EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0668

2012/668/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. oktober 2012 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011 (meddelt under nummer C(2012) 7454)

OJ L 299, 27.10.2012, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/668/oj

27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 25. oktober 2012

om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011

(meddelt under nummer C(2012) 7454)

(Kun den bulgarske udgave er autentisk)

(2012/668/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse udgifter på veterinærområdet (1), særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 75 i finansforordningen og artikel 90, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne skal der forud for indgåelsen af en forpligtelse til at afholde en udgift over Unionens budget foreligge en finansieringsafgørelse, som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører en udgift, og som er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget.

(2)

Ved beslutning 2009/470/EF er der fastsat procedurer vedrørende EU-tilskud til specifikke veterinærforanstaltninger, herunder aktioner af hastende karakter. Unionen skal, for at bidrage til at få udryddet mund- og klovesyge hos svin hurtigst muligt, yde et finansielt tilskud til medlemsstaternes støtteberettigede udgifter. Artikel 14, stk. 4, i nævnte beslutning indeholder bestemmelser om, hvilken procentdel af medlemsstaternes udgifter EU-tilskuddet skal udgøre.

(3)

Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 349/2005 af 28. februar 2005 om reglerne om fællesskabsfinansiering af aktioner af hastende karakter og bekæmpelse af visse sygdomme hos dyr som omhandlet i Rådets beslutning 90/424/EØF (2) indeholder bestemmelser om, hvilke udgifter Unionen kan yde finansielt tilskud til.

(4)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/730/EU af 9. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011 (3) blev der ydet EU-tilskud til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011. Den 9. december 2011 og den 24. januar 2012 indsendte de bulgarske myndigheder en officiel anmodning om godtgørelse i henhold til artikel 7, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 349/2005.

(5)

Det er en forudsætning for udbetaling af EU-tilskuddet, at de planlagte aktioner reelt er blevet gennemført, og at myndighederne har leveret alle de nødvendige oplysninger inden for de fastsatte tidsfrister.

(6)

Bulgarien underrettede i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3, i beslutning 2009/470/EF straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de i henhold til EU-lovgivningen om anmeldelse og udryddelse trufne foranstaltninger og om resultaterne heraf. Anmodningen om godtgørelse var i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 349/2005 bilagt en finansieringsrapport, dokumentation, en epidemiologisk rapport om hver bedrift, hvor dyr er blevet slået ned eller destrueret, og resultaterne af de respektive revisioner.

(7)

Kommissionens bemærkninger og metode til beregning af de støtteberettigede udgifter samt Kommissionens endelige konklusion blev meddelt de bulgarske myndigheder den 19. juni 2012. Bulgarien gav udtryk for sin enighed i e-mail af 20. juni 2012.

(8)

Derfor kan det samlede EU-tilskud til dækning af de støtteberettigede udgifter til udryddelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011 nu fastsættes.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til udryddelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011 fastsættes til 463 583,37 EUR.

Artikel 2

Denne afgørelse, der udgør en finansieringsafgørelse i overensstemmelse med artikel 75 i finansforordningen, er rettet til Republikken Bulgarien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

Maroš ŠEFČOVIČ

Næstformand


(1)  EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30.

(2)  EUT L 55 af 1.3.2005, s. 12.

(3)  EUT L 293 af 11.11.2011, s. 36.


Top