EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0166

2014/166/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. marts 2014 om ændring af beslutning 2005/381/EF om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer C(2014) 1726) EØS-relevant tekst

OJ L 89, 25.3.2014, p. 45–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/166/oj

25.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 89/45


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 21. marts 2014

om ændring af beslutning 2005/381/EF om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

(meddelt under nummer C(2014) 1726)

(EØS-relevant tekst)

(2014/166/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 21, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 21, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF forelægger medlemsstaterne hvert år Kommissionen en rapport om anvendelsen af det pågældende direktiv. Siden vedtagelsen er direktiv 2003/87/EF blevet grundlæggende ændret, og Kommissionen har vedtaget en række lovgivningsinstrumenter til gennemførelse heraf.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF (2) og direktiv 2009/29/EF (3) ændrede direktiv 2003/87/EF med henblik på at inddrage luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i EU og med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (4) fastlagde regler for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og aktivitetsdata, mens Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 (5) fastlagde regler for verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer.

(3)

Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 (6) fastlagde endvidere generelle bestemmelser for og krav til drift og vedligeholdelse af EU-registret, og Kommissionens afgørelse 2011/278/EU (7) fastlagde midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF.

(4)

Kommissionens beslutning 2005/381/EF (8) indførte et spørgeskema, som medlemsstaterne kunne bruge til udarbejdelse af årsrapporterne om gennemførelsen af direktiv 2003/87/EF. Kommissionens beslutning 2006/803/EF (9) ændrede dette spørgeskema i lyset af de erfaringer, som medlemsstaterne og Kommissionen havde opnået ved anvendelsen af spørgeskemaet.

(5)

Anvendelsen af direktiv 2003/87/EF som ændret og de lovgivningsinstrumenter, som Kommissionen har vedtaget, samt yderligere erfaring, som medlemsstaterne og Kommissionen har opnået ved anvendelsen af spørgeskemaet, har vist, at det er nødvendigt at styrke synergierne og sammenhængen mellem de indberettede oplysninger.

(6)

De rapporteringskrav, der er fastsat i det pågældende spørgeskema, bør ændres i overensstemmelse med de nævnte lovgivningsinstrumenter og bør forbedres yderligere på en harmoniseret måde for at effektivisere rapporteringsprocessen og kvaliteten af de oplysninger, som medlemsstaterne indberetter.

(7)

Bilaget til beslutning 2005/381/EU bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer, der blev nedsat ved artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2013/525/EF (10)

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2005/381/EU erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Connie HEDEGAARD

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63).

(4)  Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 30).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 af 21. juni 2012 om verifikation af rapporter om drivhusgasemissioner og rapporter om tonkilometer og akkreditering af verifikatorer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 1).

(6)  Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 af 3.5.2013, s. 1).

(7)  Kommissionens afgørelse 2011/278/EU af 27. april 2011 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 130 af 17.5.2011, s. 1).

(8)  Kommissionens beslutning 2005/381/EF af 4. maj 2005 om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 43).

(9)  Kommissionens beslutning 2006/803/EF af 23. november 2006 om ændring af Kommissionens beslutning 2005/381/EF om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EUT L 329 af 25.11.2006, s. 38).

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-plan og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 13).


BILAG

»BILAG

SPØRGESKEMA OM GENNEMFØRELSEN AF DIREKTIV 2003/87/EF

1.   Oplysninger om den institution, der forelægger rapporten

Organisationens navn og afdeling:

Kontaktpersonens navn:

Kontaktpersonens officielle titel:

Adresse:

Internationalt telefonnummer:

E-mail:

2.   Ansvarlige myndigheder under ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner (EU ETS) og koordinering mellem myndigheder

Spørgsmål i dette afsnit skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

2.1.

I tabellen nedenfor angives navn, forkortelse og kontaktoplysninger for de kompetente myndigheder, der deltager i gennemførelsen af EU ETS for anlæg og luftfartsaktiviteter i Deres medlemsstat. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Navn

Forkortelse

Kontaktoplysninger (1)

 

 

 

I tabellen nedenfor angives navn, forkortelse og kontaktoplysninger for det nationale akkrediteringsorgan, der er udpeget i henhold til artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (2).

Navn

Forkortelse

Kontaktoplysninger (1)

 

 

 

Er der etableret et nationalt certificeringsorgan, som skal certificere verifikatorer, i henhold til artikel 54, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 600/2012 (3)? Ja/Nej

Hvis ja, angives navn, forkortelse og kontaktoplysninger for det nationale certificeringsorgan i tabellen nedenfor.

Navn

Forkortelse

Kontaktoplysninger (1)

 

 

 

I tabellen nedenfor angives navn, forkortelse og kontaktoplysninger for registeradministratoren i Deres medlemsstat.

Navn

Forkortelse

Kontaktoplysninger (1)

 

 

 

2.2.

I tabellen nedenfor angives, hvilken kompetent myndighed der er ansvarlig for de følgende opgaver, ved hjælp af deres forkortelse. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Hvis et felt i tabellen nedenfor er gråt, er opgaven ikke relevant for enten luftfartsaktiviteter eller anlæg.

Kompetent myndighed med ansvar for:

Anlæg

Luftfartsaktiviteter

Udstedelse af tilladelser

 

 

Gratis tildeling til stationære anlæg i henhold til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF

 

 

Gratis tildeling i henhold til artikel 3e og 3f i direktiv 2003/87/EF

 

 

Aktiviteter vedrørende auktion (kvoteudbyderen nævnt i Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010) (EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1).

 

 

Finansielle foranstaltninger med hensyn til indirekte CO2-lækage

 

 

Kvoteudstedelse

 

 

Godkendelse af overvågningsplanen og væsentlige ændringer af overvågningsplanen

 

 

Modtagelse og vurdering af verificerede emissionsrapporter og verifikationsrapporter

 

 

Konservativ estimering af emissioner i henhold til artikel 70 i Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (EUT L 181 af 12.7.2012, s. 30).

 

 

Godkendelse af forbedringsrapporter i henhold til artikel 69 i forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

Godkendelse af driftslederens ansøgning om at give afkald på en verifikators anlægsbesøg i henhold til artikel 31, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2012

 

 

Inspektion og håndhævelse

 

 

Oplysninger til offentligheden

 

 

Administration af ensidig medtagelse af aktiviteter og gasser i henhold til artikel 24 i direktiv 2003/87/EF (4)

 

 

Administration af anlæg undtaget i henhold til artikel 27 i direktiv 2003/87/EF (5)

 

 

Andet (anfør nærmere):

 

 

2.3.

Hvis mere end én kompetent myndighed er udpeget i Deres medlemsstat i henhold til artikel 18 i direktiv 2003/87/EF, hvilken kompetent myndighed er så det kontaktpunkt, der henvises til i artikel 69, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2012? Besvar ved at angive den pågældende forkortelse i tabellen nedenfor.

Navn på den kompetente myndighed, der er det kontaktpunkt, der henvises til i artikel 69, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2012

Forkortelse

 

 

Hvis mere end én kompetent myndighed er udpeget i Deres medlemsstat til at udføre de aktiviteter, der er nævnt i forordning (EU) nr. 601/2012, hvilke foranstaltninger er der så truffet for at koordinere disse kompetente myndigheders arbejde i henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 601/2012? Anfør svaret i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Koordinering af aktiviteter med hensyn til artikel 10 i forordning (EU) nr. 601/2012

Ja/Nej

Bemærkninger

Skal en central kompetent myndighed i henhold til national lovgivning revidere og give bindende instrukser for overvågningsplaner og meddelelser om ændringer af overvågningsplaner eller emissionsrapporter?

 

 

Styrer en central kompetent myndighed lokale og/eller regionale kompetente myndigheder ved at give bindende instrukser og vejledning?

 

 

Reviderer en central kompetent myndighed overvågningsplaner, meddelelser og emissionsrapporter og rådgiver herom på et frivilligt grundlag?

 

 

Afholdes der regelmæssigt arbejdsgrupper eller møder med de kompetente myndigheder?

 

 

Tilrettelægges der fælles uddannelse for alle kompetente myndigheder for at sikre ensartet gennemførelse af kravene?

 

 

Anvendes der IT-systemer eller -værktøjer til at sikre fælles tilgange til spørgsmål vedrørende overvågning og rapportering?

 

 

Er der nedsat en koordineringsgruppe med personale fra den kompetente myndighed, som drøfter spørgsmål vedrørende overvågning og rapportering og udvikler fælles tilgange?

 

 

Er der andre koordineringsaktiviteter? Hvis ja, angiv hvilke:

2.4.

Hvilken effektiv udveksling af information og hvilket effektivt samarbejde er der etableret i henhold til artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2012 mellem det nationale akkrediteringsorgan (eller den nationale certificeringsmyndighed) og den kompetente myndighed i Deres medlemsstat? Anfør svaret i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Koordinering af aktiviteter med hensyn til artikel 69, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2012

Ja/Nej

Bemærkninger

Afholdes der regelmæssige møder mellem det nationale akkrediteringsorgan/den nationale certificeringsmyndighed (hvis relevant) og den kompetente myndighed med ansvar for koordineringen?

 

 

Er der etableret en arbejdsgruppe, hvor det nationale akkrediteringsorgan/den nationale certificeringsmyndighed (hvis relevant), den kompetente myndighed og verifikatorer drøfter spørgsmål vedrørende akkreditering og verifikation?

