EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0032(01)

2012/839/EU: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 19. december 2012 om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik (ECB/2012/32)

OJ L 359, 29.12.2012, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; ophævet ved 32013D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/839/oj

29.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 359/74


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 19. december 2012

om midlertidige foranstaltninger vedrørende belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik

(ECB/2012/32)

(2012/839/EU)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 3.1, første led, artikel 12.1, artikel 18 og artikel 34.1, andet led,

under henvisning til retningslinje ECB/2011/14 af 20. september 2011 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1), særlig afsnit 1.6, og afsnit 6.3.1, 6.3.2 og 6.4.2 i bilag I, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 18.1 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta, udføre lånetransaktioner med kreditinstitutter og andre markedsdeltagere, hvor lån ydes mod passende sikkerhed. Kriterierne for belånbarheden af sikkerhed med henblik på Eurosystemets pengepolitiske operationer er fastlagt i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

(2)

I henhold til afsnit 1.6 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 kan Styrelsesrådet til enhver tid ændre instrumenterne, betingelserne, kriterierne og procedurerne for gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske operationer. I henhold til afsnit 6.3.1 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14 forbeholder Eurosystemet sig ret til at fastslå, om en udstedelse, udsteder, debitor eller garant opfylder kravene til høje standarder på grundlag af enhver oplysning, som det anser for relevant.

(3)

Ved afgørelse ECB/2012/3 af 5. marts 2012 om belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af den græske stat, i forbindelse med den græske stats gældsombytningstilbud (2), blev Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvaliteten af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, midlertidigt suspenderet, og disse instrumenter blev erklæret belånbare, så længe den forbedrede sikkerhed, som Den Hellenske Republik har stillet over for de nationale centralbanker, gælder. Da omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, på det tidspunkt ikke var godkendt som sikkerhed, vedtog Styrelsesrådet ved udløbet af den forbedrede sikkerhed afgørelse ECB/2012/14 (3) om ophævelse af afgørelse ECB/2012/3 med virkning fra 25. juli 2012, hvorved disse instrumenter ophørte med at være belånbare.

(4)

Styrelsesrådet har nu noteret sig Eurogruppens positive vurdering af den politiske pakke ved den første gennemgang af det andet økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland.

(5)

Den politiske pakke er efter Styrelsesrådets opfattelse tilstrækkelig til, at omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, er af en kvalitet, der er tilstrækkeligt høj til, at de kan anvendes som belånbar sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer, uanset hvilke eksterne kreditvurderinger de måtte få.

(6)

Styrelsesrådet har derfor besluttet på ny at gøre omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, belånbare som sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer, under forbehold af at der anvendes særlige haircuts for disse instrumenter, som adskiller sig fra de haircuts, der fremgår af afsnit 6.4.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14.

(7)

Denne ekstraordinære foranstaltning gælder midlertidigt, indtil Styrelsesrådet vurderer, at den normale anvendelse af Eurosystemets belånbarhedskriterier og rammer for risikostyring i forbindelse med de pengepolitiske operationer kan indføres på ny —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Suspension af visse bestemmelser i retningslinje ECB/2011/14 og belånbarheden af omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik

1.   Eurosystemets mindstekrav til grænseværdier for kreditkvalitet, som fremgår af Eurosystemets rammer for kreditvurdering af visse omsættelige aktiver i afsnit 6.3.2 i bilag I til retningslinje ECB/2011/14, suspenderes for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik.

2.   Omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik, udgør belånbar sikkerhed i forbindelse med Eurosystemets pengepolitiske operationer under forbehold af, at der anvendes de særlige haircuts, der fremgår af bilaget til denne afgørelse.

3.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne afgørelse og retningslinje ECB/2011/14 har denne afgørelse forrang.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft den 21. december 2012.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 19. december 2012.

Mario DRAGHI

Formand for ECB


(1)  EUT L 331 af 14.12.2011, s. 1.

(2)  EUT L 77 af 16.3.2012, s. 19.

(3)  EUT L 199 af 26.7.2012, s. 26.


BILAG

Oversigt over haircuts for omsættelige gældsinstrumenter, som er udstedt eller fuldt ud garanteret af Den Hellenske Republik

Græske statsobligationer (GGB'er)

Løbetidskurv

Haircuts for gældsinstrumenter med fast kuponrente og variable kuponrente

Haircuts for gældsinstrumenter med nulkuponrente

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Statsgaranterede bankobligationer (GGBB'er) og statsgaranterede ikke-finansielle erhvervsobligationer

Løbetidskurv

Haircuts for gældsinstrumenter med fast kuponrente og variable kuponrente

Haircuts for gældsinstrumenter med nulkuponrente

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


Top