EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0017

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/17/EU af 9. marts 2011 om ophævelse af Rådets direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF vedrørende metrologi EØS-relevant tekst

EUT L 71 af 18.3.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/17/oj

18.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/17/EU

af 9. marts 2011

om ophævelse af Rådets direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF vedrørende metrologi

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Inden for rammerne af Unionens politikker for bedre regulering understreges betydningen af forenkling af den nationale lovgivning og EU-lovgivningen som et element, der er af afgørende betydning for forbedring af virksomhedernes konkurrenceevne og for virkeliggørelse af Lissabondagsordenens mål.

(2)

En række måleinstrumenter er dækket af specifikke direktiver, som er vedtaget på grundlag af Rådets direktiv 71/316/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder (3), som blev omarbejdet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/34/EF af 23. april 2009 om fælles bestemmelser for måleinstrumenter og for måletekniske kontrolmetoder (4).

(3)

Rådets direktiv 71/317/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om bloklodder i den midterste tolerance-klasse fra 5 til 50 kilogram og om cylindriske lodder i den midterste tolerance-klasse fra 1 gram til 10 kilogram (5), direktiv 71/347/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måling af hektolitervægten for korn (6), direktiv 71/349/EØF af 12. oktober 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om udmåling af skibstanke (7), direktiv 74/148/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om lodder fra 1 mg til 50 kg i nøjagtigere klasser end den midterste toleranceklasse (8), direktiv 75/33/EØF af 17. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om koldtvandsmålere (9), direktiv 76/765/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometre og areometre til alkohol (10) og direktiv 86/217/EØF af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om manometre til motorkøretøjsdæk (11), som er vedtaget på grundlag af direktiv 71/316/EØF, er teknologisk forældede, afspejler ikke det aktuelle tekniske niveau inden for måleteknologi eller vedrører instrumenter, der ikke er genstand for teknologisk udvikling, og som anvendes mindre og mindre. Desuden er det tilladt at have nationale bestemmelser parallelt med EU-bestemmelserne.

(4)

Mens Rådets direktiv 76/766/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om alkoholometriske tabeller (12) indeholder bestemmelser om fuldstændig harmonisering, er størstedelen af dets indhold omfattet af EU-forordninger om måling af alkoholindholdet i vin og spiritus, dvs. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2676/90 af 17. september 1990 om fastsættelse af fælles analysemetoder for vin (13) og Kommissionens forordning (EF) nr. 2870/2000 af 19. december 2000 om EF-referenceanalysemetoder for spiritus (14). De internationale standarder for alkoholometriske tabeller er identiske med dem, der er fastsat i direktiv 76/766/EØF, og de kan fortsat udgøre grundlaget for national lovgivning.

(5)

Teknisk udvikling og innovation hvad angår de måleinstrumenter, der er omfattet af de direktiver, der ophæves, vil i praksis blive sikret enten gennem frivillig anvendelse af de internationale og europæiske standarder, der er blevet udviklet, eller gennem anvendelse af nationale bestemmelser, der fastlægger tekniske specifikationer på grundlag af sådanne standarder, eller, i overensstemmelse med principperne om bedre lovgivning, gennem indføjelse af yderligere bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/22/EF af 31. marts 2004 om måleinstrumenter (15). Desuden sikres fri bevægelighed på det indre marked for alle de varer, der er berørt af de direktiver, der ophæves, gennem en tilfredsstillende anvendelse af artikel 34, 35 og 36 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og princippet om gensidig anerkendelse.

(6)

I betragtning af den kommende gennemgang af direktiv 2004/22/EF er det ikke desto mindre hensigtsmæssigt at fastsætte datoen for ophævelse af syv af direktiverne i tilstrækkelig lang tid i forvejen for at sætte Europa-Parlamentet og Rådet i stand til at ændre synspunkt i forbindelse med en eventuel revision af direktiv 2004/22/EF.

