EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0667

2011/667/: Kommissionens afgørelse af 10. oktober 2011 om vilkårene for en samordnet anvendelse af håndhævelsesbestemmelserne for mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) i henhold til artikel 9, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF (meddelt under nummer K(2011) 7001) EØS-relevant tekst

OJ L 265, 11.10.2011, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/667/oj

11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/25


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 10. oktober 2011

om vilkårene for en samordnet anvendelse af håndhævelsesbestemmelserne for mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) i henhold til artikel 9, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF

(meddelt under nummer K(2011) 7001)

(EØS-relevant tekst)

(2011/667/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2008/EF af 30. juni 2008 om udvælgelse af og udstedelse af tilladelser til systemer, som leverer mobile satellittjenester (mobile satellite services, MSS) (1), særlig artikel 9, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Formålet med beslutning nr. 626/2008/EF er at lette udviklingen af et konkurrencedygtigt indre marked for mobile satellittjenester i EU samt at sikre, at de operatører, som er blevet udvalgt til at yde disse tjenester, gradvis kan sikre geografisk dækning i alle medlemsstater.

(2)

Den indfører bl.a. en procedure for fælles udvælgelse af operatører af mobile satellitsystemer, som bruger 2 GHz-frekvensbåndet, som omfatter frekvenserne fra 1 980 til 2 010 MHz for jord-til-rum-kommunikation og fra 2 170 til 2 200 MHz for rum-til-jord-kommunikation.

(3)

Kommissionens beslutning 2009/449/EF af 13. maj 2009 om udvælgelse af operatører af fælleseuropæiske systemer, der leverer mobile satellittjenester (MSS) (2), indeholder en fortegnelse over de udvalgte operatører og de tilsvarende frekvenser.

(4)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i beslutning nr. 626/2008/EF sikrer medlemsstaterne, at de udvalgte ansøgere har ret til at anvende den specifikke radiofrekvens, som fremgår af beslutning 2009/449/EF, samt ret til at drive et mobilt satellitsystem i overensstemmelse med den tidsramme og det dækningsområde, som de har forpligtet sig til.

(5)

Retten til at anvende den specifikke radiofrekvens og til at drive et mobilt satellitsystem tildeles på en række fælles betingelser, som fremgår af artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF. De udvalgte operatører skal bl.a. anvende de tildelte radiofrekvenser til at levere MSS, de skal gennemføre de i bilaget til beslutningen fastlagte milepæle 6 til 9 inden den 13. maj 2011, og de skal opfylde alle forpligtelser, de måtte indgå i deres ansøgninger.

(6)

Overvågningen af, at de fælles betingelser overholdes og håndhæves, bør finde sted på nationalt plan, herunder også den endelige vurdering af en eventuel overtrædelse af de fælles betingelser.

(7)

De nationale håndhævelsesbestemmelser bør være i overensstemmelse med EU-retten, særlig artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (3).

(8)

På grund af den grænseoverskridende karakter af de fælles betingelser, som er fastlagt i artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF, er det nødvendigt at samordne de nationale procedurer, som fører til håndhævelse i medlemsstaterne, på EU-plan. Manglende konsekvens i anvendelsen af de nationale håndhævelsesprocedurer, navnlig for så vidt angår undersøgelsen af eventuelle trufne foranstaltninger, deres timing og karakter, ville medføre et virvar af håndhævelsesforanstaltninger, som ville være i modstrid med MSS' fælleseuropæiske karakter.

(9)

Denne afgørelse bør hverken omfatte håndhævelse af rent nationale betingelser eller gælde for håndhævelsesforanstaltninger, som vedrører andre betingelser end de fælles betingelser, der henvises til i artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF. Eftersom eventuelle specifikke betingelser i tilknytning til supplerende jordbaserede komponenter til mobile satellitsystemer hovedsagelig har en national dimension, bør håndhævelsen af de fælles betingelser, der henvises til i artikel 8, stk. 3, i beslutning nr. 626/2008/EF, ikke være omfattet af denne afgørelse.

(10)

For at sikre overholdelse af de fælles betingelser, der er indlejret i den generelle tilladelse, og/eller af retten til at bruge de tildelte frekvenser kan medlemsstater, der har udstedt en tilladelse til de udvalgte operatører, vedtage håndhævelsesforanstaltninger i medfør af artikel 10 i direktiv 2002/20/EF.

