EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0328

Kommissionens forordning (EU) nr. 328/2011 af 5. april 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, for så vidt angår statistikker over dødsårsager EØS-relevant tekst

OJ L 90, 6.4.2011, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 297 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/328/oj

6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 328/2011

af 5. april 2011

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø, for så vidt angår statistikker over dødsårsager

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 af 16. december 2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (1), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 1338/2008 fastlægges der fælles rammer for systematisk udarbejdelse af europæiske statistikker inden for folkesundhed og arbejdsmiljø.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1338/2008 er det nødvendigt med gennemførelsesforanstaltninger for at præcisere, hvilke data og metadata der skal indberettes om dødsårsager som omhandlet i nævnte forordnings bilag III, og for at fastlægge referenceperioder og hyppighed for indberetning af de pågældende data.

(3)

Fortrolige data, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen (Eurostat), bør behandles i overensstemmelse med princippet om statistisk fortrolighed i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker (2) og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (3).

(4)

Der er blevet foretaget en cost-benefit-analyse, og resultaterne heraf er blevet evalueret i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 1338/2008.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Der udarbejdes europæiske statistikker over »dødsårsager« for alle registrerede dødsfald og dødfødsler i hver enkelt medlemsstat, idet der skelnes mellem bosiddende og ikke-bosiddende.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)   »dødsfald«: varigt bortfald af alle tegn på liv på et hvilket som helst tidspunkt efter, at en levende fødsel har fundet sted (ophør af de vitale funktioner efter fødslen uden mulighed for genoplivning). Dødfødsler er ikke omfattet af denne definition

b)   »dødfødsel«: fosterdød, dvs. dødsfald, der sker inden den fuldstændige udstødning eller ekstraktion af undfangelsesproduktet fra moderen, uanset graviditetens varighed. Døden karakteriseres ved, at fosteret efter at være blevet skilt fra moderen ikke trækker vejret eller viser andre tegn på liv, f.eks. at hjertet banker, navlestrengen pulserer, eller at der er tydelig bevægelse i skeletmuskler

c)   »gestationsalder«: graviditetens varighed, regnet fra sidste normale menstruations første dag. Gestationsalder udtrykkes i hele dage eller hele uger

d)   »neonatalt dødsfald«: dødsfald blandt levendefødte inden for de første 28 hele dage af livet (dag 0-27)

e)   »paritet«: antal tidligere levende fødsler eller dødfødsler (0, 1, 2, 3 eller flere tidligere levende fødsler eller dødfødsler)

f)   »andre dødsfald«: dødsfald, der sker efter den neonatale periode fra den 28. hele dag af livet og derefter

g)   »tilgrundliggende dødsårsag«: den sygdom eller personskade, der igangsatte forløbet af sygelige begivenheder, som direkte medførte døden, eller omstændighederne ved ulykken eller den voldsomme begivenhed, som medførte personskaden med dødelig udgang

h)   »bosiddende«: bosiddende på »sædvanlig bopæl«, som er det sted, hvor en person normalt tilbringer den daglige hvileperiode, uanset om der forekommer midlertidigt fravær på grund af fritidsaktiviteter, ferie, besøg hos venner og familie, forretningsrejse, lægebehandling eller pilgrimsrejser.

Kun følgende personer anses for at have sædvanlig bopæl det pågældende sted:

i)

personer, der i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder før referencedatoen har boet på deres sædvanlige bopæl, eller

ii)

personer, der i løbet af de sidste 12 måneder før referencedatoen er ankommet til deres sædvanlige bopæl med den hensigt at opholde sig dér mindst et år.

Hvis forholdene i nr. i) eller ii) ikke kan påvises, betyder »sædvanlig bopæl« det sted, hvor en person har lovlig eller registreret bopæl.

Artikel 3

Datakrav

Medlemsstaterne indberetter data for de variabler, der er fastsat i bilaget, til Kommissionen (Eurostat). Når det er muligt, inkluderes statistikker over dødsfald blandt bosiddende, der dør i udlandet.

