EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_300_R_0002_01

2012/669/EU: Rådets afgørelse af 9. oktober 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side
Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side

OJ L 300, 30.10.2012, p. 2–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. oktober 2012

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side

(2012/669/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. juli 2007 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 893/2007 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side (1) (»aftalen«). En protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse i henhold til aftalen udløb den 15. september 2012.

(2)

Unionen har ført forhandlinger om en ny protokol med Republikken Kiribati, ifølge hvilken EU-fartøjer tildeles fiskerimuligheder i farvande, som hører under Republikken Kiribatis højhedsområde eller jurisdiktion (»protokollen«).

(3)

Disse forhandlinger resulterede i, at protokollen blev paraferet den 3. juni 2012.

(4)

For at sikre kontinuiteten i EU-fartøjers fiskeri, finder protokollen anvendelse midlertidigt fra den 16. september 2012, jf. protokollens artikel 15.

(5)

Protokollen bør undertegnes og anvendes midlertidigt indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der gives herved bemyndigelse på Unionens vegne til undertegnelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side (»protokollen«), med forbehold af indgåelse af protokollen.

Teksten til protokollen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen på Unionens vegne.

Artikel 3

Protokollen anvendes midlertidigt fra den 16. september 2012 indtil afslutningen af procedurerne for dens indgåelse.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 9. oktober 2012.

På Rådets vegne

V. SHIARLY

Formand


(1)  EUT L 205 af 7.8.2007, s. 1.


PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i partnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab (1) på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side

Artikel 1

Anvendelsesperiode og fiskerimuligheder

1.   Kiribati udsteder årlige fiskeritilladelser (2) til Den Europæiske Unions tunfiskerfartøjer, jf. fiskeripartnerskabsaftalens artikel 6 (herefter benævnt »aftalen«), inden for de grænser, der er fastsat af Fiskerikommissionen for det Vestlige og Centrale Stillehav (WCPFC) i dennes bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger (CMM) og navnlig CMM 2008-01.

2.   Fiskerimulighederne i henhold til aftalens artikel 5 fastsættes, for en periode på tre år fra den 16. september 2012, til 15 000 ton stærkt vandrende arter som opført i bilag 1 til De Forenede Nationers havretskonvention af 1982, inden for Kiribatis eksklusive økonomiske zone, for 4 (fire) notfartøjer og 6 (seks) langlinefartøjer.

3.   Fra protokollens andet anvendelsesår kan antallet af fiskerilicenser til notfartøjer som fastsat i protokollens artikel 1, stk. 2, på EU's anmodning forhøjes, jf. dog aftalens artikel 9, stk. 1, litra d), og protokollens artikel 5, hvis ressourcerne tillader det og i overensstemmelse med kravene i WCPFC's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.

4.   Stk. 1, 2 og 3 anvendes, jf. dog protokollens artikel 5 og 6.

Artikel 2

Finansiel modydelse — betalingsbetingelser

1.   De to beløb omhandlet i stk. 2 i denne artikel er, hvad EU årligt skal betale i protokollens gyldighedsperiode.

2.   Den finansielle modydelse omhandlet i aftalens artikel 7 for perioden omhandlet i artikel 1, stk. 2, i denne protokol består af:

a)

et årligt beløb for adgangen til Kiribatis eksklusive økonomiske zone på 975 000 EUR svarende til en referencemængde på 15 000 ton pr. år, og

b)

et specifikt beløb på 350 000 EUR til støtte og gennemførelse af initiativer i forbindelse med Kiribatis fiskeripolitik.

3.   Nærværende artikels stk. 1 anvendes med forbehold af protokollens artikel 4, 5, 6 og 8 og aftalens artikel 14 og 15.

4.   Begge parter sikrer nøje opfølgning på EU-fangsterne i Kiribatis eksklusive økonomiske zone. Hvis Den Europæiske Unions fartøjers samlede fangster pr. år i Kiribatis eksklusive økonomiske zone overstiger 15 000 ton, forhøjes den samlede årlige finansielle modydelse i stk. 2, litra a), med 250 EUR pr. ton for de første 2 500 ton og med 300 EUR pr. ton ud over de 2 500 ton. EU betaler en andel på 65 EUR pr. ekstra ton af disse meromkostninger, mens den resterende andel betales af rederne.

5.   Betalingen af beløbene i artikel 2, stk. 2, litra a) og b) skal finde sted senest den 30. juni efter protokollens ikrafttræden det første år og senest den 30. juni de efterfølgende år.

6.   De kiribatiske myndigheder har fuld råderet med hensyn til anvendelsen af den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra a) i denne protokol.

7.   Den del af den finansielle modydelse, der er omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 2, litra b), indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 4 hos ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa (»Fisheries Development Fund«), som Kiribatis finansministerium har åbnet for den kiribatiske stat. Den resterende del af den finansielle modydelse indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 1 hos ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, som Kiribatis finansministerium har åbnet for den kiribatiske stat.

Artikel 3

Fremme af ansvarligt fiskeri i Kiribatis eksklusive økonomiske zone

1.   Den finansielle modydelse anført i artikel 2, stk. 2, litra b), skal forvaltes af de kiribatiske myndigheder i lyset af de mål, som de to parter opstiller i fællesskab.

2.   Hurtigst muligt efter protokollens ikrafttræden og senest tre måneder efter ikrafttrædelsesdatoen fremlægger de kiribatiske myndigheder et årligt og flerårigt program for Den Blandede Komité. Den Blandede Komité skal nå til enighed om dette program, der skal indeholde følgende:

a)

årlige og flerårige retningslinjer for anvendelsen af den finansielle modydelse omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), til de initiativer, der skal udføres hvert år

b)

de årlige og flerårige mål, der skal nås, for på sigt at skabe et bæredygtigt og ansvarligt fiskeri under hensyntagen til prioriteringen i Kiribatis fiskeripolitik eller andre politikker, der hænger sammen med eller har indvirkning på befordringen af et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri

c)

de nødvendige kriterier og procedurer for en årlig evaluering af resultaterne.

3.   Enhver foreslået ændring af det flerårige sektorprogram skal godkendes af begge parter i Den Blandede Komité. På anmodning fra de kiribatiske myndigheder kan der dog foretages umiddelbare ændringer af det flerårige sektorprogram vedrørende befordringen af ansvarligt fiskeri uden om Den Blandede Komité gennem kommunikation med EU.

4.   Kiribati afsætter hvert år om fornødent et beløb ud over den finansielle modydelse, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), til gennemførelsen af det flerårige program. Den Europæiske Union underrettes om en sådan tildeling. Kiribati skal senest den 1. marts hvert år underrette EU om den nye tildeling.

5.   Hvis den årlige evaluering af resultaterne af gennemførelsen af det flerårige sektorprogram berettiger det, kan Den Europæiske Union via Den Blandede Komité anmode om, at den finansielle modydelse, der er omhandlet i protokollens artikel 2, stk. 2, litra b), justeres for at tilpasse de faktiske økonomiske midler, der er afsat til gennemførelse af programmet, til resultaterne.

6.   Den Blandede Komité har ansvaret for opfølgningen af gennemførelsen af det flerårige sektorspecifikke støtteprogram. Om nødvendigt viderefører parterne denne opfølgning via Den Blandede Komité efter protokollens udløb, indtil den specifikke finansielle modydelse i forbindelse med sektorspecifik støtte, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), er udnyttet fuldt ud.

7.   Betalingen af den finansielle modydelse i artikel 2, stk. 2, litra b), kan dog ikke ske senere end 10 måneder efter protokollens udløb.

Artikel 4

Videnskabeligt samarbejde om ansvarligt fiskeri

1.   De to parter forpligter sig til at fremme ansvarligt fiskeri i Kiribatis farvande efter principperne i FAO's adfærdskodeks og princippet om ikke-diskrimination af de forskellige flåder, der fisker i disse farvande.

2.   I protokollens gyldighedsperiode sikrer Den Europæiske Union og Kiribati, at fiskeressourcerne i Kiribatis eksklusive økonomiske zone udnyttes på en bæredygtig måde.

3.   Parterne forpligter sig til at fremme samarbejdet om ansvarligt fiskeri på subregionalt plan bl.a. inden for WCPFC og IATTC og eventuelle andre berørte subregionale eller internationale organisationer.

4.   I overensstemmelse med aftalens artikel 4 og protokollens artikel 4, stk. 1, og på baggrund af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning vedtager parterne i Den Blandede Komité, hvor det er relevant, foranstaltninger i forbindelse med de aktiviteter, som EU-fartøjer med tilladelse og godkendelse til at udøve fiskeri i henhold til denne protokol gennemfører, for at sikre en bæredygtig forvaltning af fiskeressourcerne i Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

Artikel 5

Tilpasning af fiskerimuligheder efter fælles overenskomst

1.   De fiskerimuligheder, der er nævnt i protokollens artikel 1, kan tilpasses efter fælles overenskomst, hvis WCPFC bekræfter, at en sådan tilpasning vil sikre en bæredygtig udnyttelse af Kiribatis fiskeressourcer. I så fald tilpasses den finansielle modydelse i protokollens artikel 2, stk. 2, litra a), forholdsmæssigt og pro rata temporis.

2.   Såfremt fiskerimulighederne reduceres som følge af den nye lukning af en væsentlig del af Kiribatis eksklusive økonomiske zone, kan den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter samråd mellem begge parter i Den Blandede Komité.

