EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0143

2014/143/EU: Rådets afgørelse af 11. marts 2014 om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af landbrugskomitéens afgørelse nr. 2/2003

EUT L 78 af 17.3.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/143(1)/oj

17.3.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 78/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 11. marts 2014

om den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af landbrugskomitéens afgørelse nr. 2/2003

(2014/143/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (1) (i det følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

I henhold til aftalens artikel 6 er der nedsat en blandet landbrugskomité (i det følgende benævnt "komitéen"), der har til opgave at forvalte aftalen og sikre, at den anvendes korrekt.

(3)

I overensstemmelse med aftalens artikel 6, stk. 4, i vedtog komitéen sin forretningsorden ved afgørelse nr. 1/2003 (2).

(4)

I overensstemmelse med aftalens artikel 6, stk. 7, blev de nødvendige arbejdsgrupper til forvaltning af bilagene til aftalen nedsat, heriblandt arbejdsgruppen for beskyttelse af oprindelsesbetegnelser (BOB) og for beskyttelse af geografiske betegnelser (BGB) ("Arbejdsgruppen for BOB og BGB"), og deres ansvarsområder blev fastlagt ved komitéens afgørelse nr. 2/2003 (3). I henhold til bilaget til denne afgørelse har arbejdsgruppen for "BOB og BGB" især ansvar for at undersøge den gensidige beskyttelse af BOB og BGB.

(5)

I 2011 indgik Unionen og Schweiz en aftale om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (4), som ændrer aftalen, idet der blev tilføjet et bilag 12 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer.

(6)

Arbejdsgruppen for BOB og BGB blev samlet med henblik på overvejelse af navnlig ændringen af afgørelse nr. 2/2003 for så vidt angår arbejdsgruppens arbejdsområde for at tage højde for denne ændring af aftalen.

(7)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i komitéen, vedrørende afgørelse nr. 2/2003.

(8)

Den holdning, som Unionen skal indtage i komitéen, bør derfor baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, som på Unionens vegne skal indtages i Den Blandede Landbrugskomité, baseres på komitéens udkast til afgørelse, der er knyttet til nærværende afgørelse.

Unionens repræsentanter i komitéen kan tiltræde tekniske ændringer af udkastet til afgørelse, uden at Rådet skal vedtage endnu en afgørelse.

Artikel 2

Komitéens afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. marts 2014.

På Rådets vegne

G. STOURNARAS

Formand


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(2)  Afgørelse nr. 1/2003 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 21. oktober 2003 om vedtagelse af den blandede komités forretningsorden (EUT L 303 af 21.11.2003, s. 24).

(3)  Afgørelse nr. 2/2003 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 21. oktober 2003 om nedsættelse af arbejdsgrupper og fastlæggelse af disse gruppers ansvarsområder (EUT L 303 af 21.11.2003, s. 27).

(4)  Aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EUT L 297 af 16.11.2011, s. 3).


UDKAST

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉS AFGØRELSE nr. …/2014

af

om ændring af afgørelse nr. 2/2013 truffet af Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 21. oktober 2003 om nedsættelse af arbejdsgrupper og fastlæggelse af disse gruppers ansvarsområder

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMTÉ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, særlig artikel 6, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (i det følgende benævnt "aftalen") trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

Bilag 12 til aftalen omhandler beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer.

(3)

I henhold til artikel 15, stk. 6, i bilag 12 til aftalen bistår arbejdsgruppen for BOB og BGB Den Blandede Landbrugskomité (i det følgende benævnt "komitéen"), når denne anmoder om det.

(4)

Landbrugskomitéens afgørelse nr. 2/2003 nedsatte arbejdsgrupperne og fastlagde deres ansvarsområder.

(5)

Efter vedtagelsen af aftalen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer af 1. december 2011, der tilføjer bilag 12 til aftalen børkomitéens afgørelse nr. 2/2003 ændres, navnlig hvad angår hjemlen i aftalen og ansvarsområdet for arbejdsgruppen for BOB og BGB —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilaget til Den Blandede Landbrugskomités afgørelse nr. 2/2003 af 21. oktober 2003 om nedsættelse af arbejdsgrupper og fastlæggelse af disse gruppers ansvarsområder foretages følgende ændringer for så vidt angår arbejdsgruppen for BOB og BGB:

(1)

Stykket "Arbejdsgruppen for BOB og BGB" erstattes af:

"Arbejdsgruppen for BOB og BGB

Hjemmel i aftalen (bilag 12)

Artikel 15, stk. 6, i bilag 12 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer.

Arbejdsgruppens ansvarsområder i henhold til artikel 15

1.

Behandle alle spørgsmål vedrørende bilag 12 og dets gennemførelse.

2.

Med mellemrum undersøge udviklingen i parternes love og administrative bestemmelser på de af bilag 12 omfattede områder.

3.

Udforme forslag, som forelægges Den Blandede Landbrugskomité med henblik på tilpasning og ajourføring af tillæggene til bilag 12."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den … 2014.

Udfærdiget i …,

For Den Blandede Landbrugskomité

Leder af Den Europæiske Unions delegation

Leder af den schweiziske delegation

Komitéens sekretær


Top