EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1253

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1253/2011 af 1. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008 og (EF) nr. 1064/2009 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af korn fra tredjelande

OJ L 319, 2.12.2011, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 217 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; gyldighedens delvise ophør art 1 - 3 stiltiende ophævelse ved 32020R0760 , Date of end of validity: 31/12/2020; gyldighedens delvise ophør art 4 stiltiende ophævelse ved 32020R1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1253/oj

2.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 319/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1253/2011

af 1. december 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008 og (EF) nr. 1064/2009 om åbning og forvaltning af EU-toldkontingenter for import af korn fra tredjelande

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/2003 af 29. december 2003 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande (2) har åbnet et årligt toldkontingent for import af 306 215 tons byg henhørende under KN-kode 1003 00.

(2)

Artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2006 af 29. juni 2006 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for import af majs fra tredjelande (3) har åbnet et årligt toldkontingent for import af 242 074 tons majs henhørende under KN-kode 1005 10 90 og 1005 90 00.

(3)

Artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1067/2008 af 30. oktober 2008 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (4) har åbnet et årligt toldkontingent for import af 2 989 240 tons blød hvede henhørende under KN-kode 1001 90 99 af anden kvalitet end høj kvalitet.

(4)

Artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1064/2009 af 4. november 2009 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af maltbyg fra tredjelande (5) har åbnet et årligt toldkontingent for import af 50 000 tons maltbyg henhørende under KN-kode 1003 00 bestemt til fremstilling af øl, der lagres i fade indeholdende bøgetræ.

(5)

Ifølge aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union (6), der er godkendt ved Rådets afgørelse 2011/769/EU (7), skal der bl.a. tilføjes 122 790 tons blød hvede (middel og lav kvalitet), 890 tons byg, 890 tons maltbyg samt 35 914 tons majs til EU's respektive toldkontingenter.

(6)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1006/2011 af 27. september 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (8) har ændret KN- koderne for korn pr. 1. januar 2012.

(7)

Forordning (EF) nr. 2305/2003, (EF) nr. 969/2006, (EF) nr. 1067/2008 og (EF) nr. 1064/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at sikre en effektiv forvaltning af kontingenterne bør nærværende forordning anvendes fra den 1. januar 2012.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2305/2003 affattes således:

»1.   Der åbnes et toldkontingent for import af 307 105 tons byg henhørende under KN-kode 1003 (løbenummer 09.4126).«

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 969/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»1.   Der åbnes et toldkontingent for import af 277 988 tons majs henhørende under KN-kode 1005 10 90 og 1005 90 00 (løbenummer 09.4131).«

2)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Kontingentet opdeles i to halvårlige delperioder på hver 138 994 tons, der omfatter følgende datoer:

a)

delperiode nr. 1: 1. januar til 30. juni

b)

delperiode nr. 2: 1. juli til 31. december.«

Artikel 3

I forordning (EF) nr. 1067/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 1, affattes således:

»Uanset artikel 135 og artikel 136, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsættes importtolden for blød hvede henhørende under KN-kode 1001 99 00 af anden kvalitet end høj kvalitet som defineret i bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 642/2010 (9) i forbindelse med det kontingent, der åbnes ved nærværende forordning.

2)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Et toldkontingent for import af 3 112 030 tons blød hvede henhørende under KN-kode 1001 99 00 af anden kvalitet end høj kvalitet åbnes hvert år den 1. januar.«

3)

Artikel 3, stk. 1, affattes således:

»1.   Det samlede importtoldkontingent opdeles i fire delkontingenter:

delkontingent I (løbenummer 09.4123): 572 000 tons for USA

delkontingent II (løbenummer 09.4124): 38 853 tons for Canada

delkontingent III (løbenummer 09.4125): 2 378 387 tons for andre tredjelande

delkontingent IV (løbenummer 09.4133): 122 790 tons for alle tredjelande.«

4)

Artikel 4, stk. 2, første led, affattes således:

»—

for delkontingent I, II og IV ikke må overstige den samlede mængde, der er åbnet for året for det pågældende delkontingent«.

Artikel 4

Artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1064/2009 affattes således:

»1.   Denne forordning åbner hermed et toldkontingentet for import af 50 890 tons maltbyg henhørende under KN-kode 1003 bestemt til fremstilling af øl, der lagres i fade indeholdende bøgetræ. Kontingentet har løbenummer 09.0076.«

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 342 af 30.12.2003, s. 7.

(3)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44.

(4)  EUT L 290 af 31.10.2008, s. 3.

(5)  EUT L 291 af 7.11.2009, s. 14.

(6)  EUT L 317 af 30.11.2011, s. 11.

(7)  EUT L 317 af 30.11.2011, s. 10.

(8)  EUT L 282 af 28.10.2011, s. 1.

(9)  EUT L 187 af 21.7.2010, s. 5


Top