EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0047

2012/47/EU: Rådets gennemførelsesafgørelse af 24. januar 2012 om bemyndigelse af Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

OJ L 26, 28.1.2012, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/47/oj

28.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 26/33


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 24. januar 2012

om bemyndigelse af Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, der forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren, som er beliggende i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

(2012/47/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 19, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets beslutning 2005/231/EF (2) bemyndiger Sverige til indtil den 31. december 2011 at anvende en nedsat punktafgiftssats på elektricitet, som forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren i visse områder i det nordlige Sverige, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF.

(2)

Ved brev af 8. juni 2011 anmodede Sverige om bemyndigelse til fortsat at anvende en nedsat punktafgiftssats på elektricitet, som forbruges af de samme begunstigede, i en yderligere periode på seks år, dvs. indtil den 31. december 2017. Nedsættelsen skal være begrænset til 96 SEK pr. MWh.

(3)

I de pågældende områder er udgifterne til opvarmning i gennemsnit 25 % højere end i resten af landet på grund af den længere opvarmningsperiode. En nedsættelse af eludgifterne for husholdninger og virksomheder i servicesektoren i disse områder indsnævrer forskellen mellem de samlede udgifter til opvarmning for forbrugerne i det nordlige Sverige og dem, der betales af forbrugerne i resten af landet. Foranstaltningen bidrager derfor til at nå regional- og samhørigshedspolitiske mål. Desuden giver foranstaltningen Sverige mulighed for at anvende en generel afgiftssats på elektricitet, der er højere end, hvad der ellers ville være muligt, og bidrager således indirekte til opfyldelsen af miljøpolitiske målsætninger.

(4)

Afgiftsnedsættelsen bør ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at kompensere for de ekstra udgifter til opvarmning i husholdninger og virksomheder i servicesektoren i det nordlige Sverige.

(5)

De nedsatte afgiftssatser vil ligge over de minimumssatser, der er fastsat i artikel 10 i direktiv 2003/96/EF.

(6)

I betragtning af den afsidesliggende karakter af de områder, som nedsættelsen finder anvendelse på, det forhold, at den ikke bør overstige de ekstra udgifter til opvarmning i det nordlige Sverige, og den omstændighed, at foranstaltningen er begrænset til husholdninger og virksomheder i servicesektoren, forventes det ikke, at foranstaltningen vil medføre betydelige konkurrencefordrejninger eller ændringer i samhandelen mellem medlemsstaterne.

(7)

Foranstaltningen kan derfor godtages ud fra hensynet til et velfungerende indre marked og behovet for at sikre loyal konkurrence, og den er forenelig med Den Europæiske Unions sundheds-, miljø-, energi- og transportpolitikker.

(8)

For at give erhvervslivet og forbrugerne en tilstrækkelig grad af sikkerhed er det hensigtsmæssigt at bemyndige Sverige til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet til forbrug i det nordlige Sverige indtil den 31. december 2017.

(9)

Det bør sikres, at bemyndigelsen ved beslutning 2005/231/EF, der blev givet af lignende årsager som dem, der omhandles i denne afgørelse, fortsat gælder, således at der ikke opstår et tomrum mellem beslutningens udløb og det tidspunkt, hvor denne afgørelse får virkning —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Sverige bemyndiges herved til at anvende en nedsat afgiftssats på elektricitet, som forbruges af husholdninger og virksomheder i servicesektoren i de i bilaget anførte kommuner.

Nedsættelsen af den normale nationale afgiftssats for elektricitet må ikke være større end, hvad der er nødvendigt for at kompensere for de ekstra opvarmningsudgifter som følge af klimaforholdene i Nordsverige sammenlignet med resten af Sverige, og må ikke overstige 96 SEK pr. MWh.

2.   De nedsatte satser skal overholde kravene i direktiv 2003/96/EF, særlig minimumssatserne i artikel 10.

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Den anvendes fra den 1. januar 2012 indtil den 31. december 2017.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2012.

På Rådets vegne

M. VESTAGER

Formand


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

(2)  EUT L 72 af 18.3.2005, s. 27.


BILAG

Regioner

Kommuner

Norrbottens län

Alle kommuner

Västerbottens län

Alle kommuner

Jämtlands län

Alle kommuner

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


Top