EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0176

Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2011 af 24. februar 2011 om oplysninger, som skal forelægges forud for oprettelse eller ændring af en funktionel luftrumsblok EØS-relevant tekst

OJ L 51, 25.2.2011, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 126 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/176/oj

25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/2


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 176/2011

af 24. februar 2011

om oplysninger, som skal forelægges forud for oprettelse eller ændring af en funktionel luftrumsblok

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (1), særlig artikel 9a, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De funktionelle luftrumsblokke er en væsentlig forudsætning for at styrke samarbejdet mellem medlemsstater med henblik på at forbedre præstationer og skabe synergi. Til dette formål og for at optimere berøringsfladerne mellem de funktionelle luftrumsblokke i det fælles europæiske luftrum bør de berørte medlemsstater samarbejde indbyrdes, og de kan i givet fald også samarbejde med tredjelande.

(2)

Medlemsstaterne vil i forbindelse med oprettelsen af en funktionel luftrumsblok skulle opfylde kravene i artikel 9a i forordning (EF) nr. 550/2004.

(3)

Medlemsstater, der opretter en funktionel luftrumsblok, vil skulle forelægge oplysninger for Kommissionen, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, andre medlemsstater og andre interesserede parter og give dem lejlighed til at indgive bemærkninger for derigennem at lette en udveksling af synspunkter. Medlemsstaterne bør dog ikke udlevere klassificerede informationer, forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger.

(4)

De oplysninger, der forelægges i henhold til denne forordning, bør være i tråd med målene for de funktionelle luftrumsblokke og bistå medlemsstaterne med at sikre sammenhæng med andre foranstaltninger i relation til det fælles europæiske luftrum.

(5)

For at lette denne udveksling af oplysninger og afgivelse af bemærkninger bør det præciseres, hvilke oplysninger der betragtes som »passende« at udlevere til medlemsstater, Kommissionen, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) og andre interesserede parter, og efter hvilke procedurer denne udveksling af oplysninger foregår.

(6)

De berørte medlemsstater bør bl.a. forelægge oplysningerne i fællesskab og dermed forelægge ét sæt oplysninger og dokumentation pr. funktionel luftrumsblok.

(7)

Oprettelsen af en funktionel luftrumsblok bør betragtes som en retlig procedure, med hvilken medlemsstater styrker samarbejdet mellem deres respektive luftrumsblokke. Medlemsstater bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe sig i overensstemmelse med dette krav senest den 4. december 2012 i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 550/2004.

(8)

Konstateringen af, hvorvidt en funktionel luftrumsblok er ændret, bør foretages på grundlag af samme kriterier for alle medlemsstater og bør begrænses til de ændringer, som har væsentlig indflydelse på den funktionelle luftrumsblok og/eller de tilstødende funktionelle luftrumsblokke eller medlemsstater.

(9)

Ifølge artikel 13a i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 (2) bør medlemsstaterne og Kommissionen koordineret med EASA sikre, at der ved gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum tages højde for alle sikkerhedsaspekter.

(10)

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes sikkerheds- eller forsvarsinteresser og deraf følgende behov for fortrolighed i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 549/2004.

(11)

I medfør af Chicagokonventionens artikel 83 vil medlemsstater, som opretter en funktionel luftrumsblok, skulle registrere aftaler eller ordninger angående funktionelle luftrumsblokke og eventuelle senere ændringer hos ICAO.

(12)

Oprettelsen af en funktionel luftrumsblok, der fører til ændringer af grænserne for ICAO's flyveinformationsregioner (FIR) eller af faciliteter og tjenester, som stilles til rådighed inden for disse grænser, bør fortsat underlægges ICAO's proces til flynavigationsplanlægning og proceduren for at ændre ICAO's flynavigationsplaner.

