EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0214

2011/214/EU: Kommissionens afgørelse af 1. april 2011 om ændring af bilag II, III og IV til Rådets direktiv 2009/158/EF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (meddelt under nummer K(2011) 2068) EØS-relevant tekst

OJ L 90, 6.4.2011, p. 27–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 288 - 310

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/214/oj

6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/27


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 1. april 2011

om ændring af bilag II, III og IV til Rådets direktiv 2009/158/EF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande

(meddelt under nummer K(2011) 2068)

(EØS-relevant tekst)

(2011/214/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/158/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 34, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2009/158/EF fastsættes de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Unionen med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande. I bilag II til direktivet fastsættes reglerne for godkendelse af virksomheder med henblik på samhandel med disse varer inden for Unionen. I kapitel II, III og IV i bilaget fastsættes betingelserne vedrørende virksomheders anlæg og drift, program for sundhedskontrol og kriterier for suspension eller tilbagetrækning af en virksomheds godkendelse, hvilket omfatter undersøgelser for visse mikroorganismer, salmonella og mycoplasma, som skal foretages på de virksomheder, der er godkendt til handel inden for Unionen.

(2)

Erfaringerne med gennemførelse af betingelserne vedrørende virksomheders anlæg og drift, jf. kapitel II i bilag II til direktiv 2009/158/EF viser, at disse betingelser bør tilpasses til den nuværende praksis i industrien, navnlig med hensyn til forskellige fjerkræarters æglægningsadfærd.

(3)

Endvidere bør kapitel III og IV i bilag II til direktiv 2009/158/EF ændres for at tage hensyn til den videnskabelige udvikling inden for diagnosticeringsmetoder for mycoplasma i tråd med kapitel 2.3.5 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines fra Verdensorganisationen for Dyresundhed og ændringerne i nomenklaturen for salmonella i henhold til White-Kauffmann-Le Minor-skemaet for antigenformler for salmonellaserovarer fra 2007 fra Verdenssundhedsorganisationens Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella og kapitel 2.3.11 i Manual of Diagnostic Tests and Vaccines fra Verdensorganisationen for Dyresundhed.

(4)

I bilag III til direktiv 2009/158/EF fastsættes betingelser for vaccination af fjerkræ. Det bør ændres for at medtage særlige betingelser for vaccination mod salmonella.

(5)

Det er også nødvendigt at ændre visse referencer i forbindelse med vaccination mod aviær influenza i standardcertifikaterne i bilag IV til direktiv 2009/158/EF.

(6)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser (2) er der fastsat regler for at sikre, at der træffes korrekte og effektive foranstaltninger til opdagelse og bekæmpelse af salmonella og andre zoonotiske agenser. I henhold til forordningen skal oprindelsesflokke og –besætninger af visse arter, der er opført i bilag I til forordningen, kontrolleres for visse bestemte zoonoser og zoonotiske agenser, inden der fra den fødevarevirksomhed, der er oprindelsesbedrift, afsendes levende dyr eller rugeæg. Kontroldatoen og –resultatet skal fremgå af de relevante sundhedscertifikater, der er fastsat regler om i EU-lovgivningen, herunder direktiv 2009/158/EF.

(7)

I bilag IV til direktiv 2009/158/EF er der angivet standardcertifikater til brug ved samhandel inden for Unionen med fjerkræ og rugeæg.

(8)

I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2008 af 20. juni 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i kalkuner (3) skal krav om testning også gælde for kalkunflokke fra 1. januar 2010, og de pågældende veterinærcertifikater i bilag IV til direktiv 2009/158/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Bilag II, III og IV til direktiv 2009/158/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II, III og IV til direktiv 2009/158/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 74.

(2)  EUT L 325 af 12.12.2003, s. 1.

(3)  EUT L 162 af 21.6.2008, s. 3.


BILAG

I bilag II, III og IV til direktiv 2009/158/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kapitel II ændres således:

i)

I afsnit A affattes punkt 2, litra e), således:

»e)

Æggene:

i)

indsamles med hyppige intervaller, mindst en gang om dagen og hurtigst muligt efter lægningen

ii)

rengøres og desinficeres hurtigst muligt, medmindre desinfektionen finder sted på et rugeri i samme medlemsstat

iii)

anbringes enten i en ny eller i en rengjort og desinficeret emballage.«

ii)

I afsnit B affattes punkt 2, litra e), første led, således:

»—

æggene mellem ankomsten til rugeriet og udrugningen eller ved afsendelsen med henblik på handel inden for Unionen eller eksport til et tredjeland, medmindre de allerede er desinficeret i oprindelsesformeringsvirksomheden«.

b)

Kapitel III og IV affattes således:

»KAPITEL III

PROGRAM FOR SUNDHEDSKONTROL

Sundhedskontrolprogrammerne skal med forbehold af sundhedsforanstaltningerne og artikel 16 og 17 mindst omfatte kontrolbestemmelser for de infektioner og arter, der er opført i afsnit A-D.

