EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0185

Kommissionens forordning (EU) nr. 185/2010 af 4. marts 2010 om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed (EØS-relevant tekst)

OJ L 55, 5.3.2010, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 226 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; ophævet ved 32015R1998 . Latest consolidated version: 01/03/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/185/oj

5.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 185/2010

af 4. marts 2010

om detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 300/2008 bør Kommissionen vedtage detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og de generelle foranstaltninger til supplering af de fælles grundlæggende normer, der er omhandlet i forordningens artikel 4, stk. 2.

(2)

Hvis disse foranstaltninger indeholder følsomme sikkerhedsoplysninger, bør de betragtes som »EU-klassificerede oplysninger« som omhandlet i Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden (2), jf. artikel 18, litra a), i forordning (EF) nr. 300/2008, og de bør derfor ikke offentliggøres. Sådanne foranstaltninger bør vedtages særskilt ved en beslutning rettet til medlemsstaterne.

(3)

Forordning (EF) nr. 300/2008 anvendes fuldt ud fra den dato, der fastsættes i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter procedurerne i denne forordnings artikel 4, stk. 2 og 3, dog ikke senere end den 29. april 2010. Denne forordning bør derfor anvendes fra den 29. april 2010 med henblik på at harmonisere anvendelsen af forordning (EF) nr. 300/2008 og dennes gennemførelsesretsakter.

(4)

Metoder og herunder teknologier til at spore flydende sprængstoffer vil med tiden blive udviklet. Ud fra den teknologiske udvikling og de operationelle erfaringer på fælleskabsplan og globalt plan vil Kommissionen om fornødent fremsætte forslag for at revidere de teknologiske og operationelle bestemmelser vedrørende screening af væsker, spray og gelé.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1217/2003 af 4. juli 2003 om specifikationer for nationale kvalitetskontrolprogrammer vedrørende sikkerhed inden for civil luftfart (3), (EF) nr. 1486/2003 af 22. august 2003 om fastlæggelse af procedurer for Kommissionens inspektioner af sikkerheden inden for civil luftfart (4), (EF) nr. 1138/2004 af 21. juni 2004 om en fælles definition af kritiske zoner i security-beskyttede områder i lufthavne (5) og (EF) nr. 820/2008 af 8. august 2008 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (6), som alle gennemførte Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (7), bør derfor ophæves.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed, der er nedsat ved artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 300/2008 —

VEDTAGET FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes detaljerede foranstaltninger til gennemførelse af fælles grundlæggende normer for beskyttelse af civil luftfart mod ulovlige handlinger, som bringer den civile luftfarts sikkerhed i fare, og generelle foranstaltninger til supplering af de fælles grundlæggende normer.

Artikel 2

Gennemførelsesbestemmelser

1.   De i artikel 1 omtalte foranstaltninger findes i bilaget.

2.   I henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 300/2008 skal der tages behørigt hensyn til denne forordning i de nationale sikkerhedsprogrammer for civil luftfart.

Artikel 3

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1217/2003, (EF) nr. 1486/2003, (EF) nr. 1138/2004 og (EF) nr. 820/2008 ophæves med virkning fra den 29. april 2010.

Artikel 4

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. april 2010.

Forordningen er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 97 af 9.4.2008, s. 72.

(2)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(3)  EUT L 169 af 8.7.2003, s. 44.

(4)  EUT L 213 af 23.8.2003, s. 3.

(5)  EUT L 221 af 22.6.2004, s. 6.

(6)  EUT L 221 af 19.8.2008, s. 8.

(7)  EFT L 355 af 30.12.2002, s. 1.


BILAG

1.   SIKKERHED I LUFTHAVNE

1.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1.0.1

Medmindre andet er angivet, sikres gennemførelsen af de foranstaltninger, som er fastsat i dette kapitel, af myndigheden, lufthavnsoperatøren, luftfartsselskabet eller den ansvarlige enhed i overensstemmelse med det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008.

1.0.2.

I forbindelse med dette kapitel anses fly, busser, bagagevogne eller andre transportmidler, adgangsveje for passagerer eller passagerbroer (jetway) for at være områder i en lufthavn.

I dette kapitel forstås ved »sikret bagage« screenet afgående indskrevet bagage, der er fysisk beskyttet med henblik på at sikre, at der ikke anbringes genstande deri.

1.0.3.

Uden at dette berører undtagelseskriterierne som fastsat ved forordning (EF) nr. 272/2009, kan den kompetente myndighed tillade anvendelse af særlige sikkerhedsprocedurer eller undtagelser fra sikkerhedskontrol mht. beskyttelsen og sikkerheden i en lufthavns airside-områder på dage med højst otte planlagte afgående flyvninger, forudsat at der kun skal foretages af- og pålæsning, ombordstigning eller afstigning for ét luftfartøj ad gangen enten inden for det security-beskyttede områdes kritiske zone eller i en lufthavn, som ligger uden for anvendelsesområdet for punkt 1.1.3.

1.1.   KRAV TIL PLANLÆGNING AF LUFTHAVNE

1.1.1.   Grænselinjer

1.1.1.1.

Grænselinjerne mellem landside, airside, security-beskyttede områder, kritiske zoner og, hvor dette er relevant, demarkerede områder skal kunne udpeges entydigt i hver lufthavn, således at de pågældende sikkerhedsforanstaltninger kan træffes i hvert af disse områder.

1.1.1.2.

Grænselinjen mellem landside og airside skal være en fysisk spærring, som tydeligt kan ses af den brede offentlighed, og som hindrer en person i at få uautoriseret adgang.

1.1.2.   Security-beskyttede områder

1.1.2.1.

Security-beskyttede områder skal mindst omfatte følgende:

a)

en del af en lufthavn, hvortil screenede afrejsende passagerer har adgang, og

b)

en del af en lufthavn, som screenet afgående indskrevet bagage kan passere eller opbevares i, medmindre det drejer sig om sikret bagage, og

c)

en del af en lufthavn, der er beregnet til at parkere luftfartøjer med henblik på ombordstigning eller lastning.

1.1.2.2.

En del af en lufthavn skal betragtes som et security-beskyttet område som minimum i den tidsperiode, hvor de i punkt 1.1.2.1 omhandlede aktiviteter finder sted.