Artikel 6

Nye fiskerimuligheder

1.   Når EU udtrykker interesse for at få adgang til nye fiskerimuligheder, der ikke er omhandlet i artikel 1 i protokollen, skal en sådan interesse adresseres til Kiribati. En sådan anmodning om adgang til nye fiskerimuligheder kan imødekommes, om end den kan gøres til genstand for en anden aftale.

2.   Med henblik herpå, og hvis en af parterne ønsker det, rådfører de sig med hinanden og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvilke arter forsøgsfiskeriet i Kiribatis farvande skal omfatte, og hvilke betingelser og andre parametre der skal gælde.

3.   Parterne iværksætter forsøgsfiskeriet i overensstemmelse med Kiribatis love og bestemmelser og efter fælles overenskomst. Tilladelser til forsøgsfiskeri kan højst gælde i tre (3) måneder.

4.   Kommer parterne frem til, at forsøgsfiskeriet har givet positive resultater, og er der identificeret nye kommercielle arter, kan Den Europæiske Unions fartøjer få tildelt nye fiskerimuligheder efter disse arter efter samråd mellem de to parter og under hensyntagen til at økosystemer og biologiske maritime ressourcer bevares.

Artikel 7

Fiskeribetingelser — eksklusivitetsklausul

1.   Den Europæiske Unions fartøjer må kun fiske i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, hvis de er i besiddelse af en gyldig fiskeritilladelse, som er udstedt af de kiribatiske myndigheder i henhold til denne protokol.

2.   De kiribatiske myndigheder kan udstede fiskeritilladelser til Den Europæiske Unions fartøjer for fiskerityper, der ikke er omfattet af protokollen, samt forsøgsfiskeri. Disse tilladelser tildeles imidlertid med forbehold af Kiribatis love og bestemmelser og efter fælles overenskomst.

Artikel 8

Suspension og revision af den finansielle modydelse

1.   Den finansielle modydelse omhandlet i denne protokols artikel 2, stk. 2, litra a) og b), tages op til fornyet overvejelse eller suspenderes, hvis usædvanlige omstændigheder, bortset fra naturfænomener, forhindrer fiskeri i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, og efter at de to parter har holdt samråd senest to måneder efter, at den ene part har anmodet herom, og forudsat at Den Europæiske Union har betalt ethvert beløb, det måtte skylde på suspensionstidspunktet, fuldt ud.

2.   Den Europæiske Union kan helt eller delvis suspendere betalingen af den specifikke modydelse i protokollens artikel 2, stk. 2, litra b), hvis Den Blandede Komité finder, at:

a)

en evaluering foretaget af Den Blandede Komité viser, at de opnåede resultater ikke stemmer overens med programmeringen, eller

b)

Kiribati undlader at anvende denne modydelse til formålet.

3.   For at betalingen kan suspenderes, skal Den europæiske Union meddele sin hensigt skriftligt mindst to måneder før, suspensionen får virkning.

4.   Betalingen af den finansielle modydelse genoptages, så snart situationen igen er tilfredsstillende som følge af tiltag for at afhjælpe ovennævnte forhold, og der er holdt samråd mellem de to parter, der er blevet enige om, at situationen må formodes igen at tillade normalt fiskeri.

Artikel 9

Suspension og fornyet tildeling af fiskeritilladelse

Kiribati forbeholder sig ret til at suspendere en i denne protokols artikel 1, stk. 2, omhandlet fiskeritilladelse, hvis:

a)

et bestemt fartøj begår en alvorlig overtrædelse af Kiribatis love og bestemmelser, eller

b)

rederen ikke efterkommer en retskendelse, der er afsagt i forbindelse med et bestemt fartøjs overtrædelse. Når retskendelsen er efterkommet, tildeles fartøjets fiskeritilladelse på ny for den resterende del af fiskeritilladelsens gyldighedsperiode.

Artikel 10

Suspension af protokollens anvendelse

1.   For det tilfælde at samråd i Den Blandede Komité ikke fører til en mindelig løsning, kan en af parterne tage initiativ til at suspendere protokollens anvendelse, hvis:

a)

Den Europæiske Union ikke foretager den betaling, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, af årsager, som ikke er nævnt i protokollens artikel 8,

b)

der opstår en tvist mellem parterne om fortolkningen af protokollen eller anvendelsen heraf,

c)

en af parterne overtræder bestemmelserne i protokollen, eller

d)

en af parterne konstaterer overtrædelser af afgørende og grundlæggende dele af menneskerettighederne, jf. Cotonou-aftalens artikel 9.

2.   En part kan suspendere protokollens anvendelse, hvis tvisten mellem parterne betragtes som alvorlig, og hvis samrådene mellem de to parter ikke har gjort det muligt at finde en mindelig løsning.

3.   For at protokollens anvendelse kan suspenderes, skal den part, der ønsker en sådan suspension, meddele dette skriftligt mindst to måneder før, suspensionen får virkning.

4.   Suspenderes anvendelsen, fortsætter parterne med at holde samråd for at finde en mindelig løsning på deres tvist. Når en sådan løsning er fundet, anvendes protokollen på ny, og den finansielle modydelse nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter, hvor længe protokollens anvendelse har været suspenderet.

Artikel 11

Nationale love og administrative bestemmelser

1.   Den Europæiske Unions fiskerfartøjers aktiviteter i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, der finder sted i henhold til denne protokol, reguleres efter Kiribatis gældende love og bestemmelser, medmindre andet er bestemt i aftalen, denne protokol eller dens bilag og tillæg.

2.   Enhver ændring eller ny lovgivning vedrørende fiskeri gælder for Den Europæiske Union 60 dage efter, at EU har modtaget meddelelse fra Kiribati herom.

Artikel 12

Revisionsklausul

Efter to års anvendelse af protokollen tages rederens bidrag op til fornyet overvejelse, og eventuelle ændringer skal godkendes af begge parter. Det tredje år af protokollens anvendelse anses som overgangsperiode inden den fremtidige indførelse af den nye forvaltnings- og bevaringsforanstaltning for fiskeri, der indføres af de kiribatiske myndigheder.

Artikel 13

Varighed

Protokollen og dens bilag anvendes i tre år fra den 16. september 2012, medmindre den opsiges i overensstemmelse med protokollens artikel 14.

Artikel 14

Opsigelse

1.   Protokollen kan opsiges af en af parterne, hvis der indtræffer usædvanlige omstændigheder såsom nedfiskning af de pågældende bestande, ufuldstændig udnyttelse af de fiskerimuligheder, som EU-fartøjerne har fået tildelt, eller manglende overholdelse af parternes forpligtelse til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

2.   Ved opsigelse af protokollen skal den part, der ønsker at opsige den, mindst seks måneder før den dato, hvor opsigelsen træder i kraft, skriftligt meddele den anden part sin hensigt om at opsige protokollen. Efter meddelelsen om opsigelse som omhandlet i det foregående punktum indleder parterne samråd.

3.   Den finansielle modydelse omhandlet i protokollens artikel 2 for det år, hvor opsigelsen træder i kraft, nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis.

Artikel 15

Midlertidig anvendelse

Protokollen anvendes midlertidigt fra den 16. september 2012.

Artikel 16

Ikrafttræden

Denne protokol med bilag træder i kraft på den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer i forbindelse hermed er afsluttet.


(1)  Det Europæiske Fællesskab blev Den Europæiske Union den 1. december 2009.

(2)  Fiskeritilladelse betyder fiskerilicens i henhold til denne protokol og tilhørende bilag.

BILAG

BETINGELSER FOR EU-FARTØJERS FISKERI I KIRIBATIS FISKERIZONE

KAPITEL I

ADMINISTRATION AF FISKERITILLADELSER (LICENSER)

AFDELING 1

Registrering

1.

EU-fartøjer skal for at kunne fiske i Kiribatis eksklusive økonomiske zone have tildelt et registreringsnummer af Kiribatis kompetente myndigheder.

2.

Ansøgninger om registrering udfærdiges på en formular, som de kiribatiske myndigheder med ansvar for fiskeri udleverer i dette øjemed, og som er vist i tillæg I.

3.

Registrering kan først finde sted, når de kiribatiske myndigheder har modtaget et 15 x 20 cm stort foto af det ansøgende fartøj og 2 300 EUR pr. fartøj i årlig registreringsafgift, som indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 1 i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 7, idet alle gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med betalingen afholdes af indbetaleren.

AFDELING 2

Fiskeritilladelser

1.

Kun fartøjer, der opfylder visse betingelser, kan få fiskeritilladelse til Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

2.

Et fartøj kan kun godkendes, hvis rederen og fartøjsføreren har opfyldt alle tidligere indgåede forpligtelser i forbindelse med deres fiskeri i Kiribati i henhold til aftalen. Selve fartøjet skal have et godt omdømme i FFA’s regionale register over fiskerfartøjer og i WCPFC’s register over fiskerfartøjer.

Ethvert af Den Europæiske Unions fartøjer, for hvilket der ansøges om fiskeritilladelse, skal have en repræsentant med bopæl i Kiribati. Denne repræsentants navn, adresse og kontaktnumre anføres i ansøgningen om fiskeritilladelse.