 

 

Kan den kompetente myndighed ledsage det nationale akkrediteringsorgan under akkrediteringsaktiviteter som observatør?

 

 

Er der andre koordineringsaktiviteter? Hvis ja, angiv hvilke:

3.   Omfang af aktiviteter, anlæg og luftfartøjsoperatører

Andet delspørgsmål i spørgsmål 3.1 og andet og tredje delspørgsmål i spørgsmål 3.2 i dette afsnit skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

3.A.   Anlæg

3.1.

Hvor mange anlæg udfører aktiviteter og udleder drivhusgasemissioner anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF? Hvor mange af disse anlæg er kategori A-, B- og C-anlæg som omhandlet i artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 601/2012? Hvor mange af disse anlæg er anlæg med små emissionsmængder som omhandlet i artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) nr. 601/2012? Anfør svaret i tabellen nedenfor.

Anlæg

Antal

Anlæg med små emissionsmængder

 

Kategori A-anlæg

 

Kategori B-anlæg

 

Kategori C-anlæg

 

Antal anlæg i alt

 

For hvilke bilag I-aktiviteter har Deres medlemsstat udstedt tilladelser i medfør af direktiv 2003/87/EF? Anfør svaret i tabellen nedenfor.

Bilag I-aktivitet

Ja/Nej

Forbrændingsaktiviteter som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Raffinering af mineralolie

 

Produktion af koks

 

Ristning eller sintring, herunder pelletering, af malm (herunder svovlholdigt malm)

 

Produktion af støbejern eller stål som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion eller forarbejdning af jernholdigt metal som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion af primær aluminium

 

Produktion af sekundær aluminium som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion eller forarbejdning af ikkejernholdigt metal som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion af cementklinker i roterovn som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion af kalk eller kalcinering af dolomit eller magnesit som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Fremstilling af glas som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Fremstilling af keramiske produkter som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Fremstilling af mineraluldsisoleringsmateriale ved hjælp af glas, sten eller slagger som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Tørring eller brænding af gips eller fremstilling af gipsplader og andre gipsprodukter som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion af papirmasse som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion af papir eller karton som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion af kønrøg (carbon black) som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion af salpetersyre

 

Produktion af adipinsyre

 

Produktion af glyoxal og glyoxylsyre

 

Produktion af ammoniak

 

Produktion af organiske massekemikalier som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion af brint (H2) og syntesegas som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Produktion af natriumkarbonat (Na2CO3) og natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Opsamling af drivhusgasser fra anlæg som anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

 

Transport af drivhusgasser gennem rørledninger med henblik på geologisk lagring i et lagringsanlæg med tilladelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/31/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114)

 

Geologisk lagring af drivhusgasser i et lagringsanlæg med tilladelse i henhold til direktiv 2009/31/EF

 

3.2.

Er anlæg undtaget i henhold til artikel 27 i direktiv 2003/87/EF? Ja/Nej

Hvis ja, skal tabellen nedenfor udfyldes, og spørgsmålene besvares.

Primær bilag I-aktivitet

Samlede emissioner fra anlæg undtaget i henhold til artikel 27 i direktiv 2003/87/EF

Antal anlæg, der har overskredet tærsklen på 25 000 ton CO2(e) og skal indtræde i EU ETS igen

 

 

 

Hvilke verifikationsforanstaltninger er der gennemført i henhold til artikel 27 i direktiv 2003/87/EF? Angiv nedenfor.

Er der fastlagt forenklede overvågnings-, rapporterings- og verifikationskrav for anlæg, hvis årlige verificerede emissioner i perioden 2008-2010 er under 5 000 ton CO2(e) om året? Ja/Nej

Hvis ja, angives de gældende forenklede krav nedenfor.

3.B.   Luftfartøjsoperatører

3.3.

Hvor mange luftfartøjsoperatører udfører aktiviteter anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, som De er ansvarlig for som administrerende medlemsstat, og har indgivet en overvågningsplan? Hvor mange af disse luftfartøjsoperatører er kommercielle luftfartøjsoperatører og ikkekommercielle luftfartøjsoperatører? Hvor mange af det samlede antal luftfartøjsoperatører er luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder som omhandlet i artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 601/2012? Anfør svaret i tabellen nedenfor.

Luftfartøjsoperatørtype

Antal

Kommercielle luftfartøjsoperatører

 

Ikkekommercielle luftfartøjsoperatører

 

Samlet antal luftfartøjsoperatører

 

Luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder

 

Har De kendskab til yderligere luftfartøjsoperatører, som De er ansvarlig for som administrerende medlemsstat, der burde have indgivet en overvågningsplan og overholdt andre krav i henhold til direktiv 2003/87/EF? Ja/Nej

Hvis ja, angives antallet af luftfartøjsoperatører i tabellen nedenfor.

Samlet antal yderligere luftfartøjsoperatører, der burde have overholdt EU ETS-kravene

 

Hvis De har bemærkninger til antallet af disse yderligere luftfartøjsoperatører, anføres de nedenfor.

4.   Udstedelse af tilladelse til anlæg

Spørgsmål 4.1 og den første del af spørgsmål 4.2 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

4.1.

Er kravene i artikel 5, 6 og 7 i direktiv 2003/87/EF indarbejdet i procedurerne som krævet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU (6)? Ja/Nej

Hvis ja, angives det, hvordan kravene er indarbejdet, i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Indarbejdelse af drivhusgasemissionstilladelse og tilladelse i henhold til direktivet om industrielle emissioner (IE)

Ja/Nej

Bemærkninger

Er drivhusgasemissionstilladelsen en del af IE-tilladelsen?

 

 

Er de tilladelsesprocedurer, der er fastlagt i IE-direktivet og drivhusgasemissionstilladelsen, indarbejdet?

 

 

Udføres godkendelsen af overvågningsplaner og vurderingen af emissionsrapporter af IE-regulatorer?

 

 

Udføres inspektionen af EU ETS-aktiviteter af IE-regulatorer som omhandlet i direktivet om industrielle emissioner?

 

 

Sker indarbejdelsen på en anden måde? Hvis ja, angiv hvordan:

Hvis nej, angives det i tabellen nedenfor, hvordan betingelserne og procedurerne for udstedelse af drivhusgasemissionstilladelser og IE-tilladelser koordineres. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Koordinering af betingelser og procedurer for udstedelse af drivhusgasemissionstilladelser og IE-tilladelser

Ja/Nej

Bemærkninger

IE-regulatorer kontrollerer, om en drivhusgasemissionstilladelse er gældende og nødvendig, og underretter den kompetente myndighed, der er ansvarlig for aktiviteter under EU ETS

 

 

Lovgivningen til gennemførelse af IE-direktivet omfatter ikke tærskelværdier for emission eller koncentration af CO2

 

 

IE-regulatorer giver bindende instrukser til den kompetente myndighed, der er ansvarlig for emissionshandel, under tilladelsesproceduren

 

 

IE-regulatorer giver frivilligt ikkebindende instrukser til den kompetente myndighed, der er ansvarlig for emissionshandel, under tilladelsesproceduren

 

 

Sker koordineringen på en anden måde? Hvis ja, angiv hvordan:

4.2.

Hvornår skal tilladelsen i henhold til den nationale lovgivning ajourføres i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i direktiv 2003/87/EF? Angiv yderligere detaljer om den nationale lovgivnings bestemmelser i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Kategori af ændringer

Detaljer om den nationale lovgivnings bestemmelser

Hvornår kan tilladelser inddrages af den kompetente myndighed?

 

Udløber en tilladelse i henhold til den nationale lovgivning? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

 

Hvornår ændres en tilladelse som følge af øget kapacitet?

 

Hvornår ændres en tilladelse som følge af nedsat kapacitet?

 

Hvornår ændres en tilladelse som følge af ændringer i overvågningsplanen?

 

Ajourføres tilladelser på andre måder? Hvis ja, anføres der nærmere detaljer:

 

Hvor mange tilladelser blev der i alt ajourført i løbet af rapporteringsperioden? Angiv det samlede antal ajourførte tilladelser, som den kompetente myndighed har kendskab til, i tabellen nedenfor.

Samlet antal tilladelser, der blev ajourført i løbet af rapporteringsperioden

 

5.   Anvendelse af retningslinjerne for overvågning og rapportering

5.A.   Generelt

Spørgsmål 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

5.1.

Er der gennemført yderligere national lovgivning for at støtte anvendelsen af forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis ja, angives de områder, der er gennemført yderligere national lovgivning for, nedenfor.

Er der udarbejdet yderligere nationale retningslinjer for anvendelsen af s forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis ja, angives de områder, der er udarbejdet yderligere nationale retningslinjer for, nedenfor.

5.2.

Hvilke foranstaltninger er der iværksat for at supplere de rapporteringskrav, der følger af andre eksisterende rapporteringsordninger, f.eks. opgørelser af drivhusgasser og EPRTR-rapportering? Angiv nedenfor.

5.3.

Har medlemsstaten udviklet tilpassede elektroniske skabeloner eller særlige filformater for overvågningsplaner, emissionsrapporter, verifikationsrapporter og/eller forbedringsrapporter? Ja/Nej

Hvis ja, udfyldes tabellerne nedenfor.

 

Medlemsstatsspecifik skabelon eller medlemsstatsspecifikt filformat (7)

Hvilke elementer i skabelonen eller det særlige filformat er specifikke for medlemsstaten (8)?

