EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0044

Kommissionens direktiv 2014/44/EU af 18. marts 2014 om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer EØS-relevant tekst

OJ L 82, 20.3.2014, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; stiltiende ophævelse ved 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/44/oj

20.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/44/EU

af 18. marts 2014

om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse af landbrugs- eller skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF af 26. maj 2003 om typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer og af deres påhængskøretøjer og udskifteligt trukket materiel samt af systemer, komponenter og tekniske enheder til disse køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 74/150/EØF (1), særlig artikel 19, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2003/37/EF fastlægges et system for typegodkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer, som bringer dette i overensstemmelse med reglerne for typegodkendelse af motorkøretøjer.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF af 22. maj 2000 om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til fremdrift af landbrugs- og skovbrugstraktorer og om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF (2) er et af de særdirektiver, som udgør rammen for typegodkendelsessystemet som fastsat ved direktiv 2003/37/EF. Direktiv 2000/25/EF er blevet ændret med henblik på indsættelse af flere ændringer af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF af 16. december 1997 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående maskiner (3) vedrørende tilpasning til den tekniske udvikling, indførelse af nye emissionstrin, indførelse af alternative typegodkendelsesprocedurer og gennemførelse af fleksibilitetsordninger.

(3)

For at tage hensyn til disse ændringer af direktiv 2000/25/EF bør de tilsvarende administrative bestemmelser i direktiv 2003/37/EF ajourføres.

(4)

Bilag I, II og III til direktiv 2003/37/EF bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i medfør af artikel 20, stk. 1, i direktiv 2003/37/EF —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I, II og III til direktiv 2003/37/EF ændres som angivet i bilaget til dette direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2015. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 171 af 9.7.2003, s. 1.

(2)  EFT L 173 af 12.7.2000, s. 1

(3)  EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1.


BILAG

I bilag I, II og III til direktiv 2003/37/EF foretages følgende ændringer:

1)

bilag I, model A, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.2.2 affattes således:

»3.2.2.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.2.2.1.

Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (1)

3.2.2.2.

Supplerende forureningsbekæmpende anordninger (hvis sådanne forefindes og ikke er omfattet af en anden rubrik)

3.2.2.2.1.

Katalysator: ja/nej (1)

3.2.2.2.1.1.

Fabrikat(er): …

3.2.2.2.1.2.

Type(r): …

3.2.2.2.1.3.

Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

3.2.2.2.1.4.

Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

3.2.2.2.1.5.

Type katalytisk virkning: …

3.2.2.2.1.6.

Samlet mængde ædelmetaller: …

3.2.2.2.1.7.

Relativ koncentration: …

3.2.2.2.1.8.

Substrat (struktur og materiale): …

3.2.2.2.1.9.

Celletæthed: …

3.2.2.2.1.10.

Katalysatorbeholdertype(r): …

3.2.2.2.1.11.

Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

3.2.2.2.1.12.

Normalt driftstemperaturområde (K): …

3.2.2.2.1.13.

Reagens, der forbruges (i givet fald): …

3.2.2.2.1.13.1.

Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

3.2.2.2.1.13.2.

Reagensets normale driftstemperaturområde: …

3.2.2.2.1.13.3.

International standard (i givet fald): …

3.2.2.2.1.14.

NOx-føler: ja/nej (1)

3.2.2.2.2.

Lambda-sonde: ja/nej (1)

3.2.2.2.2.1.

Fabrikat(er): …

3.2.2.2.2.2.

Type: …

3.2.2.2.2.3.

Placering: …

3.2.2.2.3.

Lufttilførsel: ja/nej (1)

3.2.2.2.3.1.

Type (pulserende luft, luftpumpe, o.lign.): …

3.2.2.2.4.

Recirkulation af udstødningsgas (EGR): ja/nej (1)

3.2.2.2.4.1.

Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk o.lign.): …

3.2.2.2.5.

Partikelfilter: ja/nej (1)

3.2.2.2.5.1.

Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

3.2.2.2.5.2.

Partikelfilterets type og konstruktion: …

3.2.2.2.5.3.

Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

3.2.2.2.5.4.

Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og/eller tegning: …

3.2.2.2.5.5.

Normalt driftstemperaturområde (K) og trykområde (kPa): …

3.2.2.2.6.