Europa-Kommissionen forelægger Kiribatis ministerium med ansvar for fiskeri med kopi til Den Europæiske Unions delegation med ansvar for Kiribati (i det følgende benævnt »delegationen«) en ansøgning for hvert fartøj, som ønsker at fiske i medfør af denne protokol.

Ansøgninger indgives til ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati på en formular som vist i tillæg II.

3.

De kiribatiske myndigheder træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at oplysninger modtaget i forbindelse med ansøgninger om fiskeritilladelse behandles fortroligt. Oplysningerne anvendes udelukkende som led i protokollens anvendelse.

4.

Sammen med hver ansøgning om fiskeritilladelse indsendes følgende dokumenter:

a)

betaling eller bevis for betaling af afgiften for fiskeritilladelsens gyldighedsperiode

b)

en kopi af tonnagecertifikatet, bekræftet af flagmedlemsstaten, med angivelse af fartøjets tonnage udtrykt i BRT eller BT

c)

alle andre dokumenter eller attester, der kræves efter de relevante bestemmelser for de forskellige fartøjstyper, jf. protokollen

d)

et bevis for godt omdømme i FFA's regionale register over fartøjer og i WCPFC's register over fiskerfartøjer

e)

en kopi af forsikringscertifikatet gældende for hele fiskeritilladelsens gyldighedsperiode, udformet på engelsk

f)

en årlig afgift på 2 300 EUR pr. fartøj som bidrag til observatørprogrammet.

5.

Alle afgifter, med undtagelse af bidraget til observatørprogrammet, indbetales på den kiribatiske stats konto nr. 1 i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 7, idet alle gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med betalingen afholdes af indbetaleren.

Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter med undtagelse af udgifter til serviceydelser og havne- og omladningsafgifter.

Fiskeritilladelser til alle fartøjer udstedes i både elektronisk udgave og i papirudgave til redere tillige med en kopi i elektronisk udgave til Europa-Kommissionen og delegationen inden 15 arbejdsdage efter, at ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati har modtaget alle de dokumenter, der er nævnt i stk. 4. Den elektroniske kopi erstattes af papirudgaven, når denne modtages.

6.

En fiskeritilladelse udstedes til et bestemt individuelt fartøj og kan ikke overdrages.

7.

I tilfælde af påvist force majeure erstattes et fartøjs fiskeritilladelse på anmodning af Den Europæiske Union af en ny fiskeritilladelse til et andet fartøj med lignende karakteristika for den resterende del af fiskeritilladelsens gyldighedsperiode, uden at der skal betales yderligere afgifter. Begge fartøjernes samlede fangst medregnes, når Den Europæiske Unions fartøjers fangstmængde beregnes med henblik på at afgøre, om Den Europæiske Union skal indbetale yderligere beløb i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 4.

Det førstnævnte fartøjs reder afleverer den fiskeritilladelse, som skal annulleres, til de kompetente myndigheder i Kiribati via delegationen.

Den nye fiskeritilladelse bliver gyldig fra den dag, hvor ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati udsteder fiskeritilladelsen, og den er gyldig i den førstnævnte fiskeritilladelses resterende gyldighedsperiode. Delegationen underrettes om den nye fiskeritilladelse.

8.

Fiskeritilladelsen skal altid opbevares om bord på fartøjet og anbringes synligt i styrehuset, jf. dog kapitel V, afdeling 3, i dette bilag. Indtil fartøjet modtager den originale fiskeritilladelse, betragtes den modtagne elektroniske udgave af fiskeritilladelsen eller anden dokumentation godkendt af de kiribatiske myndigheder i et rimeligt tidsrum, dog højst 45 dage efter at fiskeritilladelsen er udstedt, som et gyldigt dokument og tilstrækkeligt bevis for så vidt angår overvågning, kontrol og håndhævelse af aftalen. Det modtagne elektroniske dokument vil stadig skulle erstattes af papirudgaven, når denne modtages.

9.

Parterne enes om at fremme et fiskeritilladelsessystem, som udelukkende er baseret på elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger og dokumenter. Parterne enes om at fremskynde udskiftningen af fiskeritilladelser i papirudgave med en tilsvarende elektronisk ækvivalent og ligeledes listen over fartøjer, som har tilladelse til at fiske i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, således som det er angivet i denne afdelings stk. 1.

AFDELING 3

Betingelser for fiskeritilladelser — afgifter og forskud

1.

Fiskeritilladelserne er gyldige i ét år. De kan fornys årligt. Fornyelse af fiskeritilladelserne afhænger af, hvilke fiskerimuligheder protokollen giver.

2.

Afgiften for fiskeritilladelsen fastsættes til 35 EUR pr. ton, der fanges i Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

3.

Fiskeritilladelserne udstedes efter rederens indbetaling af følgende standardbeløb på den kiribatiske stats konto nr. 1 i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 7:

a)

131 250 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri og

b)

15 000 EUR pr. langlinefartøj.

4.

Oveni det i stk. 3 i denne afdeling omhandlede beløb bør tilføjes et særligt bidrag til fiskeritilladelser, indbetalt af rederne på den kiribatiske stats konto nr. 1 i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 7, på 300 000 EUR pr. notfartøj til tunfiskeri.

5.

Europa-Kommissionen udarbejder senest den 30. juni i det kalenderår, der følger efter fangstperioden, en endelig opgørelse over, hvor meget der skal betales i afgifter for fangstperioden. Det sker på grundlag af redernes fangstopgørelser. Oplysningerne bør bekræftes af de videnskabelige institutter, som det påhviler at kontrollere Den Europæiske Unions fangstdata (Institut de Recherche pour le Development (IRD), Instituto Español de Oceanografía (IEO) eller Instituto Portugues de Investigaçao Maritima (IPIMAR)).

6.

Den af Europa-Kommissionen udarbejdede opgørelse over afgifterne forelægges ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati til kontrol og godkendelse.

De kiribatiske myndigheder kan gøre indsigelse mod afgiftsopgørelsen inden for 30 dage fra forelæggelsen og kan kræve sagen forelagt Den Blandede Komité, hvis de er uenige i opgørelsen i henhold til aftalens artikel 9, stk. 2.

Hvis der ikke gøres indsigelse inden for 30 dage, anses afgiftsopgørelsen for godkendt af de kiribatiske myndigheder.

7.

Den endelige afgiftsopgørelse meddeles hurtigst mulig ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati, delegationen og rederne.

Rederne skal senest femogfyrre (45) dage efter meddelelsen af den bekræftede endelige opgørelse foretage eventuelle yderligere betalinger til Kiribatis kompetente myndigheder ved at indbetale beløbet på den kiribatiske stats konto nr. 1 i overensstemmelse med protokollens artikel 2, stk. 7, idet alle gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med betalingen afholdes af indbetaleren.

8.

Er beløbet for den endelige opgørelse lavere end forskuddet omhandlet i denne afdelings stk. 3, får rederen dog ikke saldoen tilbagebetalt.

9.

Såfremt fiskerimulighederne skal reduceres som følge af den nye lukning af en væsentlig del af Kiribatis eksklusive økonomiske zone, kan rederens afgift nedsættes forholdsmæssigt og pro rata temporis efter et samråd i Den Blandede Komité.

KAPITEL II

FISKERIZONER OG FISKERIAKTIVITETER

AFDELING 1

Fiskerizoner

1.

De fartøjer, der er omhandlet i protokollens artikel 1, har tilladelse til at fiske i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, undtagen i de områder, der er angivet som beskyttede eller lukkede områder på kort 83005-FLC og i overensstemmelse med Kiribatis love og administrative bestemmelser.

2.

Kiribati skal give Europa-Kommissionen meddelelse om enhver ændring af de nævnte beskyttede eller lukkede områder, så snart sådanne ændringer vedtages.

3.

Fiskeri tillades under alle omstændigheder ikke inden for 12 sømil fra basislinjerne og 1 sømil fra eventuelle fiskekoncentrationsanordninger (FAD), hvis position er oplyst ved hjælp af geografiske koordinater af andre borgere eller organisationer. Hvad specielt angår notfartøjer, er fiskeri forbudt inden for 60 sømil fra øerne Tarawa, Kanton og Kiritimatis basislinjer og fra undersøiske rev som angivet på kortene, jf. stk. 1 i denne afdeling.

AFDELING 2

Fiskeriaktiviteter

1.

Notfartøjer og langlinefartøjer har kun tilladelse til at fiske efter de arter, der er defineret i protokollens artikel 1. Bifangst af andre fiskearter end dem, der er defineret i protokollens artikel 1, rapporteres til de kiribatiske myndigheder i overensstemmelse med kapitel III i dette bilag.

2.

Den Europæiske Unions fartøjer udøver deres fiskeriaktiviteter i overensstemmelse med kravene i WCPFC's bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger.

3.

Bundfiskeri og koralfiskeri er ikke tilladt i Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

4.

Den Europæiske Unions fartøjer skal udøve alt fiskeri på en måde, som ikke forstyrrer traditionelt, lokalt fiskeri, og skal genudsætte alle skildpadder, havpattedyr, søfugle og revfisk på en måde, der giver sådanne blandede fangster de bedste overlevelsesmuligheder.

5.

Den Europæiske Unions fartøjer, deres fartøjsførere og operatører skal udøve alt fiskeri på en måde, som ikke forstyrrer andre fiskerfartøjers fiskeri, og må ikke komme i berøring med andre fiskerfartøjers fiskeredskaber.