Overvågningsplan for anlæg

 

 

Emissionsrapport for anlæg

 

 

Verifikationsrapport for anlæg

 

 

Forbedringsrapport for anlæg

 

 

 

Medlemsstatsspecifik skabelon eller medlemsstatsspecifikt filformat (9)

Hvilke elementer i skabelonen eller det særlige filformat er specifikke for medlemsstaten (10)?

Overvågningsplan for luftfartøjsoperatører

 

 

Emissionsrapport for luftfartøjsoperatører

 

 

Verifikationsrapport for luftfartøjsoperatører

 

 

Forbedringsrapport for luftfartøjsoperatører

 

 

Hvilke foranstaltninger er der gennemført for at overholde kravene i artikel 74, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 601/2012? Angiv nedenfor.

5.4.

Er der udviklet et automatisk system til elektronisk dataudveksling mellem driftsledere eller luftfartøjsoperatører og den kompetente myndighed og andre parter? Ja/Nej

Hvis ja, angives de bestemmelser, der er indført for at overholde kravene i artikel 75, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 601/2012.

5.B.   Anlæg

Spørgsmål 5.7 og 5.9, andet delspørgsmål i spørgsmål 5.17 samt spørgsmål 5.19 og 5.20 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

5.5.

I tabellen nedenfor angives for de anførte brændsler det samlede brændselsforbrug og de samlede årlige emissioner baseret på data rapporteret i driftslederens emissionsrapporter for rapporteringsåret.

Beskrivelse af brændselstype

Samlet brændsels-forbrug (TJ)

Samlede årlige emissioner (t CO2)

Stenkul

 

 

Brunkul og bituminøst kul

 

 

Tørv

 

 

Koks

 

 

Naturgas

 

 

Koksværksgas

 

 

Højovnsgas

 

 

Raffinaderigas og andre procesgasser

 

 

Brændselsolie

 

 

Flydende gas

 

 

Jordoliekoks

 

 

Andet fossilt brændsel (11)

 

 

5.6.

I tabellen nedenfor angives de samlede emissioner for hver rapporteret kategori i henhold til IPCC's fælles rapporteringsformat (CRF) baseret på de data, der er anført i driftslederens emissionsrapporter i overensstemmelse med artikel 73 i forordning (EU) nr. 601/2012.

CRF-kategori 1

(energi)

CRF-kategori 2

(procesemissioner)

Samlede emissioner

(t CO2(e))

Samlede forbrændingsemissioner

(t CO2(e))

Samlede procesemissioner

(t CO2(e))

 

 

 

 

 

5.7.

I tabellen nedenfor angives:

det antal anlæg, som den kompetente myndighed har godkendt litteraturværdier som nævnt i artikel 31, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 601/2012 for

værdien, brændselstypen og beregningsfaktoren samt kilden til og begrundelsen for disse litteraturværdier

det antal anlæg, som den kompetente myndighed har godkendt type I-standardværdier som nævnt i artikel 31, stk. 1, litra d) og e), i forordning (EU) nr. 601/2012 for

værdien, brændsels- eller materialetypen og beregningsfaktoren samt kilden til og begrundelsen for disse type I-værdier.

Værditype (12)

Brændsels- eller materialetype

Beregningsfaktor (13)

Værdi anvendt i praksis

Kilde til værdien og begrundelse herfor

Antal anlæg, som den kompetente myndighed har godkendt værdien for

Hvor mange af type I-standardværdierne er værdier anført i bilag VI til forordning (EU) nr. 601/2012 som omhandlet i artikel 31, stk. 1, litra a), i den nævnte forordning?

Samlet antal type I-standardværdier, der er værdier som omhandlet i artikel 31, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 601/2012

 

5.8.

Er der udarbejdet prøveudtagningsplaner i alle de tilfælde, der kræves i henhold til artikel 33 i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis nej, angives de tilfælde, der ikke er udarbejdet en prøveudtagningsplan for, og begrundelsen herfor.

Har De kendskab til særlige problemer eller spørgsmål vedrørende prøveudtagningsplaner udarbejdet af driftsledere? Ja/Nej

Hvis ja, angives problemer eller spørgsmål, der er opstået, nedenfor.

5.9.

I tabellen nedenfor angives det antal anlæg, som den kompetente myndighed har givet driftslederen tilladelse til at benytte en anden hyppighed end angivet i artikel 35, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 601/2012, og det bekræftes, at prøveudtagningsplanen i disse tilfælde er fuldt dokumenteret og overholdes.

Betegnelse for brændsel eller materiale

Antal anlæg, som den kompetente myndighed har givet tilladelse til en anden hyppighed for

Antal større kildestrømme, som en anden hyppighed anvendes for

Er prøveudtagningsplanen fuldt dokumenteret, og overholdes den?

Ja/Nej. Hvis nej, angives årsagen

 

 

 

 

5.10.

Hvis de højeste metodetrin for større kildestrømme for kategori C-anlæg omhandlet i artikel 19, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 601/2012 ikke anvendes, angives de berørte kildestrømme, det berørte overvågningsparameter, det højeste trin, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012, og det anvendte trin for hvert anlæg, hvor denne situation er opstået.

Identifikationskode for anlæg (14)

Berørt kildestrøm i den beregnings-baserede metode

Berørt emissionskilde i den målingsbaserede metode

Berørt overvågningsparameter (15)

Højeste trin i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012

Trin anvendt i praksis

 

 

 

 

 

 

5.11.

I tabellen nedenfor angives antallet af kategori B-anlæg omhandlet i artikel 19, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 601/2012, som ikke anvender det højeste trin for alle større kildestrømme og alle større emissionskilder (16) i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012.

Overvågningsmetode (17)

Primær bilag I-aktivitet

Antal berørte anlæg

 

 

 

5.12.

Har anlæg i Deres medlemsstat anvendt den alternative metode i henhold til artikel 22 i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis ja, udfyldes tabellen nedenfor.

Identifikationskode for anlæg (18)

Årsag til anvendelse af den alternative metode (19)

Parameter, for hvilket ikke mindst trin 1 blev nået (20)

Anslåede emissioner berørt af dette parameter

 

 

 

 

5.13.

Angiv i tabellen nedenfor det antal kategori A-, B- og C-anlæg, som skulle fremlægge og faktisk fremlagde en forbedringsrapport i henhold til artikel 69 i forordning (EU) nr. 601/2012. Oplysningerne i tabellen nedenfor vedrører den foregående rapporteringsperiode.

Anlægskategori

Primær bilag I-aktivitet

Type af forbedringsrapport (21)

Antal anlæg, der skulle fremlægge en forbedringsrapport

Antal anlæg, der i praksis fremlagde en forbedringsrapport

 

 

 

 

 

5.14.

Er indeholdt CO2 i henhold til artikel 48 eller CO2 i henhold til artikel 49 i forordning (EU) nr. 601/2012 blevet overført i Deres medlemsstat? Ja/Nej

Hvis ja, udfyldes tabellen nedenfor.

Identifikationskode (22) for det anlæg, der overfører indeholdt CO2 eller CO2 i henhold til artikel 49

Overførselstype: (23)

Identifikationskode for anlæg (24)

Overført CO2  (25)

(t CO2)

Modtagne emissioner af indeholdt CO2

(t CO2)

Modtageranlæggets type i tilfælde af overførsel af CO2 (artikel 49) (26)

Tilladelsesnummer for lagringslokalitet (tilladelse i henhold til direktiv 2009/31/EF)

 

 

 

 

 

 

 

5.15.

Forventes der innovative teknologier ud over dem, der er tilladt i henhold til artikel 49 i forordning (EU) nr. 601/2012, som kan anvendes til permanent lagring, og som De vil gøre Kommissionen opmærksom på som følge af deres relevans for fremtidige ændringer af forordning (EU) nr. 601/2012?

5.16.

Har anlæg i Deres medlemsstat anvendt det kontinuerlige emissionsmålingssystem i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis ja, angives i tabellen nedenfor de samlede emissioner fra hvert anlæg, de emissioner, der er omfattet af kontinuerlig emissionsmåling, og om den målte gas indeholder biomasse-CO2.

Identifikationskode (27) for anlæg, der udleder CO2

Identifikationskode (28) for anlæg, der udleder N2O

Årlige emissioner i alt

(t CO2(e))

Emissioner omfattet af kontinuerlig emissionsmåling

(t CO2(e))

Indeholder den målte røggas biomasse?

Ja/Nej

 

 

 

 

 

5.17.

I tabellen nedenfor angives følgende for hver primær aktivitet anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF:

antallet af kategori A-, B- og C-anlæg, der bruger biomasse

de samlede emissioner fra biomasse, der er tildelt emissionsfaktoren nul, dvs. hvor bæredygtighedskriterier ikke finder anvendelse, eller hvor bæredygtighedskriterierne overholdes

de samlede emissioner fra biomasse, der ikke er tildelt emissionsfaktoren nul, dvs. hvor bæredygtighedskriterier finder anvendelse, men hvor bæredygtighedskriterierne ikke overholdes

energiindholdet i den biomasse, der er tildelt emissionsfaktoren nul, og

energiindholdet i den biomasse, der ikke er tildelt emissionsfaktoren nul.

