EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0670

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 670/2011 af 12. juli 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

OJ L 183, 13.7.2011, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 3 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/670/oj

13.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 670/2011

af 12. juli 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 607/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 121, stk. 1, litra k), l) og m), og artikel 203b, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav (2) fastsættes der fælles regler for, hvordan medlemsstaternes myndigheder skal sende oplysninger og dokumenter til Kommissionen. Disse regler omhandler især medlemsstaternes forpligtelse til at anvende de informationssystemer, som Kommissionen har stillet til deres rådighed, og valideringen af adgangsrettighederne for de myndigheder eller enkeltpersoner, der er bemyndiget til at sende meddelelser. Desuden fastsættes der i forordningen fælles principper for informationssystemerne, således at de kan garantere dokumenternes ægthed, integritet og læsbarhed på længere sigt, og der fastsættes bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger.

(2)

Kommissionen har som led i sin interne arbejdsgang og sine forbindelser med de myndigheder, der er ansvarlige for at forvalte beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser, i henhold til afsnit II, kapitel I, afdeling I, i forordning (EF) nr. 1234/2007 udviklet et informationssystem, der kan bruges til elektronisk forvaltning af de dokumenter og procedurer, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 1234/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter (3), både i samarbejde med medlemsstaternes og tredjelandes myndigheder og med erhvervsorganisationer og fysiske eller juridiske personer, der har en søgsmålsinteresse inden for rammerne af disse regler.

(3)

Dette system anses for i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 792/2009 eller ved tilsvarende anvendelse af de principper, der er fastsat deri, at kunne bruges til at sende meddelelser, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 607/2009, navnlig hvad angår de procedurer, som gælder for beskyttelse af geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og traditionelle benævnelser, og den database over de pågældende betegnelser og benævnelser og de registre, der skal føres i forbindelse med beskyttelse af disse betegnelser og benævnelser.

(4)

Desuden kan Kommissionens eksisterende operationelle informationssystemer til fremsendelse af oplysninger om de myndigheder og organer, der er ansvarlige for den kontrol, der skal føres som led i den fælles landbrugspolitik, også bruges til at nå de særlige mål på det område, som vedrører geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og traditionelle benævnelser. Disse systemer bør indrettes således, at de kan bruges til at sende oplysninger om de myndigheder, der står for at behandle ansøgninger om beskyttelse af betegnelser og benævnelser i medlemsstaterne eller i tredjelande, og til at sende oplysninger om de myndigheder, der er ansvarlige for certificeringen af vin, som ikke er omfattet af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse.

(5)

For at opnå en effektiv forvaltning og under hensyn til erfaringen med at anvende Kommissionens informationssystemer bør der i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 792/2009 gennemføres en forenkling af de meddelelser og en forbedring af forvaltningen og udleveringen af de oplysninger, som skal gives i henhold til forordning (EF) nr. 607/2009. Med henblik herpå bør medlemsstaterne for at give medlemsstaternes myndigheder mulighed for at få kendskab til de love og administrative bestemmelser, der er indført på nationalt plan i henhold til artikel 118z, stk. 2, og artikel 120a i forordning (EF) nr. 1234/2007, og forenkle og fremme kontrollen og samarbejdet mellem medlemsstaterne, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008 (4), opfordres til at sende Kommissionen oplysninger, der er af særlig interesse i forbindelse med certificeringen af produkter, og det bør fastsættes, at Kommissionen skal udlevere disse oplysninger til myndighederne og offentligheden, hvis de er nyttige for forbrugerne.

(6)

Af klarhedshensyn og for at reducere de administrative omkostninger bør det desuden fastsættes, hvad nogle af de meddelelser, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 607/2009, skal indeholde, og procedurerne bør forenkles.

(7)

Det er vanskeligt at fortolke de overgangsforanstaltninger, der er vedtaget for at lette overgangen fra bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1493/1999 (5) og Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 (6) til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1234/2007, når det gælder procedurernes rækkevidde og varighed. Det bør desuden præciseres, hvilken rækkevidde bestemmelserne i artikel 118s i forordning (EF) nr. 1234/2007 har i forbindelse med bestemmelserne i artikel 118q med hensyn til, hvilken type ændringer, der er omfattet, referenceperioderne og overgangsperiodens længde.