KAPITEL III

KONTROL

AFDELING 1

Fangstopgørelsesordning

1.

Fartøjers førere registrerer de i tillæg III A og III B anførte oplysninger i deres logbog. Elektronisk fremsendelse af fangstdata/logbogsdata bør indføres fra den 1. januar 2010 for fartøjer over 24 meter og gradvist for fartøjer over 12 meter fra 2012. Parterne skal tilstræbe at blive enige om at fremme indførelsen af et fangstdatasystem, som udelukkende anvender elektronisk fremsendelse af alle ovennævnte oplysninger. Parterne enes om at fremme en hurtig udskiftning af logbøger i papirudgave til fordel for elektroniske udgaver.

2.

Hvis der en dag ikke udsættes redskaber, eller hvis der udsættes redskaber, men ikke fanges nogen fisk, registrerer fartøjets fører disse oplysninger på logbogsformularen for den pågældende dag. På dage, hvor der ikke fiskes, skal fartøjet samme dag senest midnat lokal tid anføre i logbogen, at der ikke er udøvet fiskeri.

3.

I logbogen registreres dato og klokkeslæt for indsejling i og udsejling af Kiribatis eksklusive økonomiske zone straks efter henholdsvis indsejling i og udsejling af Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

4.

Ved bifangst af andre fiskearter end dem, der er defineret i protokollens artikel 1, skal Den Europæiske Unions fartøjer registrere de pågældende arter, størrelsen og mængden af hver art angivet i vægt eller antal, som specificeret i logbogen, og om fangsten er beholdt om bord eller er genudsat.

5.

Logbogen udfyldes læseligt hver dag senest kl. 23.59 og underskrives af fartøjsføreren.

AFDELING 2

Fangstopgørelsesrapportering

1.

I forbindelse med dette bilag defineres varigheden af et af Den Europæiske Unions fartøjers fangstrejse således:

a)

enten perioden fra indsejling i til udsejling af Kiribatis eksklusive økonomiske zone

b)

eller perioden fra indsejling i Kiribatis eksklusive økonomiske zone til omladning

c)

eller perioden fra indsejling i Kiribatis eksklusive økonomiske zone til landing i en udpeget havn i Kiribati.

2.

Alle Den Europæiske Unions fartøjer, som har opnået tilladelse til at fiske i Kiribatis eksklusive økonomiske zone i medfør af aftalen, rapporterer deres fangster i Kiribatis eksklusive økonomiske zone til ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati ved hjælp af logbogen og på følgende måde:

a)

alle underskrevne logbogsformularer sendes elektronisk eller på andre måder via flagstaternes fiskeriovervågningscentre til Kiribatis fiskeriovervågningscenter og til Europa-Kommissionen inden 5 dage efter hver landings- eller omladningsoperation

b)

Fartøjsføreren sender elektronisk eller på anden vis en ugentlig fangstopgørelse med de oplysninger, der er angivet i tillæg IV, del 3, til det ministerium, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati, og til Europa-Kommissionen. Ugentlige positionsmeldinger og fangstopgørelser opbevares om bord, indtil landings- eller omladningsoperationerne er afsluttet.

3.

Indsejling i og udsejling af zonen:

a)

Den Europæiske Unions fartøjer skal mindst 24 timer før de agter at sejle ind i Kiribatis eksklusive økonomiske zone og umiddelbart efter udsejling herfra underrette ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati herom. Så snart EU-fartøjerne sejler ind i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, skal de underrette ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati herom pr. fax eller e-mail, jf. formularen i tillæg IV, eller pr. radio

b)

ved underretning om udsejling oplyser hvert fartøj endvidere, hvilken position det befinder sig på, hvor store fangster det har om bord, og hvilke arter det drejer sig om, jf. formularen i tillæg IV. Disse underretninger skal ske pr. fax, e-mail eller radio.

4.

Hvis et fartøj afsløres i at fiske, uden at det har underrettet ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati herom, betragtes det som et fartøj uden fiskeritilladelse.

5.

Ved fiskeritilladelsens udstedelse får det pågældende fartøj også oplyst faxnummer, telefonnummer og e-mail-adresse på de kiribatiske myndigheder.

6.

Hvert af Den Europæiske Unions fartøjer skal sørge for, at kontrolmyndigheder og andre af Kiribati godkendte enkeltpersoner og instanser, der med et godkendt identitetskort kan bevise at inspektøren er godkendt af Kiribati til at gå om bord og gennemføre inspektioner, straks får forelagt logbøger og fangstopgørelser til kontrol.

AFDELING 3

Fartøjsovervågningssystem (FOS)

1.

Hvert af Den Europæiske Unions fartøjer skal bringe sig i overensstemmelse med FFA's fartøjsovervågningssystem (FFA FOS), der pt. anvendes i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, når de fisker i Kiribatis eksklusive økonomiske zone. Hvert af Den Europæiske Unions fartøjer skal om bord have installeret en vedligeholdt og til enhver tid fuldt funktionsduelig mobil transmissionsenhed (MTU), som er godkendt af FFA.

2.

Fartøjet og operatøren forpligter sig til ikke at ændre, fjerne eller lade en allerede installeret MTU fjerne fra fartøjet, medmindre formålet hermed er vedligeholdelse eller reparation. Operatøren og fartøjet bærer omkostningerne ved køb, vedligeholdelse og drift af MTU’en og samarbejder ved anvendelsen heraf fuldt ud med de kiribatiske myndigheder (se yderligere oplysninger i tillæg V).

3.

Parterne kan uanset stk. 1 ovenfor tage hensyn til andre FOS-muligheder, der er kompatible med WCPFC's FOS.

4.

De data, der sendes til Kiribatis FOC, må kun anvendes til kontrolformål i Kiribatis eksklusive økonomiske zone. FOC-dataene må ikke videregives, sælges, tilbydes eller sendes til nogen form for tredjepart til kontrol eller andre formål uden for Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

5.

Det foregående stykke finder ikke anvendelse i forbindelse med WCPFC-forpligtelser vedrørende opfølgnings-, kontrol- og overvågningsaktiviteter på åbent hav i WCPFC-konventionsområdet.

AFDELING 4

Landing

1.

Den Europæiske Unions fartøjer, som ønsker at lande fangster i Kiribatis havne, skal gøre dette i udpegede havne i Kiribati. Tillæg VI indeholder en liste over disse udpegede havne.

2.

De pågældende fartøjers redere skal senest 48 timer i forvejen meddele ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati og flagmedlemsstatens fartøjsovervågningscenter følgende oplysninger, jf. formularen i tillæg IV, del 4. Foretages der landing uden for Kiribatis eksklusive økonomiske zone, meddeles dette på de førnævnte vilkår til den havnestat, hvor landingen vil finde sted, og til flagmedlemsstatens fartøjsovervågningscenter.

3.

Førere af Den Europæiske Unions fartøjer, der lander fangster i en havn i Kiribati, skal tillade inspektører, der er godkendt af Kiribati, at inspicere sådan landing og lette dem inspektionen. Efter inspektionen udstedes der en attest til fartøjets fører.

AFDELING 5

Omladning

1.

Den Europæiske Unions fartøjer, som ønsker at omlade fangst i Kiribatis farvande, skal gøre dette i udpegede havne i Kiribati. Tillæg VI indeholder en liste over disse udpegede havne.

2.

Fartøjsrederne skal senest 48 timer i forvejen give ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati følgende oplysninger:

3.

Omladningen betragtes som afslutningen på en fangstrejse. Fartøjerne skal derfor sende deres fangstopgørelser til ministeriet med ansvar for fiskeri i Kiribati og meddele, om de agter at fortsætte fiskeriet eller forlade Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

4.

Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, må under ingen omstændigheder omlade deres fangster på havet.

5.

Al fangstomladning, der ikke er nævnt ovenfor, er forbudt i Kiribatis eksklusive økonomiske zone. Ved overtrædelse af denne bestemmelse kan overtræderen idømmes sanktioner efter Kiribatis love og administrative bestemmelser.

6.

Førere af Den Europæiske Unions fartøjer, der foretager fangstomladninger i en havn i Kiribati, skal tillade inspektører, der er godkendt af Kiribati, at inspicere sådan omladning og lette dem inspektionen. Efter inspektionen udstedes der en attest til fartøjets fører.

KAPITEL IV

OBSERVATØRER

1.

I forbindelse med indgivelsen af en ansøgning om fiskeritilladelse indbetaler Den Europæiske Unions fartøjer hver en observatørafgift, jf. kapitel I, afdeling 2, stk. 4, litra f), på den kiribatiske stats konto nr. 4.

2.

Den Europæiske Unions fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Kiribatis eksklusive økonomiske zone i henhold til aftalen, skal tage observatører om bord på følgende vilkår:

A.

For notfartøjer:

Den Europæiske Unions notfartøjer medbringer hele tiden en observatør fra enten Kiribati Fisheries Observer Program godkendt under WCPFC's Regional Observer Program (WCPFC ROP), en observatør godkendt af WCPFC's Regional Observer Program (WCPFC ROP), eller en IATTC-observatør godkendt ved hjælp af det aftalememorandum, der er indgået mellem WCPFC og IATTC om krydsgodkendelse af godkendte observatører, når de opererer i Kiribatis eksklusive økonomiske zone. De pågældende redere eller deres agenter meddeler så hurtigt som muligt det ministerium, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati, navnet på observatøren og under hvilken ordning denne er godkendt.

