EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0216

2011/216/EU: Afgørelse nr. 1/2011 truffet af Den Blandede Landbrugskomité nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter af 31. marts 2011 vedrørende tilpasningen af bilag 3 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

OJ L 90, 6.4.2011, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/216/oj

6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/53


AFGØRELSE Nr. 1/2011 TRUFFET AF DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ NEDSAT I HENHOLD TIL AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DET SCHWEIZISKE FORBUND OM HANDEL MED LANDBRUGSPRODUKTER

af 31. marts 2011

vedrørende tilpasningen af bilag 3 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

(2011/216/EU)

DEN BLANDEDE LANDBRUGSKOMITÉ HAR —

under henvisning til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (1) (i det følgende benævnt »aftalen«), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen trådte i kraft den 1. juni 2002.

(2)

Ifølge bilag 3 til aftalen skal der gives indrømmelser for ost, især med henblik på gradvis liberalisering af handelen med ost over en periode på fem år fra aftalens ikrafttrædelse.

(3)

Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund er enige om i aftalen at indsætte et nyt bilag 12 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, hvilket kræver sammenhængende specifikationer, navnlig for ost.

(4)

Følgelig bør bilag 3 ændres for både at tage hensyn til den fuldstændige liberalisering af den bilaterale handel med ost pr. 1. juni 2007 og beskyttelsen af geografiske betegnelser, der skal fastsættes i et nyt bilag 12 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag 3 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter og dets appendikser affattes som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter vedtagelsen i den blandede komité.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. marts 2011.

På Den Blandede Landbrugskomités vegne

Jacques CHAVAZ

Formand og leder af den schweiziske delegation

Nicolas VERLET

Leder af EU's delegation

Chantal MOSER

Komitéens sekretær


(1)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.


BILAG

»BILAG 3

1.

Den bilaterale handel med alle produkter henhørende under position 0406 i det harmoniserede system liberaliseres fuldstændigt pr. 1. juni 2007, ved at al told og alle kontingenter afskaffes.

2.

Den Europæiske Union anvender ingen eksportrestitutioner ved eksport af ost til Schweiz. Schweiz anvender ingen eksporttilskud (1) ved eksport af ost til Den Europæiske Union.

3.

Der skal ikke fremlægges importlicens for produkter, der henhører under KN-kode 0406 og har oprindelse i Den Europæiske Union eller i Schweiz, og som handles mellem de to parter.

4.

Den Europæiske Union og Schweiz sørger for, at de gensidigt aftalte fordele ikke påvirkes af andre foranstaltninger, der påvirker importen eller eksporten.

5.

Hvis udviklingen i priserne og/eller importen giver anledning til forstyrrelser på en af parternes marked, afholdes der på anmodning af en af parterne snarest muligt konsultationer i den komité, der er nedsat i henhold til aftalens artikel 6, med henblik på at finde passende løsninger. I den forbindelse aftaler parterne med regelmæssige mellemrum at udveksle oplysninger om priser og alle andre relevante oplysninger om markedet for lokalt produceret og importeret ost.


(1)  Parterne havde aftalt, at de basisbeløb, som afviklingen af eksporttilskuddene var baseret på, blev beregnet på grundlag af forskellen mellem de institutionelle priser for mælk, der forventedes at gælde på tidspunktet for aftalens ikrafttrædelse, inkl. et tillæg for mælk forarbejdet til ost, og som beregnedes ud fra den mængde mælk, der er nødvendig for at fremstille de pågældende oste, og med fradrag af det beløb, hvormed EF nedsatte tolden, bortset fra kontingenterede oste.«


Top