(8)

Forordning (EF) nr. 607/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 607/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Ansøgning om beskyttelse

En ansøgning om beskyttelse af en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse består af de dokumenter, der kræves i henhold til artikel 118c og 118d i forordning (EF) nr. 1234/2007, og produktspecifikationen og enhedsdokumentet.

Ansøgningen og enhedsdokumentet sendes til Kommissionen i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning.«

2)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Indgivelse af ansøgning

1.   En ansøgning betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget ansøgningen.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af ansøgningen over for medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, og påfører ansøgningen et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

den betegnelse, der skal registreres

c)

dato for ansøgningens modtagelse.«

3)

Artikel 11 affattes således:

»Artikel 11

Ansøgningens antagelighed

1.   En ansøgning kan antages, hvis enhedsdokumentet er behørigt udfyldt, og støttedokumenterne er vedlagt. Enhedsdokumentet betragtes som behørigt udfyldt, hvis alle de rubrikker, som det er obligatorisk at udfylde ifølge de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 70a, er udfyldt.

I så fald anses ansøgningen for at kunne antages på den dato, Kommissionen har modtaget den. Ansøgeren underrettes herom.

Datoen offentliggøres.

2.   Er ansøgningen ikke udfyldt eller kun delvis udfyldt, eller er de støttedokumenter, der er nævnt i stk. 1, ikke fremlagt samtidig med ansøgningen, eller mangler nogle af dem, kan ansøgningen ikke antages.

3.   Kan ansøgningen ikke antages, underrettes medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, om grundene til, at ansøgningen ikke kan antages, og at det er op til dem at indgive en ny behørigt udfyldt ansøgning.«

4)

Artikel 12, stk. 1, affattes således:

»1.   Opfylder en ansøgning, der kan antages, ikke kravene i artikel 118b og 118c i forordning (EF) nr. 1234/2007, underretter Kommissionen medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, om grundene til afvisningen og giver dem en frist på mindst to måneder til at trække ansøgningen tilbage eller ændre den eller fremsætte deres bemærkninger.«

5)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Indsigelser i henhold til EU-proceduren

1.   Indsigelser som nævnt i artikel 118h i forordning (EF) nr. 1234/2007 sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning. En indsigelse betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget indsigelsen. Denne dato meddeles de myndigheder og personer, som berøres af nærværende forordning.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af indsigelsen og påfører den et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

dato for indsigelsens modtagelse.«

6)

Artikel 18 affattes således:

»Artikel 18

Register

1.   Kommissionen opretter og ajourfører i henhold til artikel 118n i forordning (EF) nr. 1234/2007 et »register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser«, i det følgende benævnt »registret«. Det oprettes i den elektroniske database »E-Bacchus« på grundlag af afgørelser om beskyttelse af de pågældende betegnelser.

2.   En oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, der er godkendt, optages i registret.

Når det drejer sig om betegnelser, der er registreret i henhold til artikel 118s, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, indfører Kommissionen de oplysninger, der er fastsat i nærværende artikels stk. 3, i registret.

3.   Kommissionen indfører følgende oplysninger i registret:

a)

den beskyttede betegnelse

b)

journalnummer

c)

at betegnelsen er beskyttet enten som geografisk betegnelse eller som oprindelsesbetegnelse

d)

oprindelseslandets eller –landenes navn

e)

registreringsdato

f)

henvisning til den retsakt, der beskytter betegnelsen

g)

henvisning til enhedsdokumentet.

4.   Registeret skal være offentligt tilgængeligt.«

7)

Artikel 20, stk. 1, 2 og 3, affattes således:

»1.   En ansøgning om godkendelse af en ændring af en beskyttet oprindelsesbetegnelses eller en beskyttet geografisk betegnelses produktspecifikation fra en ansøger, jf. artikel 118e i forordning (EF) nr. 1234/2007, sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning.

2.   En ansøgning om godkendelse af en ændring af produktspecifikationen i henhold til artikel 118q, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007, kan antages, hvis de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 118c, stk. 2, i nævnte forordning, og den behørigt udfyldte ansøgning er sendt til Kommissionen.

3.   Ved anvendelsen af artikel 118q, stk. 2, første punktum, i forordning (EF) nr. 1234/2007 finder artikel 9 til 18 i nærværende forordning tilsvarende anvendelse.«

8)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Anmodning om annullering

1.   En annulleringsanmodning, der indgives i henhold til artikel 118r i forordning (EF) nr. 1234/2007, sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning. En annulleringsanmodning betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget anmodningen. Datoen offentliggøres.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af anmodningen og påfører den et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

dato for anmodningens modtagelse.