B.

For langlinefartøjer:

a)

Det ministerium, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati, fastsætter hvert år omfanget af observationsprogrammet på grundlag af antallet af fartøjer, der har tilladelse til at fiske i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, og de pågældende fiskeressourcers tilstand. I overensstemmelse hermed fastsætter ministeriet antallet eller procentdelen af fartøjer, som er forpligtet til at tage en observatør om bord. Dette skal baseres på WCPFC's Regional Observer Program og observatørdækningen skal respektere dette program i Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

b)

Ministeriet, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati opstiller en liste over de fartøjer, der skal tage en observatør om bord, og en liste over de udpegede observatører, jf. afsnit A i dette stykke. Disse lister skal holdes ajour. De meddeles Europa-Kommissionen, så snart de er opstillet, og derpå hver tredje måned, hvis de er blevet ajourført.

c)

Den pågældende reder eller hans agent træffer de fornødne foranstaltninger til at opfylde de af Kiribati opstillede krav i overensstemmelse med litra a) og b) i dette afsnit og skal senest femten (15) dage inden den berammede dato for observatørens ombordtagning meddele det ministerium, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati, at han agter at lade en udpeget observatør komme om bord på fartøjet. Dennes navn meddeles hurtigst muligt derefter.

d)

Det ministerium, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati, fastsætter varigheden af observatørernes ophold om bord, der i almindelighed ikke må være længere end nødvendigt, for at de kan udføre deres arbejde. Ministeriet informerer rederne eller disses repræsentanter herom, når han meddeler navnet på den observatør, der er udpeget til at komme om bord på fartøjet.

3.

Med forbehold af bestemmelserne i afsnit 2A i dette kapitel meddeler de pågældende redere, i hvilke af Kiribatis havne og på hvilke datoer de påtænker at tage observatører om bord, ved en fangstrejses begyndelse 10 dage forud for den dato, hvor det påtænkes at tage observatøren om bord.

4.

Tages observatøren om bord i et andet land, afholder rederen hans rejseudgifter. Forlader et fartøj med en observatør fra Kiribati om bord den eksklusive økonomiske zone, træffes der alle forholdsregler for at sikre, at observatøren så hurtigt som muligt vender tilbage til Kiribati for rederens regning.

5.

Indfinder observatøren sig ikke på det aftalte sted senest seks (6) timer efter det aftalte tidspunkt, fritages rederen automatisk fra forpligtelsen til at tage denne observatør om bord.

6.

Observatøren behandles om bord som officer. Observatørens opgaver er:

a)

at observere fartøjernes fiskeri

b)

at kontrollere de fiskende fartøjers position

c)

at udtage biologiske prøver som led i videnskabelige programmer

d)

at registrere, hvilke fiskeredskaber der anvendes

e)

at kontrollere de fangstdata for Kiribatis eksklusive økonomiske zone, der er indført i logbogen

f)

at kontrollere bifangstprocenterne og udarbejde et skøn over de genudsatte mængder af salgbare fisk, krebsdyr, blæksprutter og havpattedyr

g)

ugentligt at indberette fangstdata pr. radio eller på anden måde, herunder ombordværende hoved- og bifangster.

7.

Fartøjsførerne skal tillade, at godkendte observatører fra Kiribati stiger om bord på godkendte fartøjer, der fisker i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, og skal gøre deres yderste for at sikre observatørernes fysiske sikkerhed og velfærd under udførelsen af deres opgaver:

a)

fartøjsføreren skal tillade, at den godkendte observatør kommer om bord med henblik på udførelsen af videnskabelige, kontrolmæssige og andre opgaver, og skal bistå ham hermed

b)

fartøjsføreren bistår observatøren med at få uindskrænket adgang til og med at anvende faciliteter og udstyr om bord, som denne anser for nødvendige for udførelsen af sine opgaver

c)

observatøren skal have adgang til broen, fisk om bord og de områder, der kan bruges til at opbevare, forarbejde, veje og oplagre fisk

d)

observatøren har ret til at tage et rimeligt antal prøver og skal have uindskrænket adgang til fartøjets optegnelser, herunder logbøger, fangstopgørelser og dokumentation, med henblik på inspektion og kopiering, og

e)

observatøren skal have adgang til at indsamle alle andre oplysninger om fiskeriet i Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

8.

Under sit ophold om bord skal observatøren:

a)

træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at hans tilstedeværelse om bord ikke hæmmer fartøjets normale drift, og

b)

behandle det ombordværende materiel og udstyr med respekt og respektere fortroligheden af alle skibspapirerne.

9.

Under sit ophold om bord har observatøren:

a)

uindskrænket adgang til og anvendelse af faciliteter og udstyr om bord, idet han respekterer alle regler og udstyr om bord, som observatøren måtte anse for nødvendige for udførelsen af sine opgaver, inklusive fuld adgang til broen, fisk om bord og de områder, der kan bruges til at opbevare, forarbejde, veje og oplagre fisk

b)

ret til at udføre sine opgaver uden at blive overfaldet, opleve at der bliver lagt hindringer i vejen for ham, opleve modstand, blive forsinket, forsøgt skræmt eller forstyrret i sit arbejde.

10.

Observatørrapportering:

a)

Ved observationsperiodens afslutning, uanset om fangstrejsen er slut i henhold til kapitel III, afdeling 2, stk. 1, i dette bilag, og så snart observatøren er gået fra borde og har aflagt rapport, udarbejdes en slutrapport, der beskriver alle fiskeriaktiviteter, inklusive manglende overholdelse, som fremsendes til fartøjets reder og/eller dennes repræsentanter med kopi til delegationen, med henblik på at det pågældende fartøjs fører kan fremsætte eventuelle kommentarer.

b)

Uanset litra a) skal der, så snart observatøren er gået fra borde, udarbejdes en foreløbig rapport med resumé af fiskeriaktiviteterne, inklusive manglende overholdelse, som stilles til rådighed for fartøjsføreren, fartøjets reder eller dennes repræsentanter, med henblik på at de kan fremsætte kommentarer.

c)

Observatørens organisation skal sikre, at slutrapporten fremsendes til Europa-Kommissionen, flagstatens kompetente myndigheder og rederen eller dennes repræsentanter. Fremsendelsen skal under omstændigheder ske senest 30 arbejdsdage, efter at observatøren er gået fra borde.

11.

Rederen afholder udgifterne til observatørens kost og logi, som skal være af samme kvalitet som officerernes.

12.

Observatørens løn og sociale bidrag afholdes af de kiribatiske myndigheder, når fartøjet fisker i Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

KAPITEL V

KONTROL OG HÅNDHÆVELSE

AFDELING 1

Fartøjsidentifikation

1.

Af hensyn til sikkerheden for fiskeri og søfart skal hvert fartøj mærkes og identificeres i overensstemmelse med Fødevare- og Landbrugsorganisations (FAO's) godkendte standardspecifikation for mærkning og identifikation af fiskerfartøjer.

2.

Kendingsbogstaverne for den havn eller det distrikt, hvor fartøjet er registreret, og det eller de tal, hvorunder det er registreret, skal være påmalet eller på anden måde påført begge sider af boven så højt over vandet som muligt, således at mærkningen er klart synlig fra havet og fra luften, i en farve, der danner kontrast til den baggrund, hvorpå den er malet. Fartøjets navn og registreringshavn påmales også fartøjets bov og agterstavn.

3.

Kiribati og Den Europæiske Union kan om nødvendigt foreskrive, at det internationale radiokaldesignal, IMO-nummeret eller havnekendingsnummeret skal være malet oven på styrehuset, således at det er klart synligt fra luften, i en farve, der danner kontrast til den baggrund, hvorpå det males:

a)

kontrastfarverne skal være hvid og sort, og

b)

havnekendingsnummeret, som er påmalet eller på anden måde påført fartøjets skrog, må ikke kunne fjernes, slettes, ændres, gøres ulæseligt, tildækkes eller skjules.

4.

Fartøjer, der ikke viser deres navn og radiokaldesignal eller signalbogstaver på den foreskrevne måde, kan eskorteres til en havn i Kiribati for yderligere undersøgelser.

5.

Operatøren skal sørge for, at den internationale nød- og kaldefrekvens (2 182) kHz (HF) eller den internationale sikkerheds- og kaldefrekvens (156,8) Mhz (kanal 16, VHF-FM) løbende overvåges med henblik på at lette kommunikationen med de kiribatiske myndigheder for fiskeriforvaltning, -overvågning og -håndhævelse.

6.

Operatøren sikrer, at der er en ny og ajourført udgave af den internationale signalkode (INTERCO) om bord, og at den altid er tilgængelig.

AFDELING 2

Kommunikation med Kiribatis inspektionsskibe

1.

Ved kommunikation mellem de tilladte fartøjer og regeringens inspektionsskibe anvendes følgende internationale signalkoder:

International signalkode — Betydning:

L

Stands øjeblikkeligt

SQ3

Stands eller sæt farten ned; jeg ønsker at stige ombord på Deres fartøj

QN

Læg Deres fartøj langs styrbordssiden af vores fartøj

QN1

Læg Deres fartøj langs bagbordssiden af vores fartøj

TD2

Er De et fiskerfartøj?