(11)

Artikel 10 i direktiv 2002/20/EF indeholder bestemmelser om en gradueret tilgang ved håndhævelse, hvor den påståede overtrædelse i første omgang undersøges, og der i påkommende tilfælde træffes foranstaltninger til at sikre overholdelse. I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i direktiv 2002/20/EF bør operatøren gives en rimelig frist til at efterkomme foranstaltningen. Ved fastsættelsen af en sådan rimelig frist bør der generelt tages hensyn til de særlige forhold, der gælder for satellitindustrien, den pågældende overtrædelse og den påtænkte løsning af problemet. Hvor det er nødvendigt at opsende en satellit for at opfylde de pågældende fælles betingelser, kan de vedtagne foranstaltninger bl.a. indeholde bestemmelser om, at der opstilles en køreplan med mellemliggende foranstaltninger og dertil hørende tidsfrister. Anden fase, som udløses, hvis alvorlige og gentagne overtrædelser ikke afhjælpes, kan føre til en tilbagekaldelse af brugsretten.

(12)

Denne afgørelse berører ikke de relevante nationale myndigheders beføjelser til at træffe foreløbige foranstaltninger i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 10, stk. 6, i direktiv 2002/20/EF.

(13)

Meddelelser til Kommissionen om eventuelle resultater, som medlemsstater, der har udstedt en tilladelse, er nået frem til i overensstemmelse med denne afgørelse, berører ikke medlemsstaternes mulighed for at afgive skriftlige indlæg med henblik på drøftelse i Kommunikationsudvalget.

(14)

Selv om de fælles betingelser i artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF udgør en integrerende del af de nationale retlige rammer, der regulerer de godkendte operatørers virksomhed, forudsætter de enkelte medlemsstaters kontrol med overholdelsen og især analysen af de kendsgerninger, som ligger til grund for en påstået overtrædelse af disse fælles betingelser, et kendskab til alle de faktiske forhold, som har en grænseoverskridende karakter og virkning, og kan kræve oplysninger om, hvordan tjenesten ydes i andre medlemsstater. En udveksling af de forskellige kompetente nationale myndigheders resultater samt de synspunkter, som de berørte godkendte operatører giver udtryk for, kan bidrage til at opnå en mere konsekvent og effektiv håndhævelse i hele EU. En samordnet tidsfrist for håndhævelse bør desuden øge retssikkerheden for de pågældende godkendte operatører.

(15)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 5, i direktiv 2002/20/EF kan der træffes afgørelse om at suspendere eller tilbagekalde brugsretten til en specifik radiofrekvens i tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser, hvis foranstaltningerne til sikring af vilkårenes overholdelse inden for en rimelig tidsfrist har været virkningsløse. For så vidt angår leveringen af MSS har afgørelsen om at tilbagekalde eller suspendere brugsretten en relevant grænseoverskridende virkning. Ydermere og afhængig af den nationale procedure kan det være nødvendigt at træffe passende foranstaltninger, som fører til en endelig tilbagekaldelse af tilladelsen, som f.eks. suspension. Der bør derfor ikke træffes tilbagekaldelses- eller suspensionsforanstaltninger, inden medlemsstaterne har haft lejlighed til at udveksle synspunkter og drøfte dem i Kommunikationsudvalget.

(16)

Da målet med denne afgørelse, nemlig at definere vilkårene for en samordnet anvendelse i Den Europæiske Union af håndhævelsesbestemmelserne for de fælles betingelser i tilknytning til tilladelsen til at yde MSS-tjenester og/eller retten til at bruge de udvalgte frekvenser, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men bedre kan nås på EU-plan på grund af handlingens omfang og virkninger, kan EU træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand, mål og anvendelsesområde

1.   I denne afgørelse fastsættes vilkårene for den samordnede anvendelse af medlemsstaternes håndhævelsesbestemmelser for godkendte operatører af mobile satellitsystemer i tilfælde af en påstået overtrædelse af de fælles betingelser, som er knyttet til tilladelsen.

2.   Idet der tages højde for mobile satellitsystemers grænseoverskridende karakter, bør samordningen, der sker med bistand fra Kommunikationsudvalget, bl.a. sigte mod at øge den fælles forståelse af de kendsgerninger, der ligger til grund for en påstået overtrædelse og dennes alvor, og føre til en konsekvent anvendelse af nationale håndhævelsesbestemmelser i hele Den Europæiske Union, herunder samordnede tidsfrister i forbindelse med alle trufne foranstaltninger, især når der er tale om samme slags overtrædelser.

3.   Denne afgørelse gælder ikke for håndhævelsesforanstaltninger, der vedrører andre betingelser end de fælles betingelser, der henvises til i artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF.

