EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_090_R_0001_01

2011/213/EU: Rådets afgørelse af 9. marts 2011 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

OJ L 90, 6.4.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 90/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 9. marts 2011

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

(2011/213/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 186, sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskab vegne ført forhandlinger med Japans regering om en aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde.

(2)

Den nævnte aftale blev undertegnet af parternes repræsentanter den 30. november 2009 i Bruxelles med forbehold for senere indgåelse.

(3)

Som en følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab.

(4)

Aftalen bør indgås på Unionens vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknisk samarbejde godkendes hermed på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Kommissionen fastlægger den holdning, som Unionen skal indtage i det blandede udvalg, som nedsættes ved aftalens artikel 6, stk. 1, angående ændringer af aftalen efter aftalens artikel 13. stk. 5.

Artikel 3

Formanden for Rådet fremsender på Unionens vegne den i aftalens artikel 13, stk. 1, omhandlede meddelelse og afgiver følgende meddelelse til Japans regering:

»Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 er Den Europæiske Union trådt i stedet for og har efterfulgt Det Europæiske Fællesskab og udøver fra nævnte dato alle Det Europæiske Fællesskabs rettigheder og påtager sig alle dets forpligtelser. Henvisninger i aftalen til »Det Europæiske Fællesskab« gælder i givet fald som henvisninger til »Den Europæiske Union« «.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2011.

På Rådets vegne

CSÉFALVAY Z.

Formand


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB (i det følgende benævnt »Fællesskabet«)

og

JAPANS REGERING;

SOM ØNSKER at fremme de bestående nære og venskabelige forbindelser mellem Japan og Fællesskabet under hensyntagen til den hastige udvikling af videnskabelig viden og dens gunstige bidrag til at fremme det bilaterale og internationale samarbejde,

SOM ØNSKER at udvide det videnskabelige og teknologiske samarbejde på en række områder af fælles interesse gennem etablering af et produktivt partnerskab i fredeligt øjemed og til gensidig fordel,

SOM ER OVERBEVIST om, at et sådant samarbejde og anvendelsen af resultaterne af et sådant samarbejde vil bidrage til Japans og Fællesskabets økonomiske og sociale udvikling,

SOM ØNSKER at etablere en formel ramme omkring gennemførelsen af de samlede samarbejdsaktiviteter, som vil styrke samarbejdet inden for videnskab og teknologi mellem parterne,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

1.   Parterne fremmer, udvikler og letter samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale inden for videnskab og teknologi i fredeligt øjemed.

2.   Samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale gennemføres på grundlag af følgende principper:

a)

gensidige og ligelige bidrag og fordele

b)

gensidig adgang til F&U-programmer og -projekter og ordninger for gæsteforskere

c)

rettidig udveksling af oplysninger, der kan fremme samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale

d)

fremme af vidensamfundet til gavn for Japans og Fællesskabets økonomiske og sociale udvikling.

Artikel 2

1.   Samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale består af såvel direkte samarbejdsaktiviteter som indirekte samarbejdsaktiviteter.

2.   I denne aftale forstås ved:

a)   »parterne«: Japans regering og Fællesskabet

b)   »direkte samarbejdsaktiviteter«: samarbejdsaktiviteter mellem parterne eller deres agenturer

c)   »indirekte samarbejdsaktiviteter«: samarbejdsaktiviteter mellem personer i Japan og Fællesskabet, som udføres inden for rammerne af F&U-programmer og -projekter

d)   »F&U-programmer og -projekter «: rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling, som gennemføres af Fællesskabet, eller F&U-programmer og -projekter inden for det konkurrencebaserede finansieringssystem, som gennemføres af Japan, eller dettes agenturer eller officielle institutioner

e)   »personer«:

i)

for Japans vedkommende alle Japans statsborgere eller enhver juridisk person, der er etableret i overensstemmelse med Japans love, og

ii)

for Fællesskabets vedkommende alle statsborgere i Fællesskabet eller enhver juridisk person, som er etableret i overensstemmelse med de nationale love i Fællesskabets medlemsstater eller fællesskabslovgivningen

f)   »agenturer«:

i)

for Japans vedkommende Japans statslige agenturer, og

ii)

for Fællesskabets vedkommende Europa-Kommissionen

g)   »officielle institutioner«: officielle institutioner, hvis budgetter og driftsplaner godkendes af de kompetente ministre i Japans regering, og hvis F&U-programmer og -projekter inden for det konkurrencebaserede finansieringssystem med deres samtykke indgår i programmer og projekter under indirekte samarbejdsaktiviteter

h)   »intellektuel ejendomsret«: intellektuel ejendom i den betydning, som tillægges ifølge artikel 2 i konventionen om oprettelse af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret, underskrevet i Stockholm den 14. juli 1967.

