen i overensstemmelse med artikel 18 og 19.

4.   Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at installatøren fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2.

Installatøren skal med henblik på vurderingen give det bemyndigede organ adgang til monterings-, installations-, kontrol-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, særlig:

a)

dokumentation om kvalitetssystemet

b)

kvalitetsregistreringer som fastsat i konstruktionsdelen af kvalitetssystemet, f.eks. resultater af analyser, beregninger, prøvninger

c)

kvalitetsregistreringer som fastsat i produktionsdelen af kvalitetssystemet, der vedrører modtagelse af forsyninger og installation, såsom kontrolrapporter og prøvningsdata, kalibreringsdata, rapporter om det pågældende personales kvalifikationer.

4.3.

Det bemyndigede organ aflægger regelmæssigt kontrolbesøg for at sikre, at installatøren vedligeholder og anvender kvalitetssystemet og udsteder en kontrolrapport til installatøren.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos installatøren eller på steder, hvor der installeres elevatorer. Under disse besøg kan det bemyndigede organ om nødvendigt foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer tilfredsstillende. Det afgiver en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til installatøren

5.   Installatøren skal i en periode på ti år efter, at elevatoren er blevet bragt i omsætning, kunne forelægge de nationale myndigheder:

a)

de i punkt 3.1, litra c), omhandlede dokumentation

b)

den i punkt 3.1, litra d), omhandlede tekniske dokumentation

c)

de i punkt 3.5 andet afsnit, omhandlede underretninger om ændringerne

d)

de i punkt 3.5, fjerde afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.   Hvert bemyndiget organ skal orientere sin bemyndigende myndighed om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af fuldstændige kvalitetssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille en fortegnelse over udstedte, afviste, suspenderede eller på anden måde begrænsede godkendelser til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

Hvert bemyndiget organ skal orientere de andre bemyndigede organer om afviste, suspenderede eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer og, efter anmodning, om udstedte godkendelser.

Det bemyndigede organ opbevarer en kopi af udstedte afgørelser om godkendelse, bilagene og tillæggene hertil samt den tekniske dokumentation i 15 år fra udstedelsesdatoen.

Efter anmodning tilsender det bemyndigede organ Kommissionen og medlemsstaterne en kopi af de afgørelser om godkendelse af kvalitetssystemer, som organet har truffet.

7.   CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

7.1.

Installatøren anbringer CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator, som opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv, og, på det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organs ansvar, sidstnævntes identifikationsnummer ved siden af CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator.

7.2.

Installatøren udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver enkelt elevator og beholder en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for de nationale myndigheder i ti år efter, at elevatoren er bragt i omsætning. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

8.   Bemyndiget repræsentant

Installatørens forpligtelser i henhold til punkt 3.1, 3.3.3, 3.3.5, 5 og 7 kan opfyldes af dennes bemyndigede repræsentant på dennes vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.


BILAG XII

TYPEOVERENSSTEMMELSE PÅ BAGGRUND AF PRODUKTIONSKVALITETSSIKRING AF ELEVATORER

(modul D)

1.   Typeoverensstemmelse på baggrund af produktionskvalitetssikring af elevatorer er den del af overensstemmelsesvurderingsproceduren, hvor det bemyndigede organ vurderer installatørens produktionskvalitetssystem for at sikre, at de installerede elevatorer er i overensstemmelse med den godkendte type som beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten eller med en elevator konstrueret og fremstillet i henhold til et kvalitetssystem godkendt i overensstemmelse med bilag XI og opfylder de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

2.   Installatørens forpligtelser

Installatøren skal ved fremstilling, montering, installation, afsluttende kontrol og prøvning af elevatorerne anvende et godkendt kvalitetssystem som beskrevet under punkt 3 og er underlagt den i punkt 4 omhandlede kontrol.

3.   Kvalitetssystem

3.1.

Installatøren indgiver en ansøgning om vurdering af vedkommendes kvalitetssystem til et enkelt bemyndiget organ efter eget valg.

Ansøgningen skal indeholde:

a)

installatørens navn og adresse og tillige dennes bemyndigede repræsentants navn og adresse, hvis ansøgningen indgives af denne

b)

alle relevante oplysninger om de elevatorer, der skal installeres

c)

dokumentation vedrørende kvalitetssystemet

d)

den tekniske dokumentation vedrørende de elevatorer, der skal installeres

e)

en skriftlig erklæring om, at samme ansøgning ikke er blevet indgivet til andre bemyndigede organer.

3.2.

Kvalitetssystemet skal sikre, at elevatorerne opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav fastsat i bilag I.

Alle de forhold, krav og bestemmelser, som installatøren har taget hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk og overskuelig måde i form af skriftlige politikker, procedurer og anvisninger. Dokumentationen vedrørende kvalitetssystemet skal sikre, at kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og registreringer fortolkes ens.