Når der oprettes et security-beskyttet område, gennemføres en sikkerhedskontrol af de dele, som kunne være blevet kontamineret, umiddelbart før dette område oprettes for at skabe en rimelig sikkerhed for, at det ikke indeholder forbudte genstande. Denne bestemmelse anses for at være opfyldt for luftfartøjer, som underkastes en flysikkerhedskontrol.

1.1.2.3.

Når uvedkommende personer kan have haft adgang til security-beskyttede områder, udføres hurtigst muligt en sikkerhedskontrol af de dele, der kunne være blevet kontamineret, for at skabe en rimelig sikkerhed for, at de ikke indeholder forbudte genstande. Denne bestemmelse anses for at være opfyldt for luftfartøjer, som underkastes en flysikkerhedskontrol.

1.1.3.   Kritiske zoner i security-beskyttede områder

1.1.3.1.

Der oprettes kritiske zoner i lufthavne, hvor mere end 40 personer har lufthavns-id-kort, der giver adgang til security-beskyttede områder.

1.1.3.2.

Kritiske zoner skal mindst omfatte følgende:

a)

alle dele af en lufthavn, hvortil screenede afrejsende passagerer har adgang, og

b)

alle dele af en lufthavn, som screenet afgående indskrevet bagage kan passere eller opbevares i, medmindre det drejer sig om sikret bagage.

En del af en lufthavn skal betragtes som en kritisk zone-område som minimum i den tidsperiode, hvor de i litra a) og b) omhandlede aktiviteter finder sted.

1.1.3.3.

Når der oprettes en kritisk zone, gennemføres en sikkerhedskontrol af de dele, som kunne være blevet kontamineret, umiddelbart før denne zone oprettes, for at skabe en rimelig sikkerhed for, at den ikke indeholder forbudte genstande. Denne bestemmelse anses for at være opfyldt for luftfartøjer, som underkastes en flysikkerhedskontrol.

1.1.3.4.

Når ikke-screenede personer kan have haft adgang til kritiske zoner, udføres hurtigst muligt en sikkerhedskontrol af de dele, der kunne være blevet kontamineret, for at skabe en rimelig sikkerhed for, at de ikke indeholder forbudte genstande.

Denne bestemmelse anses for at være opfyldt for luftfartøjer, som underkastes en/et flysikkerhedskontrol eller -check.

Denne bestemmelse anvendes ikke, når personer, der er omfattet af punkt 1.3.2 og punkt 4.1.1.7, har haft adgang til disse dele.

Personer, der ankommer fra andre tredjelande end dem, som er opført i tillæg 4-B, betragtes som ikke-screenede personer.

1.2.   ADGANGSKONTROL

1.2.1.   Adgang til airside

1.2.1.1.

Personer og køretøjer må kun få adgang til airside, hvis de har en legitim grund til at opholde sig der.

1.2.1.2.

For at få adgang til airside skal en person være i besiddelse af en tilladelse.

1.2.1.3.

For at få adgang til airside skal et køretøj være forsynet med et bilpas.

1.2.1.4.

Personer, der befinder sig på airside, skal efter anmodning fremvise deres tilladelse med henblik på kontrol.

1.2.2.   Adgang til security-beskyttede områder

1.2.2.1.

Personer og køretøjer må kun få adgang til security-beskyttede områder, hvis de har en legitim grund til at opholde sig der.

1.2.2.2.

For at få adgang til security-beskyttede områder skal en person forevise en af følgende tilladelser:

a)

et gyldigt boardingkort eller tilsvarende eller

b)

et gyldigt flybesætnings-id-kort eller

c)

et gyldigt lufthavns-id-kort eller

d)

et gyldigt id-kort fra den nationale kompetente myndighed eller

e)

et gyldigt id-kort, som er udstedt af den myndighed, der kontrollerer overholdelsen, og som anerkendes af den kompetente nationale myndighed.

1.2.2.3.

For at få adgang til security-beskyttede områder skal et køretøj være forsynet med et gyldigt bilpas.

1.2.2.4.

Boardingkortet eller tilsvarende, der er omhandlet i punkt 1.2.2.2, litra a), skal kontrolleres, inden en person gives adgang til security-beskyttede områder, for at skabe en rimelig sikkerhed for, at det er gyldigt.

Det kort, der er omhandlet i punkt 1.2.2.2, litra a)-e), skal kontrolleres, inden en person gives adgang til security-beskyttede områder, for at skabe en rimelig sikkerhed for, at det er gyldigt og tilhører indehaveren.

1.2.2.5.

Med henblik på at forebygge uvedkommende adgang til security-beskyttede områder kontrolleres adgangsvejene med:

a)

et elektronisk system, der begrænser adgangen til en person ad gangen, eller

b)

adgangskontrol udført af autoriserede personer.

1.2.2.6.

Bilpasset kontrolleres, før et køretøj gives adgang til security-beskyttede områder, for at sikre, at det er gyldigt og udstedt til køretøjet.

1.2.2.7.

Adgang til security-beskyttede områder skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

1.2.3.   Krav til Fællesskabets flybesætnings-id-kort og lufthavns-id-kort

1.2.3.1.

Et flybesætnings-id-kort til et EF-luftfartsselskabs besætningsmedlem og et lufthavns-id-kort må kun udstedes til en person, som har et operationelt behov, og som har gennemgået en baggrundskontrol efter punkt 11.1.3 med et tilfredsstillende resultat.

1.2.3.2.

Besætnings- og lufthavns-id-kort udstedes for en periode på højst fem år.

1.2.3.3.

Id-kortet inddrages øjeblikkeligt fra en person, hvis resultatet af dennes baggrundskontrol ikke er tilfredsstillende.

1.2.3.4.

Id-kortet bæres synligt som minimum, når indehaveren befinder sig i security-beskyttede områder.

En person, som ikke bærer sit kort synligt i andre security-beskyttede områder end de områder, hvor passagererne befinder sig, skal antastes af personer med ansvar for gennemførelsen af punkt 1.5.1, litra c), og om fornødent indberettes.

1.2.3.5.

Id-kortet tilbageleveres øjeblikkeligt til den udstedende enhed:

a)

efter den udstedende enheds anmodning eller

b)

ved ansættelsesforholdets ophør eller

c)

ved ansættelse hos en anden arbejdsgiver eller

d)

hvis der sker en ændring i behovet for at have adgang til områder, for hvilke der er givet tilladelse, eller

e)

når kortet udløber, eller

f)

når kortet inddrages.