A.   Infektioner med Salmonella Pullorum (1), Salmonella Gallinarum (2) og Salmonella Arizonae (3)

1.   Arter:

a)

Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum: høns, kalkuner, perlehøns, vagtler, fasaner, agerhøns og ænder.

b)

Salmonella Arizonae: kalkuner.

2.   Sundhedskontrolprogram

a)

Det undersøges, om der foreligger infektion, ved hjælp af serologiske og/eller bakteriologiske undersøgelser (4).

b)

De prøver, der skal undersøges, udtages afhængigt af de enkelte tilfælde af blod, embryoner, der ikke udruges, (dvs. embryoner, der er døde i ægget), kyllinger af anden sortering, mekonium, post mortem-væv, navnlig lever, milt, æggestokke/æggeleder og ileocøkalstedet (5).

c)

Der anvendes direkte berigelse i selenit-cystein-bouillon for fæces/mekoniumprøver og tarmprøver. En ikke-selektiv forudgående berigelse efterfulgt af selektiv berigelse i Rappaport-Vassiliadis-sojabouillon (RVS) eller Müller-Kauffmann-bouillon med tetrationat og novobiocin (MKTTn) kan anvendes til prøver (som f.eks. embryoner, der er døde i ægget), hvor konkurrerende flora forventes at være ringe (6)  (7).

d)

Udtagningen af blodprøver i en flok med henblik på serologisk undersøgelse for Salmonella Pullorum eller Salmonella Arizonae skal for så vidt angår antallet af prøver, der skal udtages, foretages under hensyn til infektionens forekomst i den pågældende medlemsstat og dens tidligere forekomst i virksomheden. Der skal dog altid udtages et statistisk gyldigt antal prøver med henblik på serologisk og/eller bakteriologisk undersøgelse til påvisning af infektionen.

e)

En flok skal undersøges i forbindelse med hver æglægningsperiode på det mest effektive tidspunkt med henblik på sporing af den pågældende sygdom.

f)

Prøver til bakteriologisk undersøgelse må ikke udtages fra fjerkræ eller æg, der er behandlet med antimikrobielle lægemidler i de sidste to til tre uger før undersøgelsen.

g)

Påvisningsmetoderne skal kunne differentiere mellem serologiske reaktioner over for infektioner med Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum og serologiske reaktioner, som skyldes anvendelse af Salmonella Enteritidis-vaccine, hvor denne vaccines anvendes (8). Der må derfor ikke foretages en sådan vaccination, hvis der skal anvendes serologisk overvågning. Hvis der er foretaget vaccination, skal der foretages bakteriologisk undersøgelse, men den anvendte bekræftelsesmetode skal kunne differentiere mellem levende vaccinestammer og feltstammer.

B.   Infektioner med Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis

1.   Arter:

a)

Mycoplasma gallisepticum: høns og kalkuner.

b)

Mycoplasma meleagridis: kalkuner.

2.   Sundhedskontrolprogram

a)

Det undersøges, om der foreligger infektion, ved hjælp af validerede serologiske og/eller bakteriologiske og/eller molekylære undersøgelser. Konstatering af luftsæklæsioner på daggamle kyllinger og kalkunkyllinger tyder på, at der foreligger en mycoplasmainfektion, og skal undersøges.

b)

De prøver, der skal undersøges for infektion med mycoplasma, skal udtages afhængigt af de enkelte tilfælde af blod, daggamle kyllinger og kalkunkyllinger, sæd eller svabeprøver fra luftrør, indre næsebor, kloak eller luftsæk, og navnlig til påvisning af Mycoplasma meleagridis hos kalkuner skal der udtages prøver af æggeleder og penis.

c)

Undersøgelserne for Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis foretages på grundlag af en repræsentativ prøve, således at der kan foretages en løbende infektionskontrol i opdrætnings- og æglægningsperioden, dvs. lige inden æglægningens begyndelse og herefter hver tredje måned.

C.   Resultater og foranstaltninger

Er der ingen reaktion, anses kontrollen for negativ. I modsat fald anses flokken for at være under mistanke, og foranstaltningerne i kapitel IV skal anvendes.

D.   For så vidt angår bedrifter, der består af flere adskilte produktionsenheder, kan den kompetente veterinærmyndighed undlade at træffe de foranstaltninger, der ifølge punkt 3, litra b), i kapitel IV kræves for at forny godkendelsen, for så vidt angår sunde produktionsenheder tilhørende en inficeret bedrift, dersom der foreligger en bekræftelse fra den tilforordnede dyrlæge om, at denne produktionsenheds struktur og størrelse samt den virksomhed, der foregår her, er af en sådan art, at produktionsenheden med hensyn til opstaldning, pasning og fodring er klart adskilt fra de øvrige, således at den pågældende sygdom ikke kan sprede sig fra én produktionsenhed til en anden.

KAPITEL IV

KRITERIER FOR SUSPENSION ELLER TILBAGETRÆKNING AF EN VIRKSOMHEDS GODKENDELSE

1.

