EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0173

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 173/2012 af 29. februar 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 med henblik på afklaring og forenkling af visse specifikke luftfartssikkerhedsforanstaltninger EØS-relevant tekst

OJ L 59, 1.3.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 36 - 43

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; stiltiende ophævelse ved 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/173/oj

1.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 59/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 173/2012

af 29. februar 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 185/2010 med henblik på afklaring og forenkling af visse specifikke luftfartssikkerhedsforanstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fremgår af erfaringerne med gennemførelsen af Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (2), at der er behov for mindre ændringer af gennemførelsesbestemmelserne for visse fælles grundlæggende normer.

(2)

Dette vedrører afklaring eller forenkling af visse specifikke luftfartssikkerhedsforanstaltninger for at forbedre den juridiske klarhed, standardisere den fælles fortolkning af lovgivningen og for yderligere at sikre den bedst mulige gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed.

(3)

Ændringerne vedrører gennemførelsen af et begrænset antal foranstaltninger i relation til adgangskontrol, overvågning og patruljering, screening af passagerer og indskrevet bagage og sikkerhedskontrol af fragt, post, forsyninger til flyvningen og leverancer til lufthavnen, uddannelse af personer og sikkerhedsudstyr.

(4)

Forordning (EU) nr. 185/2010 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Forordningen er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. februar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EUT L 55 af 5.3.2010, s. 1.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 foretages følgende ændringer:

1.

Punkt 1.1.3.4 affattes således:

»1.1.3.4

Når ikke-screenede personer eller passagerer og besætningsmedlemmer, der ankommer fra andre tredjelande end dem, som er opført i tillæg 4-B, kan have haft adgang til kritiske zoner, udføres hurtigst muligt en sikkerhedskontrol af de zoner, der kunne være blevet kontamineret, for at skabe en rimelig sikkerhed for, at de ikke indeholder forbudte genstande.

Stk. 1 anses for at være opfyldt for luftfartøjer, som underkastes en flysikkerhedskontrol.

Stk. 1 anvendes ikke, når personer, der er omfattet af punkt 1.3.2 og punkt 4.1.1.7, har haft adgang til kritiske zoner.

For så vidt angår passagerer eller besætningsmedlemmer, der ankommer fra andre tredjelande end dem, som er opført i tillæg 4-B, finder stk. 1 kun anvendelse for de kritiske zoner, som benyttes af screenet indskrevet bagage og/eller screenede afrejsende passagerer, der ikke afrejser med samme luftfartøj som disse passagerer og besætningsmedlemmer.«

2.

Følgende afsnit indsættes i punkt 1.2.2.2:

»Alternativt kan der også gives adgang, efter at der er foretaget en positiv identifikation ud fra en kontrol af biometriske data.«

3.

Følgende afsnit indsættes i punkt 1.2.2.4:

»Benyttes biometrisk identifikation, skal det i forbindelse med identifikationen sikres, at den person, som ønsker at få adgang til security-beskyttede områder, besidder en af de tilladelser, der er angivet i punkt 1.2.2.2, at denne tilladelse er gyldig, og ikke trukket tilbage.«

4.

Følgende indsættes som punkt 1.2.6.9:

»1.2.6.9

Køretøjer, som udelukkende benyttes på airside og ikke har tilladelse til at køre på offentlig vej, kan undtages fra anvendelsen af punkt 1.2.6.2 til 1.2.6.8 på den betingelse, at det tydeligt markeres på deres yderside, at køretøjet benyttes operationelt på den pågældende lufthavn.«

5.

Følgende føjes til slutningen af punkt 1.2.7.1, litra c):

» ; og

d)

strækninger mellem terminalen eller adgangspunktet og det luftfartøj, hvori besætningsmedlemmer er ankommet med eller skal afrejse med.«

6.

Punkt 1.5.2 affattes således:

»1.5.2

Hyppigheden og metoderne, der benyttes ved overvågningen og patruljeringen, skal bygge på en risikovurdering og godkendes af den kompetente myndighed. De skal tage hensyn til:

a)

lufthavnens størrelse, herunder operationernes antal og art, og

b)

lufthavnens udformning, bl.a. samspillet mellem lufthavnens forskellige områder, og

c)

mulighederne og begrænsningerne i henseende til overvågning og patruljering.