Primær bilag I-aktivitet

Anlægskategori

Emissioner fra biomasse, for hvilke bæredygtighedskriterier finder anvendelse og overholdes, og emissioner fra biomasse, for hvilke bæredygtighedskriterier ikke finder anvendelse

(t CO2(e))

Emissioner fra biomasse, for hvilke bæredygtighedskriterier finder anvendelse, men ikke overholdes

(t CO2(e))

Energiindhold i biomasse, der er tildelt emissionsfaktoren nul

(TJ)

Energiindhold i biomasse, der ikke er tildelt emissionsfaktoren nul

(TJ)

 

 

 

 

 

 

Hvilken metode til at påvise overensstemmelse med bæredygtighedskriterier anvendes generelt i Deres medlemsstat? Beskriv hovedelementerne, hvis et nationalt system bruges til at påvise denne overensstemmelse, nedenfor.

5.18.

Hvad var — for hver type affald — den samlede mængde emissioner af fossilt CO2 fra affald anvendt som brændsel eller tilført materiale, som driftslederne havde angivet i deres verificerede emissionsrapport? Anfør svaret i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Type affald

Emissioner (t CO2)

 

 

5.19.

Har Deres medlemsstat givet tilladelse til at anvende en forenklet overvågningsplan i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis ja, angives den type risikovurdering, der er udført, og principperne herfor i tabellen nedenfor.

Type risikovurdering (29)

Generelle principper for risikovurderingen

 

 

5.20.

Er der anvendt innovative metoder til at forenkle overensstemmelsen for anlæg med små emissionsmængder som omhandlet i artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis ja, udfyldes tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Innovative metoder anvendt til at forenkle overensstemmelse

Ja/Nej

Tilpassede retningslinjer, skabeloner og/eller specifikke eksempler

 

Workshops tilrettelagt specifikt med henblik på anlæg med små emissionsmængder

 

Forenklet skabelon for overvågningsplaner

 

Andet (anfør nærmere):

5.C.   Luftfartøjsoperatører

Spørgsmål 5.26 og 5.27 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

5.21.

Hvor mange luftfartøjsoperatører anvender metode A eller B til at bestemme brændstofforbruget? Anfør svaret i tabellen nedenfor.

Metode til bestemmelse af brændstofforbrug

Antal luftfartøjsoperatører

Andel (i %) af luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder (af det samlede antal luftfartøjsoperatører i den anden kolonne), som bestemmer brændstofforbrug

Metode A

 

 

Metode B

 

 

Metode A og B

 

 

5.22.

I tabellen nedenfor angives de samlede emissioner fra alle flyvninger og indenrigsflyvninger, som er udført i rapporteringsperioden af luftfartøjsoperatører, som De er ansvarlig for som administrerende medlemsstat.

Samlede emissioner fra flyvninger udført af luftfartøjsoperatører, som De er ansvarlig for som administrerende medlemsstat (t CO2)

Samlede emissioner fra indenrigsflyvninger udført af luftfartøjsoperatører, som De er ansvarlig for som administrerende medlemsstat (t CO2)

 

 

5.23.

I tabellen nedenfor angives følgende:

det antal luftfartøjsoperatører, der anvender biobrændstoffer

de samlede emissioner fra biobrændstoffer, der er tildelt emissionsfaktoren nul, dvs. hvor bæredygtighedskriterierne overholdes

de samlede emissioner fra biobrændstoffer, der ikke er tildelt emissionsfaktoren nul, dvs. hvor bæredygtighedskriterier finder anvendelse, men hvor bæredygtighedskriterierne ikke overholdes

energiindholdet i de biobrændstoffer, der er tildelt emissionsfaktoren nul, og

energiindholdet i de biobrændstoffer, der ikke er tildelt emissionsfaktoren nul.

Antal luftfartøjsoperatører, der anvender biobrændstoffer

Emissioner fra biobrændstoffer, for hvilke bæredygtighedskriterier finder anvendelse og overholdes

(t CO2)

Emissioner fra biobrændstoffer, for hvilke bæredygtighedskriterier finder anvendelse, men ikke overholdes

(t CO2)

Energiindhold i biobrændstoffer, der er tildelt emissionsfaktoren nul

(TJ)

Energiindhold i biobrændstoffer, der ikke er tildelt emissionsfaktoren nul

(TJ)

 

 

 

 

 

5.24.

I tabellen nedenfor angives følgende:

det antal luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder, som bruger værktøjet til små udledere (SET-værktøjet) til at bestemme brændstofforbruget

det antal luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder, hvis emissionsrapport er baseret på SET-værktøjet og genereret fra EU ETS-støtteordningen uafhængigt af luftfartøjsoperatørens input

det antal luftfartøjsoperatører, der bruger en alternativ metode til at bestemme emissionerne fra manglende flyvninger, og

det antal luftfartøjsoperatører, der bruger SET-værktøjet til at bestemme emissionerne fra manglende flyvninger henhold til artikel 65, stk. 2, i forordning (EU) nr. 601/2012.

Antal luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder, som bruger værktøjet til små udledere (SET-værktøjet) til at bestemme brændstofforbruget

 

Antal luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder, hvis emissionsrapport er baseret på SET-værktøjet og genereret fra EU ETS-støtteordningen uafhængigt af luftfartøjsoperatørens input

 

Antal luftfartøjsoperatører, der bruger en alternativ metode til at bestemme emissionerne fra manglende flyvninger

 

Antal luftfartøjsoperatører, som bruger det værktøj, der er omhandlet i artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 601/2012, til at bestemme emissionerne fra manglende flyvninger

 

5.25.

I tabellen nedenfor angives det antal luftfartøjsoperatører som skulle fremlægge og faktisk fremlagde en forbedringsrapport i henhold til artikel 69 i forordning (EU) nr. 601/2012. Oplysningerne i tabellen nedenfor vedrører den foregående rapporteringsperiode.

Antal luftfartøjsoperatører, der skulle fremlægge en forbedringsrapport

Antal luftfartøjsoperatører, der i praksis fremlagde en forbedringsrapport

 

 

5.26.

Har Deres medlemsstat givet tilladelse til at anvende en forenklet overvågningsplan i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej.

Hvis ja, angives den type risikovurdering, der er udført, og principperne herfor i tabellen nedenfor.

Type risikovurdering (30)

Generelle principper for risikovurderingen

 

 

5.27.

Er der anvendt innovative metoder til at forenkle overensstemmelsen for luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder som omhandlet i artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis ja, udfyldes tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Innovative metoder anvendt til at forenkle overensstemmelse

Ja/Nej

Tilpassede retningslinjer, skabeloner og specifikke eksempler

 

Workshops tilrettelagt specifikt med henblik på luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder

 

Forenklet skabelon for overvågningsplaner

 

Andet (anfør nærmere):

6.   Verifikationsordninger

6.A.   Generelt

6.1.

Angiv i tabellen nedenfor det antal verifikatorer, der er akkrediteret til et bestemt omfang af akkreditering omhandlet i bilag I til forordning (EU) nr. 600/2012. Hvis medlemsstaten har givet tilladelse til certificering af verifikatorer, som er fysiske personer, i henhold til artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 600/2012, angives også det antal verifikatorer, som er fysiske personer, som er certificeret til et bestemt omfang af certificering omhandlet i bilag I til forordning (EU) nr. 600/2012.

Omfang af akkreditering eller certificering anført i bilag I til forordning (EU) nr. 600/2012

Antal verifikatorer akkrediteret i Deres medlemsstat

Antal verifikatorer certificeret i Deres medlemsstat

 

 

 

6.2.

I tabellen nedenfor angives oplysninger om anvendelsen af de krav til informationsudveksling, der er anført i kapitel VI i forordning (EU) nr. 600/2012.

Oplysninger om anvendelsen af de krav til informationsudveksling, der er anført i kapitel VI i forordning (EU) nr. 600/2012

Antal verifikatorer akkrediteret af et nationalt akkrediteringsorgan i en anden medlemsstat, der har udført verifikation i Deres medlemsstat

For anlæg

For luftfartsaktiviteter

 

 

Antal verifikatorer certificeret af et nationalt certificeringsorgan i en anden medlemsstat, der har udført verifikation i Deres medlemsstat (hvis relevant)

For anlæg

For luftfartsaktiviteter

 

 

Antal administrative foranstaltninger pålagt verifikatorer akkrediteret af Deres medlemsstat

Suspension

Inddragelse af akkreditering

Reduktion af omfang

 

 

 

Antal administrative foranstaltninger pålagt verifikatorer certificeret af Deres medlemsstat (hvis relevant)

Suspension

Inddragelse af akkreditering

Reduktion af omfang

 

 

 

Antal gange, det nationale akkrediteringsorgan i Deres medlemsstat har anmodet det nationale akkrediteringsorgan i en anden medlemsstat om at udføre overvågning på dets vegne i medfør af artikel 49, stk. 5, i forordning (EU) nr. 600/2012

 

Antal klager over verifikatorer akkrediteret af Deres medlemsstat og det antal klager, der er blevet løst

Antal klager

Antal løste klager

 

 

Antal klager over verifikatorer certificeret af Deres medlemsstat og det antal klager, der er blevet løst

Antal klager

Antal løste klager

 

 

Antal udestående afvigelser for verifikatorer rapporteret under informationsudveksling og det antal afvigelser, der er blevet løst

Antal afvigelser

Antal løste afvigelser

 

 

6.B.   Anlæg

6.3.