1.2.3.6.

Den udstedende enhed underrettes øjeblikkeligt om bortkomst, tyveri eller manglende tilbagelevering af et id-kort.

1.2.3.7.

Et elektronisk kort gøres ugyldigt øjeblikkeligt efter tilbagelevering, udløb, inddragelse eller underretning om bortkomst, tyveri eller manglende tilbagelevering.

1.2.3.8.

Fællesskabets flybesætnings-id-kort og lufthavns-id-kort skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

1.2.4.   Supplerende krav til Fællesskabets flybesætnings-id-kort

1.2.4.1.

Et flybesætnings-id-kort til et EF-luftfartsselskabs besætningsmedlem skal angive:

a)

indehaverens navn og billede og

b)

luftfartsselskabets navn og

c)

ordet »crew« (besætning) på engelsk; dette skal være indført senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden og

d)

udløbsdatoen; dette skal være indført senest fem år efter denne forordnings ikrafttræden.

1.2.5.   Supplerende krav til lufthavns-id-kort

1.2.5.1.

Et lufthavns-id-kort skal angive:

a)

indehaverens navn og billede og

b)

navnet på indehaverens arbejdsgiver, medmindre kortet er elektronisk programmeret, og

c)

navnet på enten den udstedende myndighed eller lufthavnen og

d)

de områder, som indehaveren har autoriseret adgang til, og

e)

udløbsdatoen, medmindre kortet er elektronisk programmeret.

Navnene og de områder, der gives adgang til, kan erstattes af en tilsvarende angivelse.

1.2.5.2.

For at undgå misbrug af lufthavns-id-kort skal der forefindes et system, som skaber en rimelig sikkerhed for at afsløre forsøg på at benytte bortkomne, stjålne eller ikke tilbageleverede kort. Efter en sådan afsløring træffes passende forholdsregler.

1.2.6.   Krav til bilpas

1.2.6.1.

Der udstedes udelukkende bilpas, når et operationelt behov er slået fast.

1.2.6.2.

Et bilpas skal være køretøjsspecifikt og angive:

a)

de områder, som køretøjet har autoriseret adgang til, og

b)

udløbsdatoen.

Elektroniske bilpas behøver hverken at angive de områder, som køretøjet har autoriseret adgang til, eller udløbsdatoen, hvis disse oplysninger kan aflæses elektronisk og kontrolleres, inden der gives adgang til security-beskyttede områder.

1.2.6.3.

Et elektronisk bilpas anbringes på et køretøj på en måde, som sikrer, at det ikke kan overføres.

1.2.6.4.

Bilpasset skal anbringes synligt, når køretøjet befinder sig på airside.

1.2.6.5.

Bilpasset tilbageleveres øjeblikkeligt til den udstedende enhed:

a)

efter den udstedende enheds anmodning eller

b)

når køretøjet ikke længere benyttes til at opnå adgang til airside eller

c)

ved passets udløb, medmindre passet automatisk gøres ugyldigt.

1.2.6.6.

Den udstedende enhed underrettes øjeblikkeligt om bortkomst, tyveri eller manglende tilbagelevering af et bilpas.

1.2.6.7.

Et elektronisk bilpas gøres ugyldigt øjeblikkeligt efter tilbagelevering, udløb eller underretning om bortkomst, tyveri eller manglende tilbagelevering.

1.2.6.8.

For at undgå misbrug af bilpas skal der forefindes et system, som skaber en rimelig sikkerhed for at afsløre forsøg på at benytte bortkomne, stjålne eller ikketilbageleverede bilpas. Efter en sådan afsløring træffes passende forholdsregler.

1.2.7.   Adgang under ledsagelse

1.2.7.1.

Besætningsmedlemmer, som ikke besidder et gyldigt lufthavns-id-kort, ledsages hele tiden, når de befinder sig i security-beskyttede områder bortset fra:

a)

områder, hvor der kan være passagerer, og

b)

områder i umiddelbar nærhed af det luftfartøj, som de er ankommet med eller skal afrejse med, og

c)

områder, der er beregnet til besætningsmedlemmer.

1.2.7.2.

Under ekstraordinære omstændigheder kan en person undtages fra kravene i punkt 1.2.5.1 og fra forpligtelser vedrørende baggrundskontrol på den betingelse, at han ledsages hele tiden, når han befinder sig i security-beskyttede områder.

1.2.7.3.

En ledsager skal:

a)

besidde et gyldigt id-kort som omhandlet i punkt 1.2.2.2, litra c), d) eller e), og

b)

være autoriseret til at være ledsager i security-beskyttede områder og

c)

have den eller de ledsagede personer under opsyn hele tiden og

d)

skabe rimelig sikkerhed for, at den eller de ledsagede personer ikke begår brud på sikkerheden.

1.2.7.4.

Et køretøj kan undtages fra kravene i punkt 1.2.6 på den betingelse, at det ledsages hele tiden, når det befinder sig på airside.

1.2.8.   Andre undtagelser

Andre undtagelser skal være underlagt de bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

1.3.   SCREENING AF ANDRE PERSONER END PASSAGERER OG DERES MEDBRAGTE GENSTANDE

1.3.1.   Screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande

1.3.1.1.

Screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande udføres på samme måde som for henholdsvis passagerer og håndbagage.

1.3.1.2.

Punkt 4.1.1.1-4.1.1.6 og 4.1.1.8 finder anvendelse med hensyn til screening af andre personer end passagerer.

1.3.1.3.

Punkt 4.1.2.1-4.1.2.9 og 4.1.2.12 finder anvendelse med hensyn til screening af genstande, der medbringes af andre personer end passagerer.

1.3.1.4.

Genstande, som er opført i tillæg 4-C, må kun medbringes, hvis vedkommende person er bemyndiget hertil for at varetage opgaver, der er nødvendige for driften af lufthavnsfaciliteter, driften af luftfartøjer eller udførelse af opgaver under flyvningen.

1.3.1.5.

Når andre personer end passagerer og deres medbragte genstande skal screenes løbende og stikprøvevist, fastlægges hyppigheden af den kompetente myndighed ud fra en risikovurdering.

1.3.1.6.

