EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1260

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1260/2013 af 20. november 2013 om europæiske demografiske statistikker EØS-relevant tekst

OJ L 330, 10.12.2013, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1260/oj

10.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 330/39


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1260/2013

af 20. november 2013

om europæiske demografiske statistikker

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 16, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) skal kvalificeret flertal blandt Rådets medlemmer fra den 1. november 2014 bl.a. defineres på grundlag af medlemsstaternes befolkning.

(2)

Rådet for Økonomi og Finans giver regelmæssigt Udvalget for Økonomisk Politik mandat til at vurdere de offentlige finansers kvalitet og holdbarhed på lang sigt på grundlag af befolkningsfremskrivninger, som Eurostat udarbejder.

(3)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 (2) skal NUTS-nomenklaturen anvendes i forbindelse med alle statistiske data, der er opdelt på regionale enheder, og som medlemsstaterne indsender til Kommissionen. For at der kan udarbejdes sammenlignelige regionale statistikker, bør de regionale enheder derfor være i overensstemmelse med NUTS-nomenklaturen.

(4)

I overensstemmelse med artikel 175, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Kommissionen hvert tredje år aflægge rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fremskridtene i forbindelse med virkeliggørelsen af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Årlige regionale data på regionalt NUTS 3-niveau er nødvendige for forberedelsen af disse rapporter og for den regelmæssige overvågning af den demografiske udvikling og af mulige fremtidige demografiske udfordringer i Unionens regioner, herunder forskellige typer regioner såsom grænseregioner, storbyregioner, landbrugsregioner samt bjerg- og øregioner. Den demografiske aldring udviser store regionale forskelle, og derfor skal Eurostat regelmæssigt udarbejde regionale fremskrivninger med henblik på at få et fuldstændigt billede af NUTS 2-regionerne i Unionen.

(5)

I overensstemmelse med artikel 159 i TEUF skal Kommissionen hvert år udarbejde en rapport om gennemførelsen af målene i artikel 151 i TEUF, herunder om udviklingen i den demografiske situation i Unionen.

(6)

I sin meddelelse af 20. oktober 2009 med titlen: »Solidaritet på sundhedsområdet: begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU« gav Kommissionen sin tilslutning til videreudvikling og indsamling af data og videreudvikling af indikatorer på sundhedsområdet opdelt efter alder, køn, socioøkonomisk status og geografisk område.

(7)

Unionens strategi for bæredygtig udvikling, der blev lanceret af Det Europæiske Råd i Gøteborg i 2001 og fornyet i juni 2006, har som sit mål en fortsat forbedring af livskvaliteten for nuværende og kommende generationer. De tilsynsrapporter, som Kommissionen (Eurostat) offentliggør hvert andet år, giver et objektivt statistisk billede af de gjorte fremskridt på baggrund af Unionens indikatorer for bæredygtig udvikling.

(8)

Årlige demografiske statistikker er af grundlæggende betydning for analyse og udformning af en lang række politikker, navnlig for så vidt angår sociale og økonomiske spørgsmål, på nationalt og regionalt plan. Befolkningsstatistik er en vigtig fællesnævner for en lang række politikindikatorer.

(9)

Det strategiske mål H.3. i kapitel IV i Beijinghandlingsprogrammet (1995) udgør en referenceramme for generering og formidling af kønsopdelte data og oplysninger i planlægnings- og politikevalueringsøjemed.

(10)

For at kunne foretage estimation af den samlede befolkning inden for rammerne af Det Europæiske Nationalregnskabssystem er det af afgørende betydning at råde over demografiske statistikker om befolkning. Det er vigtigt at ajourfører og revidere data, når statistikker udarbejdes på europæisk plan.

(11)

For at sikre kvaliteten og navnlig sammenligneligheden af dataene fra medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på EU-plan, bør dataene være baseret på samme begreber og bør vedrøre den samme referencedato eller -periode.

(12)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 (3) udgør referencerammen for europæiske demografiske statistikker. Navnlig kræves i henhold hertil overholdelse af principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, pålidelighed, statistisk fortrolighed og omkostningseffektivitet.

(13)

De demografiske oplysninger bør stemme overens med de relevante oplysninger, der indsamles i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 (4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 (5). Med henblik herpå bør videnskabeligt baserede og veldokumenterede statistiske estimationsmetoder evalueres, og brugen af sådanne bør fremmes.

(14)

Ved udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør de nationale og europæiske statistiske myndigheder og eventuelle andre relevante nationale og regionale myndigheder overholde de principper, der er fastsat i adfærdskodeksen for europæiske statistikker som revideret og ajourført af Udvalget for det Europæiske Statistiske System den 28. september 2011.

