EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0430

2012/430/EU: Rådets afgørelse af 26. juni 2012 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

OJ L 199, 26.7.2012, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/430/oj

26.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/6


RÅDETS AFGØRELSE

af 26. juni 2012

om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA i forbindelse med vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

(2012/430/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 15a i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (1) (»konventionen«) gør det muligt for et tredjeland at blive kontraherende part i konventionen, efter at landet har modtaget en opfordring hertil efter afgørelse fra Den Blandede Kommission, der blev nedsat ved konventionen.

(2)

Artikel 15 i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure bemyndiger Den Blandede Kommission til ved afgørelser at opfordre til og vedtage ændringer af konventionen og tillæg dertil.

(3)

Tyrkiet har formelt udtrykt ønske om at blive tilsluttet det fælles forsendelsessystem og er blevet opfordret hertil ved afgørelse af 19. januar 2012 vedtaget af Den Blandede Kommission.

(4)

Tyrkiet tiltræder konventionen efter at have opfyldt essentielle juridiske, struktur- og edb-betingede betingelser forud for tiltrædelsen og efter at have fulgt den formelle tiltrædelsesprocedure.

(5)

Udvidelsen af det fælles forsendelsessystem vil kræve visse ændringer af konventionen. Disse vedrører nye sproglige påtegninger på tyrkisk og de dertil svarende tilpasninger af kautionsdokumenterne.

(6)

Den foreslåede ændring blev forelagt og drøftet i arbejdsgruppen EU-EFTA, og teksten blev foreløbigt godkendt.

(7)

Den Europæiske Unions holdning til den foreslåede ændring bør derfor fastlægges —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse vedrørende vedtagelsen af denne kommissions afgørelse nr. XXX om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure, baseres på det udkast til afgørelse, der er knyttet til denne afgørelse.

Unionens repræsentanter i Den Blandede Kommission EU-EFTA kan tiltræde mindre ændringer i udkastet til afgørelsen, efter at Rådet er blevet behørigt underrettet.

Artikel 2

Kommissionen offentliggør afgørelsen vedtaget af Den Blandede Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, når den er vedtaget, i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 26. juni 2012.

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.


UDKAST

AFGØRELSE Nr. XXX VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE

af

om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure […]

DEN BLANDEDE KOMMISSION,

som henviser til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (1), særlig artikel 15, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tyrkiet har udtrykt ønske om at tiltræde konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (»konventionen«) og er blevet opfordret hertil ved afgørelse af 19. januar 2012 vedtaget af Den Blandede Kommission, der er nedsat i henhold til konventionen.

(2)

Derfor bør oversættelserne til tyrkisk af de sproglige referencer i konventionen indsættes på deres rette plads.

(3)

Anvendelsen af denne afgørelse hænger sammen med den dato, hvor Tyrkiets tiltræder konventionen.

(4)

For at kautionsformularer trykt i overensstemmelse med de kriterier, der gjaldt før datoen for Tyrkiets tiltrædelse af konventionen, kan blive anvendt, bør der indføres en overgangsperiode, hvor de trykte formularer fortsat kan anvendes med visse tilpasninger.

(5)

Konventionen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

1.   Denne afgørelse finder anvendelse fra den dato, hvor Tyrkiet tiltræder konventionen.

2.   De formularer, der fremgår af bilag C1, C2, C3, C4, C5 og C6 i tillæg III, kan fortsat benyttes indtil udgangen af den tolvte måned efter datoen for denne afgørelses anvendelse, under forudsætning af at der foretages de fornødne geografiske tilpasninger og tilpasninger vedrørende processuel bopæl eller adressen på den procesbefuldmægtigede.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Den Blandede Kommissions vegne

Formand


(1)  EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2.

BILAG

1.

I bilag B1, under rubrik 51, tilføjes følgende led efter Schweiz:

»Tyrkiet TR«.

2.

I bilag B6, afsnit III, foretages følgende ændringer:

   TR Sınırlı Geçerli«.

2.1.

I første del af tabellen »Begrænset gyldighed — 99200« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Vazgeçme«.

2.2.

I anden del af tabellen »Fritaget — 99201« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Alternatif Kanıt«.

2.3.

I tredje del af tabellen »Alternativt bevis — 99202« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Değișiklikler: Eșyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi)«.

2.4.

I fjerde del af tabellen »Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land) — 99203« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Eșyanın … ’dan çıkıșı … No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir«.

2.5.

I femte del af tabellen »Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … — 99204« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Zorunlu Güzergahtan Vazgeçme«.

2.6.

I sjette del af tabellen »Fritaget for bindende transportrute— 99205« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR İzinli Gönderici«.

2.7.

I syvende del af tabellen »Godkendt afsender — 99206« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR İmzadan Vazgeçme«.

2.8.

I ottende del af tabellen »Fritaget for underskrift — 99207« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Kapsamlı teminat yasaklanmıștır«.

2.9.

I niende del af tabellen »Forbud mod samlet kaution — 99208« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Kısıtlanmamıș kullanım«.

2.10.

I tiende del af tabellen »Ubegrænset anvendelse — 99209« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Sonradan Düzenlenmiștir«.

2.11.

I elvte del af tabellen »Udstedt efterfølgende — 99210« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Çeșitli«.

2.12.

I tolvte del af tabellen »Diverse — 99211« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Dökme«.

2.13.

I trettende del af tabellen »Bulk — 99212« tilføjes følgende led efter NO:

»—

   TR Gönderici«.

2.14.

I fjortende del af tabellen »Afsender — 99213« tilføjes følgende led efter NO:

»—

3.

Bilag C1 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C1

PROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE/FÆLLESSKABSFORSENDELSE

Image

Image

4.

Bilag C2 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C2

PROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE/FÆLLESSKABSFORSENDELSE

Image

Image

5.

Bilag C4 erstattes af følgende tekst:

»BILAG C 4

PROCEDURE FOR FÆLLES FORSENDELSE/FÆLLESSKABSFORSENDELSE

Image

Image

6.

I rubrik 7 af bilag C5 tilføjes ordet »Tyrkiet« mellem ordene »Schweiz« og »Andorra«.

7.

I rubrik 6 af bilag C6 tilføjes ordet »Tyrkiet« mellem ordene »Schweiz« og »Andorra«.


Top