EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0215

2011/215/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. april 2011 om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår omladning på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, af sendinger af produkter, der er bestemt til import til Unionen eller til tredjelande (meddelt under nummer K(2011) 2067) EØS-relevant tekst

OJ L 90, 6.4.2011, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 123 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; ophævet ved 32019R2124

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/215/oj

6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/50


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 4. april 2011

om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår omladning på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, af sendinger af produkter, der er bestemt til import til Unionen eller til tredjelande

(meddelt under nummer K(2011) 2067)

(EØS-relevant tekst)

(2011/215/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 97/78/EF skal medlemsstaterne foretage veterinærkontrol af animalske produkter og visse planteprodukter, der føres ind i Unionen fra tredjelande, efter bestemmelserne i samme direktiv. Direktivet foreskriver ligeledes, at medlemsstaterne skal sørge for, at sendinger af sådanne produkter føres ind i Unionen via et grænsekontrolsted.

(2)

Artikel 9 i direktiv 97/78/EF foreskriver, hvilke procedurer der skal gennemføres på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, når det drejer sig om sendinger, der var bestemt til import til Unionen via et andet grænsekontrolsted, men som omlades på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, inden for samme EU-havns eller -lufthavns toldområde.

(3)

Artikel 11 i direktiv 97/78/EF omhandler sendinger, der kommer fra et tredjeland, og som omlades på ankomstgrænsekontrolstedet inden for samme EU-havns eller -lufthavns toldområde, men som er bestemt til et andet tredjeland enten gennem Unionens område via et andet grænsekontrolsted eller direkte til et tredjeland uden indførsel ved et andet grænsekontrolsted.

(4)

Artikel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF indeholder desuden en række undtagelser fra de generelle bestemmelser om veterinærkontrol, der udføres på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted. Undtagelserne har forskellige formål og afhænger af sendingernes endelige bestemmelsessted og af, hvor længe sendingerne opbevares under omladningsprocessen på ankomstgrænsekontrolstedet.

(5)

Den maksimale og minimale længde af en sådan opbevaring fastsættes efter proceduren omhandlet i direktiv 97/78/EF.

(6)

Ved Kommissionens beslutning 2000/25/EF af 16. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til artikel 9 i Rådets direktiv 97/78/EF, for så vidt angår omladning af produkter på et grænsekontrolsted, når sendingerne er bestemt til endelig import til Det Europæiske Fællesskab, og om ændring af beslutning 93/14/EØF (2) er det fastsat, hvilke minimums- og maksimumsperioder der gælder, når sendingerne er bestemt til import til Unionen via et andet grænsekontrolsted beliggende i samme område eller i en anden medlemsstats område.

(7)

Beslutning 2000/25/EF er ikke helt præcis med hensyn til reglernes anvendelsesområde, når det drejer sig om sendinger, der omlades fra et fly til et andet fly eller fra et skib til et andet skib inden for den samme havns eller lufthavns toldområde med henblik på transit til et tredjeland enten uden andet ophold på Unionens område eller via Unionens område. Det er derfor nødvendigt i denne afgørelse at fastsætte bestemmelser, der præciserer de bestemmelser, der allerede er fastsat ved beslutning 2000/25/EF, herunder bestemmelser om de relevante minimumsperioder.

(8)

Af hensyn til beskyttelsen af folke- og dyresundheden bør embedsdyrlægen på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted, modtage relevante oplysninger om sendinger, der er omfattet af artikel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om, hvilke oplysninger der skal fremlægges af den person, der er ansvarlig for fragten, når en sending ankommer til grænsekontrolstedet.

(9)

Den minimumsperiode, efter hvilken der skal foretages veterinærkontrol af sendinger, der omlades fra et skib til et andet i samme havn, og som er bestemt til import eller til transit til tredjelande, jf. artikel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF, er på 7 dage.

(10)

For sendinger, der omlades fra et skib til et andet i samme havn på ankomstgrænsekontrolstedet, og som er bestemt til direkte videreforsendelse til et tredjeland uden andet ophold på Unionens område, er de dyre- og folkesundhedsmæssige risici reducerede, idet sendingernes kontakt med Unionens område er begrænset. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at forlænge den minimumsperiode, der er omhandlet i artikel 9 og 11 i direktiv 97/78/EF.