Dokumentationen skal navnlig indeholde en fyldestgørende beskrivelse af:

a)

kvalitetsmålsætninger og organisationsstruktur samt ledelsens ansvar og beføjelser med hensyn til produktionskvaliteten

b)

de teknikker, fremgangsmåder og systematiske foranstaltninger, der vil blive anvendt ved fremstilling, kvalitetskontrol og kvalitetssikring

c)

de undersøgelser og prøvninger, der skal udføres før, under og efter installationen

d)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende det pågældende personalet kvalifikationer

e)

metoderne til kontrol af, at den krævede produktkvalitet er opnået, og at kvalitetssystemet fungerer effektivt.

3.3.

Det bemyndigede organ vurderer kvalitetssystemet for at fastslå, om det opfylder kravene i punkt 3.2. Det skal antage, at kravene er opfyldt for så vidt angår de elementer i kvalitetssystemet, som er i overensstemmelse med de tilsvarende specifikationer i den relevante harmoniserede standard.

Kontrolholdet skal mindst omfatte ét medlem med erfaring i at vurdere den pågældende elevatorteknologi og med kendskab til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er fastsat i bilag I.

Kontrollen skal omfatte et vurderingsbesøg i installatørens lokaler og et besøg på en byggeplads.

Afgørelsen meddeles installatøren. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne på kontrollen og den begrundede vurderingsafgørelse.

3.4.

Installatøren forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser i henhold til kvalitetssystemet, således som det er godkendt, og til at vedligeholde det, således at det forbliver hensigtsmæssigt og effektivt.

3.4.1.

Installatøren underretter det bemyndigede organ, som har godkendt kvalitetssystemet, om enhver påtænkt ændring heraf.

3.4.2.

Det bemyndigede organ vurderer de foreslåede ændringer og afgør, om det ændrede kvalitetssystem fortsat vil opfylde de i punkt 3.2 omhandlede krav, eller om en fornyet vurdering er nødvendig.

Det meddeler installatøren, eller hvor relevant dennes bemyndigede repræsentant, sin afgørelse. Meddelelsen skal indeholde konklusionerne på undersøgelsen og den begrundede vurderingsafgørelse.

Det bemyndigede organ anbringer eller lader anbringe sit identificeringsnummer ved siden af CE-mærkningen i overensstemmelse med artikel 18 og 19.

4.   Kontrol på det bemyndigede organs ansvar

4.1.

Formålet med kontrollen er at sikre, at installatøren fuldt ud opfylder sine forpligtelser i henhold til det godkendte kvalitetssystem.

4.2.

Installatøren skal med henblik på vurderingen give det bemyndigede organ adgang til produktions-, monterings-, installations-, kontrol-, prøvnings- samt oplagringsfaciliteterne og give det alle nødvendige oplysninger, navnlig:

a)

dokumentation om kvalitetssystemet

b)

den tekniske dokumentation

c)

kvalitetsregistreringer, herunder kontrolrapporter, prøvnings- og kalibreringsdata, rapporter vedrørende det pågældende personales kvalifikationer.

4.3.

Det bemyndigede organ aflægger periodiske kontrolbesøg for at sikre, at installatøren vedligeholder og anvender kvalitetssystemet og udsteder en kontrolrapport til installatøren.

4.4.

Det bemyndigede organ kan derudover aflægge uanmeldte besøg hos installatøren. Under disse besøg kan det bemyndigede organ om fornødent foretage prøvninger eller lade foretage prøvninger med henblik på at kontrollere, om kvalitetssystemet fungerer korrekt. Det bemyndigede organ udsteder en besøgsrapport og, hvis der er foretaget prøvninger, en prøvningsrapport til installatøren.

5.   Installatøren skal i en periode på ti år efter, at elevatoren er blevet bragt i omsætning, kunne forelægge de nationale myndigheder:

a)

de i punkt 3.1, litra c), omhandlede dokumentation

b)

den i punkt 3.1, litra d), omhandlede tekniske dokumentation

c)

de i punkt 3.4.1 omhandlede underretninger om ændringerne

d)

de i punkt 3.4.2, andet afsnit, og i punkt 4.3 og 4.4 omhandlede afgørelser og rapporter fra det bemyndigede organ.

6.   Hvert bemyndiget organ skal orientere sin bemyndigende myndighed om udstedte eller tilbagekaldte godkendelser af produktionskvalitetssystemer og med jævne mellemrum eller efter anmodning stille en fortegnelse over afviste, suspenderede eller på anden måde begrænsede godkendelser til rådighed for sin bemyndigende myndighed.

Hvert bemyndiget organ skal orientere de andre bemyndigede organer om afviste, suspenderede eller tilbagekaldte godkendelser af kvalitetssystemer og, efter anmodning, om udstedte godkendelser.

Efter anmodning tilsender det bemyndigede organ Kommissionen og medlemsstaterne en kopi af de afgørelser om godkendelse af kvalitetssystemet, som organet har truffet.

7.   CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring

7.1.