(7)

Direktiv 71/349/EØF bør ophæves.

(8)

Selv om direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF også bør ophæves snarest muligt, bør de først ophæves, efter at det er blevet vurderet, om de måleinstrumenter, der er omfattet af disse direktiver, bør indgå i anvendelsesområdet for direktiv 2004/22/EF. Kommissionen bør foretage en sådan vurdering sideløbende med sin rapport om gennemførelsen af direktiv 2004/22/EF. I forbindelse med vurderingen kan den for ophævelse af direktiverne fastsatte dato rykkes frem for at sikre konsekvens i Unionens lovgivningsaktion på måleinstrumentområdet. Under alle omstændigheder bør ophævelsen af disse direktiver træde i kraft senest den 1. december 2015.

(9)

Ophævelsen af direktiverne bør ikke medføre nye hindringer for den frie bevægelighed for varer eller yderligere administrative byrder.

(10)

Ophævelsen af direktiverne bør ikke have virkninger for gældende EF-typegodkendelser og EF-typegodkendelsesattester før udløbet af deres gyldighedsperiode.

(11)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (16) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og i Unionens interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Uden at det berører artikel 6, stk. 1, ophæves direktiv 71/349/EØF med virkning fra den 1. juli 2011.

Artikel 2

Med forbehold af artikel 4, og uden at det berører artikel 6, stk. 2, ophæves direktiv 71/347/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF med virkning fra den 1. december 2015.

Artikel 3

Med forbehold af artikel 4, og uden at det berører artikel 6, stk. 3, ophæves direktiv 71/317/EØF og 74/148/EØF med virkning fra den 1. december 2015.

Artikel 4

Senest den 30. april 2011 evaluerer Kommissionen på grundlag af rapporter fra medlemsstaterne, om de måleinstrumenter, der henhører under de i artikel 2 og 3 omhandlede direktivers anvendelsesområde, skal indgå i anvendelsesområdet for direktiv 2004/22/EF, og om overgangsforanstaltningerne og den for ophævelsen af de nævnte direktiver fastsatte dato skal justeres tilsvarende. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, i givet fald ledsaget af et forslag til retsakt herom.

Artikel 5

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2011 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 1. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2011.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. november 2015 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme artikel 2 og 3. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. december 2015.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

3.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 6

1.   EF-førstegangsverifikationer, der er foretaget, og EF-målebreve, der er udstedt, indtil den 30. juni 2011 under direktiv 71/349/EØF bevarer deres gyldighed.

2.   EF-typegodkendelser og EF-typegodkendelsesattester udstedt indtil den 30. november 2015 under direktiv 71/347/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF og 86/217/EØF bevarer deres gyldighed.

3.   Lodder, som er i overensstemmelse med direktiv 71/317/EØF, og lodder, som er i overensstemmelse med direktiv 74/148/EØF, kan underkastes EF-førstegangsverifikation i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 10 i direktiv 2009/34/EF indtil den 30. november 2025.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 9. marts 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

GYŐRI E.

Formand


(1)  EUT C 277 af 17.11.2009, s. 49.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 15.12.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.2.2011.

(3)  EFT L 202 af 6.9.1971, s. 1.

(4)  EUT L 106 af 28.4.2009, s. 7.

(5)  EFT L 202 af 6.9.1971, s. 14.

(6)  EFT L 239 af 25.10.1971, s. 1.

(7)  EFT L 239 af 25.10.1971, s. 15.

(8)  EFT L 84 af 28.3.1974, s. 3.

(9)  EFT L 14 af 20.1.1975, s. 1.

(10)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 143.

(11)  EFT L 152 af 6.6.1986, s. 48.

(12)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 149.

(13)  EFT L 272 af 3.10.1990, s. 1.

(14)  EFT L 333 af 29.12.2000, s. 20.

(15)  EUT L 135 af 30.4.2004, s. 1.

(16)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.


Top