EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0715

Kommissionens forordning (EU) nr. 715/2013 af 25. juli 2013 om fastsættelse af kriterier for, hvornår kobberskrot ophører med at være affald ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF

EUT L 201 af 26.7.2013, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/715/oj

26.7.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 715/2013

af 25. juli 2013

om fastsættelse af kriterier for, hvornår kobberskrot ophører med at være affald ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (1), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En vurdering af en række affaldsstrømme har vist, at det vil være til gavn for markederne for kobberskrot, at der fastsættes specifikke kriterier for, hvornår kobberskrot hidrørende fra affald ophører med at være affald. Sådanne kriterier bør sikre en høj grad af miljøbeskyttelse. Kriterierne bør ikke berøre tredjelandes klassificering af kobberskrot som affald.

(2)

Rapporter fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC) har vist, at der er et marked for og en efterspørgsel efter kobberskrot til anvendelse som råvare i sektoren for produktion af ikke-jernholdige metaller. Kobberskrot, bør derfor være tilstrækkeligt rent og opfylde de relevante standarder eller specifikationer, der er fastlagt af producenterne af ikke-jernholdige metaller.

(3)

De kriterier, der bestemmer, hvornår kobberskrot ophører med at være affald, bør sikre, at kobberskrot fra en nyttiggørelsesoperation opfylder de tekniske krav, der er fastlagt af producenterne af ikke-jernholdige metaller, overholder gældende lovgivning og standarder for produkter og ikke har nogen generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed. Rapporter fra Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter viser, at de foreslåede kriterier for det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, for behandlingsprocesserne og -metoderne og for det kobberskrot, der kommer ud af nyttiggørelsesoperationen, opfylder disse mål, idet de fører til kobberskrot, der ikke har farlige egenskaber og er tilstrækkelig befriet for andre metaller end kobber og ikke-metalliske forbindelser.

(4)

For at sikre, at kriterierne bliver overholdt, bør det bestemmes, at det oplyses, når kobberskrot ikke længere er affald, og at der indføres et forvaltningssystem.

(5)

Det kan vise sig nødvendigt at revurdere kriterierne, hvis der på grundlag af overvågning af, hvordan forholdene på markedet for kobberskrot udvikler sig, bemærkes negative indvirkninger på markedet for kobberskrot til genanvendelse, især hvad angår udbuddet af sådant skrot.

(6)

For at give operatørerne mulighed for at tilpasse sig til kriterierne for, hvornår kobberskrot ophører med at være affald, bør der gå en vis tid, inden forordningen finder anvendelse.

(7)

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i direktiv 2008/98/EF, har ikke afgivet nogen udtalelse om foranstaltningerne i denne forordning, og derfor har Kommissionen forelagt Rådet et forslag vedrørende foranstaltningerne og fremsendt forslaget til Europa-Parlamentet. Da Rådet ikke traf afgørelse inden for den frist på to måneder, som er fastsat i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2), forelagde Kommissionen straks forslaget for Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet har ikke inden for fristen på fire måneder efter forelæggelsen af forslaget modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter kriterier for, hvornår kobberskrot ophører med at være affald.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning gælder definitionerne i direktiv 2008/98/EF.

Derudover finder følgende definitioner anvendelse:

1)   »kobberskrot«: metalskrot, der hovedsagelig består af kobber og kobberlegeringer

2)   »indehaver«: den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af kobberskrot

3)   »producent«: den indehaver, der overfører kobberskrot til en anden indehaver første gang efter, at skrottet er ophørt med at være affald

4)   »importør«: en fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU og fører kobberskrot, der er ophørt med at være affald, ind i EU's toldområde

5)   »kvalificeret personale«: personale, der i kraft af erfaring eller uddannelse er kvalificeret til at overvåge og bedømme kobberskrots egenskaber

6)   »visuel inspektion«: inspektion af alle dele af en sending kobberskrot ved hjælp af menneskets sanser og ikke-specialiseret udstyr

7)   »sending«: et parti kobberskrot, der skal leveres fra en producent til en anden indehaver og kan befinde sig i en eller flere transportenheder, eksempelvis containere.

Artikel 3

Kriterier for kobberskrot

Kobberskrot ophører med at være affald, når alle følgende krav er opfyldt ved overførsel fra producenten til en anden indehaver:

1)

Det kobberskrot, der kommer ud af nyttiggørelsesoperationen, skal opfylde kriterierne i bilag I, del 1.