En virksomheds godkendelse suspenderes

a)

når betingelserne i kapitel II ikke længere er opfyldt

b)

indtil en undersøgelse vedrørende den pågældende sygdom er afsluttet

hvis:

der er mistanke om aviær influenza eller Newcastle disease i virksomheden

virksomheden har modtaget fjerkræ eller rugeæg fra en virksomhed, hvor der er mistanke om udbrud eller bekræftet udbrud af aviær influenza eller Newcastle disease

der er etableret en kontakt, der kan overføre infektionen, mellem virksomheden og stedet for udbruddet af aviær influenza eller Newcastle disease

c)

indtil der er foretaget nye undersøgelser, hvis resultaterne af den kontrol, der er foretaget i henhold til kapitel II og III med hensyn til infektioner med Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis, lader formode, at der foreligger et udbrud

d)

indtil der er truffet passende foranstaltninger på embedsdyrlægens foranledning, efter at det er konstateret, at virksomheden ikke overholder kravene i kapitel I, punkt 1, litra a), b) og c).

2.

En virksomheds godkendelse trækkes tilbage:

a)

i tilfælde af bekræftet udbrud af aviær influenza eller Newcastle disease i virksomheden

b)

hvis en ny undersøgelse bekræfter et udbrud af infektion med Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella Arizonae, Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis

c)

hvis den person, der er ansvarlig for virksomheden, efter fornyet opfordring fra embedsdyrlægen ikke har truffet foranstaltninger til at opfylde kravene i kapitel I, punkt 1, litra a), b) og c).

3.

Fornyet godkendelse er underkastet følgende betingelser:

a)

hvis godkendelsen er trukket tilbage på grund af et udbrud af aviær influenza eller Newcastle disease, kan der gives fornyet godkendelse 21 dage efter rengøringen og desinfektionen, hvis der er foretaget sanitetsslagtning

b)

hvis godkendelsen er trukket tilbage som følge af et udbrud fremkaldt:

af Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum eller Salmonella Arizonae, kan der gives fornyet godkendelse, efter at virksomheden er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 21 dages mellemrum efter endt sanitetsslagtning af den sygdomsramte flok, og efter at der er foretaget desinfektion, hvis virkning er blevet kontrolleret ved passende prøver på tørre overflader

af Mycoplasma gallisepticum eller Mycoplasma meleagridis kan der gives fornyet godkendelse, efter at hele flokken er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 60 dages mellemrum, eller efter at virksomheden er blevet kontrolleret to gange med negativt resultat med mindst 21 dages mellemrum, efter at der er foretaget desinfektion efter endt sanitetsslagtning af hele den sygdomsramte flok.«

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1 affattes således:

»1.

Ved vaccination af fjerkræ eller flokke til produktion af rugeæg skal vaccinerne have en markedsføringstilladelse fra den kompetente myndighed i en medlemsstat.«

b)

Som punkt 3 indsættes:

»3.

I forbindelse med vaccination mod salmonellaserotyper skal følgende betingelser overholdes:

a)

salmonellavaccinationsprogrammer må ikke gribe forstyrrende ind i den serologiske påvisning i forbindelse med feltundersøgelser eller give falsk positive resultater

b)

levende salmonellavacciner må ikke som led i nationale bekæmpelsesprogrammer anvendes:

i)

til vaccination af avls- og brugsfjerkræ i reproduktions- eller æglægningsstadiet, medmindre det er godtgjort, at de er sikre at anvende, og de er godkendt til sådanne formål i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF (9)

ii)

medmindre producenten fremlægger en passende metode til bakteriologisk at skelne mellem vilde salmonellastammer og vaccinestammer.

3)

Bilag IV affattes således:

»BILAG IV

VETERINÆRCERTIFIKATER TIL BRUG VED SAMHANDEL INDEN FOR UNIONEN

(Standardcertifikat 1 til 6)

STANDARDCERTIFIKAT 1

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 2

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 3

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 4

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 5

Image

Image

Image

STANDARDCERTIFIKAT 6

Image

Image


(1)  Salmonella Pullorum: Salmonella enterica underart enterica serovar Gallinarum biokemisk variant (biovar) Pullorum

(2)  Salmonella Gallinarum: Salmonella enterica underart enterica serovar Gallinarum biokemisk variant (biovar) Gallinarum

(3)  Salmonella Arizonae: Salmonella enterica underart arizonae serogrouppe K (O18) arizonae

(4)  Bemærk, at serologiske undersøgelser hos andre fuglearter end høns nogle gange kan føre til en uacceptabel andel af falsk positive resultater.

(5)  Bemærk, at miljøprøver almindeligvis ikke er egnet til pålidelig påvisning af Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum.

(6)  Bemærk, at direkte udpladning af aseptisk indsamlet væv på minimalt selektivt agar som f.eks. MacConkey-agar også kan anvendes til diagnosticering

(7)  Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum vokser ikke let på modificeret halvflydende Rappaport Vassiliadis-medium (MRSV), som anvendes til overvågning af zoonotisk Salmonella spp. i Unionen.

(8)  Bemærk, at der i øjeblikket ikke findes en test, der kan differentiere mellem respons over for infektion med Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum og vaccination for denne serotype.

(9)  EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1


Top