EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1323

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1323/2011 af 16. december 2011 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2012 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94

OJ L 335, 17.12.2011, p. 57–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1323/oj

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1323/2011

af 16. december 2011

om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2012 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 517/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af bilaterale aftaler, protokoller eller andre arrangementer eller af andre specifikke fællesskabsregler for indførsel (1), særlig artikel 17, stk. 3 og 6, og artikel 21, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 517/94 er der fastsat kvantitative kontingenter for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i visse tredjelande, som tildeles i overensstemmelse med »først-til-mølle-princippet«.

(2)

I henhold til forordningen er det under visse omstændigheder muligt at anvende andre tildelingsmetoder, at opdele kontingenterne i dele eller at forbeholde en vis andel af et specifikt kvantitativt loft til ansøgninger, der støttes af dokumentation for tidligere importresultater.

(3)

Reglerne for forvaltning af de kontingenter, der er fastsat for 2012, bør vedtages inden kontingentårets begyndelse for ikke at forstyrre kontinuiteten i handelsstrømmen.

(4)

De foranstaltninger, der er vedtaget i tidligere år, som f.eks. i Kommissionens forordning (EU) nr. 1159/2010 af 9. december 2010 om regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2011 i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 517/94 (2), har vist sig at være tilfredsstillende, og det er derfor hensigtsmæssigt at vedtage lignende regler for 2012.

(5)

For at tilfredsstille det størst mulige antal erhvervsdrivende er det hensigtsmæssigt at gøre tildelingsmetoden efter »først-til-mølle-princippet« mere fleksibel ved at lægge loft over de mængder, der kan tildeles hver enkelt erhvervsdrivende efter denne metode.

(6)

For at sikre en vis kontinuitet i handelen og en effektiv forvaltning af kontingenterne bør de erhvervsdrivende have mulighed for at lade deres første ansøgning om importbevilling for 2012 svare til de mængder, som de indførte i 2011.

(7)

For at udnytte mængderne optimalt bør en erhvervsdrivende, der har opbrugt mindst halvdelen af den allerede bevilgede mængde, kunne ansøge om en supplerende mængde, forudsat at der er mængder til rådighed inden for kontingenterne.

(8)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør importbevillingerne være gyldige i ni måneder regnet fra udstedelsesdatoen, dog senest til udgangen af året. Medlemsstaterne bør først udstede bevillinger, når de har modtaget underretning fra Kommissionen om, at der er mængder til rådighed, og kun hvis den erhvervsdrivende kan godtgøre, at der foreligger en kontrakt og, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt, kan attestere, at han ikke allerede har fået tildelt en fællesskabsimportbevilling i medfør af denne forordning for de pågældende kategorier og lande. De kompetente nationale myndigheder bør dog bemyndiges til på de pågældende importørers anmodning at forlænge gyldighedsperioden med tre måneder og indtil den 31. marts 2013, hvis mindst halvdelen af bevillingen er blevet udnyttet på anmodningstidspunktet.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det tekstiludvalg, der er nedsat i medfør af artikel 25 i forordning (EF) nr. 517/94 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formålet med denne forordning er at fastsætte regler for 2012 for forvaltningen af kvantitative kontingenter for import af visse tekstilvarer, der er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 517/94.

Artikel 2

De kontingenter, der er omhandlet i artikel 1, tildeles i den rækkefølge, hvori Kommissionen modtager medlemsstaternes meddelelse om de enkelte erhvervsdrivendes ansøgninger, for mængder, der for hver erhvervsdrivende ikke kan overstige de maksimumsmængder, der er fastsat i bilag I.

Disse maksimumsmængder gælder dog ikke for erhvervsdrivende, som ved indgivelsen af deres første ansøgning for 2012 over for de kompetente nationale myndigheder kan godtgøre, at de på grundlag af importbevillingerne for 2011 for givne kategorier og tredjelande har indført mængder, der overstiger maksimumsmængderne for de enkelte kategorier.

For disse erhvervsdrivende kan de kompetente myndigheder tillade indførsel af mængder, som ikke overstiger de mængder, der blev indført i 2011 fra givne tredjelande og af givne kategorier, forudsat at der er tilstrækkelige kontingentmængder til rådighed.