C

Ja

N

Nej

QR

Vi kan ikke lægge vores fartøj langs Deres fartøj

QP

Vi vil lægge vores fartøj langs Deres fartøj

2.

Kiribati forelægger Europa-Kommissionen en liste over alle patruljefartøjer, der benyttes til fiskerikontrolformål. Denne liste indeholder følgende oplysninger om disse fartøjer: navn, flag, type, fotografi, havnekendingsnummer, det internationale radiokaldesignal og kommunikationsmuligheder.

3.

Et patruljefartøj skal være tydeligt mærkede og identificerbare som værende anvendt af staten eller i statens tjeneste.

AFDELING 3

Fartøjsliste

Europa-Kommissionen fører en ajourført liste over de fartøjer, som har fået udstedt fiskeritilladelse efter bestemmelserne i protokollen. Denne liste meddeles Kiribatis fiskerikontrolmyndigheder, så snart den er opstillet, og derefter hver gang den ajourføres.

AFDELING 4

Gældende love og administrative bestemmelser

Fartøjet og dets operatører skal til fulde overholde dette bilag samt Kiribatis love og administrative bestemmelser. De bør også opfylde internationale traktater, konventioner og fiskeriforvaltningsaftaler, som både Kiribati og Den Europæiske Union er parter i. Manglende overholdelse af dette bilag og Kiribatis love og administrative bestemmelser kan medføre betydelige bøder og andre civil- og strafferetlige sanktioner.

AFDELING 5

Kontrolprocedurer

1.

Førerne af Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, skal, når de befinder sig i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, når som helst tillade Kiribati godkendte kontrollører med ansvar for fiskeriinspektion og -kontrol at komme om bord og hjælpe dem med hermed og bistå dem i deres arbejde.

2.

For at øge sikkerheden i forbindelse med inspektionsprocedurer bør fartøjet forlods gives besked om bordingen, herunder om inspektionsplatformens identitet og inspektørens navn.

3.

Godkendte kontrollører skal have uindskrænket adgang til fartøjets optegnelser, herunder logbøger, fangstopgørelser, dokumentation og eventuelt elektronisk dataregistreringsudstyr, og fartøjsføreren skal tillade, at kontrollørerne forsyner en af Kiribati udstedt tilladelse eller anden dokumentation, der kræves i medfør af aftalen, med anmærkninger.

4.

Fartøjsføreren efterkommer straks alle rimelige instrukser fra de godkendte kontrollørers side og hjælper dem med at komme om bord samt letter kontrollen af fartøj, redskaber, udstyr, optegnelser, fisk og fiskeprodukter.

5.

Fartøjsføreren eller besætningen afholder sig fra at øve vold mod, lægge hindringer i vejen for, modsætte sig, forsinke, forhindre ombordstigning, skræmme eller forstyrre en godkendt kontrollør i dennes arbejde.

6.

Kontrollørerne må ikke opholde sig længere om bord, end det er nødvendigt for, at de kan udføre deres arbejde.

7.

Hvis bestemmelserne i dette kapitel ikke overholdes, forbeholder Kiribati sig ret til at suspendere fiskeritilladelsen for det pågældende fartøj, indtil formaliteterne er bragt i orden, og til at idømme det pågældende fartøjs reder sanktioner efter Kiribatis love og administrative bestemmelser. Europa-Kommissionen underrettes herom.

8.

Efter hver inspektion og kontrol udstedes der en attest til fartøjets fører.

9.

Kiribati sørger for, at alt personale, der er direkte involveret i inspektion af fiskerfartøjer i medfør af denne aftale, besidder de færdigheder, der er nødvendige for at gennemføre fiskerikontrol, og er bekendt med det pågældende fiskeri. Når der foretages inspektion om bord på fiskerfartøjer, der er omfattet af aftalen, sørger Kiribatis godkendte fiskerikontrollører for, at besætningen, fartøjet og dettes last behandles i fuld overensstemmelse med de internationale bestemmelser i WCPFC's procedurer for bording og inspektion.

AFDELING 6

Opbringningsprocedure

Opbringning af fiskerfartøjer:

a)

det ministerium, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati, underretter delegationen inden 24 timer, hvis et af Den Europæiske Unions fartøjer opbringes i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, eller hvis det idømmes sanktioner

b)

delegationen modtager samtidig en kort rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringningen.

KAPITEL VI

MILJØANSVAR

1.

Den Europæiske Unions fartøjer erkender nødvendigheden af at beskytte de skrøbelige (hav)miljøvilkår i Kiribatis laguner og atoller, og Den Europæiske Unions fartøjer udleder ikke stoffer, der kan beskadige eller forringe havressourcernes kvalitet. Den Europæiske Union skal opfylde bestemmelserne i Kiribatis miljøbeskyttelseslov.

2.

Foretages der bunkring eller anden overførsel af et produkt, der er optaget på De Forenede Nationers internationale kode for søtransport af farligt gods (IMDG-koden), i forbindelse med en fangstrejse i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, underretter Den Europæiske Unions fartøjer de kiribatiske myndigheder herom.

KAPITEL VII

BESÆTNING

1.

Hvert af Den Europæiske Unions fartøjer, der fisker i henhold til aftalen, forpligter sig til at påmønstre mindst tre (3) besætningsmedlemmer, der er kiribatiske sømænd. Rederne skal tilstræbe at påmønstre yderligere kiribatiske sømænd.

2.

Rederne betaler 600 EUR om måneden pr. besætningsmedlem i gebyrfritagelse, hvis det ikke er muligt at ansætte kiribatiske sømænd ombord på deres autoriserede fartøjer, som fastsat i stk. 1 ovenfor. Gebyret indbetales af rederne på den kiribatiske stats konto nr. 4 en gang om året.

3.

Rederne vælger frit på en liste over søfolk opstillet af det ministerium, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati, hvilke søfolk de ønsker at påmønstre.

4.

Rederen eller dennes repræsentant meddeler ministeriet navnene på de kiribatiske søfolk, der er påmønstret det pågældende fartøj, og bekræfter, at de er opført på mønstringsrullen.

5.

ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet gælder automatisk for søfolk påmønstret EU-fartøjer. Det drejer sig navnlig om foreningsfrihed, faktisk anerkendelse af arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger og ikke-forskelsbehandling, hvad angår beskæftigelse og erhverv.

6.

Kiribatiske søfolks arbejdskontrakter, som de underskrivende parter modtager en kopi af, indgås mellem redernes repræsentant(er) på den ene side og søfolkene og/eller deres fagforeninger eller disses repræsentanter på den anden side i samråd med det ministerium, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati. Kontrakterne sikrer, at søfolkene er medlem af den for dem relevante socialsikringsordning, som omfatter livsforsikring, sygeforsikring og ulykkesforsikring.

7.

Kiribatiske søfolks hyre betales af rederne. Den skal fastsættes ved aftale mellem rederne eller disses repræsentanter og det ministerium, der har ansvaret for fiskeri i Kiribati, inden fiskeritilladelserne udstedes. Lønvilkårene for kiribatiske søfolk må ikke være dårligere end dem, der gælder for Kiribatis egne besætninger, og under ingen omstændigheder ringere end ILO-normerne.

8.

Enhver sømand, der er påmønstret et fartøj fra Den Europæiske Union, skal melde sig hos føreren af det udpegede fartøj dagen før den foreslåede påmønstringsdato. Møder sømanden ikke frem på den dato og det tidspunkt, der er fastsat for påmønstring, fritages rederen automatisk for forpligtelsen til at påmønstre vedkommende.

KAPITEL VIII

OPERATØRERNES ERSTATNINGSANSVAR

1.

Operatøren sørger for, at vedkommendes fartøjer er sødygtige og udstyret med passende rednings- og overlevelsesudstyr til alle passagerer og besætningsmedlemmer.

2.

Til beskyttelse af Kiribati og dens statsborgere og indbyggere sørger operatøren for passende og fuldstændig forsikringsdækning af sit fartøj gennem et internationalt anerkendt og af Kiribati godkendt forsikringsselskab for Kiribatis eksklusive økonomiske zone, herunder områder inden for laguner og atoller, territorialfarvandet og undersøiske rev, som dokumenteret ved forsikringscertifikatet nævnt i kapitel I, afdeling 2, stk. 4, litra e), i dette bilag.

3.

Er et af Den Europæiske Unions fartøjer involveret i en ulykke eller anden hændelse i Republikkens Kiribati, der afstedkommer forurening, skade på miljøet eller tings- eller personskade, underretter fartøjet og operatøren straks de kiribatiske myndigheder herom. Er et af Den Europæiske Unions fartøjer ansvarlig for ovennævnte skader, er fartøjet eller operatøren ansvarlige for at betale omkostninger i forbindelse med førnævnte skader.

Tillæg

I.

Republikken Kiribati — Formular til ansøgning om registrering af fiskerfartøj

II.

Formular til ansøgning om fiskeritilladelse

III A.

Regional logbog for notfiskeri

III B.

Regional logbog for langlinefiskeri

IV.

Rapportering

V.

FOS-protokol

VI.

Liste over udpegede havne

VII.

Geografiske koordinater for Kiribatis fiskerizone

VIII.