Screening af andre personer end passagerer og deres medbragte genstande skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

1.3.2.   Undtagelser og særlige screeningprocedurer

1.3.2.1.

Den kompetente myndighed må ud fra en objektiv begrundelse undtage andre personer end passagerer fra screening eller lade dem blive underkastet særlige screeningprocedurer på den betingelse, at de ledsages af en person, som er autoriseret til at være ledsager i overensstemmelse med punkt 1.2.7.3.

1.3.2.2.

Andre screenede personer end passagerer, som kortvarigt forlader kritiske zoner, kan undtages fra screening ved deres tilbagevenden på den betingelse, at de har været under konstant observation af autoriserede personer i tilstrækkelig grad til at skabe en rimelig sikkerhed for, at de ikke bringer forbudte genstande ind i kritiske zoner.

1.3.2.3.

Undtagelser og særlige screeningprocedurer skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

1.4.   UNDERSØGELSE AF KØRETØJER

1.4.1.   Køretøjer, der får adgang til kritiske zoner

1.4.1.1.

Alle køretøjer undersøges, inden de får adgang til kritiske zoner. Efter undersøgelsen beskyttes de mod ulovlige handlinger, indtil de får adgang til kritiske zoner.

1.4.1.2.

Føreren og eventuelle passagerer må ikke opholde sig i køretøjet, mens det undersøges. De pålægges at tage deres personlige ejendele med sig ud af køretøjet med henblik på en screening.

1.4.1.3.

Der anvendes klart definerede metoder, der sikrer en vilkårlig udvælgelse af de områder, som skal undersøges.

1.4.1.4.

Køretøjer, der får adgang til kritiske zoner, skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

1.4.2.   Køretøjer, der får adgang til andre dele af security-beskyttede områder end de kritiske zoner

1.4.2.1.

Føreren og eventuelle passagerer må ikke opholde sig i køretøjet, mens det undersøges. De pålægges at tage deres personlige ejendele med sig ud af køretøjet med henblik på en screening.

1.4.2.2.

Der anvendes klart definerede metoder, der sikrer en vilkårlig udvælgelse af de køretøjer og de områder, som skal undersøges.

1.4.2.3.

Køretøjer, der får adgang til andre dele af security-beskyttede områder end de kritiske zoner, skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

1.4.3.   Undersøgelsesmetoder

1.4.3.1.

En manuel undersøgelse skal bestå af et grundigt manuelt check af de udvalgte områder, herunder indhold, for at skabe rimelig sikkerhed for, at de ikke indeholder forbudte genstande.

1.4.3.2.

De følgende metoder må kun benyttes som en supplerende undersøgelsesmetode:

a)

bombehunde og

b)

spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection (ETD) equipment.

1.4.3.3.

Undersøgelsesmetoder skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

1.4.4.   Undtagelser og særlige undersøgelsesprocedurer

1.4.4.1.

Den kompetente myndighed må ud fra en objektiv begrundelse undtage køretøjer fra undersøgelse eller lade dem blive underkastet særlige undersøgelsesprocedurer på den betingelse, at de ledsages af en person, som er autoriseret til at være ledsager i overensstemmelse med punkt 1.2.7.3.

1.4.4.2.

Undtagelser og særlige undersøgelsesprocedurer skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

1.5.   OVERVÅGNING, PATRULJERING OG ANDEN FYSISK KONTROL

1.5.1.

Der foretages overvågning eller patruljering for at føre kontrol med:

a)

grænselinjerne mellem landside, airside, security-beskyttede områder, kritiske zoner og, hvor dette er relevant, demarkerede områder og

b)

områder ved og i nærheden af terminalen, hvortil offentligheden har adgang, herunder parkeringsområder og adgangsveje, og

c)

synlig anbringelse og gyldighed af personers id-kort i andre security-beskyttede områder end de områder, hvor der findes passagerer, og

d)

synlig anbringelse og gyldighed af bilpas for køretøjer, der befinder sig på airside, og

e)

indskrevet bagage, fragt og post, forsyninger til flyvningen samt luftfartsselskabers post og materialer, som befinder sig i kritiske områder, og som afventer lastning.

1.5.2.

Hyppigheden og metoderne, der benyttes ved overvågningen og patruljeringen, skal bygge på den kompetente myndigheds risikovurdering under hensyn til:

a)

lufthavnens størrelse, herunder operationernes antal og art, og

b)

lufthavnens udformning, bl.a. samspillet mellem lufthavnens forskellige områder, og

c)

mulighederne og begrænsningerne i henseende til overvågning og patruljering.

De dele af risikovurderingen, som vedrører hyppigheden og metoderne, der benyttes ved overvågning og patruljering, skal efter anmodning stilles til rådighed skriftligt med henblik på kontrol af overholdelsen.

1.5.3.

Overvågning og patruljering må ikke følge et forudsigeligt mønster. Id-korts gyldighed skal kontrolleres stikprøvevist.

1.5.4.

Der skal forefindes foranstaltninger, som både afskrækker personer fra at gennembryde sikkerheden i kontrolpunkter og — hvis et sådant brud opstår – øjeblikkeligt løser og afhjælper problemet med bruddet på sikkerheden og følgerne deraf.

2.   DEMARKEREDE OMRÅDER I LUFTHAVNE

Ingen bestemmelser i denne forordning.

3.   FLYSIKKERHED

3.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

3.0.1.

Medmindre andet er angivet, sikrer et luftfartsselskab gennemførelsen af de i dette kapitel fastsatte foranstaltninger for sine luftfartøjer.

3.0.2.

Tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer for flysikkerhed, er opført i tillæg 3-B.

3.0.3.

Et luftfartøj behøver ikke at blive underkastet et flysikkerhedscheck. Det skal underkastes en flysikkerhedskontrol i overensstemmelse med punkt 3.1.

3.0.4.

Et luftfartsselskab skal efter anmodning have oplyst af lufthavnsoperatøren, om dets luftfartøjer befinder sig i en kritisk zone. I tvivlstilfælde antages det, at luftfartøjet befinder sig i en anden zone end en kritisk zone.

3.0.5.

Anses et område ikke længere for at være en kritisk zone på grund af en ændret sikkerhedsstatus, underretter lufthavnen de luftfartsselskaber, der berøres heraf.