2)

Det affald, der anvendes i en nyttiggørelsesoperation, opfylder kriterierne i bilag I, del 2.

3)

Det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, skal være behandlet i overensstemmelse med kriterierne i bilag I, del 3.

4)

Producenten skal opfylde kravene i artikel 4 og 5.

Artikel 4

Overensstemmelseserklæring

1.   For hver sending kobberskrot udsteder producenten eller importøren en overensstemmelseserklæring, der er udformet som vist i bilag II.

2.   Producenten eller importøren overdrager overensstemmelseserklæringen til den næstfølgende indehaver af kobberskrotsendingen. Producenten eller importøren beholder en kopi af overensstemmelseserklæringen i mindst et år regnet fra udstedelsesdatoen og foreviser den på anmodning for de kompetente myndigheder.

3.   Overensstemmelseserklæringen kan foreligge i elektronisk form.

Artikel 5

Kvalitetsstyringssystem

1.   Producenten indfører et kvalitetsstyringssystem, hvormed opfyldelse af kriterierne i artikel 3 kan godtgøres.

2.   Kvalitetsstyringssystemet skal rumme dokumenterede procedurer for hvert af følgende aspekter:

a)

overvågning af kvaliteten af det kobberskrot, der kommer ud af nyttiggørelsesoperationen, jf. bilag I, del 1 (herunder prøveudtagning og analyse)

b)

effektiviteten af strålingsovervågningen, jf. bilag I, punkt 1.5

c)

modtagekontrol af det affald, der anvendes i nyttiggørelsesoperationen, jf. bilag I, del 2

d)

overvågning af behandlingsprocesser og -metoder, jf. bilag I, punkt 3.3

e)

feedback fra kunder om kobberskrottets opfyldelse af kvalitetskravene

f)

opbevaring af resultaterne af overvågningen i litra a)-d)

g)

revurdering og forbedring af kvalitetsstyringssystemet

h)

uddannelse af personale.

3.   Kvalitetsstyringssystemet skal også for hvert kriterium indeholde de specifikke overvågningskrav, der er nævnt i bilag I.

4.   Hvis nogen af de behandlinger, der er omhandlet i bilag I, punkt 3.3, er udført af en tidligere indehaver, sikrer producenten, at leverandøren anvender et forvaltningssystem, der opfylder kravene i denne artikel.

5.   Et overensstemmelsesvurderingsorgan, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 (3), som er akkrediteret i overensstemmelse med den pågældende forordning, eller en miljøverifikator som defineret i artikel 2, nr. 20), litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 (4), som er akkrediteret eller givet licens i overensstemmelse med nævnte forordning, skal kontrollere, at forvaltningssystemet opfylder kravene i nærværende artikel. Denne kontrol udføres hvert tredje år.

Kun verifikatorer med følgende akkrediterings- eller licensomfang baseret på NACE-koderne i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 (5) anses for have tilstrækkelig specifik erfaring til at udføre den kontrol, der er omhandlet i denne forordning:

a)

* NACE-kode 38 (indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; materialegenvinding) eller

b)

* NACE-kode 24 (fremstilling af basismetaller) herunder navnlig underposition 24.44 (kobberfremstilling).

6.   Importøren skal af sine leverandører kræve, at de indfører et forvaltningssystem, der opfylder kravene i stk. 1, 2 og 3 og er kontrolleret af en uvildig ekstern verifikator.

Leverandørens forvaltningssystem skal være certificeret af et overensstemmelsesvurderingsorgan, der er akkrediteret af en af følgende:

a)

et akkrediteringsorgan med en vellykket gensidig evaluering for denne aktivitet, som er gennemført af det organ, der anerkendes i henhold til artikel 14 i forordning (EF) nr. 765/2008

b)

en miljøverifikator, der er akkrediteret eller har fået licens af et akkrediterings- eller licensudstedelsesorgan i henhold til forordning (EF) nr. 1221/2009, som også er underlagt gensidig evaluering, jf. artikel 31 i nævnte forordning.

Verifikatorer, der ønsker at operere i tredjelande skal indhente en særlig akkreditering eller licens, i overensstemmelse med de specifikationer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 765/2008 eller forordning (EF) nr. 1221/2009 sammen med Kommissionens beslutning 2011/832/EU (6).

7.   Producenten giver de kompetente myndigheder adgang til kvalitetsstyringssystemet, når de anmoder om det.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3.

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(3)  EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30.

(4)  EUT L 342 af 22.12.2009, s. 1.