Kontaktoplysninger på Kiribatis FOC

Tillæg I

Image

Image

Image

Tillæg II

Formular til ansøgning om fiskeritilladelse

Image

Tillæg III A

REGIONAL LOGBOG FOR NOTFISKERI

Image

Image

Tillæg III B

REGIONAL LOGBOG FOR LANGLINEFISKERI

Image

Image

Tillæg IV

RAPPORTERING

RAPPORTER TIL FISKERIDIREKTØREN (DIRECTOR OF FISHERIES)

Tlf. 21099 Fax 21120 E-mail: flue@mfmrd.gov.ki

1.   Rapportering af indsejling i fiskerizonen

24 timer før fartøjet sejler ind i fiskerizonen:

a)

Rapportkode (ZENT)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal eller signalbogstaver

d)

Indsejlingsdato (DD-MM-ÅÅ)

e)

Indsejlingstidspunkt (GMT)

f)

Indsejlingsposition

g)

Samlet fangst om bord opdelt efter vægt pr. art:

BUGSTRIBET BONIT (SJ)_,_(t)

GULFINNET TUN (YF)_,_(t)

ANDRE (OT)_,_(t)

f.eks. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10

2.   Rapportering af udsejling af fiskerizonen

Straks efter at fartøjet er sejlet ud af fiskerizonen:

a)

Rapportkode (ZDEP)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal eller signalbogstaver

d)

Udsejlingsdato

e)

Udsejlingstidspunkt (GMT)

f)

Udsejlingsposition

g)

Fangst om bord opdelt efter vægt pr. art:

BUGSTRIBET BONIT (SJ)_,_(t)

GULFINNET TUN (YF)_,_(t)

ANDRE (OT)_,_(t)

h)

Samlet fangst i zonen opdelt efter vægt pr. art (som for fangst om bord)

i)

Fiskedage i alt (det faktiske antal dage, hvor der blev udsat redskaber i zonen)

f.eks. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14

3.   Ugentlig rapportering af position og fangst, mens fartøjet befinder sig i zonen

Hver tirsdag, så længe fartøjet befinder sig i fiskerizonen, efter indsejlingsrapport og seneste ugentlige rapport:

a)

Rapportkode (WPCR)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal eller signalbogstaver

d)

WPCR-dato (DD:MM:ÅÅ)

e)

Rapporteringsposition

f)

Fangst siden sidste rapportering:

BUGSTRIBET BONIT (SJ)_,_(t)

GULFINNET TUN (YF)_,_(t)

ANDRE (OT)_,_(t)

g)

Antal fiskedage siden sidste rapportering

f.eks. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7

4.   Anløb af havn, herunder anløb med henblik på omladning, proviantering eller afmønstring af besætning eller på grund af en nødsituation

Mindst 48 timer før anløb af havn:

a)

Rapportkode (PENT)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal eller signalbogstaver

d)

Rapporteringsdato (DD-MM-ÅÅ)

e)

Rapporteringsposition

f)

Navn på havn

g)

Anslået ankomsttidspunkt (LST) DDMM:hhmm

h)

Fangst om bord opdelt efter vægt pr. art:

BUGSTRIBET BONIT (SJ)_,_(t)

GULFINNET TUN (YF)_,_(t)

ANDRE (OT)_,_(t)

i)

Årsag til anløb af havn

f.eks. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING

5.   Udsejling fra havn

Straks efter udsejling fra havn:

a)

Rapportkode (PDEP)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal eller signalbogstaver

d)

Rapporteringsdato (GMT) DD-MM-ÅÅ

e)

Navn på havn

f)

Dato og klokkeslæt for udsejling (LST) DD-MM:hhmm

g)

Fangst om bord opdelt efter vægt pr. art:

BUGSTRIBET BONIT (SJ)_,_(t)

GULFINNET TUN (YF)_,_(t)

ANDRE (OT)_,_(t)

h)

Næste bestemmelsessted

f.eks. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND

6.   Indsejling i eller udsejling af et lukket (forbudt) eller beskyttet område

Mindst 12 timer før fartøjet sejler ind i det lukkede (forbudte) eller beskyttede område og straks efter, at det sejler ud af det:

a)

Rapporttype (ENCA for indsejling og DECA for udsejling)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal eller signalbogstaver

d)

ENCA- eller DECA-dato

e)

ENCA- eller DECA-klokkeslæt (GMT) DD-MM-ÅÅ:hhmm

f)

ENCA- eller DECA-position (med et bueminuts nøjagtighed)

g)

Hastighed og kurs

h)

ENCA-årsag

f.eks. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT

7.   Meddelelse om bunkring

Mindst 24 timer inden bunkring fra et godkendt tankskib:

a)

Rapporttype (FUEL)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal eller signalbogstaver

d)

Rapporteringsdato (GMT)

e)

Position ved rapportering (med et bueminuts nøjagtighed)

f)

Ombordværende brændstofmængde (000 l)

g)

Forventet bunkringsdato

h)

Forventet bunkringsposition

i)

Navn på tankskib

f.eks. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION

8.   Bunkringsrapport

Straks efter bunkring fra et godkendt tankskib.

a)

Rapporttype (BUNK)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal eller signalbogstaver

d)

Bunkringsdato og -klokkeslæt (GMT) DD-MM-ÅÅ:hhmm

e)

Position ved bunkringens start

f)

Modtaget mængde brændstof i 000 l

g)

Tidspunkt for afslutning af bunkring (GMT)

h)

Position ved bunkringens afslutning

i)

Navn på tankskib

f.eks. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX

9.   Omladningsrapport

Straks efter omladning i godkendt kiribatisk havn til et godkendt transportskib.

a)

Rapporttype (TSHP)

b)

Registrerings- eller licensnummer

c)

Kaldesignal eller signalbogstaver

d)

Losningsdato (DD-MM-ÅÅ)

e)

Losningshavn

f)

Omladet fangst i vægt pr. art:

BUGSTRIBET BONIT (SJ)_,_(t)

GULFINNET TUN (YF)_,_(t)

ANDRE (OT)_,_(t)

g)

Navn på køleskib

h)

Bestemmelsessted for fangst

f.eks. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO

10.   Afslutningsrapport

Senest 48 timer efter afslutning af en fangstrejse ved losning af fangst i andre fiskerihavne (uden for Kiribati), herunder basehavn eller hjemhavn.

a)

Rapporttype (COMP)

b)

Fartøjsnavn

c)

Licensnummer

d)

Kaldesignal eller signalbogstaver

e)

Losningsdato (DD-MM-ÅÅ)

f)

Landet fangst pr. art:

BUGSTRIBET BONIT (SJ)_,_(t)

GULFINNET TUN (YF)_,_(t)

ANDRE (OT)_,_(t)

g)

Navn på havn

f.eks. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO

Tillæg V

FOS-PROTOKOL

om bestemmelser for satellitovervågning af EU-fiskerfartøjer, der fisker i Kiribatis eksklusive økonomiske zone

1.

Alle fiskerfartøjer med en samlet længde på over 15 m, der fisker i henhold til denne aftale, satellitovervåges, når de befinder sig i Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

Med henblik på satellitovervågning meddeler de kiribatiske myndigheder Den Europæiske Union koordinaterne (bredde- og længdegrader) for Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

De kiribatiske myndigheder overfører disse oplysninger elektronisk, udtrykt i decimalgrader (DD.DDD) i det geodætiske WGS84-system.

2.

Parterne udveksler oplysninger om adresser og specifikationer, der benyttes i de elektroniske meddelelser mellem deres fiskeriovervågningscentre (FOC), jf. stk. 5 og 7 i dette tillæg. Disse oplysninger omfatter så vidt muligt: navne, telefon-, telex- og faxnummer og e-mailadresser, der kan benyttes ved almindelig kommunikation mellem fiskeriovervågningscentrene.

3.

Fartøjernes position bestemmes med en fejlmargin på under 500 m og med et konfidensinterval på 99 %.

4.

Når et fartøj, der fisker i henhold til aftalen og satellitovervåges efter EU-reglerne, sejler ind i Kiribatis eksklusive økonomiske zone, begynder flagstatsfartøjet straks og derefter med højst tre timers mellemrum at sende positionsmeldinger (dato, tidspunkt, fartøjets ID, længde, bredde, kurs og hastighed) til Kiribatis fiskeriovervågningscenter (FOC).

Den første positionsmelding fra et fartøj, der befinder sig inden for Kiribatis eksklusive økonomiske zone, benævnes »ENTRY (ENT)« (dvs. INDSEJLING). Disse meldinger skal have det i tabel 1 opstillede format.

Den efterfølgende positionsmelding fra et fartøj, der befinder sig inden for Kiribatis eksklusive økonomiske zone, benævnes »POSITION (POS)«. Disse meldinger skal have det i tabel 2 opstillede format.

Den første positionsmelding fra et fartøj, der har bevæget sig ud af Kiribatis eksklusive økonomiske zone, benævnes »EXIT (EXI)«. Disse meldinger skal have det i tabel 3 opstillede format.

5.

De i stk. 4 i dette tillæg omhandlede meddelelser overføres elektronisk i det heri fastsatte format uden nogen yderligere protokol. Meddelelserne fremsendes i næsten realtid med det indhold, der fastsættes i tabel 1, 2 og 3.

6.

