EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0785

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. december 2012 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2012 og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til visse programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse (meddelt under nummer C(2012) 9264)

OJ L 347, 15.12.2012, p. 31–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/785/oj

15.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 13. december 2012

om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2012 og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til visse programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse

(meddelt under nummer C(2012) 9264)

(2012/785/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 27, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser.

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 2008/341/EF af 25. april 2008 om fastsættelse af EF-kriterier for nationale programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser (2) skal programmer, som medlemsstaterne forelægger Kommissionen, vedrørende udryddelse, bekæmpelse og overvågning af de dyresygdomme og zoonoser, der er opført på listen i bilag I til nævnte beslutning, for at blive godkendt i henhold til foranstaltningerne omhandlet i artikel 27, stk. 1, i beslutning 2009/470/EF, som minimum opfylde kriterierne i bilaget til beslutning 2008/341/EF.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU af 30. november 2011 om godkendelse af årlige og flerårige programmer for udryddelse, bekæmpelse og overvågning af visse dyresygdomme og zoonoser, som medlemsstaterne har forelagt for 2012 og efterfølgende år, og om fastsættelse af EU-tilskuddet hertil (3) godkendes visse nationale programmer, ligesom satsen og maksimumbeløbet for EU-tilskuddet til hvert enkelt program, der er forelagt af medlemsstaterne, fastsættes.

(4)

Man oplevede i 2012 en alvorlig genopblussen af afrikansk svinepest i Italien (Sardinien): Der var flere udbrud af sygdommen i syv af de otte sardinske provinser — ikke kun i hobbybesætninger, men også på store, kommercielle bedrifter. Afrikansk svinepest er en yderst smitsom virussygdom, som rammer tamsvin og vildsvin. Hvis sygdommen ikke håndteres på passende vis i Sardinien, vil hele EU kunne blive berørt, med alvorlige sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for alle medlemsstaterne.

(5)

Af samme grund har Italien forelagt et revideret program for bekæmpelse og overvågning af afrikansk svinepest for 2012 med henblik på at håndtere sygdommen på passende vis. Italien har meddelt Kommissionen, at der på grund af den helt særlige epidemiologiske situation og den høje risiko for, at sygdommen spredes fra Sardinien, er behov for supplerende støtte til kontraktansatte med henblik på at sikre gennemførelsen af de planlagte foranstaltninger.

(6)

Portugal har forelagt et ændret program for udryddelse af kvægbrucellose, kvægtuberkulose og bluetongue. Det Forenede Kongerige forelagde et ændret program for udryddelse af kvægtuberkulose. Spanien har forelagt et ændret program for udryddelse af fåre- og gedebrucellose og bluetongue. Slovenien har forelagt et ændret program for bekæmpelse og overvågning af klassisk svinepest. Italien og Grækenland har forelagt ændrede programmer vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier, bovin spongiform encephalopati og scrapie, og Bulgarien har forelagt et ændret program for udryddelse af rabies.

(7)

Kommissionen har vurderet de ændrede programmer fra både et veterinært og et finansielt synspunkt. Det er konstateret, at programmerne opfylder de relevante EU-veterinærbestemmelser og navnlig kriterierne i bilaget til beslutning 2008/341/EF. De ændrede programmer bør derfor godkendes.

(8)

Kommissionen har endvidere vurderet de foreløbige rapporter, der er forelagt af medlemsstaterne i henhold til artikel 27, stk. 7, i beslutning 2009/470/EF om de udgifter, de har afholdt til de pågældende programmer. Vurderingen viser, at visse medlemsstater ikke kommer til at udnytte det fulde tilskud for 2012, mens andre vil have udgifter, der overstiger det tildelte beløb.

(9)

EU-tilskuddet til en række af de nationale programmer bør derfor justeres. For at sikre en optimal udnyttelse af de øremærkede forpligtelser bør tilskudsmidler, der ikke vil blive udnyttet fuldt ud under et nationalt program, omfordeles fra dette til programmer, for hvilke udgifterne på grund af uforudsete dyresundhedsforhold i de pågældende medlemsstater forventes at ville overstige bevillingerne. Omfordelingen bør baseres på de seneste oplysninger om de udgifter, som de pågældende medlemsstater har afholdt.