For hvilke anlæg anlagde den kompetente myndighed et konservativt skøn over emissionsmængden i henhold til artikel 70, stk. 1, i forordning (EU) nr. 601/2012? Anfør svaret i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Identifikationskode for anlæg (31)

Samlet årlig emissionsmængde fra anlægget

(t CO2(e))

Begrundelse for at anlægge et konservativt skøn (32)

Andel (i %) af emissioner fra anlægget, der er anslået konservativt

Metode anvendt til at anslå emissionsmængden konservativt

Yderligere foranstaltninger, der er iværksat eller foreslås (33)

 

 

 

 

 

 

6.4.

Indeholdt en verifikationsrapport uvæsentlige fejlangivelser, afvigelser, der ikke førte til en negativ verifikationsudtalelse, manglende overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012 eller anbefalinger til forbedring? Ja/Nej

Hvis ja, udfyldes tabellen nedenfor.

Primær bilag I-aktivitet

Type af konstateret problem (34)

Antal anlæg

Primære årsager til de konstaterede problemer (generelt) (35)

Andel (i %) af verificerede emissionsrapporter, hvor den kompetente myndighed har anlagt et konservativt skøn af emissionsmængden

 

 

 

 

 

6.5.

Kontrollerede den kompetente myndighed de verificerede emissionsrapporter? Ja/Nej

Hvis ja, angives de kontroller, der blev udført, i tabellen nedenfor:

Kontrol af de verificerede verifikationsrapporter

Andel af emissionsrapporter kontrolleret for fuldstændighed og intern konsistens.

%

 

Andel af emissionsrapporter kontrolleret for overensstemmelse med overvågningsplanen

%

 

Andel af emissionsrapporter, der er krydskontrolleret med tildelingsdata

%

 

Andel af emissionsrapporter, der er krydskontrolleret med andre data

Anfør de data, der er krydskontrolleret med, i den tredje kolonne

%

 

Andel af emissionsrapporter, der er analyseret i detaljer

Anfør oplysninger om de kriterier, der er anvendt til at udvælge emissionsrapporter til detaljeret analyse, i den tredje kolonne (36)

%

 

Antal inspektioner af anlæg udført via anlægsbesøg foretaget af den kompetente myndighed

 

 

Antal verificerede emissionsrapporter, der blev afvist på grund af manglende overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

Antal verificerede emissionsrapporter, der blev afvist af andre grunde

Angiv, hvorfor emissionsrapporterne blev afvist, i den tredje kolonne

 

 

Foranstaltninger iværksat som følge af afvisningen af verificerede emissionsrapporter

 

Andre foranstaltninger iværksat som følge af kontroller af verificerede emissionsrapporter

 

6.6.

Er der givet afkald på anlægsbesøg for anlæg, der udleder mere end 25 000 ton CO2(e) årligt? Ja/Nej

Hvis ja, angives i tabellen nedenfor det antal anlæg, der er givet afkald på anlægsbesøg for, under den relevante begrundelse. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Begrundelse for afkald på anlægsbesøg (37)

Primær bilag I-aktivitet

Antal anlæg

 

 

 

Er der givet afkald på anlægsbesøg for anlæg med små emissionsmængder omhandlet i artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis ja, angives i tabellen nedenfor det antal anlæg, der er givet afkald på anlægsbesøg for.

Samlet antal anlægsbesøg, der er givet afkald på for anlæg med små emissionsmængder

 

6.C.   Luftfartøjsoperatører

6.7.

For hvilke luftfartøjsoperatører anlagde den kompetente myndighed et konservativt skøn over emissionsmængden i henhold til artikel 70, stk. 1, i forordning (EU) nr. 601/2012? Anfør svaret i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Identifikationskode for luftfartøjsoperatør (38)

Luftfartøjsoperatørens samlede årlige emissionsmængde

(t CO2(e))

Begrundelse for at anlægge et konservativt skøn (39)

Andel (i %) af luftfartøjsoperatørens emissioner, der er anslået konservativt

Metode anvendt til at anslå emissionsmængden konservativt

Yderligere foranstaltninger, der er iværksat eller foreslås (40)

 

 

 

 

 

 

6.8.

Indeholdt en verifikationsrapport uvæsentlige fejlangivelser, afvigelser, der ikke førte til en negativ verifikationsudtalelse, manglende overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012 eller anbefalinger til forbedring? Ja/Nej

Hvis ja, angives oplysninger for henholdsvis emissionsmængder og tonkilometerdata i tabellerne nedenfor.

Tabel til data vedrørende emissionsrapporter

Type af konstateret problem (41)

Antal luftfartøjsoperatører

Primære årsager til de konstaterede problemer (generelt) (42)

Andel (i %) af verificerede emissionsrapporter, hvor den kompetente myndighed har anlagt et konservativt skøn af emissionsmængden

 

 

 

 

Tabel til data vedrørende tonkilometerrapporter

Type af konstateret problem (43)

Antal luftfartøjsoperatører

Primære årsager til de konstaterede problemer (generelt) (44)

 

 

 

6.9.

Kontrollerede den kompetente myndighed de verificerede emissionsrapporter? Ja/Nej

Hvis ja, angives de kontroller, der blev udført, i tabellen for henholdsvis emissionsmængder og tonkilometerdata nedenfor:

Tabel til data vedrørende emissionsrapporter

Kontrol af de verificerede emissionsrapporter

Andel af emissionsrapporter kontrolleret for fuldstændighed og intern konsistens

%

 

Andel emissionsrapporter kontrolleret for overensstemmelse med overvågningsplanen

%

 

Andel af emissionsrapporter, der er krydskontrolleret med andre data

Anfør de data, der er krydskontrolleret med, i den tredje kolonne

%

 

Andel af emissionsrapporter, der er analyseret i detaljer

Anfør oplysninger om de kriterier, der er anvendt til at udvælge emissionsrapporter til detaljeret analyse, i den tredje kolonne (45)

%

 

Antal inspektioner udført hos luftfartøjsoperatører

 

 

Antal verificerede emissionsrapporter, der blev afvist på grund af manglende overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

Antal verificerede emissionsrapporter, der blev afvist af andre grunde

Angiv, hvorfor emissionsrapporterne blev afvist, i den tredje kolonne

 

 

Foranstaltninger iværksat som følge af afvisningen af verificerede emissionsrapporter

 

Andre foranstaltninger iværksat som følge af kontroller af verificerede emissionsrapporter

 

Tabel til data vedrørende tonkilometerrapporter

Kontrol af tonkilometerrapporter

Andel af tonkilometerrapporter kontrolleret for fuldstændighed og intern konsistens

%

 

Andel af tonkilometerrapporter kontrolleret for overensstemmelse med overvågningsplanen

%

 

Andel af tonkilometerrapporter, der er krydskontrolleret med andre data

Anfør de data, der er krydskontrolleret med, i den tredje kolonne

%

 

Andel af tonkilometerrapporter, der er analyseret i detaljer

Anfør oplysninger om de kriterier, der er anvendt til at udvælge tonkilometerrapporter til detaljeret analyse, i den tredje kolonne (46)

%

 

Antal inspektioner udført hos luftfartøjsoperatører

 

 

Antal verificerede tonkilometerrapporter, der blev afvist på grund af manglende overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

Antal verificerede tonkilometerrapporter, der blev afvist af andre grunde

Angiv, hvorfor tonkilometerrapporterne blev afvist, i den tredje kolonne

 

 

Foranstaltninger iværksat som følge af kontroller af verificerede tonkilometerrapporter

 

6.10.

Er der givet afkald på anlægsbesøg for luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder omhandlet i artikel 54, stk. 1, i forordning (EU) nr. 601/2012? Ja/Nej

Hvis ja, angives i tabellen nedenfor det antal luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder, der er givet afkald på anlægsbesøg for.

Samlet antal anlægsbesøg, der er givet afkald på for luftfartøjsoperatører med små emissionsmængder

 

7.   Registre

7.1.

Vedlæg en kopi af de medlemsstatsspecifikke vilkår og betingelser, der skal underskrives af kontohavere.

7.2.

I de tilfælde, hvor en konto i registret er lukket, fordi der ikke var nogen rimelig udsigt til, at anlæggets driftsleder eller luftfartøjsoperatøren ville returnere yderligere kvoter, beskrives, hvorfor der ikke var nogen rimelig udsigt hertil, og mængden af udestående kvoter angives i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Identifikationskode for anlæg/luftfartøjsoperatør (47)

Driftsleder Navn

Anlæggets navn

Antal udestående kvoter

Årsag til manglende rimelig udsigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.

Hvor mange gange anvendte luftfartøjsoperatører det mandat, der er omhandlet i artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) nr. 389/2013 (48), i løbet af rapporteringsperioden? Angiv, hvor mange gange, i tabellen nedenfor.

Antal gange, mandatet blev anvendt i rapporteringsperioden

 

Hvilke luftfartøjsoperatører anvendte mandatet i rapporteringsperioden som omhandlet i artikel 17, stk. 3, i forordning (EU) nr. 389/2013? Anfør svaret i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Identifikationskode for luftfartøjsoperatør (49)

Luftfartøjsoperatørens navn

 

 

8.   Tildeling

8.1.

I tabellen nedenfor angives det antal ændringer, der er sket med hensyn til anlæg og deres tildeling, siden starten på den tredje handelsperiode og i løbet af rapporteringsperioden.

