EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1233

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2010 af 15. december 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet

OJ L 346, 30.12.2010, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 266 - 271

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1233/oj

30.12.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1233/2010

af 15. december 2010

om ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 194, stk. 1, litra c),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 (3) indførtеs det europæiske genopretningsprogram for energiområdet (»genopretningsprogrammet«) til støtte for den økonomiske genopretning med en finansieringsramme på 3,98 mia. EUR for 2009 og 2010.

(2)

Nærværende forordning bør ikke berøre målsætningen om at bevilge så meget af finansieringsrammen på 3,98 mia. EUR som muligt inden udgangen af 2010 til de i kapitel II i forordning (EF) nr. 663/2009 omhandlede delprogrammer. Det er imidlertid fastslået, at der ikke vil blive indgået forpligtelser for en del af dette beløb som led i disse delprogrammer.

(3)

I overensstemmelse med Europa 2020-strategien for bæredygtig vækst og beskæftigelse og i tråd med EU's klima- og energipakke og 2006-handlingsplanen for energieffektivitet vil udviklingen af nye former for vedvarende energikilder og fremme af energieffektivitet bidrage til en grønnere vækst og til at skabe en konkurrencedygtig og bæredygtig økonomi og håndtere klimaforandringer. Ved at yde støtte til disse politikker vil Unionen skabe nye arbejdspladser og muligheder for et »grønt marked«, hvilket vil fremme udviklingen af en konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig økonomi. Samarbejde mellem de forskellige forvaltningsniveauer (flerniveaustyring) er i denne forbindelse afgørende.

(4)

Det er vigtigt at forstærke det finansielle incitament for at begrænse de barrierer, som store indledende omkostninger udgør, og for at stimulere holdbare forbedringer på energiområdet. Der bør derfor oprettes en dedikeret finansiel facilitet (i det følgende benævnt »faciliteten«) til at udnytte de midler, for hvilke der inden udgangen af 2010 ikke kan indgås forpligtelser i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 663/2009. Oprettelsen af faciliteten bør ses i lyset af det initiativ til finansiering af bæredygtig energi, som Kommissionen har foreslået. Faciliteten bør støtte udviklingen af projekter inden for energieffektivitet og vedvarende energi og gøre det lettere for lokale, regionale og nationale offentlige myndigheder at finansiere investeringsprojekter inden for energieffektivitet og vedvarende energi, særlig i byområder. Der bør i denne proces tages hensyn til synergier med andre finansielle ressourcer, der er til rådighed i medlemsstaterne, som f.eks. strukturfondene og Samhørighedsfonden samt den europæiske facilitet for bistand på lokalt plan på energiområdet (»ELENA-faciliteten«) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i henhold til forordning (EF) nr. 397/2009 (4), således at overlapninger med andre finansielle instrumenter undgås.

(5)

Støtte til investeringer i bæredygtig energi kan være mest effektiv og gavnlig, når den tilbydes på lokalt plan. Det kan dog i behørigt begrundede tilfælde være mere effektivt at satse på det nationale niveau, f.eks. som følge af relevante administrative strukturers tilgængelighed eller funktionsmåde.

(6)

For at maksimere EU-finansieringens effekt på kort sigt bør faciliteten forvaltes af en eller flere finansielle formidlere såsom internationale finansielle institutioner. Udvælgelsen af sådanne finansielle formidlere bør foregå med udgangspunkt i deres dokumenterede evne til at udnytte midlerne på den mest effektive og virkningsfulde måde med det formål hurtigst muligt at sikre en maksimal deltagelse af andre offentlige og private investorer og opnå den størst mulige løftestangseffekt mellem EU-finansieringen og den samlede investering med henblik på at fremskaffe betydelige investeringer i Unionen. I tider med finansiel og økonomisk krise, der har en særlig skadelig virkning på lokale og regionale myndigheders finanser, må det imidlertid sikres, at disse myndigheders vanskelige budgetmæssige situation ikke hindrer dem i at få adgang til midlerne.