(13)

Medlemsstaterne bør sikre, at de ved oprettelsen af en funktionel luftrumsblok opfylder deres sikkerhedsforpligtelser. De bør dokumentere og skabe den fornødne sikkerhed for, at den funktionelle luftrumsblok vil blive oprettet og forvaltet på sikker vis, og tage kontakt til medlemsstaternes og luftfartstjenesteudøvernes sikkerhedsansvarlige instanser, der berøres af oprettelsen af den funktionelle luftrumsblok, med sigte på deres respektive roller og ansvarsområder på sikkerhedsområdet.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne forordning fastsættes der krav til:

1)

hvilke oplysninger de berørte medlemsstater skal forelægge for Kommissionen, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) samt andre medlemsstater og interesserede parter, før en funktionel luftrumsblok oprettes eller ændres

2)

procedurerne for udlevering af oplysninger til og afgivelse af bemærkninger fra de parter, som nævnes i nr. 1), inden Kommissionen underrettes om den funktionelle luftrumsblok.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder definitionerne i artikel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004 anvendelse.

Derudover finder følgende definitioner anvendelse:

1)   »berørte medlemsstater«: de medlemsstater, der indbyrdes er blevet enige om at oprette en funktionel luftrumsblok i henhold til forordning (EF) nr. 550/2004

2)   »interesserede parter«: de tredjelande, der er naboer til en funktionel luftrumsblok, relevante luftrumsbrugere eller sammenslutninger af luftrumsbrugere, faglige sammenslutninger og luftfartstjenesteudøvere, der støder op til den funktionelle luftrumsblok.

Artikel 3

Bevis for opfyldelse af krav

De berørte medlemsstater skal i fællesskab forelægge de oplysninger, der er fastsat i bilaget til denne forordning, med henblik på at dokumentere, at kravene i artikel 9a i forordning (EF) nr. 550/2004 er opfyldt.

Artikel 4

Procedure for udveksling af oplysninger angående nye funktionelle luftrumsblokke

1.   De berørte medlemsstater forelægger senest den 24. juni 2012 de oplysninger, der er fastsat i bilaget til denne forordning. Senest en uge efter at have modtaget oplysningerne stiller Kommissionen dem til rådighed for EASA, andre medlemsstater og interesserede parter, således at disse kan afgive deres bemærkninger.

2.   Bemærkningerne fra EASA, andre medlemsstater og interesserede parter forelægges Kommissionen senest to måneder efter, at oplysningerne er modtaget. Kommissionen meddeler hurtigst muligt de modtagne bemærkninger og egne bemærkninger til de berørte medlemsstater.

3.   De berørte medlemsstater overvejer på behørig vis de modtagne bemærkninger, inden de opretter deres funktionelle luftrumsblok.

Artikel 5

Ændring af en oprettet funktionel luftrumsblok

1.   I denne forordning betragtes en oprettet funktionel luftrumsblok som ændret, hvis en foreslået ændring skal medføre ændringer i den funktionelle luftrumsbloks fastlagte dimensioner.

2.   Mindst seks måneder inden en ændring gennemføres, skal de berørte medlemsstater i fællesskab underrette Kommissionen om den foreslåede ændring og forelægge oplysninger om ændringerne og i givet fald ajourføre de oplysninger, der blev forelagt i forbindelse med oprettelsen af den funktionelle luftrumsblok. Senest en uge efter at have modtaget oplysningerne stiller Kommissionen dem til rådighed for EASA, andre medlemsstater og interesserede parter, således at disse kan afgive deres bemærkninger.

3.   Bemærkningerne fra EASA, andre medlemsstater og interesserede parter forelægges Kommissionen senest to måneder efter, at oplysningerne er modtaget. Kommissionen meddeler hurtigst muligt de modtagne bemærkninger og egne bemærkninger til de berørte medlemsstater.

4.   De berørte medlemsstater overvejer på behørig vis de modtagne bemærkninger, inden de ændrer deres funktionelle luftrumsblok.

Artikel 6

Allerede oprettede funktionelle luftrumsblokke

Berørte medlemsstater, der allerede har oprettet en funktionel luftrumsblok forud for denne forordnings ikrafttræden, skal sikre, at de oplysninger, som kræves ifølge bilaget, og som ikke allerede er indgivet som led i deres underretning, forelægges Kommissionen senest den 24. juni 2012.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.


BILAG

OPLYSNINGER, DER SKAL UDLEVERES

DEL I

Generelle oplysninger

1.

