EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0820

Kommissionens forordning (EU) nr. 820/2010 af 16. september 2010 om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for sorghum som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 464/2010

EUT L 245 af 17.9.2010, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/820/oj

17.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 245/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 820/2010

af 16. september 2010

om fastsættelse af den maksimale nedsættelse af importtolden for sorghum som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 464/2010

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 144, stk. 1, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der blev indledt en licitation over maksimal nedsættelse af tolden ved import af sorghum til Spanien fra tredjelande ved Kommissionens forordning (EU) nr. 464/2010 (2).

(2)

I henhold til artikel 8 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1296/2008 af 18. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingenter for indførsel af henholdsvis majs og sorghum til Spanien og af majs til Portugal (3) kan Kommissionen efter proceduren i artikel 195, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1234/2007 beslutte at fastsætte en maksimal nedsættelse af importtolden. I den forbindelse skal der tages hensyn til kriterierne i artikel 7 og 8 i forordning (EF) nr. 1296/2008.

(3)

Der gives tilslag til den eller de bydende, hvis bud er lig med eller lavere end den maksimale nedsættelse af importtolden.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

For de bud, der er meddelt fra 27. august til 16. september 2010 som led i den licitation, der er omhandlet i forordning (EU) nr. 464/2010, fastsættes den maksimale nedsættelse af importtolden for sorghum til 6,49 EUR/t for en samlet maksimumsmængde på 44 000 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. september 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2010.

For formanden På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 129 af 28.5.2010, s. 62.

(3)  EUT L 340 af 19.12.2008, s. 57.


Top