Andre systemer: ja/nej (1)

3.2.2.2.6.1.

Beskrivelse og funktionsmåde: …«

b)

Punkt 3.2.4 affattes således:

»3.2.4.   Ventilindstilling

3.2.4.1.

Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til dødpunkt, eller tilsvarende data: …

3.2.4.2.

Reference- og/eller indstillingsområde (1)

3.2.4.3.

System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)

3.2.4.3.1.

Type: kontinuert eller on/off (1)

3.2.4.3.2.

Kamvinkel ved faseskift: …«

c)

I punkt 3.3.1.2 affattes tabellen således:

 

»Stammotor (1)

Motorer i motorfamilien (2)

Motortype

 

 

 

 

 

Antal cylindre

 

 

 

 

 

Nominel hastighed (min–1)

 

 

 

 

 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved nominel nettoeffekt

 

 

 

 

 

Nominel nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Maksimal effekthastighed (min–1)

 

 

 

 

 

Maksimal nettoeffekt (kW)

 

 

 

 

 

Hastighed ved største drejningsmoment (min–1)

 

 

 

 

 

Afgivet brændstofmængde pr. takt (mm3) for dieselmotorer, brændstofstrøm (g/h) for benzinmotorer, ved maksimalt drejningsmoment

 

 

 

 

 

Maksimalt drejningsmoment (Nm)

 

 

 

 

 

Laveste tomgangshastighed (min–1)

 

 

 

 

 

Slagvolumen (i % af stammotorens)

100

 

 

 

 

d)

Punkt 3.4.2 affattes således:

»3.4.2.   Forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.4.2.1.

Anordning til recirkulation af krumtaphusgasser: ja/nej (1) …

3.4.2.2.

Supplerende forureningsbekæmpende anordninger (hvis sådanne forefindes og ikke er omfattet af en anden rubrik)

3.4.2.2.1.

Katalysator: ja/nej (1)

3.4.2.2.1.1.

Fabrikat(er): …

3.4.2.2.1.2.

Type(r): …

3.4.2.2.1.3.

Antal katalysatorer og katalysatorelementer …

3.4.2.2.1.4.

Katalysatorens (katalysatorernes) dimensioner og volumen: …

3.4.2.2.1.5.

Type katalytisk virkning: …

3.4.2.2.1.6.

Samlet mængde ædelmetaller: …

3.4.2.2.1.7.

Relativ koncentration: …

3.4.2.2.1.8.

Substrat (struktur og materiale): …

3.4.2.2.1.9.

Celletæthed: …

3.4.2.2.1.10.

Katalysatorbeholdertype(r): …

3.4.2.2.1.11.

Katalysatorens (katalysatorernes) placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

3.4.2.2.1.12.

Normalt driftstemperaturområde (K): …

3.4.2.2.1.13.

Reagens, der forbruges (i givet fald): …

3.4.2.2.1.13.1.

Reagenstype og -koncentration, som er nødvendig for den katalytiske virkning: …

3.4.2.2.1.13.2.

Reagensets normale driftstemperaturområde: …

3.4.2.2.1.13.3.

International standard (i givet fald): …

3.4.2.2.1.14.

NOx-føler: ja/nej (1)

3.4.2.2.2.

Lambda-sonde: ja/nej (1)

3.4.2.2.2.1.

Fabrikat(er): …

3.4.2.2.2.2.

Type: …

3.4.2.2.2.3.

Placering: …

3.4.2.2.3.

Lufttilførsel: ja/nej (1)

3.4.2.2.3.1.

Type (pulserende luft, luftpumpe, o.lign.): …

3.4.2.2.4.

Recirkulation af udstødningsgas (EGR): ja/nej (1)

3.4.2.2.4.1.

Karakteristika (kølet/ukølet, højtryk/lavtryk o.lign.): …

3.4.2.2.5.

Partikelfilter: ja/nej (1)

3.4.2.2.5.1.

Partikelfilterets dimensioner og volumen: …

3.4.2.2.5.2.

Partikelfilterets type og konstruktion: …

3.4.2.2.5.3.

Placering (sted(er) og mindste/største afstand(e) fra motoren): …

3.4.2.2.5.4.

Regenereringsmetode eller -system, beskrivelse og/eller tegning: …

3.4.2.2.5.5.