3.   Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis Kommissionen tager initiativ til annulleringen.«

9)

I artikel 22 indsættes som stk. 5:

»5.   De meddelelser til Kommissionen, der er omhandlet i stk. 3, sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1.«

10)

I artikel 23, stk. 1, indsættes som tredje afsnit:

»De meddelelser til Kommissionen, der er omhandlet i første og andet afsnit, sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1.«

11)

Artikel 28, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Anmodningen sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1. Omdannelsesanmodningen betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget anmodningen.«

12)

Artikel 30 affattes således:

»Artikel 30

Ansøgning om beskyttelse

1.   Ansøgningen om beskyttelse af en traditionel benævnelse sendes af medlemsstaternes eller tredjelandenes myndigheder eller af repræsentative erhvervsorganisationer i henhold til artikel 70a, stk. 1. Den vedlægges medlemsstatens lovgivning eller de regler, der gælder for vinproducenter i tredjelandene, og som vedrører anvendelsen af den pågældende benævnelse, og en henvisning til denne lovgivning eller disse regler.

2.   Indgiver en repræsentativ erhvervsorganisation, der er etableret i et tredjeland, en ansøgning, sender den i henhold til artikel 70a, stk. 1, Kommissionen oplysninger om erhvervsorganisationen og en medlemsliste. Kommissionen offentliggør disse oplysninger.«

13)

Artikel 33 affattes således:

»Artikel 33

Indgivelse af ansøgning

1.   En ansøgning betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget ansøgningen.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af ansøgningen over for medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, og påfører ansøgningen et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

den traditionelle benævnelse

c)

dato for ansøgningens modtagelse.«

14)

Artikel 34 affattes således:

»Artikel 34

Antagelighed

1.   En ansøgning kan antages, hvis ansøgningen er behørigt udfyldt og vedlagt den dokumentation, der kræves i henhold til artikel 30. Ansøgningen betragtes som behørigt udfyldt, hvis alle de rubrikker, som det er obligatorisk at udfylde ifølge de informationssystemer, der er omhandlet i artikel 70a, er udfyldt.

I så fald anses ansøgningen for at kunne antages på den dato, Kommissionen har modtaget den. Ansøgeren underrettes herom.

Datoen offentliggøres.

2.   Er ansøgningen ikke udfyldt eller kun delvis udfyldt, eller er de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, ikke fremlagt samtidig med ansøgningen, eller mangler nogle af dem, kan ansøgningen ikke antages.

3.   Kan ansøgningen ikke antages, underrettes medlemsstatens eller tredjelandets myndigheder eller ansøgeren, der er etableret i det pågældende tredjeland, om grundene til, at ansøgningen ikke kan antages, og at det er op til dem at indgive en ny behørigt udfyldt ansøgning.«

15)

Artikel 37, stk. 2 og 3, affattes således:

»2.   Indsigelsen sendes i henhold til artikel 70a, stk. 1. En indsigelse betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget indsigelsen.

3.   Kommissionen anerkender modtagelsen af indsigelsen og påfører den et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

dato for indsigelsens modtagelse.«

16)

Artikel 40 affattes således:

»Artikel 40

Generel beskyttelse

1.   Opfylder en traditionel benævnelse, som der ansøges om beskyttelse af, betingelserne i artikel 118u, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1234/2007 og artikel 31 og 35 i nærværende forordning, og afvises den ikke i henhold til artikel 36, 38 og 39 i nærværende forordning, registreres og defineres den traditionelle benævnelse i den elektroniske database »E-Bacchus« i overensstemmelse med artikel 118u, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 på grundlag af de oplysninger, der er sendt til Kommissionen i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning, med angivelse af følgende:

a)

det sprog, der er nævnt i artikel 31, stk. 1

b)

den eller de kategorier af vinavlsprodukter, der er omfattet af beskyttelsen

c)

en henvisning til medlemsstatens eller tredjelandets nationale lovgivning, som den traditionelle benævnelse er defineret og reguleret i, eller til de regler, der gælder for vinproducenter i tredjelandene, herunder de regler, der er fastsat af repræsentative erhvervsorganisationer, hvis der ikke er nogen national lovgivning i disse tredjelande

d)

et resumé af definitionen eller anvendelsesbetingelserne

e)

oprindelseslandets eller –landenes navn

f)

dato for registrering i den elektroniske database »E-Bacchus«.