Installatøren anbringer CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator, som opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i dette direktiv, og, på det i punkt 3.1 omhandlede bemyndigede organs ansvar, sidstnævntes identifikationsnummer ved siden af CE-mærkningen i elevatorstolen på hver enkelt elevator.

7.2.

Installatøren udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver enkelt elevator og beholder en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for de nationale myndigheder i ti år efter, at elevatoren er bragt i omsætning. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante myndigheder.

8.   Bemyndiget repræsentant

Installatørens forpligtelser i henhold til punkt 3.1, 3.4.1, 5 og 7 kan opfyldes af dennes bemyndigede repræsentant på dennes vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten.


BILAG XIII

DEL A

Ophævet direktiv med oversigt over successive ændringer

(jf. artikel 47)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF

(EFT L 213 af 7.9.1995, s. 1)

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003

(EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1)

Kun punkt 10 i bilag I

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF

(EUT L 157 af 9.6.2006, s. 24)

Kun artikel 24

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012

(EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12)

Kun artikel 26, stk. 1, litra i)

DEL B

Frister for gennemførelse i national ret og anvendelsesdatoer

(som omhandlet i artikel 45)

Direktiv

Frist for gennemførelse

Anvendelsesdato

95/16/EF

1. januar 1997

1. juli 1997

2006/42/EF, artikel 24

29. juni 2008

29. december 2009


BILAG XIV

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 95/16/EF

Dette direktiv

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 1, første afsnit

Artikel 1, stk. 1, andet afsnit

Artikel 1, stk. 2, første afsnit

Artikel 2, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, andet afsnit

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2, tredje afsnit

 

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 4, første afsnit, første led

Artikel 2, nr. 6)

Artikel 1, stk. 4, første afsnit, andet led

Artikel 2, nr. 5)

Artikel 1, stk. 4, første afsnit, fjerde led

Artikel 2, nr. 7)

Artikel 1, stk. 4, første afsnit, femte led

Artikel 2, nr. 3)

Artikel 1, stk. 4, andet afsnit

Artikel 16, stk. 3

Artikel 1, stk. 4, tredje afsnit

Artikel 16, stk. 4

Artikel 1, stk. 5

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2, nr. 1)

Artikel 2, stk. 1, første led

Artikel 4, stk. 1

Artikel 2, stk. 1, andet led

Artikel 4, stk. 2

Artikel 2, stk. 2

Artikel 6, stk. 1

Artikel 2, stk. 3

Artikel 6, stk. 2

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3, stk. 3

Artikel 2, stk. 5

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 5, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 7-14

Artikel 5, stk. 1

Artikel 14

Artikel 6, stk.1 og 2

Artikel 6, stk. 3 og 4

Artikel 42

Artikel 7, stk. 1, første afsnit

Artikel 38, stk. 1

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit

Artikel 38, stk. 5

Artikel 7, stk. 2, første afsnit

Artikel 39, stk. 3

Artikel 7, stk. 3

 

Artikel 7, stk. 4

Artikel 40, stk. 4

Artikel 8, stk. 1, litra a)

Artikel 15

Artikel 8, stk.1, litra b) og c)

Artikel 8, stk. 2

Artikel 16

Artikel 8, stk. 3, første og tredje led

Artikel 17, stk. 2, og artikel 19, stk. 3

Artikel 8, stk. 3, andet led

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8, stk. 4

Artikel 8, stk. 5

Artikel 12

Artikel 9, stk. 1

Artikel 20

Artikel 9, stk. 2

 

Artikel 9, stk. 3

Artikel 30, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 19, stk. 1

Artikel 10, stk. 3

Artikel 10, stk. 4, litra a)

Artikel 41, stk. 1, litra a)

Artikel 10, stk. 4, litra b)

Artikel 11

Artikel 43

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15, stk. 1 og 2

Artikel 15, stk. 3

Artikel 45, stk. 2

Artikel 16

Artikel 46

Artikel 17

Artikel 49

Bilag I

Bilag I

Bilag II, del A

Bilag II, del A

Bilag II, del B

Bilag II, del B

Bilag III

Artikel 18

Bilag IV

Bilag III

Bilag V, del A

Bilag IV, del A

Bilag V, del B

Bilag IV, del B

Bilag VI

Bilag V

Bilag VII

Bilag VIII

Bilag VI

Bilag IX

Bilag VII

Bilag X

Bilag VIII

Bilag XI

Bilag IX

Bilag XII

Bilag X

Bilag XIII

Bilag XI

Bilag XIV

Bilag XII

Bilag XIII

Bilag XIV


EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING

Europa-Parlamentet er af den opfattelse, at det kun er når og for så vidt som der drøftes gennemførelsesretsakter som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011 på møder i udvalg, at sidstnævnte kan betragtes som »komitologiudvalg« som omhandlet i bilag I til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen. Udvalgsmøder er derfor omfattet af anvendelsesområdet for punkt 15 i rammeaftalen, når og for så vidt som der drøftes andre anliggender.


Top