(15)

Denne forordning garanterer retten til respekt for privatliv og familieliv og beskyttelse af personoplysninger, jf. artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(16)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (7) finder anvendelse med hensyn til behandling af personoplysninger i forbindelse med nærværende forordning.

(17)

Målet for denne forordning, nemlig at opstille fælles retlige rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske demografiske statistikker, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i TEU. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(18)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (8)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastlægges der en fælles retlig ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker om befolkning og vitale hændelser.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »national«: en medlemsstats område jf. forordning (EF) nr. 1059/2003 i den udgave, der var gældende på referencetidspunktet

b)   »regional«: NUTS 1-niveau, NUTS 2-niveau eller NUTS 3-niveau, jf. forordning (EF) nr. 1059/2003 i den udgave, der var gældende på referencetidspunktet; i forbindelse med lande, der ikke er medlemmer af Union: statistiske regioner på niveau 1, 2 eller 3 som aftalt mellem disse lande og Kommissionen (Eurostat) på referencetidspunktet

c)   »personer med sædvanlig bopæl«: alle personer, der har deres sædvanlige bopæl i en medlemsstat på referencetidspunktet

d)   »sædvanlig bopæl«: det sted, hvor en person normalt tilbringer den daglige hvileperiode, uanset om der forekommer midlertidigt fravær på grund af fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og familie, forretningsrejse, lægebehandling eller pilgrimsrejser. Kun følgende personer anses for at have sædvanlig bopæl på et bestemt geografisk område:

i)

personer, der i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder før referencetidspunktet har boet på deres sædvanlige bopæl, eller

ii)

personer, der i løbet af de sidste 12 måneder før referencetidspunktet er ankommet til deres sædvanlige bopæl med den hensigt at opholde sig dér mindst et år.

Kan forholdene i nr. i) eller ii) ikke påvises, kan der ved »sædvanlig bopæl« forstås det sted, hvor en person har lovlig eller registreret bopæl, bortset fra med henblik på artikel 4.

Medlemsstaterne skal ved anvendelse af definitionen »sædvanlig bopæl« behandle særlige tilfælde i overensstemmelse med bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2009 (9)

e)   »levende fødsel«: fødsel af et barn, som trækker vejret eller viser andre livstegn, såsom hjerteslag, pulsation i navlesnoren eller tydelige bevægelser i skeletmuskler uanset svangerskabets længde

f)   »dødsfald«: varigt ophør af alle livstegn på ethvert tidspunkt efter, at en levende fødsel har fundet sted (ophør af vitale funktioner efter fødsel uden mulighed for genoplivning)

g)   »vitale hændelser«: levende fødsler og dødsfald som defineret i litra e) og f).

Artikel 3

Befolkningsdata og data om vitale hændelser

1.   Medlemsstaterne leverer data til Kommissionen (Eurostat) om personer med sædvanlig bopæl på deres område på referencetidspunktet. De leverede data skal omfatte: befolkningen fordelt på alder, køn og bopælsregion.

2.   Medlemsstaterne leverer data til Kommissionen (Eurostat) om vitale hændelser, som har fundet sted på deres område i referenceperioden. Medlemsstaterne anvender den samme definition af befolkning, som de anvender for de data, der er nævnt i stk. 1. De leverede data skal omfatte følgende variabler:

a)

levende fødsler fordelt på køn, fødselsmåned og placering i fødselsrækkefølge samt moderens alder, fødselsår, fødeland, statsborgerskabsland og bopælsregion

b)

dødsfald fordelt på alder, køn, fødselsår, bopælsregion, fødeland, statsborgerskabsland og dødsmåned.

3.   Medlemsstaterne anvender den samme definition af befolkning for alle »nationale« og »regionale« niveauer som defineret i denne forordning.

4.   Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge ensartede betingelser for opdelingen af de data, der er nævnt i stk. 1 og 2, samt for frister og for revisioner af data. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 10, stk. 2.

Artikel 4

Samlet befolkning til brug for specifikke EU-formål

1.   For at Rådet kan træffe afgørelser med kvalificeret flertal, leverer medlemsstaterne data til Kommissionen (Eurostat) om den samlede befolkning på nationalt niveau på referencetidspunktet i overensstemmelse med artikel 2, litra c), senest otte måneder efter udløbet af referenceåret.

2.   Medlemsstaterne kan estimere den samlede befolkning som omhandlet i stk. 1 ud fra antallet af indbyggere med lovlig eller registreret bopæl under anvendelse af videnskabeligt baserede, veldokumenterede og offentligt tilgængelige statistiske estimationsmetoder.