2.   De traditionelle benævnelser, der er registreret i den elektroniske database »E-Bacchus«, er kun beskyttet på det sprog og for de kategorier af vinavlsprodukter, som er anført i ansøgningen, mod:

a)

ethvert misbrug, selv hvis den beskyttede benævnelse er ledsaget af udtryk som fx »art«, »type«, »metode«, »manér«, »efterligning«, »smag«, »lignende« eller tilsvarende udtryk

b)

enhver anden falsk eller vildledende angivelse af produktets art, kendetegn eller hovedegenskaber på pakningen eller emballagen, i reklamerne eller i dokumenterne for det pågældende produkt

c)

enhver anden praksis, som kan vildlede forbrugerne og navnlig give indtryk af, at vinen er berettiget til den beskyttede traditionelle benævnelse.

3.   De traditionelle benævnelser, der er registreret i den elektroniske database »E-Bacchus«, offentliggøres.«

17)

Artikel 42, stk. 1, tredje afsnit, affattes således:

»Anvendelsen af en beskyttet enslydende benævnelse er kun tilladt, såfremt der i praksis tydeligt kan skelnes mellem den yngre beskyttede enslydende benævnelse og den traditionelle benævnelse, der er registreret i den elektroniske database »E-Bacchus«, idet de berørte producenter skal sikres en rimelig behandling, og forbrugerne ikke må vildledes.«

18)

Artikel 45 affattes således:

»Artikel 45

Anmodning om annullering

1.   En medlemsstat, et tredjeland eller en fysisk eller juridisk person, der kan godtgøre at have en legitim interesse, kan indgive en behørigt begrundet anmodning om annullering til Kommissionen i henhold til artikel 70a, stk. 1. Anmodningen betragtes som indgivet til Kommissionen på den dato, Kommissionen har modtaget anmodningen. Datoen offentliggøres.

2.   Kommissionen anerkender modtagelsen af anmodningen og påfører den et journalnummer.

Kvitteringen for modtagelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

journalnummer

b)

dato for anmodningens modtagelse.

3.   Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis Kommissionen tager initiativ til annulleringen.«

19)

Artikel 47, stk. 5, affattes således:

»5.   Når en annullering får virkning, sletter Kommissionen benævnelsen af listen i den elektroniske database »E-Bacchus«.«

20)

Artikel 63, stk. 1, affattes således:

»1.   Medlemsstaterne udpeger den myndighed eller de myndigheder, der har ansvar for den certificering, som er nævnt i artikel 118z, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1234/2007, i overensstemmelse med kriterierne i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (7).

Hver medlemsstat sender inden den 1. oktober 2011 Kommissionen følgende oplysninger og eventuelle ændringer heraf i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning:

a)

navn og adresse på den instans eller de instanser, der har ansvar for anvendelsen af denne artikel, med angivelse af kontaktpunkter og e-mail-adresser

b)

eventuelt navn og adresse på alle de organer, som en ansvarlig instans har bemyndiget til at anvende denne artikel, med angivelse af kontaktpunkter og e-mail-adresser

c)

de foranstaltninger, der er truffet med henblik på anvendelsen af denne artikel, for så vidt disse foranstaltninger er af særlig interesse for det samarbejde mellem medlemsstaterne, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 555/2008

d)

de druesorter til vinfremstilling, der er omfattet af anvendelsen af artikel 118z, stk. 2, og artikel 120a, i forordning (EF) nr. 1234/2007.

Kommissionen opstiller og ajourfører på grundlag af oplysningerne fra medlemsstaterne en liste over navne og adresser på de ansvarlige instanser og bemyndigede organer og over godkendte druesorter til vinfremstilling. Kommissionen offentliggør denne liste.

21)

I kapitel V indsættes som ny artikel 70a og 70b:

»Artikel 70a

Metode, der skal anvendes ved kommunikation mellem Kommissionen, medlemsstaterne, tredjelande og andre berørte parter

1.   Når der henvises til dette stykke, sendes de dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne forordning, til Kommissionen efter følgende metode:

a)

når det gælder medlemsstaternes myndigheder, ved hjælp af det informationssystem, som Kommissionen har stillet til deres rådighed i henhold til forordning (EF) nr. 792/2009

b)

når det gælder tredjelandes myndigheder og repræsentative erhvervsorganisationer, og når det gælder fysiske eller juridiske personer, der har en legitim søgsmålsinteresse inden for rammerne af nærværende forordning, elektronisk ved hjælp af de metoder og formularer, som Kommissionen har stillet til deres rådighed og gjort tilgængelige på de betingelser, som er fastsat i bilag XVIII til nærværende forordning.