 

I løbet af rapporteringsperioden

Siden starten på den tredje handelsperiode

Årsag til ændring af tildelingen

Antal ændringer i løbet af rapporteringsperioden

Antal emissionskvoter, der svarer til alle ændringer i rapporteringsperioden

Antal ændringer siden starten på den tredje handelsperiode

Antal emissionskvoter, der svarer til alle ændringer siden starten på den tredje handelsperiode

Tildeling til nye anlæg eller nye delinstallationer som omhandlet i artikel 19 i Kommissionens afgørelse 2011/278/EU (EUT L 130 af 17.5.2011, s. 1)

 

 

 

 

Væsentlige kapacitetsudvidelser som omhandlet i artikel 20 i afgørelse 2011/278/EU

 

 

 

 

Indstilling af et anlægs drift som omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a)-d), i afgørelse 2011/278/EU

 

 

 

 

Indstilling af et anlægs drift som omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra e), i afgørelse 2011/278/EU

 

 

 

 

Væsentlige kapacitetsindskrænkninger som omhandlet i artikel 21 i afgørelse 2011/278/EU

 

 

 

 

Delvis indstilling af et anlægs drift som omhandlet i artikel 23 i afgørelse 2011/278/EU

 

 

 

 

8.2.

Er planlagte eller gennemførte ændringer af et anlægs kapacitet, aktivitetsniveauer eller drift som omhandlet i artikel 24 i afgørelse 2011/278/EU ikke blevet anmeldt til den kompetente myndighed? Ja/Nej

Hvis ja, angives det antal anlæg, dette berørte, og hvordan disse ændringer er identificeret, i tabellen nedenfor.

Antal anlæg, der ikke anmeldte planlagte eller gennemførte ændringer

Hvordan blev de planlagte eller gennemførte ændringer identificeret?

 

 

8.3.

Er artikel 10c i direktiv 2003/87/EF blevet anvendt? Ja/Nej

Hvis ja, angives i tabellen nedenfor det samlede antal udstedte emissionskvoter og den samlede værdi af investeringer foretaget i henhold til artikel 10c i direktiv 2003/87/EF i løbet af rapporteringsperioden.

 

I løbet af rapporteringsperioden

Samlet antal emissionskvoter udstedt i henhold til artikel 10c i direktiv 2003/87/EF

 

Samlet værdi af investeringer i henhold til artikel 10c i direktiv 2003/87/EF

 

9.   Anvendelse af emissionsreduktionsenheder (ERU) og godkendte emissionsreduktioner (CER) i EU-ordningen

Spørgsmål 9.1 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

9.1.

Hvilke foranstaltninger er der — inden udstedelsen af et godkendelsesbrev til et projekt — truffet for at sikre, at de relevante internationale kriterier og retningslinjer, herunder dem, der er indeholdt i World Commission on Dams (WCD) Final Report fra 2000, overholdes under udviklingen af projektaktiviteter for vandkraftanlæg med en produktionskapacitet på over 20 MW? Anfør svaret i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Foranstaltninger truffet for at sikre, at relevante internationale kriterier og retningslinjer, herunder dem, der er indeholdt i WCD's Final Report, overholdes

Ja/Nej

Bemærkninger

Projektdeltagere er retligt forpligtet til at overholde relevante internationale kriterier og retningslinjer, herunder dem, der er indeholdt i WCD's rapport fra november 2000 »Dams and Development — A New Framework for Decision-Making«

 

 

Overholdelse af relevante internationale kriterier og retningslinjer, herunder dem, der er indeholdt i WCD's rapport fra november 2000 »Dams and Development — A New Framework for Decision-Making«, er bekræftet. Hvis ja, angives den relevante myndighed, f.eks. kompetent myndighed eller udpeget national myndighed, i kolonnen til bemærkninger.

 

 

Når projektaktiviteter for vandkraftanlæg med en produktionskapacitet på over 20 MW godkendes, skal den udpegede nationale myndighed eller en anden relevant myndighed overholde et sæt harmoniserede retningslinjer for anvendelsen af artikel 11b, stk. 6, i direktiv 2003/87/EF, som medlemsstaterne har fastlagt i Udvalget for Klimaændringer.

 

 

Projektansøgere skal indsende en valideret overensstemmelsesrapport krævet i medfør af artikel 11b, stk. 6, i overensstemmelse med de harmoniserede retningslinjer. Hvis ja, fremlægges relevante dokumenter, eller internetlinks angives i kolonnen til bemærkninger.

 

 

Andre instanser end udpegede operationelle instanser kan også validere en overensstemmelsesrapport krævet i medfør af artikel 11b, stk. 6. Hvis ja, angives disse instanser i kolonnen til bemærkninger.

 

 

Projektaktiviteter godkendes i overensstemmelse med de harmoniserede retningslinjer. Hvis ja, angives antallet af godkendte projektaktiviteter i kolonnen til bemærkninger.

 

 

Offentligheden har adgang til oplysninger om projektaktiviteter for vandkraftanlæg, der er godkendt i Deres medlemsstat, jf. artikel 11b, stk. 6, i direktiv 2003/87/EF. Hvis ja, angives oplysninger om denne adgang, herunder evt. internetlinks, i kolonnen til bemærkninger.

 

 

Andet (anfør nærmere):

 

 

10.   Gebyrer og afgifter

Spørgsmål 10.1, 10.2 og 10.3 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

10.A.   Anlæg

10.1.

Opkræves der gebyrer hos driftsledere? Ja/Nej

Hvis ja, beskrives de gebyrer, der opkræves for udstedelse og ajourføring af tilladelser og for godkendelse og ajourføring af overvågningsplaner, i tabellen nedenfor.

Årsag til gebyr/beskrivelse

Beløb i EUR

Udstedelse af tilladelse/godkendelse af overvågningsplan

 

Ajourføring af tilladelse

 

Overførsel af tilladelse

 

Returnering af tilladelse

 

Anvendelse af reserve til nytilkomne

 

Andet (anfør nærmere):

 

Hvis ja, angives oplysninger om de årlige gebyrer i følgende tabel.

Årsag til gebyr/beskrivelse

Beløb i EUR

Årlige gebyrer

 

Andet (anfør nærmere)

 

10.B.   Luftfartøjsoperatører

10.2.

Opkræves der gebyrer hos luftfartøjsoperatører? Ja/Nej

Hvis ja, beskrives de gebyrer, der opkræves for godkendelse og ajourføring af overvågningsplaner, i tabellen nedenfor.

Årsag til gebyr/beskrivelse

Beløb i EUR

Godkendelse af overvågningsplan for emissioner

 

Godkendelse af ændring af overvågningsplan for emissioner

 

Godkendelse af overvågningsplan for tonkilometerdata

 

Godkendelse af ændring af overvågningsplan for tonkilometerdata

 

Overførsel af overvågningsplan

 

Returnering af overvågningsplan

 

Andet (anfør nærmere)

 

Hvis ja, angives oplysninger om de årlige gebyrer i tabellen nedenfor.

Årsag til gebyr/beskrivelse

Beløb i EUR

Årlige gebyrer

 

Andet (anfør nærmere)

 

10.C.   Anlæg og luftfartøjsoperatører

10.3.

I tabellerne nedenfor angives de engangsgebyrer og årlige gebyrer, der opkræves hos driftsledere og luftfartøjsoperatører i forbindelse med konti i registret.

Tabel til engangsgebyrer

Årsag til gebyr/beskrivelse

Beløb i EUR

 

 

 

 

Tabel til årlige gebyrer

Årsag til gebyr/beskrivelse

Beløb i EUR

 

 

 

 

11.   Spørgsmål vedrørende overensstemmelse med direktivet om EU's emissionshandelssystem

11.A.   Anlæg

Spørgsmål 11.1 og 11.2 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

11.1.

I tabellen nedenfor angives de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at driftsledere overholder tilladelsen samt forordning (EU) nr. 601/2012 og forordning (EU) nr. 600/2012. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Foranstaltninger til at sikre overholdelse

Ja/Nej

Det kontrolleres ved hjælp af stikprøvekontrol og inspektion af anlæg, at overvågningsplanen og forordning (EU) nr. 601/2012 og (EU) nr. 600/2012 gennemføres og overholdes

 

Regelmæssige møder med industrien og/eller verifikatorer

 

Det sikres, at salg af emissionskvoter er forbudt i tilfælde af uregelmæssigheder

 

Navne på driftsledere, der ikke overholder forordning (EU) nr. 601/2012, offentliggøres

 

Andet (anfør nærmere):

11.2.

I tabellen nedenfor angives sanktionerne for overtrædelse af forordning (EU) nr. 601/2012, forordning (EU) nr. 600/2012 og den nationale lovgivning i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Type af overtrædelse

Bøder i EUR

Fængselsstraf i måneder

Andet

Min.

Maks.

Min.

Maks.