(7)

I overensstemmelser med forordning (EF) nr. 663/2009 bør investeringsprojekter kun finansieres under faciliteten, hvis de har en hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den økonomiske genopretning i Unionen, energiforsyningssikkerheden og reduktionen af drivhusgasemissioner. Sådanne investeringsprojekter bidrager til grønnere vækst, udvikling af en konkurrencedygtig, sammenkoblet, bæredygtig og grøn økonomi samt til at beskytte beskæftigelsen, jobskabelsen og håndteringen af klimaforandringer i overensstemmelse med Europa 2020-målene.

(8)

Kriterierne i forordning (EF) nr. 663/2009 bør anvendes i fuld udstrækning ved udvælgelsen af de projekter, der finansieres via faciliteten, og ved bestemmelsen af deres støtteberettigelse. Projekternes geografiske fordeling bør også indgå som et centralt element for at sikre, at nærværende forordning får virkning for den økonomiske genopretning i hele Unionen, og i erkendelse af, at projekter i visse medlemsstater ikke eller kun delvist er blevet finansieret i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 663/2009.

(9)

I betragtning af den påkrævede kortfristede økonomiske virkning af denne forordning bør perioden fra modtagelsen af en projektansøgning til den endelige afgørelse herom ikke overstige seks måneder.

(10)

Enkeltstående retlige forpligtelser i henhold til kapitel IIa med henblik på gennemførelse af budgetforpligtelser bør indgås inden den 31. marts 2011.

(11)

Faciliteten bør ikke skabe præcedens for så vidt angår anvendelsen af Unionens almindelige budget og eventuelle fremtidige finansieringsforanstaltninger, herunder inden for energisektoren, men bør opfattes som en ekstraordinær foranstaltning vedtaget under en periode med økonomiske vanskeligheder.

(12)

Da det haster med at finde løsninger på den økonomiske krise, bør udgifter afholdt i henhold til kapitel II i forordning (EF) nr. 663/2009 være tilskudsberettigede fra den 13. juli 2009, eftersom mange ansøgere anmodede om at få anerkendt udgifter som støtteberettigede fra datoen for indgivelsen af støtteansøgningen i overensstemmelse med artikel 112 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5) (»finansforordningen«). Udgifter, der afholdes i henhold til kapitel IIa, bør være tilskudsberettigede fra den 1. januar 2011.

(13)

Da det haster med at finde løsninger på den økonomiske krise, bør denne forordning træde i kraft umiddelbart efter offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 663/2009

I forordning (EF) nr. 663/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende stykke:

»Ved denne forordning oprettes en finansiel facilitet (»faciliteten«) til støtte for initiativer vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi.«

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Enkeltstående retlige forpligtelser i henhold til kapitel II med henblik på gennemførelse af budgetforpligtelser indgået i 2009 og 2010 indgås senest den 31. december 2010. Enkeltstående retlige forpligtelser i henhold til kapitel IIa indgås senest den 31. marts 2011.«

b)

Følgende stykke tilføjes:

»3.   De i bilag II omhandlede finansielle formidlere bestræber sig på inden den 31. marts 2014 at allokere alle midler fra Unionens bidrag, som faciliteten råder over, til investeringsprojekter og til teknisk bistand til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi. Efter denne dato allokeres ingen midler fra Unionens bidrag. Alle midler fra Unionens bidrag, som de finansielle formidlere ikke har allokeret inden den 31. marts 2014, skal føres tilbage til Unionens almindelige budget. Midler fra Unionens bidrag, der allokeres til investeringsprojekter, skal forblive investerede i en tidsbegrænset periode, der højst kan løbe til den 31. marts 2034. Under hele facilitetens levetid har Unionen krav på et afkast af sin investering i faciliteten, der står i forhold til Unionens bidrag til faciliteten og stemmer overens med Unionens aktionærrettigheder.«

3)