Meddelelsen kan dog sendes på papir ved hjælp af nævnte formularer.

Ansvaret for at indgive ansøgninger og for meddelelsernes indhold påhviler afhængigt af omstændighederne de myndigheder, som tredjelandene har udpeget, de repræsentative erhvervsorganisationer eller de berørte fysiske eller juridiske personer.

2.   Kommissionen sender og udleverer oplysninger til de myndigheder og personer, som er berørt af denne forordning, og eventuelt til offentligheden, ved hjælp af sine egne informationssystemer.

De myndigheder og personer, som er berørt af denne forordning, kan henvende sig til Kommissionen, jf. bilag XIX, for at få oplysninger om de praktiske regler, der gælder for adgang til informationssystemerne og fremsendelsen og udleveringen af oplysninger.

3.   Artikel 5, stk. 2, og artikel 6, 7 og 8 i forordning (EF) nr. 792/2009 finder tilsvarende anvendelse på den fremsendelse og udlevering af oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra b), og stk. 2 i nærværende artikel.

4.   Ved anvendelsen af stk. 1, litra b), tildeler de ansvarlige for informationssystemerne i Kommissionen adgangsrettigheder til informationssystemerne til tredjelandes myndigheder og repræsentative erhvervsorganisationer og til fysiske eller juridiske personer, der har en legitim søgsmålsinteresse inden for rammerne af nærværende forordning.

De ansvarlige for informationssystemerne i Kommissionen validerer afhængigt af omstændighederne adgangsrettighederne på grundlag af følgende:

a)

oplysninger om de myndigheder, som tredjelandene har udpeget, inklusive deres kontaktpunkter og e-mail-adresser, som Kommissionen ligger inde med som led i internationale aftaler, eller som er meddelt Kommissionen i henhold til disse aftaler

b)

en officiel ansøgning fra et tredjeland med oplysninger om de myndigheder, som står for at sende de dokumenter og oplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af stk. 1, litra b), og de pågældende myndigheders kontaktpunkter og e-mail-adresser

c)

en ansøgning fra en repræsentativ erhvervsorganisation i et tredjeland eller fra en fysisk eller juridisk person, der godtgør erhvervsorganisationens eller den fysiske eller juridiske persons identitet og legitime søgsmålsinteresse og angiver dens e-mail-adresse.

Når adgangsrettighederne er valideret, aktiveres de af de ansvarlige for informationssystemerne i Kommissionen.

Artikel 70b

Fremsendelse og udlevering af oplysninger om de myndigheder, der er ansvarlige for at behandle ansøgninger på nationalt plan

1.   Inden den 1. oktober 2011 sender medlemsstaterne i henhold til artikel 70a, stk. 1, Kommissionen navn og adresse på den instans eller de instanser, der har ansvar for anvendelsen af artikel 118f, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, med angivelse af deres kontaktpunkter og e-mail-adresser, og eventuelle ændringer heraf.

2.   Kommissionen opstiller og ajourfører en liste over navne og adresser på medlemsstaternes eller tredjelandes ansvarlige instanser på grundlag af oplysninger, som medlemsstaterne har sendt i henhold til stk. 1, eller som tredjelande har sendt i henhold til internationale aftaler indgået med EU. Kommissionen offentliggør denne liste.«

22)

Artikel 71, stk. 1 og 2, affattes således:

»Artikel 71

Vinbetegnelser, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 1493/1999

1.   Medlemsstaterne fremsender de dokumenter, der er nævnt i artikel 118s, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, i det følgende benævnt »dossieret«, og de ændringer af produktspecifikationen, der er omhandlet i artikel 73, stk. 1, litra c) og d), og stk. 2, i nærværende forordning, i henhold til artikel 70a, stk. 1, i nærværende forordning efter følgende regler og procedurer:

a)

Kommissionen anerkender modtagelsen af dossieret eller ændringen på den måde, der er beskrevet i artikel 9 i nærværende forordning.

b)

Dossieret eller ændringen anses for at kunne antages på den dato, Kommissionen har modtaget dossieret eller ændringen, på de betingelser, der er fastsat i artikel 11 i nærværende forordning, forudsat at Kommissionen har modtaget dem senest den 31. december 2011.

c)

Kommissionen bekræfter, at den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse er optaget i registret i henhold til artikel 18 i nærværende forordning med eventuelle ændringer, og påfører dossieret et journalnummer.

d)

Kommissionen undersøger inden for de frister, der er fastsat i artikel 12, stk. 1, i nærværende forordning, om dossieret er gyldigt, eventuelt under hensyntagen til de ændringer, der er modtaget.