3.1.   FLYSIKKERHEDSKONTROL

3.1.1.   Hvornår skal der udføres flysikkerhedskontrol

3.1.1.1.

Et luftfartøj skal altid underkastes flysikkerhedskontrol, når der er grund til at antage, at uvedkommende personer kan have haft adgang til det.

3.1.1.2.

En flysikkerhedskontrol skal bestå af en undersøgelse af specifikke områder af et luftfartøj som fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

3.1.1.3.

Et luftfartøj, der passerer ind i en kritisk zone fra et tredjeland, som ikke er opført i tillæg 3-B, underkastes flysikkerhedskontrol på et hvilket som helst tidspunkt efter passagerernes afstigning og/eller aflæsning af lastrummet.

3.1.1.4.

Et luftfartøj, der ankommer fra en medlemsstat, hvor det var i transit efter at være ankommet fra et tredjeland, som ikke er opført i tillæg 3-B, betragtes som et luftfartøj, der ankommer fra et tredjeland.

3.1.1.5.

Bestemmelsen af, hvornår flysikkerhedskontrol skal udføres, skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

3.1.2.   Hvordan skal flysikkerhedskontrol udføres

Fremgangsmåden for udførelse af flysikkerhedskontrol skal være underlagt bestemmelserne, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

3.1.3.   Oplysninger om flysikkerhedskontrollen

De følgende oplysninger om flysikkerhedskontrollen for en afgående flyvning registreres og opbevares et sted uden for luftfartøjet i flyvningens varighed, dog mindst i 24 timer:

rutenummer og

destination og

den foregående flyvnings afgangslufthavn og

en angivelse af, hvorvidt der er gennemført flysikkerhedskontrol.

Når der er udført flysikkerhedskontrol, oplyses ligeledes:

dato og tidspunkt for afslutningen af flysikkerhedskontrollen og

navn og underskrift på den person, som er ansvarlig for udførelsen af flysikkerhedskontrollen.

3.2.   BESKYTTELSE AF LUFTFARTØJER

3.2.1.   Beskyttelse af luftfartøjer — generelt

3.2.1.1.

Uanset hvor i en lufthavn et luftfartøj parkeres, skal det beskyttes mod uautoriseret adgang ved at:

a)

sikre, at personer, som prøver at få uautoriseret adgang, omgående antastes, eller

b)

lukke luftfartøjets udvendige døre. Når luftfartøjet befinder sig i en kritisk zone, anses udvendige døre, som ikke er tilgængelige fra jorden, for at være lukket, hvis adgangsfaciliteter er fjernet og placeret så langt fra luftfartøjet, at adgangen hindres i rimelig grad, eller

c)

anvende elektroniske midler, som øjeblikkeligt afslører uautoriseret adgang.

3.2.1.2.

Punkt 3.2.1.1 finder ikke anvendelse på et luftfartøj, som er parkeret i en hangar, der er aflåst eller på anden måde beskyttet mod uautoriseret adgang.

3.2.2.   Yderligere beskyttelse af luftfartøjer med lukkede udvendige døre i en anden zone end en kritisk zone

3.2.2.1.

Når de udvendige døre er lukket, og luftfartøjet befinder sig i en anden zone end en kritisk zone, skal hver udvendig dør desuden:

a)

have adgangsfaciliteter ryddet bort eller

b)

forsegles eller

c)

aflåses eller

d)

overvåges.

Litra a) gælder ikke for en dør, hvortil der er adgang fra jordniveau.

3.2.2.2.

Hvis adgangsfaciliteter er ryddet bort fra døre, hvortil der ikke er adgang fra jordniveau, skal disse placeres tilstrækkeligt langt fra luftfartøjet til, at adgangen hindres i rimelig grad.

3.2.2.3.

Er de udvendige døre låst, må disse døre kun kunne låses op af personer med et operationelt behov.

3.2.2.4.

Overvåges de udvendige døre, skal overvågningen sikre, at uautoriseret adgang til luftfartøjet øjeblikkeligt afsløres.

3.2.2.5.

Beskyttelsen af luftfartøjer med lukkede udvendige døre i en anden zone end en kritisk zone skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

TILLÆG 3-A

FLYSIKKERHEDSKONTROL

Der er fastsat detaljerede bestemmelser for flysikkerhedskontrol i en særskilt kommissionsafgørelse.

TILLÆG 3-B

FLYSIKKERHED

TREDJELANDE, SOM FØLGER SIKKERHEDSNORMER, DER ER ANERKENDT SOM VÆRENDE ÆKVIVALENTE MED DE FÆLLES GRUNDLÆGGENDE NORMER

Med hensyn til flysikkerhed er de sikkerhedsnormer, der følges af nedenstående tredjelande, anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer:

4.   PASSAGERER OG HÅNDBAGAGE

4.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

4.0.1.

Medmindre andet er angivet, sikres gennemførelsen af de foranstaltninger, som er fastsat i dette kapitel, af myndigheden, lufthavnsoperatøren, luftfartsselskabet eller den ansvarlige enhed i overensstemmelse med det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008.

4.0.2.

Tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer for passagerer og håndbagage, er opført i tillæg 4-B.

4.0.3.

Passagerer og deres håndbagage, der ankommer fra en medlemsstat, hvor luftfartøjet var i transit efter at være ankommet fra et tredjeland, som ikke er opført i tillæg 4-B, betragtes som passagerer og håndbagage, der ankommer fra et tredjeland, medmindre det bekræftes, at disse passagerer og deres håndbagage blev screenet i denne medlemsstat.

4.0.4.

I dette kapitel forstås ved »væsker, spray og gelé« (LAGs = liquids, aerosols and gels): pasta, lotioner, blandinger af flydende og faste stoffer og indholdet af trykbeholdere, f.eks. tandpasta, hårgelé, drikkevarer, supper, sirup, parfume, barberskum og andre produkter med lignende konsistens.

4.1.   SCREENING AF PASSAGERER OG HÅNDBAGAGE

4.1.1.   Screening af passagerer

4.1.1.1.

Inden screeningen tager passagererne deres frakker og jakker af, og disse screenes som håndbagage.

4.1.1.2.

Passagerer screenes ved hjælp af:

a)

manuel undersøgelse eller

b)

metaldetektorkarme.