(5)  EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1.

(6)  EUT L 330 af 14.12.2011, s. 25.


BILAG I

Kriterier for kobberskrot

Kriterier

Krav til egenkontrol

Afsnit 1.   Kvaliteten af kobberskrot fra nyttiggørelsesoperationen

1.1.

Skrottet inddeles i kvalitetsklasser ifølge en kundespecifikation, en industrispecifikation eller en standard med henblik på direkte anvendelse i produktionen af metalmaterialer eller genstande i smelterier, raffinaderier, omsmelterier eller andre metalproducenter.

Hver sending klassificeres af kvalificeret personale.

1.2.

Den samlede mængde fremmede stoffer må højst udgøre 2 vægtprocent.

Ved fremmede stoffer forstås:

andre metaller end kobber og kobberlegeringer

ikke-metalliske materialer såsom jord, støv, isoleringsmaterialer og glas

brændbare ikke-metalliske materialer såsom gummi, plast, tekstil, træ og andre kemiske eller organiske stoffer

slagge, metalskum, afskummet materiale, luftfilterstøv, slibestøv og slam

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending.

Med passende intervaller (mindst hver sjette måned) analyseres repræsentative stikprøver af hver kvalitetsklasse kobberskrot, således at den samlede mængde fremmede stoffer måles. Den samlede mængde fremmede stoffer måles ved vejning, efter at kobber- og kobberlegeringspartikler og -genstande er adskilt fra partikler og genstande af fremmede stoffer ved manuel sortering eller andre separationsmetoder (f.eks. magnetiske eller densitetsbaserede).

Hvilken hyppighed der er passende for analyse af repræsentative prøver, fastsættes under hensyntagen til følgende faktorer:

det forventede variationsmønster (eksempelvis ud fra tidligere resultater)

den iboende risiko for variationer i kvaliteten af det affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen, og i behandlingsprocessernes forløb

selve overvågningsmetodens præcision samt

hvor tæt resultaterne ligger på grænsen for den samlede mængde fremmede stoffer.

Processen for fastsættelse af overvågningshyppigheden bør som en del af ledelsessystemet dokumenteres og kunne auditeres.

1.3.

Skrottet må ikke indeholde væsentligt mere metaloxid i nogen form end, hvad der normalt dannes under udendørs oplagring af tilberedt skrot under sædvanlige vejrforhold.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending.

1.4.

Skrot skal være fri for synlig olie, olieemulsioner, smøremidler og -fedt i så stor mængde, at dryp kan forekomme.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending og er særlig opmærksom på de steder, hvor der er størst sandsynlighed for oliedryp.

1.5.

Indgreb ifølge nationale eller internationale regler for overvågning og indsatsprocedurer vedrørende radioaktivt metalskrot er ikke påkrævet.

Dette krav indskrænker ikke anvendelsen af lovgivning om beskyttelse af arbejdstagernes og befolkningens sundhed, som er vedtaget i henhold til Euratom-traktatens kapitel III, særlig Rådets direktiv 96/29/Euratom (1).

Kvalificeret personale overvåger radioaktiviteten af hver sending. Hver sending skrot skal ledsages af et certifikat, der er udfærdiget i overensstemmelse med nationale og internationale regler for overvågning og indsatsprocedurer vedrørende radioaktivt metalskrot. Certifikatet kan indgå i den dokumentation, der i øvrigt ledsager sendingen.

1.6.

Skrot må ikke frembyde nogen af de farlige egenskaber, der er opregnet i bilag III til direktiv 2008/98/EF. Skrottet skal overholde koncentrationsgrænserne i Kommissionens beslutning 2000/532/EF (2) og må ikke overskride koncentrationsgrænserne i bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 (3).

Egenskaberne for de metallegeringer, der indgår i kobberlegeringer, er ikke relevante med hensyn til dette krav.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending. Hvis den visuelle inspektion fører til mistanke om mulige farlige egenskaber, træffes der sådanne yderligere overvågningsforanstaltninger, som er hensigtsmæssige, eksempelvis udtagning og analyse af stikprøver. Personalet skal være uddannet i, hvilke potentielle farlige egenskaber der kan være forbundet med kobberskrot, og hvilke materialekomponenter og hvilket udseende farlige egenskaber kan genkendes på. Proceduren for genkendelse af farlige materialer skal være dokumenteret i kvalitetsstyringssystemet.

1.7.