Artikel 3

Enhver importør, der allerede har opbrugt mindst 50 % af den mængde, som han har fået tildelt i henhold til denne forordning, kan indgive en ny ansøgning for samme kategori og samme oprindelsesland for mængder, der ikke overstiger de maksimumsmængder, der er anført i bilag I.

Artikel 4

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er anført i bilag II, kan fra den 9. januar 2012, kl. 10.00 underrette Kommissionen om, for hvilke mængder der søges om importbevillinger.

Det i første afsnit nævnte tidspunkt er Bruxelles-tid.

2.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder udsteder først bevillinger, når de har modtaget meddelelse fra Kommissionen om, at der er mængder til rådighed til import, jf. artikel 17, stk. 2, i forordning (EF) nr. 517/94.

De udsteder kun bevillinger, hvis den erhvervsdrivende:

a)

kan bevise, at der foreligger en kontrakt for levering af de pågældende varer, og

b)

skriftligt attesterer, at han for så vidt angår de pågældende kategorier og lande:

i)

ikke allerede har fået tildelt en importbevilling i medfør af denne forordning, eller

ii)

har fået tildelt en importbevilling i medfør af denne forordning, men har udnyttet mindst 50 % deraf.

3.   Importbevillingerne er gyldige i ni måneder regnet fra udstedelsesdatoen, dog senest indtil den 31. december 2012.

Efter anmodning fra importøren kan medlemsstaternes kompetente myndigheder imidlertid forlænge en bevilling i tre måneder, hvis den på ansøgningstidspunktet er udnyttet med mindst 50 %. Ingen bevilling må dog forlænges ud over den 31. marts 2013.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 67 af 10.3.1994, s. 1.

(2)  EUT L 326 af 10.12.2010, s. 25.


BILAG I

Maksimumsmængder som omhandlet i artikel 2 og 3

Land

Kategori

Enhed

Maksimumsbeløb

Belarus

1

Kilogram

20 000

2

Kilogram

80 000

3

Kilogram

5 000

4

Stk.

20 000

5

Stk.

15 000

6

Stk.

20 000

7

Stk.

20 000

8

Stk.

20 000

15

Stk.

17 000

20

Kilogram

5 000

21

Stk.

5 000

22

Kilogram

6 000

24

Stk.

5 000

26/27

Stk.

10 000

29

Stk.

5 000

67

Kilogram

3 000

73

Stk.

6 000

115

Kilogram

20 000

117

Kilogram

30 000

118

Kilogram

5 000

Nordkorea

1

Kilogram

10 000

2

Kilogram

10 000

3

Kilogram

10 000

4

Stk.

10 000

5

Stk.

10 000

6

Stk.

10 000

7

Stk.

10 000

8

Stk.

10 000

9

Kilogram

10 000

12

Par

10 000

13

Stk.

10 000

14

Stk.

10 000

15

Stk.

10 000

16

Stk.

10 000

17

Stk.

10 000

18

Kilogram

10 000

19

Stk.

10 000

20

Kilogram

10 000

21

Stk.

10 000

24

Stk.

10 000

26

Stk.

10 000

27

Stk.

10 000

28

Stk.

10 000

29

Stk.

10 000

31

Stk.

10 000

36

Kilogram

10 000

37

Kilogram

10 000

39

Kilogram

10 000

59

Kilogram

10 000

61

Kilogram

10 000

68

Kilogram

10 000

69

Stk.

10 000

70

Par

10 000

73

Stk.

10 000

74

Stk.

10 000

75

Stk.

10 000

76

Kilogram

10 000

77

Kilogram

5 000

78

Kilogram

5 000

83

Kilogram

10 000

87

Kilogram

8 000

109

Kilogram

10 000

117

Kilogram

10 000

118

Kilogram

10 000

142

Kilogram

10 000

151A

Kilogram

10 000

151B

Kilogram

10 000

161

Kilogram

10 000


BILAG II

Liste over bevillingsudstedende myndigheder som omhandlet i artikel 4

1.   Østrig

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Belgien

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   Bulgarien

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Cypern

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Tjekkiet

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Danmark

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Estland

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Finland

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Frankrig

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Tyskland

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Grækenland

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Ungarn

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Irland

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Italien

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Letland

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Litauen

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Luxembourg

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Malta

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Nederlandene

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Polen

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Portugal

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Rumænien

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Slovakiet

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Slovenia

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Spanien

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Sverige

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Det Forenede Kongerige

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


Top