Artikel 2

Definitioner

1.   Definitionerne i direktiv nr. 2008/626/EF gælder i nærværende direktiv.

2.   Herudover forstås ved:

—   »godkendt operatør«: en operatør, som er udvalgt i henhold til beslutning 2009/449/EF, og som har fået en generel tilladelse eller individuelle brugsrettigheder til at bruge de specifikke radiofrekvenser, som fremgår af beslutning 2009/449/EF, og/eller ret til at drive et mobilt satellitsystem

—   »fælles betingelser«: de betingelser, som en godkendt operatørs rettigheder er omfattet af i henhold til artikel 7, stk. 2, i beslutning nr. 626/2008/EF

—   »medlemsstat, som har udstedt en tilladelse«: en medlemsstat, som har givet godkendte operatører en generel tilladelse eller individuelle brugsrettigheder til at bruge de specifikke radiofrekvenser, som fremgår af beslutning 2009/449/EF, og/eller ret til at drive et mobilt satellitsystem.

Artikel 3

Samordning af håndhævelsen af fælles betingelser

1.   Hvis en medlemsstat, som har udstedt en tilladelse, konstaterer, at den godkendte operatør ikke overholder én eller flere fælles betingelser og underretter operatøren om dette i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF, skal den samtidig underrette Kommissionen, som derefter underretter de øvrige medlemsstater.

2.   Efter at Kommissionen har fremsendt informationen til medlemsstaterne, jf. stk. 1, undersøger de øvrige medlemsstater, som har udstedt en tilladelse, hvorvidt der er sket en overtrædelse af de relevante fælles betingelser, som hører under deres jurisdiktion, og giver den pågældende godkendte operatør mulighed for at fremføre sine synspunkter.

3.   Senest fem måneder efter at Kommissionen har fremsendt informationen til medlemsstaterne, jf. stk. 1, fremsender de medlemsstater, som har udstedt en tilladelse, et sammendrag af deres resultater og af de synspunkter, som den pågældende godkendte operatør har fremført, til Kommissionen, som underretter alle de øvrige medlemsstater herom. Senest otte måneder efter at Kommissionen har fremsendt informationen til medlemsstaterne, jf. stk. 1, indkalder Kommissionen til et møde i Kommunikationsudvalget med henblik på at undersøge den påståede overtrædelse og i givet fald drøfte passende foranstaltninger til at sikre overholdelse i overensstemmelse med de mål, der henvises til i artikel 1, stk. 2.

4.   Medlemsstaterne må ikke træffe nogen endelig afgørelse om den påståede overtrædelse inden mødet i Kommunikationsudvalget, jf. stk. 3.

5.   Efter mødet i Kommunikationsudvalget, jf. stk. 3, træffer den enkelte medlemsstat, som har udstedt en tilladelse, efter at have meddelt den pågældende godkendte operatør sine resultater i henhold til artikel 10, stk. 2, i direktiv 2002/20/EF og være nået til den konklusion, at én eller flere fælles betingelser er overtrådt, hensigtsmæssige og forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder bødestraf, til at sikre, at den pågældende godkendte operatør overholder de fælles betingelser, dog med undtagelse af tilbagekaldelse eller suspension, hvis det er relevant i henhold til deres nationale lovgivning, af tilladelser eller brugsrettigheder, som den pågældende godkendte operatør har fået tildelt.

6.   Ved alvorlige eller gentagne overtrædelser af de fælles betingelser giver en medlemsstat, som har udstedt en tilladelse, og som efter at have truffet de i stk. 5 omhandlede foranstaltninger har til hensigt at vedtage en afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse i henhold til artikel 10, stk. 5, i direktiv 2002/20/EF, meddelelse til Kommissionen herom og giver en kort beskrivelse af eventuelle foranstaltninger, som den pågældende godkendte operatør har truffet for at overholde håndhævelsesforanstaltningerne. Kommissionen giver de øvrige medlemsstater meddelelse herom.

7.   Senest tre måneder efter at Kommissionen har fremsendt information til medlemsstaterne, jf. stk. 6, indkaldes der til et møde i Kommunikationsudvalget med det formål at samordne en eventuel tilbagekaldelse af en tilladelse i overensstemmelse med målene i artikel 1, stk. 2. Medlemsstater, som har udstedt en tilladelse, afstår i mellemtiden fra at træffe afgørelser, som medfører tilbagekaldelse eller suspension, hvis det er relevant i henhold til deres nationale lovgivning, af tilladelser eller brugsrettigheder, som den pågældende godkendte operatør har fået tildelt.

8.   Efter mødet i Kommunikationsudvalget, jf. stk. 7, kan medlemsstater, som har udstedt en tilladelse, træffe de nødvendige afgørelser med henblik på at tilbagekalde den tilladelse, der blev givet til den pågældende godkendte operatør.

9.   En afgørelse om håndhævelse, jf. stk. 5 og 8, skal sammen med begrundelsen herfor senest en uge, efter at den er truffet, meddeles den pågældende godkendte operatør og Kommissionen, som underretter de øvrige medlemsstater.

Artikel 4

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EUT L 172 af 2.7.2008, s. 15.

(2)  EUT L 149 af 12.6.2009, s. 65.

(3)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 21.


Top