EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0144

2014/144/EU: Rådets afgørelse af 11. marts 2014 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Fælles Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af bilaget til den tillægsaftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein

EUT L 78 af 17.3.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/144(1)/oj

17.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. marts 2014

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Fælles Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af bilaget til den tillægsaftale, der er indgået mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein

(2014/144/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (1) (i det følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

I henhold til aftalens artikel 6 er der nedsat en blandet landbrugskomité (i det følgende benævnt "komitéen"), der har til opgave at forvalte aftalen og sikre, at den fungerer korrekt.

(3)

En tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein (2) (i det følgende benævnt "tillægsaftalen"), trådte i kraft den 27september 2007.

(4)

I henhold til tillægsaftalens artikel 2, stk. 2, kan komitéen ændre bilaget til tillægsaftalen, jf. aftalens artikel 6 og 11.

(5)

Det er nødvendigt at ændre bilaget til tillægsaftalen, for at ajourføre kontaktoplysningerne om den liechtensteinske offentlige kompetente myndighed og afspejle ændringerne i bilag 7 og bilag 12 til aftalen.

(6)

Den holdning, som Unionen skal indtage i komitéen, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Den Blandede Landbrugskomité, baseres på komitéens udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Unionens repræsentanter i komitéen kan tiltræde tekniske ændringer af udkastet til afgørelse, uden at Rådet skal vedtage endnu en afgørelse.

Artikel 2

Komitéens afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(2)  EUT L 270 af 13.10.2007, s. 6.


UDKAST TIL

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE nr. …/2014

af …

om ændring af tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMTÉ HAR —

under henvisning til tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein, særlig artikel 2, stk. 2,

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (i det følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

Tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein (i det følgende benævnt "tillægsaftalen"), trådte i kraft den27. september 2007.

(3)

Bilaget til tillægsaftalen bør ændres for at ajourføre adressen på den liechtensteinske offentlige myndighed, der er kompetent for så vidt angår anliggender, som varetages af kantonernes landbrugsmyndigheder, for at afspejle Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 1/2012 om ændring af bilag 7 (handel med vinprodukter), som trådte i kraft den 4. maj 2012, og for at fuldende listen over oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer med oprindelse i Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til tillægsaftalen ændres således:

1)

Andet afsnit under overskriften "Princip" affattes således:

"De opgaver, ansvarsområder og beføjelser, der er tildelt kantonmyndighederne i Schweiz, tildeles til de kompetente offentlige myndigheder i Liechtenstein. De anliggender, der varetages af kantonernes landbrugsmyndigheder, skal varetages af miljømyndigheden, landbrugsafdelingen ("Amt für Umwelt, Abteilung Landwirtschaft"), Dr. Grass-Strasse 12, FL-9490 Vaduz, og de anliggender, der varetages af kantonernes veterinær- og fødevaremyndigheder, skal varetages af myndigheden for levnedsmiddelkontrol og veterinære anliggender ("Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen"), Postplatz 2, FL-9494 Schaan."

2)

Under punktet "Bilag 7: handel med vinprodukter" erstattes undertitlen "Beskyttede betegnelser for vinprodukter med oprindelse i Liechtenstein (jf. artikel 6 i bilag 7)" af følgende undertitel:

"Beskyttede betegnelser for vinprodukter med oprindelse i Liechtenstein (jf. artikel 5 i bilag 7)".

3)

Følgende geografiske betegnelse tilføjes til listen over schweiziske geografiske beskyttede betegnelser, jf. bilag 12, tillæg 1, til aftalen, hvis geografiske område også omfatter Liechtensteins område:

"Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse (BOB)".

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den … 2014.

Udfærdiget i …, den …

På Den Blandede Landbrugskomités vegne

Leder af Den Europæiske Unions delegation

Leder af den schweiziske delegation

Komitéens sekretariat


Top