I skrottet må ikke befinde sig beholdere, der er under tryk, lukkede eller utilstrækkeligt åbne, således at de kan forårsage eksplosion i en smelteovn.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending.

1.8.

Skrottet må ikke indeholde PVC i form af belægning, maling eller plast.

Kvalificeret personale foretager visuel inspektion af hver sending.

Afsnit 2.   Affald, der bruges som udgangsmateriale i nyttiggørelsesoperationen

2.1.

Der må som udgangsmateriale kun bruges affald, der indeholder kobber eller kobberlegeringer, der kan nyttiggøres.

2.2.

Farligt affald må ikke bruges som udgangsmateriale, med mindre det dokumenteres, at processerne og metoderne, der er anført under kriterierne for behandlingsprocesser og -metoder til at fjerne alle farlige egenskaber, har været i brug.

2.3.

Følgende affald må ikke bruges som udgangsmateriale:

file- og fræsespåner, der indeholder sådanne væsker som olie eller olieemulsioner

tromler og beholdere, bortset fra udstyr fra udrangerede køretøjer, som indeholder eller har indeholdt olie eller maling.

Modtagekontrol af alt ankommende affald (ved visuel inspektion) og af ledsagende dokumentation foretages af kvalificeret personale, som er uddannet i, hvordan affald, der ikke opfylder kriterierne i dette punkt, genkendes.

Del 3:   Behandlingsprocesser og -metoder

3.1.

Kobberskrottet skal være frasorteret ved kilden eller ved indsamlingen eller det tilførte affald skal være behandlet således, at kobberskrottet er skilt fra ikke-metalliske komponenter og andre metaller end kobber. Kobberskrot, der hidrører fra disse aktiviteter skal holdes adskilt fra ethvert andet affald.

3.2.

Al mekanisk behandling (såsom opskæring, klipning, fragmentering og granulering samt sortering, adskillelse, rengøring og tømning), der er nødvendig for at tilberede metalskrottet til direkte endelig anvendelse i stålværker og støberier, skal være afsluttet.

3.3.

For affald, der indeholder farlige komponenter, gælder følgende specifikke krav:

Udgangsmaterialer, der kommer fra affald af elektrisk eller elektronisk udstyr eller fra udrangerede køretøjer, skal have gennemgået alle behandlinger, der kræves i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF (4) og artikel 6 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF (5).

Chlorfluorcarboner i kasseret udstyr skal være opsamlet i en proces, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

Kabler skal være skrællet eller hugget i stykker. Fra kabler med organisk belægning (plast) skal denne være fjernet ved hjælp af den bedste tilgængelige teknik.

Tromler og beholdere skal være tømt og rengjort.

Farlige stoffer i affald, som ikke er nævnt i punkt 1, skal være fjernet effektivt ved en proces, der er godkendt af de kompetente myndigheder.

 


(1)  EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.

(2)  EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3.

(3)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7.

(4)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24.

(5)  EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34.


BILAG II

Erklæring om overensstemmelse med kriterierne for affaldsfasens ophør, jf. artikel 4, stk. 1

1.

Producent/importør af kobberskrot:

Navn:

Adresse:

Kontaktperson:

Tlf.:

Fax:

E-mail:

2.

a)

betegnelse eller kode for metalskrottets kategori ifølge en industrispecifikation eller standard:

b)

i relevante tilfælde de vigtigste tekniske dele af en kundespecifikation, f.eks. sammensætning, størrelse, type og egenskaber:

3.

Sendingen af metalskrot opfylder industrispecifikationen eller standarden omhandlet i punkt 2, litra a), eller kundespecifikationen omhandlet i punkt 2, litra b).

4.

Sendingens vægt i kg:

5.

Der er udstedt certifikat for test for radioaktivitet i overensstemmelse med nationale og internationale regler for overvågning og indsatsprocedurer vedrørende radioaktivt metalskrot.

6.

Producenten af metalskrottet benytter et forvaltningssystem, som opfylder kravene i Kommissionens forordning (EU) nr. 715/2013, og som er verificeret af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan eller af en akkrediteret miljøverifikator, eller — hvis metalskrottet er ophørt med at være affald, inden det indføres i EU's toldområde — af en uvildig verifikator.

7.

Sendingen af metalskrot opfylder kriterierne i stk. 1-3 i artikel 3 i forordning (EU) nr. 715/2013.

8.

Erklæring fra producenten/importøren af metalskrottet: Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er fuldstændige og korrekte.

Navn:

Dato:

Underskrift:


Top