Normalt driftstemperaturområde (K) og trykområde (kPa): …

3.4.2.2.6.

Andre systemer: ja/nej (1)

3.4.2.2.6.1.

Beskrivelse og funktionsmåde: …«

e)

Punkt 3.4.5 affattes således:

»3.4.5.   Ventilindstilling

3.4.5.1.

Maksimalt ventilløft og åbne- og lukkevinkler, angivet i forhold til dødpunkt, eller tilsvarende data: …

3.4.5.2.

Reference- og/eller indstillingsområde (1)

3.4.5.3.

System til variabel ventilindstilling (hvis til stede og hvor: indsugning og/eller udstødning)

3.4.5.3.1.

Type: kontinuert eller on/off (1)

3.4.5.3.2.

Kamvinkel ved faseskift: …«

f)

Som punkt 3.5 indsættes følgende:

»3.5   Motoreffekt

3.5.1.

Motorens maksimale nettoeffekt: … kW, ved … min–1 (efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF (3))

3.5.2.

Motorens nominelle nettoeffekt … kW, ved … min–1 (efter direktiv 97/68/EF)

3.5.3.

Valgfrit: Effekt målt ved eventuelt kraftudtag ved standardomdrejningshastighed(er) (efter OECD-regulativ nr. 2 eller ISO 789-1-:1990)

Standardomdrejningshastighed for kraftudtag

(min-1)

Tilsvarende motoromdrejningshastighed

(min-1)

Effekt

(kW)

1-540

 

 

2-1 000

 

 

3-540 ECO

 

 

4-1 000 ECO

 

 

2)

I bilag II, kapitel C, del II, affattes punkt 2 således:

»2.   Resultater af målingen af udstødningsgassen

Nummer på basisdirektivet og den seneste ændring, der er relevant for EF-typegodkendelsen. For direktiver, der gennemføres i to eller flere etaper, anføres også den pågældende gennemførelsesetape:

Variant/version: …

a)

Endelige NRSC/ESC/WHSC (1)-prøvningsresultater, inkl. DF (g/kWh)

 

Variant/version

Variant/version

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC+NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

b)

Endelige NRTC/ETC/WHTC (4)-prøvningsresultater, inkl. DF (g/kWh) (5)

 

Variant/version

Variant/version

Variant/version

CO

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

HC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NOx

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

NMHC

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CH4

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

PM

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

CO2 i NRTC varm cyklus

… g/kWh

… g/kWh

… g/kWh

Arbejde i NRTC varm cyklus

… kWh

… kWh

… kWh

3)

I bilag III, kapital A, del I, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 3.6 affattes således:

»3.6.   Motorens maksimale nettoeffekt: … kW, at … min–1 (efter direktiv 97/68/EF) (6)

3.6.1.

Motorens nominelle nettoeffekt … kW, ved … min–1 (efter direktiv 97/68/EF)

3.6.2.

Valgfrit: Effekt målt ved eventuelt kraftudtag ved standardomdrejningshastighed(er) (efter OECD-regulativ nr. 2 eller ISO 789-1-:1990)

b)

Punkt 15.1 og 15.2 affattes således:

»15.1.   Endelige NRSC/ESC/WHSC (7)-prøvningsresultater, inkl. DF:

CO: … (g/kWh) HC … (g/kWh) NOx …(g/kWh)

HC+NOx: … (g/kWh) Partikler: … (g/kWh) CO2: … (g/kWh)

15.2   Endelige NRTC/ETC/WHTC (7)-prøvningsresultater, inkl. DF (g/kWh) (8):

CO: … (g/kWh) HC … (g/kWh) NOx … (g/kWh)

HC+NOx: … (g/kWh) Partikler: … (g/kWh) CO2 i varm cyklus: … (g/kWh) Arbejde i cyklussen for varm start uden regenerering (kWh


(1)  Fuldstændige detaljer er angivet i punkt 3.2.

(2)  Fuldstændige detaljer er angivet i punkt 3.4.«

(3)  EFT L 59 af 27.2.1998, s. 1

(4)  Det ikke relevante overstreges.

(5)  Hvis relevant.«

(6)  Den anvendte prøvemetode angives.«

(7)  Det ikke relevante overstreges.

(8)  Hvis relevant.«


Top