(11)

En sådan forlængelse bør forudsætte relevante garantier fra den medlemsstat, hvor ankomstgrænsekontrolstedet ligger. Medlemsstaten skal navnlig sikre, at sådanne sendinger ikke kan flyttes til en anden EU-havn, og at de sendes direkte til et tredjeland. Dertil kommer, at medlemsstaten bør give Kommissionen og de øvrige medlemsstater relevante oplysninger om disse garantier, herunder oplysninger om det kontrolsystem, der skal sikre, at bestemmelserne om perioderne og den videre transport til et givet bestemmelsessted, som anført i anmeldelsen af sendingen, overholdes.

(12)

Det er endvidere vigtigt at fastslå, at sendingerne skal undergå fuld veterinærkontrol som foreskrevet i direktiv 97/78/EF efter udløbet af de maksimumperioder, der er fastsat i denne afgørelse.

(13)

Af hensyn til klarheden og sammenhængen i EU-lovgivningen bør beslutning 2000/25/EF ophæves og afløses af denne afgørelse.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Når sendinger frembydes på et grænsekontrolsted til efterfølgende omladning, skal den person, som er ansvarlig for fragten, underrette embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet om følgende:

a)

det forventede tidspunkt for sendingens aflæsning

b)

bestemmelsesgrænsekontrolstedet i Unionen, hvis det drejer sig om import til eller transit gennem Unionen, eller bestemmelsestredjelandet, hvis det drejer sig om transit direkte til et tredjeland

c)

nøjagtig hvor sendingen befinder sig, hvis den ikke læsses direkte på flyet eller skibet til næste bestemmelsessted

d)

det forventede tidspunkt for sendingens pålæsning på flyet eller skibet med næste bestemmelsessted som destination.

Denne underretning skal ske ved sendingens ankomst til grænsekontrolstedet og på en måde, der er fastsat af den kompetente myndighed.

Artikel 2

1.   Den i artikel 9, stk. 1, litra b), nr. i), i direktiv 97/78/EF omhandlede minimumsperiode fastsættes til:

a)

12 timer for lufthavne

b)

7 dage for havne.

2.   Den i artikel 9, stk. 1, litra b), nr. i), i direktiv 97/78/EF omhandlede maksimumsperiode fastsættes til:

a)

48 timer for lufthavne

b)

20 dage for havne.

Artikel 3

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 11 i direktiv 97/78/EF fastsættes den i artikel 9, stk. 1, litra a), i samme direktiv omhandlede minimumsperiode til:

a)

12 timer for lufthavne

b)

7 dage for havne.

2.   Med henblik på anvendelsen af artikel 11, stk. 1 og stk. 2, litra b), andet led, i direktiv 97/78/EF kan medlemsstaterne forlænge den i stk. 1, litra b), i nærværende artikel omhandlede minimumsperiode til 14 dage, forudsat at:

a)

sendingerne kommer fra et tredjeland og er bestemt til et andet tredjeland uden andet ophold i de i bilag I til direktiv 97/78/EF anførte områder

b)

sendingerne omlades fra et skib til et andet skib på grænsekontrolstedet inden for samme EU-havns eller -lufthavns toldområde

c)

den pågældende medlemsstat forelægger en detaljeret begrundelse for Kommissionen og de øvrige medlemsstater via Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, hvoraf det fremgår, at den pågældende medlemsstat har truffet alle fornødne foranstaltninger for at hindre, at sådanne sendinger kan flyttes til en anden EU-havn i stedet for at blive omladet direkte til et tredjeland.

Foranstaltningerne skal bl.a. omfatte et overvågningssystem, der sikrer, at bestemmelserne om perioderne og transporten til næste bestemmelsessted, jf. artikel 1, overholdes.

Artikel 4

I tilfælde, hvor den i artikel 2, stk. 2, anførte maksimumsperiode er udløbet, skal sendingen undergå den identitetskontrol og fysiske kontrol, som er fastsat i artikel 4 i direktiv 97/78/EF, på det grænsekontrolsted, hvor indførslen finder sted.

Artikel 5

Beslutning 2000/25/EF ophæves.

Artikel 6

Denne afgørelse anvendes fra den 1. maj 2011.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. april 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(2)  EFT L 9 af 13.1.2000, s. 27.


Top