EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0193

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 193/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 21, 24.1.2013, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 36 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/193(2)/oj

24.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/41


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 193/2012

af 26. oktober 2012

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 277/2012 af 28. marts 2012 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår grænseværdier og indgrebstærskler for dioxiner og polychlorerede biphenyler (1) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens henstilling 2012/154/EU af 15. marts 2012 om overvågning af forekomsten af meldrøjealkaloider i foder og fødevarer (2) skal inkorporeres i EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører lovgivning om foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om foderstoffer og fødevarer finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel II i bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led indsættes i punkt 33 (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF):

»—

32012 R 0277: Kommissionens forordning (EU) nr. 277/2012 af 28. marts 2012 (EUT L 91 af 29.3.2012, s. 1).«

2)

Følgende punkt indsættes efter punkt 40 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005):

»40a.

32012 H 0154: Kommissionens henstilling 2012/154/EU af 15. marts 2012 om overvågning af forekomsten af meldrøjealkaloider i foder og fødevarer (EUT L 77 af 16.3.2012, s. 20).«

Artikel 2

Under overskriften »RETSAKTER, SOM DE KONTRAHERENDE PARTER SKAL TAGE TIL EFTERRETNING« indsættes følgende punkt efter punkt 13 (Kommissionens henstilling 2010/161/EU) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»14.

32012 H 0154: Kommissionens henstilling 2012/154/EU af 15. marts 2012 om overvågning af forekomsten af meldrøjealkaloider i foder og fødevarer (EUT L 77 af 16.3.2012, s. 20).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr. 277/2012 og henstilling 2012/154/EU, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2012.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Atle LEIKVOLL

Formand


(1)  EUT L 91 af 29.3.2012, s. 1.

(2)  EUT L 77 af 16.3.2012, s. 20.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top