Følgende kapitel indsættes:

»KAPITEL IIa

FINANSIEL FACILITET

Artikel 21a

Midler, for hvilke der ikke kan indgås forpligtelser i henhold til kapitel II

1.   I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, stilles midler i størrelsesordenen 146 344 644,50 EUR, for hvilke det ikke har været muligt at indgå enkeltstående retlige forpligtelser i henhold til kapitel II, il rådighed for den i artikel 1, stk. 4, omtalte facilitet med det formål at udvikle passende finansieringsinstrumenter i samarbejde med finansielle institutioner, for at give en kraftig tilskyndelse til projekter vedrørende energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energikilder.

2.   Faciliteten gennemføres i overensstemmelse med bilag II. Artikel 23, stk. 1, finder ikke anvendelse på faciliteten.

3.   Unionens engagement i forbindelse med faciliteten, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, begrænses til det i stk. 1 fastsatte beløb for Unionens bidrag til faciliteten, og Unionens almindelige budget kan ikke påføres yderligere forpligtelser.«

4)

Artikel 22 udgår.

5)

I artikel 23 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Genopretningsstøtte kan kun dække projektrelaterede udgifter, der afholdes af de støttemodtagere og, for så vidt angår projekter under artikel 9, de tredjeparter, der er ansvarlige for gennemførelsen af et projekt. Udgifter afholdt i henhold til kapitel II kan være tilskudsberettigede fra den 13. juli 2009.«

b)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Den i henhold til kapitel IIa bevilgede finansielle bistand skal dække udgifter i tilknytning til investeringsprojekter og til teknisk bistand til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi, som de i bilag II, del A, punkt 3, anførte støttemodtagere måtte pådrage sig. Sådanne udgifter kan være tilskudsberettigede fra den 1. januar 2011.«

6)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»1a.   Senest den 30. juni 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsevalueringsrapport om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til kapitel IIa, navnlig for så vidt angår:

a)

facilitetens påviste omkostningseffektivitet, løftestangseffekt og additionalitet

b)

dokumentation for forsvarlig økonomisk forvaltning

c)

i hvilket omfang, faciliteten har nået de i denne forordning fastsatte mål

d)

i hvilket omfang, der er behov for fortsat støtte fra faciliteten til projekter inden for energieffektivitet og energi fra vedvarende energikilder.

Midtvejsevalueringsrapporten kan eventuelt, og navnlig hvis Kommissionens vurdering af foranstaltningerne foretaget i henhold til kapitel IIa er positiv, ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag til videreførelse af faciliteten.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en evalueringsrapport om genopretningsprogrammets resultater og i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27, stk. 4.«

7)

I artikel 28 tilføjes følgende stykke:

»Rapporten skal indeholde oplysninger om samtlige generalomkostninger forbundet med oprettelsen og gennemførelsen af den i henhold til kapitel IIa oprettede facilitet.«

8)

Bilaget benævnes »bilag I«, og følgende bilag tilføjes:

»BILAG II

FINANSIEL FACILITET

A.   Indførelse af en finansiel facilitet for projekter vedrørende bæredygtig energi

1.   Facilitetens anvendelsesområde

Denne finansielle facilitet (»faciliteten«) skal benyttes til udviklingen af projekter vedrørende energibesparelse, energieffektivitet og vedvarende energi og til at gøre det lettere for lokale, regionale og, i behørigt begrundede tilfælde, nationale myndigheder at finansiere investeringer på disse områder. Faciliteten anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen og i gennemførelsesbestemmelserne hertil om uddelegering af budgetgennemførelsesopgaver.