Når operatøren, som foretager screeningen, ikke kan slå fast, hvorvidt passageren medbringer forbudte genstande, nægtes passageren adgang til security-beskyttede områder eller underkastes fornyet screening, til operatøren er stillet tilfreds.

4.1.1.3.

Ved manuel undersøgelse udføres denne på en måde, som giver en rimelig sikkerhed for, at personen ikke medbringer forbudte genstande.

4.1.1.4.

Når metaldetektorkarme slår alarm, skal årsagen til dette opklares.

4.1.1.5.

Håndholdt metaldetektorudstyr (HHMD-udstyr) må kun benyttes som en supplerende screening-metode. Den må ikke træde i stedet for kravene til en manuel undersøgelse.

4.1.1.6.

Får et levende dyr tilladelse til at blive medbragt i et luftfartøjs kabine, scannes dyret enten som en passager eller som håndbagage.

4.1.1.7.

Den kompetente myndighed kan fastsætte kategorier af passagerer, som af objektive grunde underkastes særlige screeningprocedurer eller kan undtages fra screening. Kommissionen underrettes om de fastsatte kategorier.

4.1.1.8.

Screening af passagerer skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

4.1.2.   Screening af håndbagage

4.1.2.1.

Inden screeningen tages bærbare computere og andre større elektriske artikler ud af håndbagagen, og de undersøges særskilt.

4.1.2.2.

Inden screeningen fjernes LAGs fra håndbagagen, og de screenes særskilt, medmindre det udstyr, der benyttes til screening af håndbagagen, også er i stand til at screene adskillige lukkede LAG-beholdere i bagagen.

Når LAGs er taget ud af bagagen, fremviser passageren:

a)

alle LAGs i individuelle beholdere på højst 100 milliliter eller tilsvarende i en gennemsigtig, genlukkelig plasticpose, som højst rummer 1 liter, idet der skal være god plads til indholdet i posen, som skal være fuldstændig lukket, og

b)

andre LAGs særskilt.

4.1.2.3.

Håndbagage screenes ved hjælp af:

a)

manuel undersøgelse eller

b)

røntgenudstyr eller

c)

EDS-udstyr (Explosive Detection Systems) til sporing af eksplosive stoffer.

Når operatøren, som foretager screeningen, ikke kan slå fast, hvorvidt håndbagagen indeholder forbudte genstande, afvises bagagen eller underkastes fornyet screening, til operatøren er stillet tilfreds.

4.1.2.4.

En manuel undersøgelse af håndbagage skal bestå af et manuelt check af bagagen og dennes indhold for at skabe rimelig sikkerhed for, at den ikke indeholder forbudte genstande.

4.1.2.5.

Hvis der benyttes røntgen- eller EDS-udstyr, skal skærmoperatøren holde øje med hvert billede.

4.1.2.6.

Hvis der benyttes røntgen- eller EDS-udstyr, skal årsagen til alle alarmsignaler opklares til skærmoperatørens tilfredshed, så det så vidt muligt sikres, at der ikke medbringes forbudte genstande ind i security-beskyttede områder eller om bord på et luftfartøj.

4.1.2.7.

Hvis der benyttes røntgen- eller EDS-udstyr, skal enhver genstand, der er så kompakt, at den hæmmer skærmoperatørens evne til at analysere håndbagagens indhold, tages ud af håndbagagen. Tasken screenes på ny, og genstanden screenes særskilt som håndbagage.

4.1.2.8.

Tasker, der viser sig at indeholde en større elektrisk artikel, screenes igen, efter at denne artikel er fjernet fra tasken, og den elektriske artikel screenes særskilt.

4.1.2.9.

Bombehunde og spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection (ETD) equipment — må kun benyttes som en supplerende screening-metode.

4.1.2.10.

Den kompetente myndighed kan fastsætte kategorier af håndbagage, som af objektive grunde underkastes særlige screeningprocedurer eller kan undtages fra screening. Kommissionen underrettes om de fastsatte kategorier.

4.1.2.11.

Den kompetente myndighed kan tillade, at diplomatpost undtages fra screening eller underkastes særlige screeningprocedurer på den betingelse, at Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser opfyldes.

4.1.2.12.

Screening af håndbagage skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

4.1.3.   Screening af væsker, spray og gelé (LAGs)

4.1.3.1.

LAGs screenes ved hjælp af:

a)

røntgenudstyr

b)

EDS-udstyr (Explosive Detection Systems equipment) til sporing af eksplosive stoffer

c)

spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection (ETD) equipment)

d)

kemikaliedetektionsstrimler eller

e)

væskescannere.

4.1.3.2.

Smagning eller afprøvning på huden kan benyttes som en supplerende screeningmetode.

4.1.3.3.

Screening af LAGs skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

4.1.3.4.

LAGs, der medbringes af passagerer, kan undtages fra screening, hvis den pågældende LAG:

a)

er indeholdt i individuelle beholdere på højst 100 milliliter eller tilsvarende i en gennemsigtig, genlukkelig plasticpose, som rummer højst 1 liter, idet der skal være god plads til indholdet i posen, som skal være fuldstændig lukket

b)

skal bruges undervejs i luftfartøjet og enten er nødvendig til medicinske formål eller er et nødvendigt led i en særlig diæt, herunder babymad; passageren skal på anmodning kunne forelægge bevis for den pågældende væskes ægthed, eller

c)

er købt inden for et airside-område beliggende efter det punkt, hvor boardingpassene kontrolleres, i en butik, som er undergivet godkendte sikkerhedsprocedurer som led i lufthavnens sikkerhedsprogram, forudsat at væsken er pakket ind i en sikret forseglingspose, der er forsynet med et tydeligt bevis for, at væsken er købt samme dag i den pågældende lufthavn, eller

d)

er købt i en butik i det security-beskyttede område, som er undergivet godkendte sikkerhedsprocedurer som led i lufthavnens sikkerhedsprogram, eller

e)

er købt i en anden EF-lufthavn, forudsat at væsken er pakket ind i en sikret forseglingspose, der er forsynet med et tydeligt bevis for, at væsken er købt samme dag i den pågældende lufthavn, eller

f)

er købt om bord på et EF-luftfartsselskabs luftfartøj, forudsat at væsken er pakket ind i en forseglet pose, der er forsynet med et tydeligt bevis for, at væsken er købt samme dag i den pågældende lufthavn.