De dele af risikovurderingen, som vedrører hyppigheden og metoderne, der benyttes ved overvågning og patruljering, skal efter anmodning stilles til rådighed skriftligt med henblik på kontrol af overholdelsen.«

7.

I punkt 4.1.3.4 foretages følgende ændringer:

a)

Litra c) affattes således:

»c)

er købt inden for et airside-område beliggende efter det punkt, hvor boardingpassene kontrolleres, i en butik, som er undergivet godkendte sikkerhedsprocedurer som led i lufthavnens sikkerhedsprogram, forudsat at den pågældende LAG er pakket ind i en STEB, hvori der befinder sig et tilfredsstillende og synligt bevis for, at LAG er købt i den pågældende lufthavns airside inden for de seneste 24 timer, eller«.

b)

Litra e) og f) affattes således:

»e)

er købt i en anden lufthavn i Unionen, forudsat at den pågældende LAG er pakket ind i en STEB, hvori der befinder sig et tilfredsstillende og synligt bevis for, at LAG er købt i den pågældende lufthavns airside inden for de seneste 24 timer, eller

f)

er købt om bord i et EF-luftfartsselskabs luftfartøj, forudsat at den pågældende LAG er pakket ind i en STEB, hvori der befinder sig et tilfredsstillende og synligt bevis for, at LAG er købt om bord på det pågældende luftfartøj inden for de seneste 24 timer, eller«.

8.

Punkt 5.3.3.2 affattes således:

»5.3.3.2

Indskrevet bagage, som bliver uledsaget bagage grundet andre omstændigheder end dem, der nævnes i punkt 5.3.2, skal fjernes fra luftfartøjet og screenes på ny, inden den lastes igen.«

9.

Punkt 6.0.2 affattes således:

»6.0.2.

Følgende betragtes som forbudte genstande i fragtforsendelser og post:

brugsklare eksplosive og brændbare anordninger, som ikke befordres i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler«.

10.

Punkt 6.0.3. udgår.

11.

Punkt 6.3.2.6 affattes således:

»6.3.2.6

Dokumentationen skal stilles til rådighed for den kompetente myndighed med henblik på inspektion i ethvert punkt, før forsendelsen lastes om bord på et luftfartøj, og efterfølgende i den samlede flyvetid, dog mindst i 24 timer, og den skal indeholde følgende oplysninger:

a)

den sikkerhedsgodkendte fragtagents entydige alfanumeriske identifikationskode, der er tildelt af den kompetente myndighed

b)

en entydig identifikationskode for forsendelsen, f.eks. nummeret på firma- eller hovedluftfragtbrevet

c)

forsendelsens indhold undtagen for forsendelser, som er anført i punkt 6.2.3, litra d) og e), i Kommissionens afgørelse K(2010) 774 final af 13. april 2010 (1)

d)

forsendelsens sikkerhedsstatus, dvs.

»SPX«, der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly, eller

»SCO«, der betyder, at forsendelsen kun er sikret til transport med fragt- og postfly, eller

»SHR«, der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly i overensstemmelse med de krav, der gælder for højrisikoforsendelser

e)

årsagen til, at der er udstedt sikkerhedsstatus, med angivelse af:

»KC«, der betyder, at forsendelsen er modtaget fra en kendt befragter, eller

»AC«, der betyder, at forsendelsen er modtaget fra en registreret befragter, eller

de anvendte screeningmidler eller –metoder, eller

begrundelsen for at undtage forsendelsen fra screening

f)

navnet på den person, der udstedte denne sikkerhedsstatus, eller en tilsvarende identifikation samt dato og tidspunkt for udstedelsen

g)

den entydige identifikationskode, der er tildelt af den kompetente myndighed, til en sikkerhedsgodkendt fragtagent, der har accepteret den sikkerhedsstatus, som en anden sikkerhedsgodkendt fragtagent har givet forsendelsen.

12.

