EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0851

2011/851/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. december 2011 om et supplerende EU-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) (meddelt under nummer K(2011) 9247)

OJ L 335, 17.12.2011, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/851/oj

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/107


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 12. december 2011

om et supplerende EU-tilskud for 2006 og 2007 til dækning af Portugals udgifter til bekæmpelse af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden)

(meddelt under nummer K(2011) 9247)

(Kun den portugisiske udgave er autentisk)

(2011/851/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 23, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Kommissionens beslutning 2006/923/EF (2) blev der ydet EU-tilskud til et program med foranstaltninger, som Portugal i 2006 og 2007 iværksatte med henblik på at bekæmpe spredningen af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) til andre medlemsstater. Foranstaltningerne omfattede etablering af et stødpudeområde, der er frit for alle værtstræer for fyrretræsnematodens vektor, i det følgende benævnt »spærrebælte af ryddet land«.

(2)

Det tilskud, der blev ydet i henhold til beslutning 2006/923/EF, var baseret på det program med yderligere skridt over for fyrretræsnematoden og det budgetoverslag for samme program, som Portugal forelagde Kommissionen den 28. juli 2006.

(3)

De endelige betalinger til Portugal i forbindelse med de foranstaltninger, der er fastsat i beslutning 2006/923/EF, blev foretaget i juni 2008.

(4)

Den 28. september 2007 meddelte Portugal Kommissionen, at udgifterne til etablering af et spærrebælte af ryddet land langt oversteg det skøn, der blev forelagt i 2006, og forelagde den 30. juni 2009 bevis herfor. Der blev i den forbindelse forelagt en supplerende anmodning om et EU-tilskud til ekstraudgifter på 10 230 256,59 EUR. Der var flere årsager til, at det oprindelige skøn var for lavt, herunder en undervurdering af antallet af store værtstræer for fyrretræsnematoden, den begrænsede andel af værtstræerne for fyrretræsnematoden, der blev fældet af ejerne, og manglende medregning af udgifterne til fældning af de unge værtstræer for fyrretræsnematoden.

(5)

I juli 2010 foretog Kommissionen en revision af de oplysninger, som Portugal havde forelagt den 30. juni 2009. Al dokumentationen for det supplerende krav blev undersøgt, og det konkluderedes i revisionsrapporten, at et støtteberettiget beløb på 5 314 851,15 EUR hidrørende fra betalte fakturaer (herunder udgifter til koordinering) kunne valideres.

(6)

Da de foranstaltninger, der er omfattet af det supplerende krav, er af samme art og har samme formål som foranstaltningerne i beslutning 2006/923/EF, bør samme sats for EU-bidraget som i nævnte beslutning anvendes, dvs. 75 %.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (3) finansieres plantesundhedsforanstaltninger af Den Europæiske Garantifond for Landbruget. Finansiel kontrol af sådanne foranstaltninger sker efter artikel 9, 36 og 37 i samme forordning.

(8)

I henhold til artikel 75 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4) og artikel 90, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) skal der forud for indgåelsen af en udgiftsforpligtelse foreligge en finansieringsafgørelse, der er vedtaget af institutionen eller de myndigheder, som denne har bemyndiget, og som angiver de vigtigste elementer i den foranstaltning, der medfører udgiften.

(9)

Denne afgørelse er en finansieringsafgørelse vedrørende udgifterne omhandlet i de anmodninger om medfinansiering, som medlemsstater har indgivet.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Princip

Det godkendes, at der ydes et supplerende EU-tilskud til dækning af Portugals udgifter i 2006 og 2007 til etablering af et spærrebælte af ryddet land med henblik på bekæmpelse af fyrretræsnematoden.

Artikel 2

EU-tilskuddets størrelse

Det i artikel 1 omhandlede supplerende EU-tilskud er på højst 3 986 138,36 EUR.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Den Portugisiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. december 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2)  EUT L 354 af 14.12.2006, s. 42.

(3)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


Top