De berørte medlemsstater skal specificere:

a)

kontaktpunktet for den funktionelle luftrumsblok

b)

den funktionelle luftrumsbloks fastlagte dimensioner

c)

de i fællesskab udpegede lufttrafiktjenester og vejrtjenester, hvis dette er relevant, og deres respektive ansvarsområder

d)

lufttrafiktjenester, der udøver deres tjenester uden certificering efter artikel 7, stk. 5, i forordning (EF) nr. 550/2004, og deres respektive ansvarsområder.

2.

De berørte medlemsstater forelægger følgende oplysninger om de indgåede ordninger for oprettelse eller ændring af den funktionelle luftrumsblok, herunder:

a)

en kopi af de dokumenter, der afspejler de berørte medlemsstaters indbyrdes aftale om at oprette den funktionelle luftrumsblok

b)

oplysninger om ordningen mellem de nationale tilsynsmyndigheder i den funktionelle luftrumsblok

c)

oplysninger om ordningen mellem lufttrafiktjenesterne i den funktionelle luftrumsblok

d)

oplysninger om ordninger mellem de kompetente civile og militære myndigheder med hensyn til deres medvirken i den funktionelle luftrumsbloks ledelsesstruktur.

3.

De berørte medlemsstater kan henvise til oplysninger, der allerede er forelagt Kommissionen som led i gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

DEL II

Krav ifølge artikel 9a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 550/2004

De berørte medlemsstater skal forelægge oplysninger, herunder dokumentation, vedrørende kravene i artikel 9a, stk. 2, i forordning (EF) nr. 550/2004.

1.   Risikoanalyse for den funktionelle luftrumsblok

Følgende oplysninger forelægges i relation til risikoanalysen for den funktionelle luftrumsblok:

a)

den fælles sikkerhedspolitik eller planer om at etablere en fælles sikkerhedspolitik

b)

en beskrivelse af ordningerne vedrørende håndtering af efterforskning af ulykker og hændelser og af planer for indsamling, analyse og udveksling af sikkerhedsdata

c)

en beskrivelse af, hvordan sikkerheden håndteres for at undgå en forringelse af sikkerhedspræstationerne inden for den funktionelle luftrumsblok

d)

en beskrivelse af de ordninger, hvormed der foretages en tydelig identifikation og fordeling af ansvarsområder og grænseflader angående fastsættelse af sikkerhedsmål, sikkerhedstilsyn og de ledsagende håndhævelsesforanstaltninger med hensyn til udøvelse af luftfartstjenester inden for den funktionelle luftrumsblok

e)

dokumentation og/eller erklæringer om, at der er foretaget en sikkerhedsvurdering, som omfatter fareidentifikation, risikovurdering og -begrænsning, før der indføres operationelle ændringer som følge af oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok.

2.   Optimal udnyttelse af luftrummet under hensyn til lufttrafikstrømme

De berørte medlemsstater forelægger følgende oplysninger:

a)

en beskrivelse af forbindelserne til de relevante netfunktioner for luftrumsstyring og lufttrafikregulering, der er omhandlet i artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 (1), herunder koordinering, ordninger og procedurer med henblik på at nå frem til en optimal udnyttelse af luftrummet

b)

i henseende til luftrumsstyring inden for den funktionelle luftrumsblok, som ikke er omfattet af de netfunktioner, der er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004, forelægges der oplysninger om:

ordningerne for en integreret luftrumsstyring

bestemmelserne angående deling af data vedrørende luftrumsstyring

ordningerne for et effektivt samarbejde om beslutningstagning

c)

for så vidt angår en tidstro koordinering inden for den funktionelle luftrumsblok:

en beskrivelse af, hvordan aktiviteter styres på tværs af landegrænser, hvis der skabes nye områder som følge af oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok.

3.   Sammenhæng med det europæiske rutenet

De berørte medlemsstater forelægger oplysninger til dokumentation for, at udformningen af ruter og gennemførelsen af den funktionelle luftrumsblok hænger sammen med og er opstillet inden for den proces, der er etableret med henblik på den overordnede koordinering, udvikling og gennemførelse af det europæiske rutenet som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 551/2004.

De berørte medlemsstater kan henvise til oplysninger, der allerede er forelagt Kommissionen som led i gennemførelsen af det fælles europæiske luftrum.