Hvis der opstår en teknisk fejl i fiskerfartøjets mobile transmissionsenhed (MTU), eller den ikke fungerer, sørger fartøjsføreren for i tide at sende oplysningerne i stk. 4 i dette tillæg til flagstatens FOC og Kiribatis FOC enten manuelt eller på anden vis. I så fald skal der sendes en opsummerende positionsmelding hver 8. time. Denne opsummerende positionsmelding skal bestå af positionsmeldingerne som registreret af fartøjets fører hver tredje time, jf. betingelserne i stk. 4 i dette tillæg.

Det defekte udstyr skal repareres eller udskiftes inden en måned. Efter udløbet af denne frist skal det pågældende fartøj forlade Kiribatis eksklusive økonomiske zone.

7.

Flagstaternes FOC overvåger deres fartøjers bevægelser i Kiribatis eksklusive økonomiske zone. Hvis fartøjerne ikke overvåges som fastsat, underrettes Kiribatis FOC straks herom, og proceduren i stk. 6 i dette tillæg anvendes.

8.

Hvis Kiribatis FOC konstaterer, at flagstaten ikke meddeler oplysningerne i stk. 4 i dette tillæg, underrettes Europa-Kommissionen straks herom.

9.

De overvågningsdata, der meddeles den anden part efter disse bestemmelser, skal udelukkende anvendes til de kiribatiske myndigheders kontrol og overvågning af den EU-flåde, der fisker i henhold til aftalen. Sådanne data må under ingen omstændigheder meddeles andre.

10.

Den mobile transmissionsenheds soft- og hardwarekomponenter skal være pålidelige, må ikke tillade forfalskning af positionsoplysninger og må ikke kunne manipuleres manuelt.

Systemet skal være fuldstændig automatisk og konstant funktionsdygtigt uanset ydre forhold, herunder bl.a. vejrforhold. Det er forbudt at ødelægge eller beskadige den mobile transmissionsenhed, at gøre den ufunktionsdygtigt eller på anden måde at foretage indgreb i den.

Fartøjsføreren sørger for:

at data sendt fra den mobile transmissionsenhed ikke ændres på nogen måde

at transmissionsenhedens antenne eller antenner på ingen måde obstrueres

at strømforsyningen til sporingsenheden ikke afbrydes og

at transmissionsenheden ikke flyttes eller fjernes fra fartøjet.

11.

Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af disse bestemmelser søges løst ved samråd mellem parterne i Den Blandede Komité, jf. aftalens artikel 9.

12.

Parterne er enige om at revidere disse bestemmelser, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

TRANSMISSION AF FOS-MEDDELELSER TIL KIRIBATI

POSITIONSMELDING

Tabel 1 —   Meddelelse om »INDSEJLING« (ENTRY)

Dataelement

Felt Kode

Obligatorisk (M)/Fakultativt (O)

Bemærkninger

Record påbegyndt

SR

M

Systemdata — viser, at ny record starter

Adresse

AD

M

Meddelelsesdata — modtagerens Alfa-3-ISO-landekode

Afsender

FR

M

Meddelelsesdata — afsenderens Alfa-3-ISO-landekode

Record-nummer

RN

O

Meddelelsesdata — underretningens serienummer i det relevante år

Record-dato

RD

O

Meddelelsesdata — transmissionsdato

Record-klokkeslæt

RT

O

Meddelelsesdata — transmissionsklokkeslæt

Meddelelsestype

TM

M

Meddelelsesdata — meddelelsestype »ENT«

Fartøjets navn

NA

O

Fartøjets navn

Eksternt registreringsnummer

XR

O

Fartøjsdata — fartøjets havnekendingsbogstaver og –nummer på siden af fartøjet

Radiokaldesignal

RC

M

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Førerens navn

MA

M

Fartøjsførerens navn

Internt referencenummer

IR

M

Fartøjsdata — Fartøjsdata — entydigt fartøjsnummer i form af flagstatens Alfa-3-ISO-landekode efterfulgt af et nummer

Breddegrad

LT

M

Positionsdata — position ± 99.999 (WGS-84)

Længdegrad

LG

M

Positionsdata — position ± 999.999 (WGS-84)

Fart

SP

M

Positionsdata — Fartøjets hastighed i tiendedele knob

Kurs

CO

M

Positionsdata — Fartøjets kurs på en 360°-skala

Dato

DA

M

Positionsdata — UTC-dato for position (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

M

Positionsdata — UTC-klokkeslæt for position (TTMM)

Record afsluttet

ER

M

Systemdata — viser record afsluttet

Tabel 2 —   Meddelelse/rapport om »POSITION«

Dataelement

Felt Kode

Obligatorisk (M)/Fakultativt (O)

Bemærkninger

Record påbegyndt

SR

M

Systemdata — viser, at ny record starter

Adresse

AD

M

Meddelelsesdata — modtagerens Alfa-3-ISO-landekode

Afsender

FR

M

Meddelelsesdata — afsenderens Alfa-3-ISO-landekode

Record-nummer

RN

O

Meddelelsesdata — underretningens serienummer i det relevante år

Record-dato

RD

O

Meddelelsesdata — transmissionsdato

Record-klokkeslæt

RT

O

Meddelelsesdata — transmissionsklokkeslæt

Meddelelsestype

TM

M

Meddelelsesdata — meddelelsestype »POS« (1)

Fartøjets navn

NA

O

Fartøjets navn

Eksternt registreringsnummer

XR

O

Fartøjsdata — fartøjets havnekendingsbogstaver og –nummer på siden af fartøjet

Radiokaldesignal

RC

M

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Førerens navn

MA

M

Fartøjsførerens navn

Internt referencenummer

IR

M

Fartøjsdata — Fartøjsdata — entydigt fartøjsnummer i form af flagstatens Alfa-3-ISO-landekode efterfulgt af et nummer

Breddegrad

LT

M

Positionsdata — position ± 99.999 (WGS-84)

Længdegrad

LG

M

Positionsdata — position ± 999.999 (WGS-84)

Aktivitet

AC

O (2)

Positionsdata - »ANC« til angivelse af nedsat rapporteringshyppighed

Fart

SP

M

Positionsdata — Fartøjets hastighed i tiendedele knob

Kurs

CO

M

Positionsdata — Fartøjets kurs på en 360°-skala

Dato

DA

M

Positionsdata — UTC-dato for position (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

M

Positionsdata — UTC-klokkeslæt for position (TTMM)

Record afsluttet

ER

M

Systemdata — viser record afsluttet

Tabel 3 —   Meddelelse om »UDSEJLING«

Dataelement

Felt Kode

Obligatorisk (M)/Fakultativt (O)

Bemærkninger

Record påbegyndt

SR

M

Systemdata — viser, at ny record starter

Adresse

AD

M

Meddelelsesdata — modtagerens Alfa-3-ISO-landekode

Afsender

FR

M

Meddelelsesdata — afsenderens Alfa-3-ISO-landekode

Record-nummer

RN

O

Meddelelsesdata — underretningens serienummer i det relevante år

Record-dato

RD

O

Meddelelsesdata — transmissionsdato

Record-klokkeslæt

RT

O

Meddelelsesdata — transmissionsklokkeslæt

Meddelelsestype

TM

M

Meddelelsesdata — meddelelsestype »EXI«

Fartøjets navn

NA

O

Fartøjets navn

Eksternt registreringsnummer

XR

O

Fartøjsdata — fartøjets havnekendingsbogstaver og –nummer på siden af fartøjet

Radiokaldesignal

RC

M

Fartøjsdata — fartøjets internationale radiokaldesignal

Førerens navn

MA

M

Fartøjsførerens navn

Internt referencenummer

IR

M

Fartøjsdata — entydigt fartøjsnummer i form af flagstatens Alfa-3-ISO-landekode efterfulgt af et nummer

Dato

DA

M

Positionsdata — UTC-dato for position (ÅÅÅÅMMDD)

Klokkeslæt

TI

M

Positionsdata — UTC-klokkeslæt for position (TTMM)

Record afsluttet

ER

M

Systemdata — viser record afsluttet

4)   Format

Datatransmissionen af hver meddelelse struktureres således:

en dobbelt skråstreg (//) og bogstaverne »SR« angiver starten på en meddelelse

en dobbelt skråstreg (//) og en feltkode angiver starten på et dataelement

en enkelt skråstreg (/) adskiller feltkode og data

datapar adskilles ved et mellemrum

bogstaverne »ER« og en dobbelt skråstreg (//) angiver record afsluttet

tegnsæt: ISO 8859.1


(1)  Meddelelsestype skal være »MAN« for rapporter fra fartøjer med defekt satellitovervågningsudstyr.

(2)  Finder kun anvendelse, hvis fartøjet sender POS-meldinger med nedsat hyppighed.

Tillæg VI

LISTE OVER UDPEGEDE HAVNE

Udpegede havne:

Tarawa

Kiritimati

Tillæg VII

GEOGRAFISKE KOORDINATER FOR KIRIBATIS FISKERIZONE

De kiribatiske myndigheder meddeler Den Europæiske Union de geografiske koordinater for Kiribatis eksklusive økonomiske zone (kort 83005-FLC), inden 30 dage efter protokollen får virkning.

Tillæg VIII

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ KIRIBATIS FOC

Navn på FOC: Fisheries Licensing and Enforcement Unit

Tlf. FOS: 00686 21099

E-mail FOC: fleu@mfmrd.gov.ki


Top