2.   Kommissionen kan træffe afgørelse om at annullere den pågældende oprindelsesbetegnelse eller geografiske betegnelse i henhold til artikel 118s, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1234/2007 på grundlag af de dokumenter, den har til rådighed, jf. artikel 118s, stk. 2, i nævnte forordning.«

23)

Artikel 73 affattes således:

»Artikel 73

Overgangsbestemmelser

1.   Proceduren i artikel 118s i forordning (EF) nr. 1234/2007 anvendes i følgende tilfælde:

a)

i forbindelse med vinbetegnelser, der er ansøgt om beskyttelse af som oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse i en medlemsstat, og som er godkendt af denne inden den 1. august 2009

b)

i forbindelse med vinbetegnelser, der er ansøgt om beskyttelse af som oprindelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse i en medlemsstat inden den 1. august 2009, og som er godkendt af denne og videresendt til Kommissionen inden den 31. december 2011

c)

i forbindelse med ændringer af produktspecifikationer, der er forelagt en medlemsstat inden den 1. august 2009, og som er videresendt til Kommissionen inden den 31. december 2011

d)

i forbindelse med mindre ændringer af produktspecifikationer, der er forelagt en medlemsstat fra den 1. august 2009, og som er videresendt til Kommissionen inden den 31. december 2011.

2.   Proceduren i artikel 118q i forordning (EF) nr. 1234/2007 anvendes ikke i forbindelse med ændringer af en produktspecifikation, der er forelagt en medlemsstat fra den 1. august 2009, og som denne har videresendt til Kommissionen inden den 30. juni 2014, hvis formålet med disse ændringer udelukkende er at bringe den produktspecifikation, der er sendt til Kommissionen i henhold til artikel 118s, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007, i overensstemmelse med artikel 118c i forordning (EF) nr. 1234/2007 og nærværende forordning.

3.   Vin, der er bragt i omsætning eller mærket før den 31. december 2010, og som opfylder de bestemmelser, der gjaldt før den 1. august 2009, kan afsættes, indtil lagrene er opbrugt.«

24)

Bilag I til IX og XI og XII udgår.

25)

Teksten i bilag I og II til nærværende forordning indsættes som bilag XVIII og XIX.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, nr. 20, i nærværende forordning vedrørende artikel 63, stk. 1, i forordning (EF) nr. 607/2009 og artikel 1, nr. 21, i nærværende forordning vedrørende artikel 70b i forordning (EF) nr. 607/2009 anvendes fra den 1. september 2011.

De meddelelser, som medlemsstaternes sender frivilligt ved hjælp af Kommissionens informationssystemer i henhold til forordning (EF) nr. 607/2009, som ændret ved artikel 1 i nærværende forordning, fra den 1. juni 2011, indtil nærværende forordning tages i anvendelse, anses for at være blevet sendt i henhold til forordning (EF) nr. 607/2009, før den blev ændret ved nærværende forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 228 af 1.9.2009, s. 3.

(3)  EUT L 193 af 24.7.2009, s. 60.

(4)  EUT L 170 af 30.6.2008, s. 1.

(5)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(6)  EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.

(7)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1


BILAG I

»BILAG XVIII

Adgang til metoder og elektroniske formularer, jf. artikel 70a, stk. 1, litra b)

Der er fri adgang til de metoder og elektroniske formularer, der er nævnt i artikel 70a, stk. 1, litra b), via den elektroniske database »E-Bacchus«, som Kommissionen har oprettet ved hjælp af sine informationssystemer:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/«


BILAG II

»BILAG XIX

Praktiske regler for fremsendelse og udlevering af oplysninger, jf. artikel 70a, stk. 2

De myndigheder og personer, der er berørt af denne forordning, kan henvende sig til Kommissionen på følgende adresse for at få oplysninger om, hvilke praktiske regler der gælder for adgang til informationssystemerne og for meddelelser og udlevering af oplysninger:

Funktionel mailboks: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu«


Top