4.2.   BESKYTTELSE AF PASSAGERER OG HÅNDBAGAGE

Beskyttelse af passagerer og håndbagage skal være underlagt de bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

4.3.   POTENTIELT UREGERLIGE PASSAGERER

4.3.1.

Den kompetente myndighed meddeler på forhånd skriftligt et luftfartsselskab, hvis det planlægges at tage potentielt uregerlige passagerer med om bord på selskabets luftfartøj.

4.3.2.

Meddelelsen skal indeholde følgende oplysninger:

a)

personens identitet og køn og

b)

begrundelse for transporten og

c)

navn og titel på en eventuel eskorte, og

d)

en risikovurdering fra den kompetente myndighed, herunder begrundelsen for eskorte eller ingen eskorte og

e)

om nødvendigt forudgående tildeling af siddepladser og

f)

hvilken type dokumentation der foreligger.

Luftfartsselskabet stiller disse oplysninger til rådighed for luftfartøjschefen, inden passagererne stiger om bord.

4.3.3.

Den kompetente myndighed sikrer, at personer, som er anholdt eller i forvaring, altid eskorteres.

4.4.   FORBUDTE GENSTANDE

4.4.1.

Passagerer må ikke medbringe genstande, som er opført i tillæg 4-C, i security-beskyttede områder eller om bord på et luftfartøj.

4.4.2.

Der kan gøres en undtagelse fra punkt 4.4.1, hvis:

a)

den kompetente myndighed har godkendt, at genstanden må medbringes, og

b)

luftfartsselskabet er blevet underrettet om passageren og den artikel, han medbringer, inden passagererne stiger om bord, og

c)

de gældende sikkerhedsbestemmelser er opfyldt.

Disse genstande anbringes under sikre forhold om bord på luftfartøjet.

4.4.3.

Luftfartsselskabet sikrer, at passagererne oplyses om de forbudte genstande, som er opført i tillæg 4-C, inden check-in afsluttes.

TILLÆG 4-A

KRAV TIL MANUEL UNDERSØGELSE

Der er fastsat detaljerede bestemmelser for manuel undersøgelse i en særskilt kommissionsafgørelse.

TILLÆG 4-B

PASSAGERER OG HÅNDBAGAGE

TREDJELANDE, SOM FØLGER SIKKERHEDSNORMER, DER ER ANERKENDT SOM VÆRENDE ÆKVIVALENTE MED DE FÆLLES GRUNDLÆGGENDE NORMER

Med hensyn til passagerer og håndbagage er de sikkerhedsnormer, der følges af nedenstående tredjelande, anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer:

TILLÆG 4-C

PASSAGERER OG HÅNDBAGAGE

LISTE OVER FORBUDTE GENSTANDE

Uden at gældende regler for sikkerheden berøres, må passagerer ikke medbringe følgende genstande i security-beskyttede områder og om bord på et luftfartøj:

a)   skydevåben og andre anordninger til affyring af projektiler— anordninger, der kan eller ser ud til at kunne bruges til at forårsage alvorlig personskade ved affyring af et projektil, herunder:

alle typer af skydevåben, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer

legetøjspistoler, kopier og efterligninger af skydevåben, der ligner rigtige våben

komponenter til skydevåben bortset fra kikkertsigter

trykluft- og CO2-skydevåben, f.eks. luftpistoler, pellet guns, luftrifler og skydevåben, der affyrer stålkugler

signalpistoler og startpistoler

buer, armbrøster og pile

geværer, som affyrer harpuner og spyd

slynger og slangebøsser

b)   elektrochokapparater— anordninger, der er konstrueret med det særlige formål at bedøve eller lamme offeret, herunder:

elektrochokapparater som f.eks. elektrochokpistoler, tasere og elektrochokstave

apparater til at lamme og aflive dyr

lammende eller bedøvende kemikalier, gasser og spray, f.eks. mace, peberspray, capsicumspray, tåregas, syreholdig spray og dyreafskrækningsspray

c)   spidse og skarpe genstande— spidse og skarpe genstande, der kan bruges til at forårsage alvorlig personskade, herunder:

genstande, der er udformet til at hugge, f.eks. store og små økser og kødøkser

isøkser og issyle

barberblade

hobbyknive

knive med en bladlængde på mere end 6 cm

sakse med en bladlængde på mere end 6 cm målt fra omdrejningspunktet

kampsportsudstyr med skarpe spidser eller kanter

sværd og sabler

d)   værktøj— værktøj, der kan bruges til enten at forårsage alvorlig personskade eller til at udøve en trussel mod flysikkerheden, herunder:

koben

bor og borehoveder, herunder batteridrevne boremaskiner

værktøjer med et blad eller skaft på mere end 6 cm, der kan bruges som våben, f.eks. skruetrækkere og mejsler

save, herunder batteridrevne save

blæselamper

bolt- og sømpistoler

e)   stumpe redskaber— genstande, der kan forårsage alvorlig personskade, når de bruges til at slå med, herunder:

baseball- og softballbat

køller og stave, f.eks. totenschlægere, knipler og politistave

kampsportsudstyr

f)   eksplosive og brændbare stoffer og anordninger— eksplosive og brændbare stoffer og anordninger, der kan, eller ser ud til at kunne bruges til at forårsage alvorlig personskade eller til at udøve en trussel mod flysikkerheden, herunder:

ammunition

fænghætter

detonatorer og lunter/spræng- og tændsnore/brandrør

kopier eller efterligninger af eksplosive genstande

miner, granater og andre militære sprængstoffer

fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

røgbomber og røgpatroner

dynamit, krudt og plastiske sprængstoffer.

5.   INDSKREVET BAGAGE

5.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

5.0.1.

Medmindre andet er angivet, sikres gennemførelsen af de foranstaltninger, som er fastsat i dette kapitel, af myndigheden, lufthavnsoperatøren, luftfartsselskabet eller den ansvarlige enhed i overensstemmelse med det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008.

5.0.2.

Tredjelande, som følger sikkerhedsnormer, der er anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer for indskrevet bagage, er opført i tillæg 5-A.

5.0.3.