Faciliteten anvendes i forbindelse med projekter vedrørende bæredygtig energi navnlig i byområder. Dette omfatter bl.a. projekter vedrørende:

a)

offentlige og private bygninger, der integrerer løsninger baseret på energieffektivitet og/eller energi fra vedvarende energikilder, herunder løsninger, der bygger på anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi (ikt)

b)

investeringer i højenergieffektive kraftvarmenet, inklusive mikrokraftvarmeproduktion, og fjernvarme/fjernkølingsnet (baseret især på vedvarende energikilder)

c)

decentraliserede vedvarende energikilder forankret i lokalmiljøer og deres integration i elforsyningsnettene

d)

mikrokraftvarmeproduktion fra vedvarende energikilder

e)

ren bytransport til støtte for forøget energieffektivitet og integrering af vedvarende energikilder med særlig vægt på offentlig transport, el- og brintkøretøjer samt reduktion af drivhusgasemissioner

f)

lokal infrastruktur, herunder effektiv belysning af udendørs offentlig infrastruktur, såsom gadebelysning, metoder til oplagring af elektricitet, intelligent forbrugsmåling og intelligente forsyningsnet, der benytter ikt i fuld udstrækning

g)

teknologier for energieffektivitet og vedvarende energi med innovationspotentiale og økonomisk potentiale, hvor der anvendes de bedste tilgængelige procedurer.

Faciliteten kan også benyttes til at give incitamenter og yde teknisk bistand samt til at øge interessen hos de lokale, regionale og nationale myndigheder med det formål at sikre en optimal udnyttelse af strukturfondene og Samhørighedsfonden, særlig på områderne for energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi i boliger og andre typer bygninger. Faciliteten skal støtte investeringsprojekter med en økonomisk og finansiel holdbarhed med henblik på at tilbagebetale de investeringsmidler, som faciliteten har tildelt, og for at tiltrække offentlige og private investeringer. Faciliteten kan på denne måde bl.a. omfatte hensættelser og kapitalfordeling med henblik på lån, garantier, aktier og andre finansielle produkter. Op til 15 % af de i artikel 21a omtalte midler kan herudover anvendes til at yde teknisk bistand til lokale, regionale eller nationale myndigheder i forbindelse med opsætning og opstartsfasen af teknologi i tilknytning til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi.

2.   Synergier

Ved ydelsen af finansiel eller teknisk bistand skal der også tages hensyn til synergier med andre finansielle ressourcer, der er til rådighed i medlemsstaterne, som f.eks. strukturfondene og Samhørighedsfonden og ELENA-faciliteten, således at overlapninger med andre instrumenter undgås.

3.   Begunstigede

Faciliteten begunstiger offentlige myndigheder fortrinsvist på lokalt og regionalt plan samt offentlige eller private enheder, der optræder på vegne af disse offentlige myndigheder.

B.   Samarbejde med finansielle formidlere

1.   Udvælgelse og generelle krav, herunder omkostninger

Faciliteten oprettes i samarbejde med en eller flere finansielle formidlere og er åben for deltagelse af relevante investorer. Udvælgelsen af de finansielle formidlere skal ske med udgangspunkt i de finansielle formidleres dokumenterede evne til at udnytte midlerne på den mest effektive og virkningsfulde måde i overensstemmelse med reglerne og kriterierne i dette bilag.

Kommissionen sikrer, at de samlede generalomkostninger forbundet med oprettelsen og gennemførelsen af faciliteten, herunder administrationshonorarer og andre støtteberettigede udgifter, som de finansielle formidlere fakturerer, begrænses mest muligt under overholdelse af bedste praksis for tilsvarende instrumenter og samtidig med at faciliteten sikres den fornødne kvalitet.

Kommissionen gennemfører Unionens bidrag til faciliteten i overensstemmelse med finansforordningens artikel 53 og 54.

De finansielle formidlere skal overholde de relevante bestemmelser i finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil om uddelegering af budgetgennemførelsesopgaver, særlig med hensyn til indkøb, intern kontrol, regnskaber og ekstern revision. De pågældende finansielle formidlere modtager ikke anden betaling end administrationshonorarer og penge til dækning af omkostningerne forbundet med oprettelsen og gennemførelsen af instrumentet.

