EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0636

Kommissionens forordning (EU) nr. 636/2012 af 13. juli 2012 om en seksmåneders forlængelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. 161/2012 om nødforanstaltninger til beskyttelse af kullerbestandene i farvandene vest for Skotland

OJ L 186, 14.7.2012, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/636/oj

14.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 636/2012

af 13. juli 2012

om en seksmåneders forlængelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. 161/2012 om nødforanstaltninger til beskyttelse af kullerbestandene i farvandene vest for Skotland

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af en række oplysninger om alvorlige trusler mod bevarelsen af visse kullerbestande i farvandene vest for Skotland vedtog Kommissionen forordning (EU) nr. 161/2012 af 23. februar 2012 om nødforanstaltninger til beskyttelse af kullerbestandene i farvandene vest for Skotland (2) på grundlag af de bestemmelser, der er fastsat i artikel 7 i forordning (EF) nr. 2371/2002.

(2)

I forordning (EF) nr. 2371/2002 fastsættes det, at hasteforanstaltninger højst må vare seks måneder, og at Kommissionen kan træffe en ny afgørelse om at videreføre dem i en yderligere periode på højst seks måneder.

(3)

Den begrundelse, der ligger til grund for vedtagelsen af de pågældende nødforanstaltninger, er stadig gyldig for fiskeriets varighed i denne sæson. Ellers vil de positive virkninger, de hidtil har givet, kunne gå tabt. Da det relevante fiskeri således stadig er i gang, vil nødforanstaltningernes ophør medføre, at fangstsammensætningskravene genindføres, hvilket vil føre til øget udsmid og dermed en betydelig stigning i fiskeritrykket på kuller og andre bestande, idet fiskerne søger lovligt at lande deres kvoter.

(4)

Det er muligt, at der endnu ikke vil være indført foranstaltninger for en permanent beskyttelse af de kullerbestande, der er omfattet af Kommissionens forordning (EU) nr. 161/2012, før udløbsdatoen for nævnte forordnings anvendelse. I mellemtiden vil truslerne mod bevarelsen af kullerbestandene fortsat bestå.

(5)

Det er derfor hensigtsmæssigt at forlænge de nødforanstaltninger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 161/2012, med seks måneder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsen af forordning (EU) nr. 161/2012 forlænges indtil den 25. februar 2013.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUT L 52 af 24.2.2012, s. 6.


Top