EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0666

2012/666/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. oktober 2012 om ændring af beslutning 2008/855/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Ungarn (meddelt under nummer C(2012) 7433) EØS-relevant tekst

OJ L 299, 27.10.2012, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 197 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2013; ophævet ved 32013D0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/666/oj

27.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 299/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 25. oktober 2012

om ændring af beslutning 2008/855/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Ungarn

(meddelt under nummer C(2012) 7433)

(EØS-relevant tekst)

(2012/666/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (3) er der fastsat visse foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i medlemsstater eller regioner i medlemsstater som angivet på en liste i bilaget til samme beslutning. Listen omfatter amtet Nógrád i Ungarn.

(2)

Ungarn har givet Kommissionen oplysninger om den seneste udvikling med hensyn til klassisk svinepest i området henhørende under amtet Nógrád, der er opført på en liste i bilaget til beslutning 2008/855/EF.

(3)

Det fremgår af disse oplysninger, at det er lykkedes at udrydde klassisk svinepest i området henhørende under amtet Nógrád. Derfor bør foranstaltningerne i beslutning 2008/855/EF ikke længere gælde for dette amt, og oplysningerne vedrørende amtet Nógrád i listen i del I i bilaget til beslutningen bør udgå.

(4)

Beslutning 2008/855/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I del I i bilaget til beslutning 2008/855/EF affattes punkt 3 således:

»3.   Ungarn

Det område i amtet Pest, der er beliggende nord og øst for Donau, syd for grænsen til Slovakiet, vest for grænsen til amtet Nógrád og nord for motorvej E 71.«

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

Maroš ŠEFČOVIČ

Næstformand


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUT L 302 af 13.11.2008, s. 19.


Top