For dødfødsler anvendes mindst et af tre indberetningskriterier i denne rækkefølge: 1) fødselsvægt, 2) gestationsalder og 3) længde fra isse til hæl. Dataindsamlingen begrænses til følgende kategorier:

a)

fødselsvægt mellem 500 g og 999 g, eller hvis fødselsvægt ikke er relevant, gestationsalder mellem 22 og 27 hele uger, eller hvis ingen af disse to kriterier er relevante, længde fra isse til hæl mellem 25 og 34 cm (variabel 9), og

b)

fødselsvægt på 1 000 g og derover eller, hvis fødselsvægt ikke er relevant, gestationsalder over 27 hele uger, eller hvis ingen af disse to kriterier er relevante, længde fra isse til hæl på 35 cm eller derover (variabel 10).

Artikel 4

Referenceperiode

Referenceperioden er kalenderåret.

Medlemsstaterne indberetter de i denne forordning anførte data til Kommissionen (Eurostat) senest 24 måneder efter udløbet af referenceåret.

Det første referenceår er 2011.

Artikel 5

Metadata

Medlemsstaterne skal til Kommissionen (Eurostat) fremsende relevante oplysninger, herunder oplysninger om nationale forskelle med hensyn til definitioner, datadækning, den udgave og de ajourføringer af »International Classification of Diseases« (ICD), der anvendes, og de automatiske kodningssystemer samt oplysninger om, hvordan den tilgrundliggende dødsårsag fastslås og i givet fald ændres.

Artikel 6

Levering af data og metadata til Kommissionen (Eurostat)

Medlemsstaterne leverer aggregerede data eller mikrodata (færdigbearbejdede, validerede og godkendte) samt metadata som foreskrevet i denne forordning i overensstemmelse med en dataudvekslingsstandard, der er fastsat af Kommissionen (Eurostat). Data og metadata leveres til Eurostat via den centrale dataportal.

Artikel 7

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. april 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 70.

(2)  EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

(3)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


BILAG

Liste over variabler, der skal sendes til kommissionen (Eurostat)

Variabler

Bosiddende

Ikke-bosiddende, der er døde i indberetningslandet

Dødfødsler

Neonatale dødsfald

Andre dødsfald

Dødfødsler

Neonatale dødsfald

Andre dødsfald

1)

Dødsår (dato for dødsfaldet)

C

C

C

C

C

C

2)

Køn

V

C

C

V

C

C

3)

Tilgrundliggende dødsårsag efter ICD (4 cifre)

V

C

C

V

C

C

4)

Alder (0 dage, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dage, 7-27 dage, 28-365 dage, 1 år, 2, 3, 4, 5-9, … 85-89, …105+)

X

C

C

X

C

C

5)

Land, hvor dødsfaldet er sket

V

C

C

V

C

C

6)

Region, hvor dødsfaldet er sket (NUTS 2)

V

C (1)

C (1)

V

C

C

7)

Bopælsregion (NUTS 2)/Moderens bopælsregion (NUTS 2)

V

C

C

V

V

V

8)

Bopælsland/Moderens bopælsland

X

X

X

V

C

C

9)

Første kategori af dødfødsler

fødselsvægt mellem 500 g og 999 g, eller hvis fødselsvægt ikke er relevant

gestationsalder mellem 22 og 27 hele uger, eller hvis ingen af disse to kriterier er relevante

længde fra isse til hæl mellem 25 og 34 cm

V

X

X

V

X

X

10)

Anden kategori af dødfødsler

fødselsvægt på 1 000 g og derover, eller hvis fødselsvægt ikke er relevant

gestationsalder over 27 hele uger, eller hvis ingen af disse to kriterier er relevante

længde fra isse til hæl på 35 cm eller derover

V

X

X

V

X

X

11)

Moderens alder fordelt på aldersgrupper (under 15 år og derefter 5-års-aldersgrupper indtil 49 år samt 50 år og derover)

V

V

X

V

V

X

12)

Paritet

V

V

X

V

V

X

NB. C: obligatorisk, V: fakultativ, X: ikke relevant.


(1)  Fakultativ for bosiddende, der dør i udlandet.


Top