 

Drift uden tilladelse

 

 

 

 

 

Betingelserne for tilladelsen er ikke overholdt

 

 

 

 

 

Der foreligger ingen overvågningsplan godkendt af den kompetente myndighed

 

 

 

 

 

Supplerende dokumentation er ikke indgivet som krævet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Prøveudtagningsplan(er) godkendt af den kompetente myndighed foreligger ikke

 

 

 

 

 

Overvågning foretages ikke i overensstemmelse med den godkendte overvågningsplan og forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Kvalitetssikringen af måleudstyret er ikke i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

De procedurer, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012, gennemføres ikke

 

 

 

 

 

Ændringer af overvågningsplanen er ikke anmeldt, og overvågningsplanen er ikke ajourført i henhold til artikel 14, 15 og 16 i forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

En verificeret emissionsrapport er ikke indsendt rettidigt

 

 

 

 

 

Forbedringsrapport(er) er ikke indsendt i henhold til artikel 69 i forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Verifikator har ikke modtaget oplysninger som krævet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 600/2012

 

 

 

 

 

Den verificerede emissionsrapport er ikke i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Planlagte eller gennemførte ændringer af kapacitet, aktivitetsniveauer og drift af et anlæg er ikke anmeldt inden den 31. december i rapporteringsperioden som krævet i artikel 24 i afgørelse 2011/278/EU

 

 

 

 

 

Andet (anfør nærmere)

 

 

 

 

 

11.3.

I tabellen nedenfor angives overtrædelser, der er forekommet, og sanktioner, der er pålagt, i rapporteringsperioden i medfør af artikel 16, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Type af overtrædelse

Faktiske sanktioner

Er der verserende sager vedrørende sanktionen?

Ja/Nej

Blev sanktionen håndhævet?

Ja/Nej

Bøder i EUR

Fængselsstraf i måneder

Andet

Type af overtrædelse skal vælges på listen i spørgsmål 11.2. Hver sanktion rapporteres på en separat linje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.4.

I tabellen nedenfor angives navnene på de driftsledere, som er blevet pålagt sanktioner for overskridelse af emissionskvoterne i rapporteringsperioden i medfør af artikel 16, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.

Identifikationskode for anlæg (50)

Navn på driftsleder

 

 

11.B.   Luftfartøjsoperatører

Spørgsmål 11.5, 11.6 og 11.9 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

11.5.

I tabellen nedenfor angives de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at luftfartøjsoperatører overholder forordning (EU) nr. 601/2012 og forordning (EU) nr. 600/2012. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Foranstaltninger

Ja/Nej

Det kontrolleres ved hjælp af stikprøvekontrol og inspektion af luftfartøjsoperatører, at overvågningsplanen og forordning (EU) nr. 601/2012 og (EU) nr. 600/2012 gennemføres og overholdes

 

Regelmæssige møder med luftfartøjsoperatører og/eller verifikatorer

 

Det sikres, at salg af emissionskvoter er forbudt i tilfælde af uregelmæssigheder

 

Navne på luftfartøjsoperatører, der ikke overholder forordning (EU) nr. 601/2012, offentliggøres

 

Andet (anfør nærmere):

11.6.

I tabellen nedenfor angives sanktionerne for overtrædelse af forordning (EU) nr. 601/2012, forordning (EU) nr. 600/2012 og den nationale lovgivning i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Type af overtrædelse

Bøder i EUR

Fængselsstraf i måneder

Andet

Min.

Maks.

Min.

Maks.

 

Der foreligger ingen overvågningsplan godkendt af den kompetente myndighed

 

 

 

 

 

Supplerende dokumentation er ikke indgivet som krævet i artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Overvågning foretages ikke i overensstemmelse med den godkendte overvågningsplan og forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

De procedurer, der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 601/2012, gennemføres ikke

 

 

 

 

 

Ændringer af overvågningsplanen er ikke anmeldt, og overvågningsplanen er ikke ajourført i henhold til artikel 14, 15 og 16 i forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Afvigelser i den rapporterede fuldstændighed af flyvninger er ikke korrigeret

 

 

 

 

 

En verificeret emissionsrapport er ikke indsendt rettidigt

 

 

 

 

 

Forbedringsrapport(er) er ikke indsendt i henhold til artikel 69 i forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Verifikator har ikke modtaget oplysninger som krævet i artikel 10 i forordning (EU) nr. 600/2012

 

 

 

 

 

Den verificerede emissionsrapport er ikke i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Den verificerede tonkilometerrapport er ikke i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012

 

 

 

 

 

Andet (anfør nærmere):

 

 

 

 

 

11.7.

I tabellen nedenfor angives overtrædelser, der er forekommet, og sanktioner, der er pålagt, i rapporteringsperioden i medfør af artikel 16, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Type af overtrædelse

Faktiske sanktioner

Er der verserende sager vedrørende sanktionen?

Ja/Nej

Blev sanktionen håndhævet?

Ja/Nej

Bøder i EUR

Fængselsstraf i måneder

Andet

Type af overtrædelse skal vælges på listen i spørgsmål 11.6. Hver sanktion rapporteres på en separat linje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8.

I tabellen nedenfor angives navnene på de luftfartøjsoperatører, som er blevet pålagt sanktioner for overskridelse af emissionskvoterne i rapporteringsperioden i medfør af artikel 16, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.

Identifikationskode for luftfartøjsoperatør (51)

Navn på luftfartøjsoperatør

 

 

11.9.

Hvilke foranstaltninger skulle der gennemføres i Deres medlemsstat, inden den ville anmode Kommissionen om et driftsforbud i overensstemmelse med artikel 16, stk. 10, i direktiv 2003/87/EF? Angiv typerne af foranstaltninger nedenfor.

12.   Emissionskvoters retlige stilling og skattemæssige behandling

Spørgsmål 12.1, 12.2, 12.3 og 12.4 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

12.1.

Hvilken retlig stilling har en emissionskvote i Deres medlemsstat?

12.2.

Hvordan behandles emissionskvoter regnskabsmæssigt i selskabernes årsregnskaber efter medlemsstatens regnskabsstandard?

12.3.

Er emissionskvoteudstedelse momspligtig? Ja/Nej

Betales der moms af transaktioner med emissionskvoter på det sekundære marked? Ja/Nej

Anvender Deres medlemsstat reverse charge-mekanismen ved indenlandske transaktioner med emissionskvoter? Ja/Nej

12.4.

Beskattes emissionskvoter? Ja/Nej

Hvis ja, angives skattetypen og de gældende skatteprocenter i tabellen nedenfor. Tilføj om nødvendigt flere rækker.

Skattetype

Anvendt skatteprocent

 

 

 

 

13.   Svig

Spørgsmål 13.1 og 13.2 skal besvares i den rapport, som skal foreligge inden den 30. juni 2014; i de efterfølgende rapporter anføres de ændringer, der måtte have været i rapporteringsperioden.

13.1.

I tabellen nedenfor angives de ordninger, der er indført for at imødegå svig i forbindelse den gratis tildeling af kvoter.

Ordninger vedrørende svig

Detaljer om den nationale lovgivnings ordninger og bestemmelser

Hvilke ordninger er der indført, for at driftsledere, luftfartøjsoperatører eller tredjemand kan påpege potentielt svigagtige handlinger i forbindelse med den gratis tildeling af kvoter?

 

Hvilke ordninger er der indført til brug ved undersøgelsen af potentielt svigagtige handlinger i forbindelse med den gratis tildeling af kvoter?

 

Hvilke ordninger er der indført til brug ved retsforfølgelsen af potentielt svigagtige handlinger i forbindelse med den gratis tildeling af kvoter?

 

Hvad er maksimumssanktionerne i tilfælde af retsforfølgelse af svigagtige handlinger? Beskriv bøder og fængselsstraffe.

 

13.2.

I tabellen nedenfor angives de ordninger, der evt. er indført for at sikre, at de kompetente myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af EU ETS, underrettes om svigagtige handlinger.

Ordninger vedrørende meddelelse af svigagtige handlinger til den kompetente myndighed

Detaljer om ordninger og procedurer

Hvilke ordninger er der evt. indført, så den kompetente myndighed underrettes om undersøgelser af svigagtige handlinger?

 

Hvilke ordninger er der evt. indført, så den kompetente myndighed underrettes om tilfælde af svigagtige handlinger, der indbringes for retten?

 

Hvilke ordninger er der evt. indført, så den kompetente myndighed underrettes om retssager vedrørende svigagtige handlinger, som løses udenretsligt?

 

Hvilke ordninger er der evt. indført, så den kompetente myndighed underrettes om domme i retssager vedrørende svigagtige handlinger?

 

13.3.

I tabellen nedenfor angives følgende oplysninger om svigagtige handlinger, for så vidt den kompetente myndighed, der er involveret i gennemførelsen af EU ETS i Deres medlemsstat, er underrettet herom:

det antal undersøgelser, der er udført i rapporteringsperioden (herunder igangværende)

det antal sager, der er indbragt for retten i rapporteringsperioden

det antal sager, der er løst udenretsligt uden domfældelse, og det antal sager, der har ført til frifindelse i rapporteringsperioden, og

det antal sager i rapporteringsperioden, der har ført til domfældelse for en svigagtig handling.

Oplysninger om svig

Antal

Type af svig eller svigagtig handling

Antal gennemførte undersøgelser

 

 

Antal sager indbragt for retten

 

 

Antal sager, der er løst udenretsligt uden domfældelse, og antal sager, der har ført til frifindelse

 

 

Antal sager, der har ført til domfældelse for en svigagtig handling

 

 

14.   Andre bemærkninger

14.1.

I tabellen nedenfor angives oplysninger om andre forhold, der giver anledning til bekymring i Deres medlemsstat, eller andre relevante oplysninger, De ønsker at fremlægge.