(10)

Gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af det ændrede program for udryddelse af kvægbrucellose forelagt af Portugal

Det ændrede program vedrørende kvægbrucellose, som Portugal forelagde den 30. april 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 2

Godkendelse af de ændrede programmer for udryddelse af kvægtuberkulose forelagt af Portugal og Det Forenede Kongerige

Det ændrede program vedrørende kvægtuberkulose, som Portugal forelagde den 30. april 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Det ændrede program vedrørende kvægtuberkulose, som Det Forenede Kongerige forelagde den 3. august 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 3

Godkendelse af det ændrede program for udryddelse af fåre- og gedebrucellose forelagt af Spanien

Det ændrede program vedrørende fåre- og gedebrucellose, som Spanien forelagde den 30. marts 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 4

Godkendelse af de ændrede programmer for udryddelse og overvågning af bluetongue forelagt af Spanien og Portugal

Det ændrede program vedrørende bluetongue, som Spanien forelagde den 14. september 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Det ændrede program vedrørende bluetongue, som Portugal forelagde den 31. december 2011, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 5

Godkendelse af det ændrede program vedrørende klassisk svinepest forelagt af Slovenien

Det ændrede program for bekæmpelse og overvågning af klassisk svinepest, som Slovenien forelagde den 19. juni 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 6

Godkendelse af det ændrede program vedrørende afrikansk svinepest forelagt af Italien

Det ændrede program for bekæmpelse og overvågning af afrikansk svinepest, som Italien forelagde den 2. oktober 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 7

Godkendelse af de ændrede programmer vedrørende transmissible spongiforme encephalopatier, bovin spongiform encephalopati og scrapie forelagt af Grækenland og Italien

Det ændrede program for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og for udryddelse af bovin spongiform encephalopati og scrapie, som Grækenland forelagde den 9. januar 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Det ændrede program for overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og for udryddelse af bovin spongiform encephalopati og scrapie, som Italien forelagde den 26. september 2012, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 8

Godkendelse af det ændrede program vedrørende rabies forelagt af Bulgarien

Det ændrede program vedrørende rabies, som Bulgarien forelagde den 27. december 2011, godkendes for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

Artikel 9

Ændringer af gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU

I gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU foretages der følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

og må ikke overstige følgende:

i)

3 600 000 EUR til Spanien

ii)

2 300 000 EUR til Italien

iii)

1 050 000 EUR til Portugal

iv)

1 050 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

2)

Artikel 2, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

omfatter et fast beløb, der godtgør alle udgifter afholdt til at gennemføre følgende aktiviteter og/eller test:

i)

0,5 EUR pr. husdyr, der udtages prøver af til gamma-interferon-test, og som man mistænker for at være positivt på slagteriet

ii)

1,5 EUR pr. tuberkulintest

iii)

5 EUR pr. gamma-interferon-test

iv)

20 EUR pr. bakteriologisk test.«

3)

Artikel 2, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

og må ikke overstige følgende:

i)

19 000 000 EUR til Irland

ii)

14 000 000 EUR til Spanien

iii)

4 000 000 EUR til Italien

iv)

2 650 000 EUR til Portugal

v)

31 000 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

4)

Artikel 3, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

og må ikke overstige følgende:

i)

800 000 EUR til Grækenland

ii)

8 900 000 EUR til Spanien

iii)

3 700 000 EUR til Italien

iv)

180 000 EUR til Cypern

v)

1 800 000 EUR til Portugal.«

5)

Artikel 4, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

150 000 EUR til Belgien

ii)

15 000 EUR til Bulgarien

iii)

40 000 EUR til Tjekkiet

iv)

80 000 EUR til Tyskland

v)

10 000 EUR til Estland

vi)

25 000 EUR til Irland

vii)

60 000 EUR til Grækenland

viii)

700 000 EUR til Spanien

ix)

1 200 000 EUR til Frankrig

x)

650 000 EUR til Italien

xi)

20 000 EUR til Letland

xii)

10 000 EUR til Litauen

xiii)

10 000 EUR til Luxembourg

xiv)

30 000 EUR til Ungarn

xv)

10 000 EUR til Malta

xvi)

20 000 EUR til Nederlandene

xvii)

10 000 EUR til Østrig

xviii)

50 000 EUR til Polen

xix)

300 000 EUR til Portugal

xx)

150 000 EUR til Rumænien

xxi)

40 000 EUR til Slovenien

xxii)

50 000 EUR til Slovakiet

xxiii)

10 000 EUR til Finland

xxiv)

10 000 EUR til Sverige.«

6)

Artikel 5, stk. 3, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

1 200 000 EUR til Belgien

ii)