Punkt 6.3.2.7 affattes således:

»6.3.2.7

I forbindelse med konsolideringer betragtes kravene i punkt 6.3.2.5 og 6.3.2.6 som opfyldt, hvis:

a)

den sikkerhedsgodkendte fragtagent, som foretager konsolideringen, opbevarer de oplysninger, der kræves ifølge punkt 6.3.2.6, litra a) til g), for hver enkelt forsendelse i flyvningens eller flyvningernes varighed, dog mindst i 24 timer, og

b)

den dokumentation, der følger med konsolideringen, indeholder den alfanumeriske identifikationskode for den sikkerhedsgodkendte fragtagent, som foretog konsolideringen, en entydig identifikationskode for konsolideringen samt dennes sikkerhedsstatus.

Litra a) kræves ikke for konsolideringer, som altid screenes, eller som undtages fra screening i overensstemmelse med punkt 6.2.3, litra d) og e), i afgørelse K(2010) 774, hvis den sikkerhedsgodkendte fragtagent giver konsolideringen en entydig identifikationskode samt angiver dens sikkerhedsstatus og en enkelt begrundelse for, at denne sikkerhedsstatus blev udstedt.«

13.

Punkt 6.6.1.1, litra a), affattes således:

»a)

forsendelserne skal pakkes eller forsegles af den sikkerhedsgodkendte fragtagent, den kendte befragter eller den registrerede befragter på en sådan måde, at ethvert indgreb tydeligt ses; er dette ikke muligt, skal der træffes alternative beskyttelsesforanstaltninger for at sikre forsendelsens integritet, og«.

14.

Følgende føjes til slutningen af punkt 6.8.2.3:

»Indtil juli 2014 kan ACC3 eller et luftfartsselskab, som ankommer fra et tredjeland, der er anført i tillæg 6 Fii, udstede erklæringer vedrørende sikkerhedsstatus i overensstemmelse med punkt 6.3.2.6, litra d), for fragt eller post til EU; fra juli 2014 kan sikkerhedsgodkendt fragtagenter, jf. punkt 6.8.3, også udstede erklæringer vedrørende sikkerhedsstatus i den henseende.«

15.

Tillæg 6-A, syvende led, affattes således:

»—

[virksomhedens navn] vil sikre, at hele det relevante personale uddannes i overensstemmelse med kapitel 11 i bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 og er opmærksomme på deres sikkerhedsopgaver inden for virksomhedens sikkerhedsprogram, og«.

16.

Andet punktum under overskriften »Forbudte genstande« i Tillæg 6-D udgår.

17.

Tillæg 6-E affattes således:

»TILLÆG 6–E

SPEDITØRERKLÆRING

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 300/2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter

bekræfter jeg herved, at i forbindelse med indsamling, befordring, oplagring og levering af sikkerhedskontrolleret fragt/post [på vegne af navnetden sikkerhedsgodkendte fragtagent, det luftfartsselskab, som udfører sikkerhedskontrol for fragt eller post, den kendte befragter eller den registrerede befragter] vil følgende sikkerhedsprocedurer blive fulgt:

Alt personale, der transporterer denne luftfragt/post, vil have gennemgået generelle kurser i sikkerhedsbevidsthed i henhold til punkt 11.2.7 i bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010.

Integriteten af alt ansat personale med adgang til denne luftfragt/luftpost vil blive verificeret. Denne verifikation skal som minimum omfatte et identitetscheck (om muligt med billedlegitimation: id-kort, kørekort eller pas) og en kontrol af CV og/eller opgivne anbefalinger.

Køretøjers lastrum vil blive forseglet eller aflåst. Lastbiler med presenninger vil blive sikret med TIR-snor. Ladet på ladvogne holdes under observation ved transport af luftfragt.

Umiddelbart før lastning undersøges lastrummet, og lastrummets integritet opretholdes, indtil lastningen er afsluttet.

Hver chauffør vil medbringe et id-kort, pas, kørekort eller et andet dokument med foto af personen, der er udstedt eller anerkendes af de nationale myndigheder.