Afsnit

Andre oplysninger eller bemærkninger vedrørende

Generelt

 

Afsnit 2

 

Afsnit 3

 

Afsnit 4

 

Afsnit 5

 

Afsnit 6

 

Afsnit 7

 

Afsnit 8

 

Afsnit 9

 

Afsnit 10

 

Afsnit 11

 

Afsnit 12

 

Afsnit 13

 

14.2.

Har De besvaret alle enkeltstående spørgsmål i dette spørgeskema og ajourført svarende på de øvrige spørgsmål? Ja/Nej

Hvis nej, bedes De gå tilbage til det pågældende spørgsmål.«


(1)  Angiv telefonnummer, e-mailadresse og webadresse.

(2)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

(3)  EUT L 181 af 12.7.2012, s. 1.

(4)  Dette felt udfyldes kun, hvis medlemsstaten har medtaget aktiviteter eller gasser i henhold til artikel 24 i direktiv 2003/87/EF.

(5)  Dette felt udfyldes kun, hvis medlemsstaten har undtaget anlæg i henhold til artikel 27 i direktiv 2003/87/EF.

(6)  EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

(7)  Vælg medlemsstatsspecifik skabelon eller medlemsstatsspecifikt filformat.

(8)  Sammenlignet med kravene i den skabelon og de specifikke filformater, som Kommissionen har offentliggjort.

(9)  Vælg medlemsstatsspecifik skabelon eller medlemsstatsspecifikt filformat.

(10)  Sammenlignet med kravene i den skabelon og de specifikke filformater, som Kommissionen har offentliggjort.

(11)  Bemærk, at dette spørgsmål ikke omfatter biomasse (herunder ikkebæredygtige biobrændsler og flydende biobrændsler). Information om biomasse, biobrændsler og flydende biobrændsler er omfattet af spørgsmål 5.17.

(12)  Vælg under værditype: den litteraturværdi, der er aftalt med den kompetente myndighed, eller type I-standardværdi. Litteraturværdier omhandlet i artikel 31, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 601/2012 vedrører beregningsfaktorer for brændselstyper.

(13)  Vælg under beregningsfaktor: nedre brændværdi, emissionsfaktor, oxidationsfaktor, omregningsfaktor, kulstofindhold eller biomassefraktion.

(14)  Identifikationskode for anlæg anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.

(15)  Under det berørte overvågningsparameter vælges følgende: mængde af brændsel, mængde af materiale, nedre brændværdi, emissionsfaktor, foreløbig emissionsfaktor, oxidationsfaktor, omregningsfaktor, kulstofindhold, biomassefraktion eller, hvis den målingsbaserede metode anvendes, det årlige gennemsnit af timeemissioner i kg/t fra emissionskilden.

(16)  Emissionskilder, der udleder mere end 5 000 ton CO2(e) årligt eller bidrager med mere end 10 % af den samlede årlige emissionsmængde for anlægget, hvilket tal end måtte være højest i absolut emission.

(17)  Vælg: beregningsbaseret metode eller målingsbaseret metode.

(18)  Identifikationskode for anlæg anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.

(19)  Vælg:

a)

anvendelse af trin 1 er teknisk umulig eller medfører urimelige omkostninger for en større kildestrøm

b)

anvendelse af trin 1 er teknisk umulig eller medfører urimelige omkostninger for en mindre kildestrøm

c)

anvendelse af trin 1 er teknisk umulig eller medfører urimelige omkostninger for mere end én større eller mindre kildestrøm, eller

d)

anvendelse af trin 1 i den målingsbaserede metode er teknisk umulig eller medfører urimelige omkostninger som omhandlet i artikel 22 i forordning (EU) nr. 601/2012.

(20)  Vælg: mængde af brændsel, mængde af materiale, nedre brændværdi, emissionsfaktor, foreløbig emissionsfaktor, oxidationsfaktor, omregningsfaktor, kulstofindhold, biomassefraktion eller, hvis den målingsbaserede metode anvendes, det årlige gennemsnit af timeemissioner i kg/t fra emissionskilden.

(21)  Vælg: forbedringsrapport i henhold til artikel 69, stk. 1, forbedringsrapport i henhold til artikel 69, stk. 3, eller forbedringsrapport i henhold til artikel 69, stk. 4.

(22)  Identifikationskode for anlæg anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.

(23)  Vælg: overførsel af indeholdt CO2 (artikel 48) eller overførsel af CO2 (artikel 49).

(24)  Angiv enten identifikationskoden for det anlæg, der modtager indeholdt CO2, eller identifikationskoden for det anlæg, der modtager CO2 i henhold til artikel 49.

(25)  Angiv mængden af indeholdt CO2 eller CO2 overført i henhold til artikel 49.

(26)  Vælg:

opsamling af drivhusgasser fra anlæg omfattet af direktiv 2003/87/EF med henblik på transport og geologisk lagring i et lagringsanlæg med tilladelse i henhold til direktiv 2009/31/EF

transport af drivhusgasser gennem rørledninger med henblik på geologisk lagring i et lagringsanlæg med tilladelse i henhold til direktiv 2009/31/EF

geologisk lagring af drivhusgasser i et lagringsanlæg med tilladelse i henhold til direktiv 2009/31/EF.

(27)  Identifikationskode for anlæg anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.

(28)  Vælg: overførsel af indeholdt CO2 (artikel 48) eller overførsel af CO2 (artikel 49).

(29)  Vælg: risikovurdering udført af den kompetente myndighed eller risikovurdering udført af driftslederen.

(30)  Vælg: risikovurdering udført af den kompetente myndighed eller risikovurdering udført af luftfartøjsoperatøren.

(31)  Identifikationskode for anlæg anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.

(32)  Angiv: ingen emissionsrapport indsendt inden den 31. marts, ingen positiv verifikation på grund af væsentlige fejlangivelser, ingen positiv verifikation på grund af begrænset omfang (artikel 27, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 600/2012, ingen positiv verifikation på grund af artikel 27, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 600/2012, emissionsrapport afvist, fordi den ikke var i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012, eller emissionsrapport ikke verificeret i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 600/2012.

(33)  Angiv, hvilken af følgende foranstaltninger der er gennemført eller foreslås: påmindelse eller formel advarsel om sanktioner sendt til driftsledere, spærring af driftslederens beholdningskonto, opkrævning af bøder eller andet (anfør nærmere). En kombination af foranstaltninger accepteres.

(34)  Angiv: uvæsentlige fejlangivelser, afvigelser, der ikke førte til en negativ verifikationsudtalelse, manglende overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012 eller anbefalinger til forbedring.

(35)  Kun detaljerede oplysninger om de primære årsager bør angives. Detaljering af hver enkelt fejlangivelse, afvigelse, manglende overensstemmelse eller anbefaling er ikke nødvendig.

(36)  Vælg: risikobaseret vurdering, % af anlæg, alle kategori C-anlæg, tilfældig udvælgelse eller andet (hvis andet, uddyb venligst).

(37)  Vælg den eller de relevante begrundelser som nævnt i Kommissionens vejledning II.5 om anlægsbesøg, afsnit 3: begrundelse I, begrundelse II, begrundelse III eller begrundelse IV.

(38)  Identifikationskode for luftfartøjsoperatør anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.

(39)  Vælg: ingen emissionsrapport indsendt inden den 31. marts, ingen positiv verifikation på grund af væsentlige fejlangivelser, ingen positiv verifikation på grund af begrænset omfang (artikel 27, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. 600/2012, ingen positiv verifikation på grund af artikel 27, stk. 1, litra d), i forordning (EU) nr. 600/2012, emissionsrapport afvist, fordi den ikke var i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012, eller emissionsrapport ikke verificeret i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 600/2012.

(40)  Angiv, hvilken af følgende foranstaltninger der er gennemført eller foreslås: påmindelse eller formel advarsel om sanktioner sendt til luftfartøjsoperatører, spærring af luftfartøjsoperatørens beholdningskonto, opkrævning af bøder eller andet (anfør nærmere). En kombination af foranstaltninger accepteres.

(41)  Vælg: uvæsentlige fejlangivelser, afvigelser, der ikke førte til en negativ verifikationsudtalelse, manglende overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012 eller anbefalinger til forbedring.

(42)  Kun detaljerede oplysninger om de primære årsager bør angives. Detaljering af hver enkelt fejlangivelse, afvigelse, manglende overensstemmelse eller anbefaling er ikke nødvendig.

(43)  Vælg: uvæsentlige fejlangivelser, afvigelser, der ikke førte til en negativ verifikationsudtalelse, manglende overensstemmelse med forordning (EU) nr. 601/2012 eller anbefalinger til forbedring.

(44)  Kun detaljerede oplysninger om de primære årsager bør angives. Detaljering af hver enkelt fejlangivelse, afvigelse, manglende overensstemmelse eller anbefaling er ikke nødvendig.

(45)  Vælg: risikobaseret vurdering, % af luftfartøjsoperatører, alle store luftfartøjsoperatører, tilfældig udvælgelse eller andet (hvis andet, uddyb venligst).

(46)  Vælg: risikobaseret vurdering, % af luftfartøjsoperatører, alle store luftfartøjsoperatører, tilfældig udvælgelse eller andet (hvis andet, uddyb venligst).

(47)  Identifikationskode for anlæg anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.

(48)  EUT L 122 af 3.5.2013, s. 1.

(49)  Identifikationskode for luftfartøjsoperatør anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.

(50)  Identifikationskode for anlæg anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.

(51)  Identifikationskode for luftfartøjsoperatør anerkendt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 389/2013.


Top