Artikel 5

Hyppighed og referencetidspunkt

1.   Medlemsstaterne leverer hvert år data til Kommissionen (Eurostat) om deres befolkning og om vitale hændelser, som har fundet sted på deres område, for det foregående år, jf. artikel 3, stk. 1 og stk. 2, litra a) og b).

2.   Medlemsstaterne leverer hvert år data til Kommissionen (Eurostat) om den samlede befolkning på nationalt niveau, jf. artikel 4.

3.   I denne forordning forstås ved »referencetidspunkt« enten den referencedato, der er omhandlet i stk. 4, eller den referenceperiode, der er omhandlet i stk. 5 alt efter omstændighederne.

4.   Referencedatoen for befolkningsdata er udløbet af referenceperioden (den 31. december ved midnat). Den første referencedato er i 2013 og den sidste referencedato er i 2027.

5.   Referenceperioden for vitale hændelser er det kalenderår, hvor hændelserne fandt sted. Den første referenceperiode er 2013 og den sidste reference periode er 2027.

Artikel 6

Levering af data og metadata

Medlemsstaterne stiller de data og metadata, der kræves i henhold til denne forordning, til rådighed for Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med de data- og metadataudvekslingsstandarder, som er fastsat af Kommissionen (Eurostat). Medlemsstaterne leverer enten disse data og metadata gennem de centrale dataportaltjenester, således at Kommissionen (Eurostat) kan hente dem, eller indberetter dem under anvendelse af de centrale dataportaltjenester.

Artikel 7

Datakilder

Dataene skal være baseret på de datakilder, som medlemsstaterne har valgt i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Videnskabeligt baserede og veldokumenterede statistiske estimationsmetoder anvendes, hvor det er relevant.

Artikel 8

Feasibilityundersøgelser

1.   Medlemsstaterne foretager feasibilityundersøgelser vedrørende anvendelse af definitionen af »sædvanlig bopæl« i forbindelse med befolkning og vitale hændelser, jf. artikel 3, stk. 1 og 2.

2.   Resultatet af de i stk. 1 nævnte feasibilityundersøgelser sendes til Kommissionen senest den 31. december 2016.

3.   For at lette gennemførelsen af feasibilityundersøgelserne i stk. 1 kan Unionen yde finansiel støtte til de nationale statistiske kontorer og andre nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 223/2009.

Artikel 9

Kvalitetskrav

1.   Medlemsstaterne sikrer kvaliteten af de fremsendte data.

2.   I forbindelse med denne forordning finder kvalitetskriterierne i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 223/2009 anvendelse på de data, der skal indberettes.

3.   Medlemsstaterne indberetter referencemetadataene til Kommissionen (Eurostat) under anvendelse af det europæiske statistiske systems standarder, og navnlig de datakilder, definitioner og estimationsmetoder, der er anvendt for det første referenceår, og holder Kommissionen (Eurostat) orienteret om ændringer heraf.

4.   Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) indsender medlemsstaterne alle oplysninger, som er nødvendige for at vurdere de statistiske oplysningers kvalitet.

5.   Medlemsstaterne sikrer, at de befolkningsdata, der kræves i henhold til artikel 3 i nærværende forordning, stemmer overens med de befolkningsdata, der kræves i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 862/2007.

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 11

Revisionsklausul

1.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en første rapport om denne forordnings gennemførelse senest den 31. december 2018 og en anden rapport senest den 31. december 2023. Kommissionen skal i disse rapporter tage hensyn til relevante oplysninger fra medlemsstaterne og vurdere kvaliteten af de indberettede data, de benyttede dataindsamlingsmetoder, den ekstra byrde pålagt medlemsstaterne og respondenterne og sammenligneligheden af disse statistikker. Disse rapporter skal omfatte en vurdering af anvendelsen af videnskabeligt baserede, veldokumenterede og offentligt tilgængelige statistiske estimationsmetoder til estimation af antallet af »personer med sædvanlig bopæl« ud fra antallet af indbyggere med lovlig eller registreret bopæl. Den første rapport skal også omfatte resultaterne af feasibilityundersøgelserne i artikel 8.

2.   Rapporterne ledsages om nødvendigt af forslag til yderligere forbedring af den fælles retlige ramme for udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker om befolkning og vitale hændelser i henhold til denne forordning.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning udløber den 31. august 2028.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 20. november 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

V. LEŠKEVIČIUS

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 22.10.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 15.11.2013.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 af 9. juli 2008 om folke- og boligtællinger (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 14).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/2009 af 30. november 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtællinger for så vidt angår variablernes tekniske specifikationer samt deres opdelinger (EUT L 329 af 15.12.2009, s. 29).


Top