EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0429

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 429/2012 af 22. maj 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 med henblik på anvendelsen af et fælles format til personbilfabrikanters underretning om fejl EØS-relevant tekst

OJ L 132, 23.5.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 262 - 263

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/429/oj

23.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 132/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 429/2012

af 22. maj 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 1014/2010 med henblik på anvendelsen af et fælles format til personbilfabrikanters underretning om fejl

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 8, stk. 9, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Eftersom fabrikantens underretning om fejl i CO2-emissionsdataene i henhold til artikel 8, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 443/2009 er et vigtigt skridt til at efterprøve de data, som udgør grundlaget for beregningen af de specifikke emissionsmål samt de specifikke gennemsnitlige emissioner for alle fabrikanter, er det nødvendigt at opstille en klar og gennemsigtig procedure for denne underretning.

(2)

Der bør desuden indføres et fælles format til underretning om fejl for at sikre, at fabrikanternes underretninger til Kommissionen hurtigt kan efterprøves og behandles.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 9 i forordning (EU) nr. 1014/2010 (2) indsættes som stk. 3, 4 og 5:

»3.   Fabrikanter, der underretter om fejl i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr. 443/2009, skal anvende de foreløbige datasæt, der er meddelt af Kommissionen, jf. artikel 8, stk. 4, som grundlag for deres underretning.

Underretningen om fejl skal omfatte alle datasæt med tilknytning til registreringer af køretøjer, som den fabrikant, der foretager underretningen, er ansvarlig for.

Fejlen angives som et separat punkt i datasættet for hver version med titlen »Fabrikantens kommentarer«, hvorunder én af følgende koder anføres:

a)

Kode A, hvis dataene er blevet ændret af fabrikanten

b)

Kode B, hvis køretøjet ikke kan identificeres

c)

Kode C, hvis køretøjet ikke falder ind under anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 443/2009, eller er udgået af produktion.

Ved anvendelsen af litra b) i tredje afsnit kan et køretøj ikke identificeres, hvis fabrikanten ikke kan identificere eller korrigere type-, variant- og versionskoden eller i påkommende tilfælde typegodkendelsesnummeret i det foreløbige datasæt.

4.   Har en fabrikant ikke underrettet Kommissionen om fejl i overensstemmelse med stk. 3, eller fremsendes underretningen efter udløbet af den tremåneders periode, der fremgår af artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 443/2009, anses den foreløbige beregning, jf. artikel 8, stk. 4, i samme forordning, som endelig.

5.   Underretningen om fejl i henhold til stk. 3 forelægges på elektronisk ikke-sletbar databærer med referencen »Underretning om fejl — CO2 fra biler« og sendes pr. post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generalsekretariatet

B-1049 Bruxelles

Belgien

En elektronisk kopi af underretningen sendes til følgende funktionelle mailbokse til orientering:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

og

CO2-monitoring@eea.europa«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1

(2)  EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15.


Top