Artikel 3

1.   Direkte samarbejdsaktiviteter kan bl.a. antage følgende former:

a)

møder af enhver art, f.eks. ekspertmøder, for at drøfte og udveksle informationer om videnskabelige og teknologiske aspekter af generel karakter eller specifikke emner eller for at identificere F&U-programmer og -projekter, som med fordel vil kunne gennemføres i et samarbejde

b)

udveksling af informationer om aktiviteter, politikker, praksis og love og bestemmelser vedrørende forskning og udvikling

c)

besøg og udveksling af videnskabsmænd, teknisk personale eller andre eksperter i forbindelse med generelle eller specifikke emner

d)

gennemførelse af andre former for samarbejdsaktiviteter, som kan identificeres, foreslås og besluttes i det blandede udvalg for videnskabeligt og teknologisk samarbejde, der er omhandlet i denne aftales artikel 6.

2.   Med sigte på at udvikle indirekte samarbejdsaktiviteter kan enhver person, der er hjemmehørende i en af parterne, deltage i F&U-programmer og -projekter, som gennemføres af den anden part eller dennes agenturer eller officielle institutioner, i overensstemmelse med parternes love og bestemmelser og med forbehold af bestemmelserne i bilag I og II til denne aftale.

Artikel 4

De nærmere bestemmelser og procedurer for hver samarbejdsaktivitet i medfør af denne aftale kan fastlægges mellem de parter, deres agenturer eller officielle institutioner, som deltager i denne samarbejdsaktivitet.

Artikel 5

For så vidt angår direkte samarbejdsaktiviteter under denne aftale kan hver part eller i givet fald dennes agenturer — med den anden parts eller dennes agenturers samtykke — tillade deltagelse af forskere og organisationer fra alle sektorer af forskningsverdenen, herunder den private sektor.

Artikel 6

1.   Af hensyn til en effektiv gennemførelse af aftalen opretter parterne et blandet udvalg for videnskabeligt og teknologisk samarbejde (i det følgende benævnt »det blandede udvalg«. Formandskabet for det blandede udvalg varetages i fællesskab af embedsmænd fra Japans udenrigsministerium og fra Europa-Kommissionen.

2.   Det blandede udvalg har til opgave at:

a)

udveksle information og synspunkter om spørgsmål vedrørende videnskabs- og teknologipolitik

b)

identificere, foreslå og træffe beslutning om samarbejdsaktiviteter i medfør af denne aftale

c)

vurdere og drøfte resultaterne af samarbejdsaktiviteter under denne aftale

d)

rådgive og tilskynde parterne i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale

e)

regelmæssigt overvåge den gensidige adgang til F&U-programmer og -projekter og til ordninger for gæsteforskere og undersøge konkrete foranstaltninger til at forbedre denne adgang og sikre, at princippet om gensidighed, jf. denne aftales artikel 1, fungerer efter hensigten.

3.   Beslutningerne i det blandede udvalg træffes ved fælles overenskomst.

4.   Det blandede udvalg mødes på tidspunkter, som begge parter er indforstået med, mindst hvert andet år.

5.   Japans regering og Fællesskabet varetager på skift værtsfunktionen for det blandede udvalgs møder, medmindre andet aftales.

6.   I forbindelse med møder i det blandede udvalg afholdes deltagernes rejse- og opholdsudgifter af den part, de tilhører. Alle andre udgifter i forbindelse med møderne i det blandede udvalg afholdes af værtsparten.

7.   Det blandede udvalg fastsætter selv sin forretningsorden.

8.   Det blandede udvalg kan træffe beslutninger via de diplomatiske kanaler, når det ikke er trådt sammen.

Artikel 7

Gennemførelsen af denne aftale er betinget af tilstedeværelsen af de nødvendige midler og af parternes gældende love og bestemmelser.

Artikel 8

1.   Videnskabelig og teknologisk viden, som ikke er fortrolig, og som er resultatet af direkte samarbejdsaktiviteter, kan frigives til offentligheden af hver af parterne via de normale kanaler og i overensstemmelse med de deltagende agenturers normale procedurer.

2.   Intellektuel ejendomsret og ikke-frigivet viden, som er resultatet af, som anvendes i forbindelse med, eller som opnås via samarbejdsaktiviteterne under denne aftale, behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II til denne aftale.

Artikel 9

Hver part bestræber sig på inden for rammerne af sine respektive love og administrative bestemmelser at give de personer, som udfører samarbejdsaktiviteterne under denne aftale, de bedste muligheder for at lette fri bevægelighed og ophold for forskere, som deltager i disse samarbejdsaktiviteter, og for at lette adgangen til at indføre og udføre materialer, data eller udstyr til brug for samarbejdsaktiviteterne til og fra sit område.

