EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0711

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 711/2012 af 3. august 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed, for så vidt angår metoderne til screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande EØS-relevant tekst

OJ L 209, 4.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 44 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; stiltiende ophævelse ved 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/711/oj

4.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 209/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 711/2012

af 3. august 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed, for så vidt angår metoderne til screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2009 af 2. april 2009 om supplering af de fælles grundlæggende normer for civil luftfartssikkerhed som fastlagt i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 (2) kan der ved de gennemførelsesbestemmelser, der skal vedtages i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008, gives tilladelse til anvendelse af spordetektionsudstyr (Explosive Trace Detection (ETD) equipment) og bombehunde til screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande.

(2)

Der bør vedtages nærmere bestemmelser om anvendelsen af spordetektionsudstyr (EDT) og bombehunde til screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande.

(3)

Anvendelsen af spordetektionsudstyr (ETD) og bombehunde til screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande kan lette screeningproceduren og gøre den mere effektiv og bør foregå under hensyntagen til de særlige forhold, der gælder for screening af personale.

(4)

Bestemmelserne om metaldetektorkarme i Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (3) bør ændres, således at de er på højde med udviklingen i truslen mod den civile luftfart og den risiko, som de forskellige kategorier af personer udgør.

(5)

Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 91 af 3.4.2009, s. 7.

(3)  EUT L 55 af 5.3.2010, s. 1.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 foretages følgende ændringer:

1.

Punkt 1.3.1 affattes således:

»1.3.1.   Screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande

1.3.1.1.

Screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande skal foretages ved hjælp af en af følgende metoder:

a)

manuel undersøgelse

b)

metaldetektorkarme

c)

bombehunde

d)

spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection (ETD) equipment

e)

securityscannere, som ikke benytter ioniserende stråling.

1.3.1.2.

Punkt 4.1.1.3-4.1.1.6 og 4.1.1.10 finder anvendelse, når der er tale om screening af andre personer end passagerer.

1.3.1.3.

Bombehunde og spordetektionsudstyr må kun anvendes som en supplerende screeningmetode eller som et ikke-systematisk alternativ til en manuel undersøgelse, metaldetektorkarme eller securityscannere.

1.3.1.4.

Screening af genstande, der medføres af andre personer end passagerer, skal foretages ved hjælp af en af følgende metoder:

a)

manuel undersøgelse

b)

røntgenudstyr

c)

EDS-udstyr (Explosive Detection Systems equipment) til sporing af eksplosive stoffer

d)

bombehunde

e)

spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection (ETD) equipment.

1.3.1.5.

Punkt 4.1.2.4-4.1.2.7 finder anvendelse, når der er tale om screening af genstande, der medføres af andre personer end passagerer.

1.3.1.6.

Bombehunde og spordetektionsudstyr må kun anvendes som en supplerende screeningmetode eller som et ikke-systematisk alternativ til en manuel undersøgelse, røntgenudstyr eller EDS-udstyr.

1.3.1.7.

Genstande, som er opført i tillæg 4-C, må kun medbringes, hvis den pågældende person er bemyndiget dertil for at varetage opgaver, der er nødvendige for driften af lufthavnsfaciliteter eller luftfartøjer eller for udførelsen af opgaver under flyvningen.

1.3.1.8.

Når andre personer end passagerer og deres medbragte genstande skal screenes løbende og stikprøvevist, fastlægges screeninghyppigheden af den kompetente myndighed ud fra en risikovurdering.

1.3.1.9.

Screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande er også omfattet af de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.«

2.

Punkt 12.1.2 affattes således:

»12.1.2.   Normer for metaldetektorkarme

12.1.2.1.

Der fastsættes to normer for metaldetektorkarme. Der er fastsat detaljerede bestemmelser vedrørende disse normer i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.1.2.2.

Metaldetektorkarme, der udelukkende anvendes til screening af andre personer end passagerer, skal opfylde norm 1.

12.1.2.3.

Metaldetektorkarme, der anvendes til screening af passagerer, skal opfylde norm 2.«


Top