EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1191

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2011 af 18. november 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 479/2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen om mælk og mejeriprodukter

OJ L 302, 19.11.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 129 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1191/oj

19.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 302/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1191/2011

af 18. november 2011

om ændring af forordning (EU) nr. 479/2010 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår medlemsstaternes meddelelser til Kommissionen om mælk og mejeriprodukter

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 192, stk. 2, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 2, stk. 4, i Kommissionens forordning (EU) nr. 479/2010 (2) skal den »pris ab fabrik«, som medlemsstaterne skal meddele til Kommissionen, svare til det salg, der er faktureret i referenceperioden.

(2)

Fakturaer er ganske vist pålidelige officielle regnskabsdokumenter, men kun at basere priserne på fakturaer vil muligvis forhindre medlemsstaterne i at anvende andre tilgængelige og pålidelige priskilder. For forskellige produkter kan disse andre tilgængelige og pålidelige priskilder bedre afspejle den aktuelle markedssituation. Det bør derfor også være tilladt at meddele priser, som er baseret på kontrakter, der er indgået i referenceperioden.

(3)

I praksis har det vist sig, at det for flere medlemsstater er vanskeligt at overholde de meddelelsesfrister for de månedlige priser, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i forordning (EU) nr. 479/2010, så de derfor ikke kan opgive endelige priser til Kommissionen. De meddelte prisers nøjagtighed bør forbedres gennem en forlængelse af tidsfristen.

(4)

Den anvendte undersøgelsesmetode bør beskrives bedre hvad angår prisoplysningernes oprindelse og den måde, hvorpå de kompetente myndigheder bør indsamle oplysningerne.

(5)

De månedlige oplysninger om eksportlicenser, som medlemsstaterne indgiver, bør afstemmes med de oplysninger, der indgives dagligt. Derfor er det nødvendigt med yderligere oplysninger i de månedlige meddelelser.

(6)

Forordning (EU) nr. 479/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 479/2010 ændres således:

1)

Artikel 2 ændres således:

a)

i stk. 2 affattes første punktum således:

»2.   Medlemsstaterne giver senest den 15. i hver måned Kommissionen meddelelse om følgende, for så vidt angår de priser ab fabrik, der er noteret måneden før for produkterne i bilag I.B:«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   I stk. 1 og 2 forstås der ved »pris ab fabrik« den pris, hvortil produktet købes fra virksomheden, ekskl. afgifter (moms) og andre omkostninger (transport, lastning, håndtering, oplagring, paller, forsikring osv.).

Medlemsstaterne sikrer, at den meddelte pris er repræsentativ for den aktuelle markedssituation. Den meddelte pris baseres på den bedst egnede tilgængelige informationskilde, dvs. på:

a)

salg, som er faktureret i referenceperioden

og/eller

b)

kontrakter, som er indgået i referenceperioden, for leverancer inden for tre måneder.«

2)

Artikel 7, stk. 1, litra a) og b), affattes således:

»a)

de mængder, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter, efter destinationskode og ansøgningens indgivelsesdato, som der er annulleret licensansøgninger for i henhold til artikel 10, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1187/2009

b)

de uudnyttede mængder på licenser, der er udløbet og returneret den foregående måned, og som er udstedt siden den 1. juli i det igangværende GATT-år, opdelt efter kode i nomenklaturen over eksportrestitutioner for mejeriprodukter og efter destinationskode«

3)

Punkt 3, litra c), i bilag II erstattes af følgende:

»c)

undersøgelsesmetode: det skal angives, fra hvilke berørte parter (producenter, de første købere) oplysningerne stammer fra, og hvordan eller med hvilken metode oplysningerne er indsamlet«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 135 af 2.6.2010, s. 26.


Top