Artikel 10

Bestemmelserne i denne aftale berører ikke rettigheder og forpligtelser i medfør af eksisterende og fremtidige aftaler om samarbejde mellem parterne eller mellem Japans regering og regeringen i en medlemsstat i Fællesskabet.

Artikel 11

Alle spørgsmål og tvister om fortolkningen og gennemførelsen af denne aftale afgøres af parterne ved fælles overenskomst.

Artikel 12

Bilag I og II til denne aftale udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 13

1.   Denne aftale træder i kraft på den dato, hvor parterne udveksler diplomatiske noter, hvori de meddeler hinanden, at deres respektive interne procedurer for aftalens ikrafttræden er gennemført.

2.   Denne aftale forbliver i kraft i en periode på fem år og gælder fortsat derefter, medmindre den ved udløbet af den første femårsperiode eller på ethvert tidspunkt derefter opsiges af den ene part med mindst seks måneders skriftligt varsel.

3.   Denne aftales ophør berører ikke gennemførelsen af samarbejdsaktiviteter, der er iværksat i henhold til denne aftale, men ikke fuldt gennemført på tidspunktet for aftalens ophør, eller specifikke rettigheder og forpligtelser, som er opstået i overensstemmelse med bilag II til denne aftale.

4.   Hver af parterne kan evaluere resultaterne af denne aftale og aktiviteterne under denne aftale hvert femte år, og parten informerer i så tilfælde den anden part om resultaterne af evalueringen. Hver part vil bestræbe sig på at lette en evaluering, som udføres af den anden part.

5.   Denne aftale kan ændres ved fælles overenskomst af parterne gennem udveksling af diplomatiske noter. Ændringer træder i kraft på samme betingelser som nævnt i stk. 1, medmindre andet aftales.

Aftalen og bilag I og II til denne aftale er udfærdiget i to originale eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og japansk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelse har den japanske og den engelske udgave forrang frem for de øvrige sprogudgaver.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndiget hertil af henholdsvis Det Europæiske Fællesskab og Japans regering undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredivte november 2009.

For Det Europæiske Fællesskab

Image

For Japans regering

Image

BILAG I

VILKÅR FOR PERSONERS DELTAGELSE I F&U-PROGRAMMER OG -PROJEKTER

I.

Hvis en part eller dennes agenturer eller officielle institutioner inden for rammerne af denne aftale indgår en kontrakt med en person henhørende under den anden part om F&U-programmer og -projekter, yder den anden part, efter anmodning herom, den første part eller dennes agenturer eller officielle institutioner enhver rimelig og gennemførlig bistand, der måtte være nødvendig og hensigtsmæssig for at sikre en smidig gennemførelse af en sådan kontrakt.

II.

Personer fra Japan kan deltage i rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling, som gennemføres af Fællesskabet. En sådan deltagelse af personer fra Japan skal være i overensstemmelse med rammeprogrammets regler for deltagelse, formidling og gennemførelse.

III.

Personer fra Fællesskabet kan deltage i F&U-programmer og -projekter inden for det konkurrencebaserede finansieringssystem, som gennemføres af Japan, eller dettes agenturer eller officielle institutioner på videnskabelige og teknologiske områder svarende til rammeprogrammet for forskning og teknologisk udvikling. En sådan deltagelse af personer fra Fællesskabet skal være i overensstemmelse med Japans love og administrative bestemmelser og det specifikke program eller projekts relevante regler for deltagelse, formidling og gennemførelse.

BILAG II

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG IKKE-FRIGIVET VIDEN

I.   Parternes intellektuelle ejendomsret i forbindelse med direkte samarbejdsaktiviteter

1.

Følgende regler finder anvendelse for så vidt angår intellektuel ejendomsret, som er resultatet af direkte samarbejdsaktiviteter, bortset fra ophavsret og hermed beslægtede rettigheder som omhandlet i nedenstående punkt 3:

a)

De intellektuelle ejendomsrettigheder skal ejes af parten eller dennes agenturer, som skaber den intellektuelle ejendom. Skabes den intellektuelle ejendom i fællesskab, holder parterne eller deres agenturer samråd med henblik på at nå til enighed om ejerskabet eller tildelingen af intellektuelle ejendomsrettigheder under hensyntagen til parternes eller deres agenturers respektive andel af arbejdet.

b)

Parten eller dens agenturer, som er i besiddelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, tildeler den anden part eller dennes agenturer en licens til at udnytte disse rettigheder med henblik på at udføre direkte samarbejdsaktiviteter, hvis dette er nødvendigt for at sætte den anden part eller dennes agenturer i stand til at udføre deres arbejde inden for det specifikke projekt under denne aftale. Drejer det sig om patenter og brugsmodeller, tildeles denne licens royaltyfrit. Tildelingen af en licens til at benytte intellektuelle ejendomsrettigheder i medfør af dette litra er underlagt hver parts gældende love og administrative bestemmelser og betingelser, som parterne eller deres agenturer enes om, inden projektet indledes.