Chauffører foretager ingen ikke-planmæssige stop mellem indsamling og levering. Hvis et sådant stop er uundgåeligt, kontrollerer chaufføren ved sin tilbagekomst, at lasten er sikret, og at låse og/eller forseglinger er ubrudte. Opdager chaufføren tegn på indgreb, underretter han sin foresatte herom, og luftfragten/posten må ikke afleveres, uden at indgrebet anmeldes i forbindelse med afleveringen.

Transporten må ikke gives i underentreprise til tredjemand, medmindre denne også har indgået en speditøraftale med [samme navn som ovenfor på den sikkerhedsgodkendte fragtagent, den kendte befragter, den registrerede befragter eller også den kompetente myndighed, som har godkendt eller certificeret speditøren], og

Andre tjenester (f.eks. opbevaring) må ikke gives i underentreprise til tredjemand, medmindre denne er en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en enhed, som den kompetente myndighed har certificeret eller godkendt og opført på en liste med henblik på at levere disse tjenester.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling:

Virksomhedens navn og adresse:

Dato:

Underskrift:«.

18.

Som punkt 8.0.4 tilføjes:

»8.0.4

Listen over forbudte genstande i forsyninger til flyvningen er den samme som listen i tillæg 4-C.«.

19.

Punkt 8.1.4.2 affattes således:

»8.1.4.2

For at blive udpeget som en kendt leverandør forelægger enheden den »Forpligtelseserklæring – kendt leverandør af forsyninger til flyvningen«, der er indeholdt i tillæg 8-B, for alle selskaber, som enheden leverer til. Den juridiske repræsentant skal underskrive denne erklæring.

Den underskrevne erklæring opbevares af den virksomhed, som den kendte leverandør leverer til, til brug for en validering.«.

20.

Punkt 8.1.5 affattes således:

»8.1.5   Sikkerhedskontrol, der skal udføres af et luftfartsselskab, en sikkerhedsgodkendt leverandør eller en kendt leverandør

8.1.5.1

Et luftfartsselskab, en sikkerhedsgodkendt leverandør eller en kendt leverandør skal:

a)

udnævne en person med ansvar for sikkerheden i virksomheden ,og

b)

sikre, at personer med adgang til forsyninger til flyvningen vil have gennemgået generelle sikkerhedskurser i overensstemmelse med punkt 11.2.7, inden de gives adgang til disse forsyninger, og

c)

forebygge uautoriseret adgang til sine lokaler og forsyninger til flyvningen, og

d)

med rimelighed sikre, at ingen forbudte genstande er skjult i forsyningerne til flyvningen, og

e)

anbringe forseglinger, så det er let at konstatere forsøg på indgreb, på — eller fysisk beskytte — alle køretøjer og/eller containere, hvormed forsyninger til flyvningen transporteres.

Litra e) finder ikke anvendelse i forbindelse med airside transport.

8.1.5.2

Hvis en kendt leverandør benytter et andet selskab, som ikke er en kendt leverandør hos luftfartsselskabet eller den sikkerhedsgodkendte leverandør i henseende til transport af forsyninger, skal den kendte leverandør sikre, at alle sikkerhedskontroller i punkt 8.1.5.1 overholdes.

8.1.5.3

Sikkerhedskontrol, der skal udføres af et luftfartsselskab og en sikkerhedsgodkendt leverandør, skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.«

21.

Tillæg 8-A, syvende led, affattes således:

»—

[virksomhedens navn] vil sikre, at hele det relevante personale uddannes i overensstemmelse med kapitel 11 i bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 og er opmærksomme på deres sikkerhedsopgaver inden for virksomhedens sikkerhedsprogram, og«.

22.

TILLÆG 8-B affattes således:

»TILLÆG 8-B

FORPLIGTELSESERKLÆRING

KENDT LEVERANDØR AF FORSYNINGER TIL FLYVNINGEN

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter

erklærer undertegnede, at:

[virksomhedens navn] vil

a)

udnævne en person med ansvar for sikkerheden i virksomheden, og

b)

sikre, at personer med adgang til forsyninger til flyvningen vil have gennemgået generelle sikkerhedskurser i overensstemmelse med punkt 11.2.7 i bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010, inden de gives adgang til disse forsyninger, og

c)

forebygge uautoriseret adgang til sine lokaler og forsyninger til flyvningen, og

d)

med rimelighed sikre, at ingen forbudte genstande er skjult i forsyningerne til flyvningen, og

e)

anbringe forseglinger, så det er let at konstatere forsøg på indgreb, på — eller fysisk beskytte — alle køretøjer og/eller containere, hvormed forsyninger til flyvningen transporteres (dette punkt finder ikke anvendelse i forbindelse med airside transport).

