EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0304

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 304/2011 af 9. marts 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

OJ L 88, 4.4.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 225 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/304/oj

4.4.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 304/2011

af 9. marts 2011

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 43, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 (3) fastsættes der rammebestemmelser for akvakultur i henseende til fremmede og lokalt fraværende arter for at vurdere og i videst muligt omfang begrænse sådanne arters og eventuelle tilknyttede ikke-målarters mulige indvirkning på akvatiske naturtyper. Det fastsættes at indførelse og omplantning med henblik på brug i lukkede akvakulturanlæg eventuelt på et senere tidspunkt på grundlag af ny videnskabelig dokumentation og rådgivning kan blive undtaget fra de krav om tilladelse, der er omhandlet i nævnte forordnings kapitel III.

(2)

Den fællesskabsfinansierede samordnede aktion »Environmental impacts of alien species in aquaculture« (De miljømæssige konsekvenser af brugen af fremmede arter i akvakultur) (IMPASSE) er mundet ud i en ny arbejdsdefinition på »lukkede akvakulturanlæg«. De risici, der er forbundet med brugen af fremmede og lokalt fraværende arter i anlæg, der er omfattet af denne definition, kan reduceres til et acceptabelt niveau, hvis der sættes ind over for muligheden for udslip i forbindelse med transport af opdrættede arter og ikke-målarter, og hvis der anvendes veldefinerede procedurer ved modtageranlægget. Indførelse og omplantning med henblik på brug i lukkede akvakulturanlæg bør dog kun kunne undtages fra kravet om tilladelse, hvis disse betingelser er opfyldt.

(3)

Definitionen på »lukket akvakulturanlæg« i forordning (EF) nr. 708/2007 bør derfor ændres, ved at der tilføjes specifikke krav, som anlæggene skal opfylde for at være biologisk sikre.

(4)

Medlemsstaterne bør udarbejde en liste over lukkede akvakulturanlæg på deres område. Af hensyn til gennemsigtigheden bør denne liste offentliggøres og ajourføres regelmæssigt på et websted, som oprettes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 535/2008 af 13. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 708/2007 (4).

(5)

Som følge af disse ændringer er visse andre tilpasninger af forordning (EF) nr. 708/2007 nødvendige, navnlig med henblik på at lade udtrykket »lukket akvakulturanlæg« udgå af definitionen på »rutineflytning« og af bilag I.

(6)

Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) med henblik på at tilpasse bilag I, II og III til tekniske og videnskabelige fremskridt, ændre bilag IV for at tilføje arter hertil samt fastlægge specifikationer for betingelserne for at tilføje arter til bilag IV. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(7)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 291 i TEUF.

(8)

Udtrykkene »Fællesskabet« og »fællesskabs-«, der anvendes i den dispositive del af forordning (EF) nr. 708/2007, bør ændres i lyset af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009.

(9)

Forordning (EF) nr. 708/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 708/2007 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2, stk. 1, i overskriften til artikel 13, i artikel 15, stk. 2, og i overskriften til artikel 19 erstattes ordet »Fællesskabet« og orddelen »fællesskabs-« med henholdsvis »Unionen« og »EU-« med de eventuelle grammatiske tilpasninger, som dette måtte nødvendiggøre.

2)

Artikel 2 ændres således:

a)

stk. 5, første punktum, affattes således:

»5.   Forordningen, med undtagelse af artikel 3, artikel 4, stk. 1, og artikel 4, stk. 2, litra a), finder ikke anvendelse på de arter, der er opført i bilag IV.«

b)

stk. 7 affattes således:

»7.   Kapitel III-VI finder ikke anvendelse på flytninger af fremmede og lokalt fraværende arter, som skal holdes i lukkede akvakulturanlæg, forudsat at transporten udføres på betingelser, som hindrer udslip af disse arter og ikke-målarter.

Medlemsstaterne udarbejder en liste over de lukkede akvakulturanlæg på deres område, som opfylder definitionen i artikel 3, nr. 3), og ajourfører listen regelmæssigt. Listen offentliggøres senest den 25. oktober 2011 på det websted, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 535/2008 (5) om gennemførelsesbestemmelser til nærværende forordning.

3)

Artikel 3 ændres således:

a)

nr. 3 affattes således:

»3)   »lukket akvakulturanlæg«: et landbaseret anlæg:

a)hvor:

i)

akvakulturen finder sted i et akvatisk medium, hvor vandet recirkuleres, og

ii)

afløbsvandet ikke på nogen måde kommer i forbindelse med åbne vandsystemer, før det er siet og filtreret eller nedsivet og behandlet med henblik på at hindre udledning af fast affald til vandmiljøet og udslip fra anlægget af opdrættede arter eller ikke-målarter, der kan overleve og efterfølgende reproducere

b)og som:

i)

hindrer tab af opdrættede enkelteksemplarer eller ikke-målarter og andet biologisk materiale, herunder patogener, som følge af faktorer som for eksempel rovdyr (f.eks. fugle) og oversvømmelse (det vil sige, at anlægget skal placeres i sikker afstand fra åbne vandsystemer på grundlag af en behørig vurdering foretaget af de ansvarlige myndigheder)

ii)

på rimelig vis hindrer tab af opdrættede enkelteksemplarer eller ikke-målarter og andet biologisk materiale, herunder patogener, som følge af tyveri og vandalisme, og

iii)

sikrer forsvarlig bortskaffelse af døde organismer«

b)

nr. 16 affattes således:

»16)   »rutineflytning«: flytning af akvatiske organismer fra en kilde, der har lav risiko for at overføre ikke-målarter, og som på grund af de akvatiske organismers karakteristika og/eller den akvakulturmetode, der skal anvendes, ikke giver anledning til nogen skadelig økologisk virkning«.

