EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0131

Rådets forordning (EU) nr. 131/2011 af 14. februar 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

OJ L 41, 15.2.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 005 P. 209 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/131/oj

15.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 41/1


RÅDETS FORORDNING (EU) NR. 131/2011

af 14. februar 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 215, stk. 1,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/100/FUSP om ændring af fælles holdning 2003/495/FUSP om Irak (1),

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1483 (2003) fastsætter artikel 2 i forordning (EF) nr. 1210/2003 af 7. juli 2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak (2) særlige ordninger for betalinger for olie, olieprodukter og naturgas, der eksporteres fra Irak, mens artikel 10 i samme forordning fastsætter særlige ordninger for visse irakiske aktivers fritagelse fra retsforfølgning. Disse særlige ordninger gjaldt indtil den 31. december 2010.

(2)

Ifølge FN's Sikkerhedsråds resolution 1956 (2010) bør disse særlige ordninger forlænges frem til den 30. juni 2011, og de bør ikke længere anvendes efter den dato. I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2011/100/FUSP bør forordning (EF) nr. 1210/2003 derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør denne forordning træde i kraft øjeblikkeligt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 18, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1210/2003 affattes således:

»3.   Artikel 2 og 10 anvendes indtil den 30. juni 2011.«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2011.

På Rådets vegne

HOFFMANN R.

Formand


(1)  Se side 9 i denne EUT.

(2)  EUT L 169 af 8.7.2003, s. 6.


Top