2.

Parten eller dens agenturer, som er i besiddelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som indføres i forbindelse med direkte samarbejdsaktiviteter, tildeler den anden part eller dennes agenturer en licens til at udnytte disse rettigheder med henblik på at udføre direkte samarbejdsaktiviteter, hvis dette er nødvendigt for at sætte den anden part eller dennes agenturer i stand til at udføre deres arbejde inden for det specifikke projekt under denne aftale. Tildelingen af en licens til at benytte intellektuelle ejendomsrettigheder i medfør af dette afsnit er underlagt hver parts gældende love og administrative bestemmelser og betingelser, som parterne eller deres agenturer enes om, inden projektet indledes.

3.

Følgende regler finder anvendelse i relation til parternes eller deres agenturers ophavsret og beslægtede rettigheder:

a)

Hvis en part eller dennes agenturer offentliggør videnskabelige og tekniske data, informationer og resultater i tidsskrifter, artikler, rapporter, bøger eller i form af videomateriale og digitale lagermedier, der er et resultat af direkte samarbejdsaktiviteter, bestræber denne part sig så vidt muligt på at opnå ikke-eksklusiv, uigenkaldelig og royaltyfri ret for den anden part til at oversætte, reproducere, tilpasse, transmittere og offentligt distribuere sådanne værker i alle lande, hvor der er adgang til beskyttelse af ophavsret.

b)

Alle offentligt distribuerede eksemplarer af ophavsretligt beskyttede værker, der omfattes af bestemmelserne i ovenstående litra a), skal være forsynet med forfatternavn, medmindre en forfatter udtrykkeligt anmoder om ikke at blive navngivet. Desuden skal der klart og tydeligt henvises til parternes fælles medvirken.

II.   Ikke-frigivet viden i forbindelse med direkte samarbejdsaktiviteter

Følgende regler finder anvendelse i relation til parternes eller deres agenturers ikke-frigivne viden:

1.

Når en part meddeler den anden part eller dennes agenturer viden, der er nødvendig for at gennemføre direkte samarbejdsaktiviteter, angiver hver part, hvilken viden parten ikke ønsker frigivet.

2.

Parten eller dennes agenturer, som modtager ikke-frigivet viden, kan på eget ansvar meddele denne ikke-frigivne viden til sine agenturer eller personer, som er ansat hos agenturerne eller parten, hvis dette er nødvendigt for at sætte disse agenturer eller personer i stand til at udføre deres arbejde inden for det specifikke projekt under denne aftale.

3.

Med forudgående skriftligt samtykke fra den part eller dennes agenturer, der stiller ikke-frigivet viden til rådighed, kan den anden part eller dennes agenturer give en sådan viden større udbredelse end tilladt efter punkt 2. Parterne eller deres agenturer fastlægger sammen procedurer for anmodning om og opnåelse af forudgående skriftligt samtykke til en sådan større udbredelse, og hver part giver sit samtykke i den udstrækning, det er muligt efter denne parts love og bestemmelser.

4.

Informationer, der fremkommer i forbindelse med seminarer, andre møder, personaleallokering og anvendelse af faciliteter under denne aftale, forbliver fortrolige, hvis modtageren af en sådan ikke-frigivet viden eller anden fortrolig eller privilegeret viden blev gjort bekendt med den meddelte videns fortrolige karakter på meddelelsestidspunktet i overensstemmelse med punkt 1, og skal behandles som angivet i punkt 2 og 3.

5.

Hvis en part bliver opmærksom på, at den vil blive eller kan forventes at blive ude af stand til at opfylde de i punkt 2, 3 og 4, omhandlede begrænsninger og betingelser for videregivelse, giver den omgående den anden part meddelelse herom. Parterne rådfører sig derefter med hinanden om, hvilke skridt der skal tages.

III.   Personers intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med indirekte samarbejdsaktiviteter

Hver part sikrer, at intellektuel ejendomsret tilhørende en af den anden parts personer, som deltager i F&U–programmer og –projekter, der gennemføres af førstnævnte part, dennes agenturer eller officielle institutioner, og hermed beslægtede rettigheder og forpligtelser, som følger af en sådan deltagelse, er i overensstemmelse med de relevante internationale konventioner, der har bindende virkning for Japans regering og Fællesskabet eller alle dets medlemsstater, herunder aftalen om handelsrelaterede aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder i bilag 1C til Marrakechaftalen om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, Parisakten af 24. juli 1971 til Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker og Stockholmakten af 14. juli 1967 til Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendom.


Top