4)

I artikel 4 nummereres det eksisterende stykke som stk. 1 og følgende stykke tilføjes:

»2.   Medlemsstaternes ansvarlige myndigheder overvåger og fører tilsyn med akvakulturaktiviteter for at sikre:

a)

at lukkede akvakulturanlæg opfylder kravene i artikel 3, nr. 3), og

b)

at transport til eller fra et lukket akvakulturanlæg sker på betingelser, som hindrer udslip af fremmede arter eller ikke-målarter.«.

5)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Udsætning i akvakulturanlæg i tilfælde af rutineindførelser

I tilfælde af rutineindførelser tillades udsætning af akvatiske organismer i akvakulturanlæg uden karantæne eller forsøgsudsætning, medmindre den ansvarlige myndighed i undtagelsestilfælde beslutter andet på grundlag af et særligt råd fra den rådgivende komité. Flytninger fra et lukket akvakulturanlæg til et åbent akvakulturanlæg betragtes som en rutineflytning eller en ikke-rutineflytning i overensstemmelse med artikel 6 og 7.«.

6)

Artikel 24 affattes således:

»Artikel 24

Ændringer af bilagene og nærmere regler

1.   Kommissionen kan ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 24a og med forbehold af betingelserne i artikel 24b og 24c:

a)

ændre bilag I, II og III til denne forordning med henblik på at tilpasse dem til de tekniske og videnskabelige fremskridt

b)

fastlægge specifikationer for de betingelser, der skal være opfyldt for at kunne tilføje arter til bilag IV, jf. stk. 3, og

c)

tilføje arter til bilag IV, når betingelserne i stk. 3 og de nærmere specifikationer herfor er opfyldt.

2.   Når Kommissionen vedtager delegerede retsakter som omhandlet i stk. 1, handler den i overensstemmelse med denne forordning.

3.   For at en akvatisk organismes art kan tilføjes i bilag IV, skal den have været brugt i akvakultur i visse dele af Unionen i lang tid (set i forhold til dens livscyklus) uden nogen skadelige virkninger, og indførelse og omplantning skal være mulig uden samtidig flytning af potentielt skadelige ikke-målarter.

4.   Medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om at tilføje arter til bilag IV. Medlemsstaterne kan fremlægge videnskabelige data som bevis for overensstemmelse med de relevante kriterier for tilføjelse af arter i bilag IV. Kommissionen træffer afgørelse om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at imødekomme en anmodning inden for fem måneder efter modtagelsen heraf, med fradrag af den tid medlemsstaten har til at fremlægge supplerende oplysninger, hvis Kommissionen anmoder herom.

5.   Medlemsstater, som har regioner i den yderste periferi, jf. artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, kan foreslå, at der tilføjes arter i et særligt afsnit af bilag IV med henblik på disse regioner.

6.   Kommissionen kan efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002 vedtage nærmere regler for gennemførelsen af stk. 4 og 5, navnlig vedrørende formatet og indholdet af samt de nærmere krav til medlemsstaternes anmodninger om tilføjelse af arter samt de oplysninger, der skal forelægges til støtte for sådanne anmodninger.«.

7)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 24a

Udøvelse af delegationen

1.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 24, i en periode på fem år fra den 24. april 2011. Kommissionen aflægger rapport om de delegerede beføjelser senest seks måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges automatisk for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet tilbagekalder delegationen i overensstemmelse med artikel 24b.

2.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

3.   Beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 24b og 24c anførte betingelser.

Artikel 24b

Tilbagekaldelse af delegationen

1.   Den i artikel 24 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelig afgørelse træffes, med angivelse af hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse, samt den mulige begrundelse herfor.

3.   Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 24c

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.   Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for en frist på to måneder fra datoen for meddelelsen.

Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.   Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.   Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod den delegerede retsakt inden udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.«.

8)

Bilag I ændres således:

a)

første afsnit affattes således:

»Når det er muligt, skal der gives oplysninger med referencer fra videnskabelig litteratur og notater om personlig kommunikation med videnskabelige myndigheder og fiskerieksperter.«

b)

afdeling D (»Interaktion med naturligt forekommende arter«) ændres således:

i)

nr. 1 affattes således:

»1)

Hvilket potentiel for overlevelse og etablering har den indførte organisme, hvis den undslipper?«

ii)

nr. 6 affattes således:

»6)

Vil de indførte organismer overleve og formå at reproducere i det foreslåede indførelsesområde, eller vil årlig udsætning være nødvendig?«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 9. marts 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

GYŐRI E.

Formand


(1)  EUT C 354 af 28.12.2010, s. 88 og EUT C 51 af 17.2.2011, s. 80.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 23.11.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.2.2011.

(3)  EUT L 168 af 28.6.2007, s. 1.

(4)  EUT L 156 af 14.6.2008, s. 6.

(5)  EUT L 156 af 14.6.2008, s. 6.«.


Top