De nærmere betingelser for oprettelsen af og rammebestemmelserne for faciliteten, herunder vedrørende overvågning og kontrol, fastsættes i en eller flere aftaler mellem Kommissionen og de finansielle formidlere.

2.   Tilgængelighed af oplysninger

Faciliteten skal gøre alle oplysninger om programforvaltningen, som måtte være relevante for de berørte parter, tilgængelige online. Disse skal især omfatte ansøgningsprocedurer, oplysninger om bedste praksis og en oversigt over projekter og rapporter.

C.   Finansieringsvilkår samt støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier

1.   Omfanget af finansieringen

I overensstemmelse med dette bilag begrænses faciliteten til finansiering af:

a)

investeringsprojekter, der har en hurtig, mærkbar og væsentlig effekt for den økonomiske genopretning i Unionen, for energiforsyningssikkerheden og reduktionen af drivhusgasemissioner, og

b)

teknisk bistand til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi.

2.   Faktorer, der skal tages hensyn til

Ved udvælgelsen af projekter skal der især lægges vægt på den geografiske fordeling.

For så vidt angår finansieringen af investeringsprojekter skal der lægges behørig vægt på at sikre en stor løftestangseffekt mellem den samlede investering og EU-finansieringen for at fremskaffe betydelige investeringer i Unionen. De enkelte projekters løftestangseffekt kan imidlertid være forskellig og afhænge af en række faktorer, som f.eks. projektets faktiske størrelse og type og lokale forhold, herunder den støtteberettigedes størrelse og finansielle formåen.

3.   Betingelser for offentlige myndigheders adgang til finansiering under faciliteten

Offentlige myndigheder, der anmoder om tilskud til investeringsprojekter eller teknisk bistand til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi skal opfylde følgende betingelser:

a)

de har afgivet eller er i færd med at afgive et politisk tilsagn om at afbøde klimaforandringer og eventuelt i den forbindelse har fastsat konkrete mål, f.eks. i form af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder og/eller øget energieffektivitet

b)

de er enten i færd med at udvikle flerårige strategier for at afbøde klimaforandringer og, eventuelt, for at nå deres mål, eller de deltager i en flerårig strategi på lokalt, regionalt eller nationalt niveau for at afbøde klimaforandringer

c)

de accepterer at stå offentligt til regnskab for resultaterne af deres overordnede strategi.

4.   Støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier for investeringsprojekter, som finansieres gennem faciliteten

De investeringsprojekter, der finansieres via instrumentet, skal overholde følgende støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier:

a)

hvorvidt den valgte strategi er fornuftig og den tekniske kvalitet tilstrækkelig

b)

hvorvidt støtten er holdbar og omkostningseffektiv i hele foranstaltningens investeringsfase

c)

den geografiske fordeling af alle de af denne forordning omfattede projekter

d)

modenhed, hvilket vil sige, at forslaget hurtigst muligt skal nå til investeringsfasen, og at der skal afholdes betydelige kapitaludgifter hurtigst muligt

e)

i hvilken grad manglen på adgang til finansiering forsinker gennemførelsen af foranstaltningen

f)

i hvilken grad støtte fra faciliteten vil stimulere finansiering fra offentlige og private kilder

g)

kvantificerede samfundsøkonomiske virkninger

h)

kvantificerede miljømæssige konsekvenser.

5.   Støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier for projekter vedrørende teknisk bistand, som finansieres gennem faciliteten

Projekter vedrørende teknisk bistand, som finansieres gennem faciliteten, skal opfylde de i punkt 4, litra a), c), e), f) og g) nævnte støtteberettigelses- og udvælgelseskriterier.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 15. december 2010.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

O. CHASTEL

Formand


(1)  Udtalelse af 15.9.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 11.11.2010 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 7.12.2010.

(3)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 31.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 397/2009 af 6. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling for så vidt angår støtteberettigede investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i boliger (EUT L 126 af 21.5.2009, s. 3).

(5)  EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.


Top