EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0333

2010/333/: Kommissionens afgørelse af 14. juni 2010 om ændring af beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Bahrain og Brasilien i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Den Europæiske Union af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt (meddelt under nummer K(2010) 3665) (EØS-relevant tekst)

OJ L 150, 16.6.2010, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 280 - 281

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/333/oj

16.6.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/53


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 14. juni 2010

om ændring af beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Bahrain og Brasilien i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Den Europæiske Union af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt

(meddelt under nummer K(2010) 3665)

(EØS-relevant tekst)

(2010/333/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, artikel 19, hovedet, og artikel 19, nr. i) og ii),

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 17, stk. 3, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 90/426/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import til Unionen af levende dyr af hestefamilien. Det fastsættes, at import af dyr af hestefamilien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande eller dele af tredjelandes område, der har været frie for snive i mindst seks måneder.

(2)

I Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien (3) er der fastsat en liste over tredjelande, eller dele heraf, hvis der anvendes en områdeopdeling, hvorfra medlemsstaterne tillader import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien, ligesom de øvrige importbetingelser anføres. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(3)

Snive forekommer nu i dele af Brasiliens område, og derfor er import af dyr af hestefamilien og følgelig sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien kun tilladt fra de sygdomsfrie dele af Brasiliens område, der er anført i fjerde kolonne i bilag I til beslutning 2004/211/EF. Staten Goiás er anført i denne kolonne. Distrito Federal er en separat administrativ enhed beliggende i staten Goiás. Distrito Federal har i epidemiologisk henseende været betragtet som en del af staten Goiás og er ikke specifikt nævnt i denne kolonne.

(4)

Brasilien meddelte i april 2010 Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), at der var bekræftet et tilfælde af snive i en hest i Distrito Federal. Eftersom Distrito Federal ikke længere er fri for snive, bør bilag I til beslutning 2004/211/EF ændres for at angive, at import til Unionen af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien ikke længere er tilladt fra dette område.

(5)

Derudover har Kommissionen modtaget en rapport om bekræftede tilfælde af snive i Bahrain. Import af registrerede heste og sæd heraf fra Bahrain bør derfor ikke længere tillades.

(6)

Beslutning 2004/211/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I til beslutning 2004/211/EF foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne om Bahrain affattes således:

»BH

Bahrain

BH-0

Hele landet

E

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2)

Oplysningerne om Brasilien affattes således:

»BR

Brasilien

BR-0

Hele landet

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BR-1

Staterne

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espíritu Santo, Rondônia og Mato Grosso

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

BR-2

Distrito Federal

D

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1.


Top