20 000 EUR til Bulgarien

iii)

1 200 000 EUR til Tjekkiet

iv)

250 000 EUR til Danmark

v)

900 000 EUR til Tyskland

vi)

30 000 EUR til Estland

vii)

200 000 EUR til Irland

viii)

1 000 000 EUR til Grækenland

ix)

1 100 000 EUR til Spanien

x)

1 550 000 EUR til Frankrig

xi)

1 200 000 EUR til Italien

xii)

100 000 EUR til Cypern

xiii)

350 000 EUR til Letland

xiv)

10 000 EUR til Luxembourg

xv)

2 000 000 EUR til Ungarn

xvi)

150 000 EUR til Malta

xvii)

2 700 000 EUR til Nederlandene

xviii)

1 100 000 EUR til Østrig

xix)

500 000 EUR til Polen

xx)

50 000 EUR til Portugal

xxi)

350 000 EUR til Rumænien

xxii)

70 000 EUR til Slovenien

xxiii)

600 000 EUR til Slovakiet

xxiv)

75 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

7)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 ændres således:

i)

Hovedet affattes således:

»EU-tilskuddet til programmer forelagt af medlemsstaterne som omhandlet i stk. 1, litra a):«.

ii)

Litra b) affattes således:

»b)

må ikke overstige:

i)

210 000 EUR til Bulgarien

ii)

1 200 000 EUR til Tyskland

iii)

200 000 EUR til Frankrig

iv)

10 000 EUR til Luxembourg

v)

340 000 EUR til Ungarn

vi)

900 000 EUR til Rumænien

vii)

30 000 EUR til Slovenien

viii)

500 000 EUR til Slovakiet.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3:

»3.

EU-tilskuddet til det af Italien forelagte program som omhandlet i stk. 1, litra b):

a)

fastsættes til 50 % af Italiens udgifter til:

i)

laboratorieundersøgelser, dog højst:

2 EUR pr. ELISA-test

10 EUR pr. PCR-test

10 EUR pr. virologisk test

ii)

lønninger til kontraktansatte, der specifikt rekrutteres til gennemførelse af foranstaltningerne under dette program, bortset fra laboratorieundersøgelser

b)

må ikke overstige 850 000 EUR.«

8)

Artikel 8, stk. 2, litra c), ændres således:

a)

Nr. ix) affattes således:

»ix)

140 000 EUR til Spanien«.

b)

Nr. xi) affattes således:

»xi)

1 000 000 EUR til Italien«.

c)

Nr. xxii) affattes således:

»xxii)

350 000 EUR til Rumænien«.

d)

Nr. xxvii) affattes således:

»xxvii)

110 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

9)

Artikel 9, stk. 2, litra c), ændres således:

a)

Nr. ii) affattes således:

»ii)

340 000 EUR til Bulgarien«.

b)

Nr. iv) affattes således:

»iv)

750 000 EUR til Danmark«.

c)

Nr. v) affattes således:

»v)

6 300 000 EUR til Tyskland«.

d)

Nr. viii) affattes således:

»viii)

1 800 000 EUR til Grækenland«.

e)

Nr. xi) affattes således:

»xi)

4 800 000 EUR til Italien«.

f)

Nr. xvi) affattes således:

»xvi)

1 300 000 EUR til Ungarn«.

g)

Nr. xviii) affattes således:

»xviii)

2 200 000 EUR til Nederlandene«.

h)

Nr. xxi) affattes således:

»xxi)

1 100 000 EUR til Portugal«.

i)

Nr. xxvii) affattes således:

»xxvii)

5 100 000 EUR til Det Forenede Kongerige.«

10)

Artikel 10, stk. 2, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

1 650 000 EUR til Bulgarien

ii)

620 000 EUR til Estland

iii)

1 400 000 EUR til Ungarn

iv)

9 850 000 EUR til Polen

v)

2 200 000 EUR til Rumænien

vi)

400 000 EUR til Slovakiet.«

11)

Artikel 11, stk. 5, litra c), affattes således:

»c)

må ikke overstige:

i)

1 200 000 EUR til Italien

ii)

1 700 000 EUR til Letland

iii)

2 950 000 EUR til Litauen

iv)

190 000 EUR til Østrig

v)

840 000 EUR til Slovenien

vi)

360 000 EUR til Finland.«

Artikel 10

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 115 af 29.4.2008, s. 44.

(3)  EUT L 322 af 6.12.2011, s. 11.


Top