Når der benyttes et andet selskab, som ikke er en kendt leverandør for luftfartsselskabet eller den sikkerhedsgodkendte leverandør i henseende til transport af forsyninger, skal [virksomhedens navn] sikre, at ovenstående sikkerhedskontroller overholdes.

for at sikre overholdelsen vil [virksomhedens navn] fuldt ud samarbejde i forbindelse med alle inspektioner, når dette er nødvendigt, og give adgang til alle dokumenter efter inspektørers anmodning

[virksomhedens navn] vil oplyse [luftfartsselskabet eller den sikkerhedsgodkendte leverandør, som den leverer forsyninger til flyvninger til] om eventuelle alvorlige brud på sikkerheden og om eventuelle mistænkelige omstændigheder, som kunne være relevante for sikkerheden for forsyninger til flyvningen, bl.a. eventuelle forsøg på at skjule forbudte genstande i forsyninger

[virksomhedens navn] vil sikre, at hele det relevante personale uddannes i overensstemmelse med kapitel 11 i bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 og er opmærksomme på deres sikkerhedsopgaver, og.

[virksomhedens navn] vil informere [luftfartsselskabet eller den sikkerhedsgodkendte leverandør, som den leverer forsyninger til flyvninger til], hvis:

a)

virksomheden ophører med sit virke, eller

b)

den ikke længere kan opfylde den relevante EU-lovgivnings krav.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Juridisk repræsentant

Navn:

Dato:

Underskrift:«.

23.

Som punkt 9.0.4 tilføjes:

»9.0.4

Listen over forbudte genstande i lufthavnsleverancer er den samme som listen i tillæg 4-C.«

24.

Punkt 9.1.1.1 affattes således:

»9.1.1.1

Lufthavnsleverancer screenes, inden de kan tillades at passere ind i security-beskyttede områder, medmindre:

a)

en sikkerhedskontrol af leverancerne er gennemført af den lufthavnsoperatør, som leverer disse til egen lufthavn, og leverancerne har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil de bringes ind i det security-beskyttede område, eller

b)

den krævede sikkerhedskontrol af leverancerne er udført af en kendt leverandør, og disse har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil leveringen til det security-beskyttede område.«

25.

Punkt 9.1.3.2 affattes således:

»9.1.3.2

For at blive udpeget som en kendt leverandør forelægger enheden den »Forpligtelseserklæring – kendt leverandør af lufthavnsleverancer«, der er indeholdt i tillæg 9-A, for lufthavnsoperatøren. Den juridiske repræsentant skal underskrive denne erklæring.

Den underskrevne erklæring opbevares af lufthavnsoperatøren til brug for en validering.«

26.

Punkt 9.1.4 affattes således:

»9.1.4   Kendte leverandørers eller lufthavnsoperatørers gennemførelse af sikkerhedskontrol

En kendt leverandør af lufthavnsleverancer eller en lufthavnsoperatør, som leverer lufthavnsleverancer til det security-beskyttede område, skal:

a)

udnævne en person med ansvar for sikkerheden i virksomheden, og

b)

sikre, at personer med adgang til lufthavnsleverancer vil have gennemgået generelle sikkerhedskurser i overensstemmelse med punkt 11.2.7, inden de gives adgang til disse leverancer, og

c)

forebygge uautoriseret adgang til sine lokaler og lufthavnsleverancer, og

d)

med rimelighed sikre, at ingen forbudte genstande er skjult i lufthavnsleverancerne, og

e)

anbringe forseglinger, så det er let at konstatere forsøg på indgreb, på — eller fysisk beskytte — alle køretøjer og/eller containere, hvormed lufthavnsleverancerne transporteres.