4.   Samlet merværdi ud fra cos-benefit-analyser

De berørte medlemsstater forelægger erklæringer om, at:

a)

der er foretaget en cost benefit-analyse efter sædvanlig praksis i erhvervslivet, bl.a. med anvendelse af en tilbagediskonteret pengestrømsanalyse

b)

cost-benefit-analysen giver et konsolideret overblik over konsekvenserne for civile og militære luftrumsbrugere af oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok

c)

cost-benefit-analysen viser et samlet set positivt finansielt resultat (nettonutidsværdi eller intern rente) for oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok

d)

den funktionelle luftrumsblok bidrager til at mindske luftfartens miljøpåvirkninger

e)

værdierne for omkostninger og fordele, deres kilder og de antagelser, der ligger til grund for cost benefit-analysen, dokumenteres

f)

de væsentligste interessenter er hørt og har givet tilbagemeldinger om anslåede omkostninger og fordele for deres operationers vedkommende.

5.   Sikre en glidende og fleksibel overførsel af ansvaret for flyvekontrollen mellem lufttrafiktjenesteenheder

De berørte medlemsstater forelægger oplysninger til dokumentation for, at overførslen af ansvaret for flyvekontrollen er glidende og fleksibel inden for den funktionelle luftrumsblok. Dette omfatter følgende oplysninger om de ændringer, som introduceres ved oprettelsen eller ændringen af den funktionelle luftrumsblok:

a)

en beskrivelse af ordningerne for udbuddet af lufttrafiktjenester på tværs af landegrænser

b)

de indgåede ordninger med henblik på at forbedre samarbejdsprocedurer mellem de berørte lufttrafiktjenester inden for den funktionelle luftrumsblok og yderligere planlagte aktiviteter med henblik på at forbedre koordineringen

c)

en beskrivelse af de ordninger, som er indgået for at forbedre koordineringsprocedurerne mellem de berørte civile og militære lufttrafiktjenester og yderligere planlagte initiativer med henblik på at forbedre koordinationen i overensstemmelse med princippet om en fleksibel udnyttelse af luftrummet

d)

en beskrivelse af de ordninger, som er indgået for at forbedre koordineringsprocedurerne med de tilstødende lufttrafiktjenester, og yderligere planlagte initiativer med henblik på at forbedre samarbejdet.

6.   Sikre forenelighed mellem de forskellige luftrumskonfigurationer, blandt andet ved at optimere de nuværende flyveinformationsregioner

De berørte medlemsstater skal forelægge oplysninger om de disponible planer for, hvordan der opnås en harmoniseret organisation og klassifikation af forskellige luftrumskonfigurationer inden for den funktionelle luftrumsblok. Planerne skal omfatte:

a)

principperne for luftrumsklassifikation og organisationen af luftrummet for den funktionelle luftrumsblok

b)

ændringerne af luftrumskonfigurationen som følge af harmoniseringen inden for den funktionelle luftrumsblok.

7.   Regionale aftaler, der er indgået inden for ICAO

De berørte medlemsstater skal forelægge en liste over eksisterende regionale aftaler, som er indgået i overensstemmelse med den ramme, der er fastsat ved bilag 11 i konventionen angående international civil luftfart, af relevans for oprettelsen og driften af den funktionelle luftrumsblok.

8.   Eksisterende regionale aftaler

De berørte medlemsstater skal forelægge en liste over eksisterende aftaler, der er indgået af en eller flere af de berørte medlemsstater, herunder aftaler med tredjelande, der har relevans for oprettelsen og driften af den funktionelle luftrumsblok.

9.   EU-dækkende præstationsmål

9.1.

De berørte medlemsstater skal forelægge oplysninger om de ordninger, der er indgået med henblik på at lette sammenhængen med de EU-dækkende præstationsmål, der er omhandlet i artikel 11 i forordning (EF) nr. 549/2004.

9.2.

De berørte medlemsstater kan henvise til oplysninger, som allerede er forelagt Kommissionen i medfør af bestemmelsen i artikel 5 i Kommissionens forordning (EU) nr. 691/2010 (2).


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(2)  EUT L 201 af 3.8.2010, s. 1.


Top