Litra e) finder ikke anvendelse i forbindelse med airside transport.

Hvis en kendt leverandør benytter et andet selskab, som ikke er en kendt leverandør for lufthavnsoperatøren i henseende til transport af leverancer til lufthavnen, skal den kendte leverandør sikre, at sikkerhedskontrollen i dette punkt overholdes.«

27.

Tillæg 9-A. affattes således:

»TILLÆG 9-A

FORPLIGTELSESERKLÆRING

KENDT LEVERANDØR AF LUFTHAVNSLEVERANCER

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 300/2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter

erklærer undertegnede, at:

[virksomhedens navn] vil

a)

udnævne en person med ansvar for sikkerheden i virksomheden, og

b)

sikre, at personer med adgang til lufthavnsleverancer vil have gennemgået generelle sikkerhedskurser i overensstemmelse med punkt 11.2.7 i bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010, inden de gives adgang til disse leverancer, og

c)

forebygge uautoriseret adgang til sine lokaler og lufthavnsleverancer, og

d)

med rimelighed sikre, at ingen forbudte genstande er skjult i lufthavnsleverancerne, og

e)

anbringe forseglinger, så det er let at konstatere forsøg på indgreb, på — eller fysisk beskytte — alle køretøjer og/eller containere, hvormed lufthavnsleverancer transporteres (dette punkt finder ikke anvendelse i forbindelse med airside transport).

Når der benyttes et andet selskab, som ikke er en kendt leverandør for lufthavnsoperatøren i henseende til transport af leverancer, skal [virksomhedens navn] sikre, at ovenstående sikkerhedskontroller overholdes.

for at sikre overholdelsen vil [virksomhedens navn] fuldt ud samarbejde i forbindelse med alle inspektioner, når dette er nødvendigt, og give adgang til alle dokumenter efter inspektørers anmodning

[virksomhedens navn] vil oplyse [lufthavnsoperatøren] om eventuelle alvorlige brud på sikkerheden og om eventuelle mistænkelige omstændigheder, som kunne være relevante for sikkerheden for lufthavnsleverancer, bl.a. eventuelle forsøg på at skjule forbudte genstande i leverancer

[virksomhedens navn] vil sikre, at hele det relevante personale uddannes i overensstemmelse med kapitel 11 i bilaget til forordning (EU) nr. 185/2010 og er opmærksomme på deres sikkerhedsopgaver, og

[virksomhedens navn] vil informere [lufthavnsoperatøren], hvis:

a)

virksomheden ophører med sit virke, eller

b)

den ikke længere kan opfylde den relevante EU-lovgivnings krav.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Juridisk repræsentant

Navn:

Dato:

Underskrift: «.

28.

Som punkt 11.2.7 tilføjes:

»11.2.7   Uddannelse af personer, der har behov for generelle sikkerhedskurser

Generelle sikkerhedskurser skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om tidligere udførte ulovlige handlinger inden for civil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler

b)

kendskab til de relevante lovkrav

c)

viden om formålet med og tilrettelæggelsen af luftfartssikkerhed inden for deres arbejdsområde, herunder forpligtelser og ansvarsområder, der påhviler personer, som udfører sikkerhedskontrol

d)

viden om indberetningsprocedurer, og

e)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser.

Alle personer, der gennemgår generelle sikkerhedskurser, skal demonstrere, at de har tilegnet sig alle emner, der er omhandlet i dette punkt, inden de indtræder i tjenesten.«.

29.

Punkt 11.4.2, litra a), affattes således:

»a)

for så vidt angår kompetencer, der erhverves via en indledende grundlæggende og specifik uddannelse samt sikkerhedskurser, mindst hvert femte år eller i tilfælde, hvor kompetencerne ikke er udnyttet i mere end seks måneder, før sikkerhedsopgaverne genoptages, og«.

30.

Punkt 12.7.2.2 affattes således:

»12.7.2.2

Alt udstyr til screening af LAGs skal opfylde norm 1.

Norm 1 udløber den 29. april 2016.«


(1)  Ikke offentliggjort.«


Top