Indskrevet bagage, der ankommer fra en medlemsstat, hvor luftfartøjet var i transit efter at være ankommet fra et tredjeland, som ikke er opført i tillæg 5-A, betragtes som indskrevet bagage, der ankommer fra et tredjeland, medmindre det bekræftes, at denne indskrevne bagage blev screenet i denne medlemsstat.

5.0.4.

I dette kapitel forstås ved »sikret bagage« screenet afgående indskrevet bagage, der er fysisk beskyttet med henblik på at sikre, at der ikke anbringes genstande deri.

5.1.   SCREENING AF INDSKREVET BAGAGE

5.1.1.

Følgende metoder til anvendes til screening, enten enkeltvis eller i kombination, af indskrevet bagage:

a)

manuel undersøgelse eller

b)

røntgenudstyr eller

c)

EDS-udstyr (Explosive Detection Systems equipment) til sporing af eksplosive stoffer eller

d)

spordetektionsudstyr — Explosive Trace Detection (ETD) equipment.

Når operatøren, som foretager screeningen, ikke kan slå fast, hvorvidt den indskrevne bagage indeholder forbudte genstande, afvises bagagen eller underkastes fornyet screening, til operatøren er stillet tilfreds.

5.1.2.

En manuel undersøgelse skal bestå af et grundigt manuelt check af bagagen og dennes samlede indhold for at skabe rimelig sikkerhed for, at den ikke indeholder forbudte genstande.

5.1.3.

Hvis der benyttes røntgen- eller EDS-udstyr, skal enhver genstand, der er så kompakt, at den hæmmer skærmoperatørens evne til at analysere bagagens indhold, screenes ved hjælp af en anden metode.

5.1.4.

Screening ved hjælp af spordetektionsudstyr (ETD — Explosive Trace Detection equipment) skal bestå af en analyse af prøver, som udtages fra bagagens yderside og inderside og fra dens indhold. Indholdet kan også underkastes en manuel undersøgelse.

5.1.5.

Den kompetente myndighed kan fastsætte kategorier af indskrevet bagage, som af objektive grunde underkastes særlige screeningprocedurer eller kan undtages fra screening. Kommissionen underrettes om de fastsatte kategorier.

5.1.6.

Screening af indskrevet bagage skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

5.2.   BESKYTTELSE AF INDSKREVET BAGAGE

5.2.1.

Passagerer må ikke få adgang til screenet indskrevet bagage, medmindre det er deres egen bagage, og de er under opsyn for at sikre, at:

a)

ingen forbudte genstande, jf. tillæg 5-B, anbringes i den indskrevne bagage, eller

b)

ingen forbudte genstande, jf. tillæg 4-C, fjernes fra den indskrevne bagage og medbringes i de security-beskyttede områder eller om bord på et luftfartøj.

5.2.2.

Indskrevet bagage, som ikke er beskyttet mod uautoriseret adgang, screenes på ny.

5.2.3.

Beskyttelse af indskrevet bagage skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

5.3.   SAMMENKÆDNING AF BAGAGE

5.3.1.   Identifikation af indskrevet bagage

5.3.1.1.

Luftfartsselskabet sikrer i forbindelse med ombordstigningsprocessen, at en passager fremviser et gyldigt boardingkort eller tilsvarende, hvorpå dennes indskrevne bagage er angivet.

5.3.1.2.

Luftfartsselskabet sikrer, at der forefindes en procedure, hvormed det er muligt at identificere indskrevet bagage tilhørende personer, som ikke er steget om bord, eller som forlod luftfartøjet før afgang.

5.3.1.3.

Hvis passageren ikke er om bord på luftfartøjet, betragtes den indskrevne bagage, der er angivet på hans boardingkort eller tilsvarende, som uledsaget.

5.3.1.4.

Luftfartsselskabet skal sikre, at alt uledsaget indskrevet bagage tydeligt kan identificeres som godkendt til lufttransport.

5.3.2.   Omstændigheder, som passageren ikke har haft indflydelse på

5.3.2.1.

Årsagen til, at bagagen blev uledsaget, skal registreres, inden den lastes på luftfartøjet, medmindre sikkerhedskontrollen som omhandlet i punkt 5.3.3 er blevet gennemført.

5.3.2.2.

Yderligere detaljerede bestemmelser for omstændigheder, som passageren ikke har haft indflydelse på, er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

5.3.3.   En passende sikkerhedskontrol for uledsaget, indskrevet bagage

5.3.3.1.

Uledsaget, indskrevet bagage, som ikke er omfattet af punkt 5.3.2, skal screenes ved hjælp af en af de metoder, som er fastsat i punkt 5.1.1, og, hvor dette er relevant, anvendes de yderligere krav, der er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

5.3.3.2.

Indskrevet bagage, som bliver uledsaget bagage grundet andre omstændigheder end dem, der nævnes i punkt 5.3.2, fjernes fra luftfartøjet og screenes på ny, inden den lastes igen.

5.3.3.3.

Yderligere detaljerede bestemmelser for passende sikkerhedskontrol for uledsaget, indskrevet bagage, er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

5.4.   FORBUDTE GENSTANDE

5.4.1.

Passager må ikke medbringe de genstande, som er opført i tillæg 5-B, i deres indskrevne bagage.

5.4.2.

Der kan gøres en undtagelse fra punkt 5.4.1, hvis:

a)

den kompetente myndighed har nationale regler, som tillader, at genstanden må medbringes, og

b)

de gældende sikkerhedsbestemmelser er opfyldt.

5.4.3.

Passagererne oplyses om de forbudte genstande, som er opført i tillæg 5-B, inden check-in afsluttes.

TILLÆG 5-A

INDSKREVET BAGAGE

TREDJELANDE, SOM FØLGER SIKKERHEDSNORMER, DER ER ANERKENDT SOM VÆRENDE ÆKVIVALENTE MED DE FÆLLES GRUNDLÆGGENDE NORMER

Med hensyn til indskrevet bagage er de sikkerhedsnormer, der følges af nedenstående tredjelande, anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer:

TILLÆG 5-B

INDSKREVET BAGAGE

LISTE OVER FORBUDTE GENSTANDE

Passagerer må ikke medbringe følgende genstande i deres indskrevne bagage:

eksplosive og brændbare stoffer og anordninger— eksplosive og brændbare stoffer og anordninger, der kan bruges til at forårsage alvorlig personskade eller til at udøve en trussel mod flysikkerheden, herunder:

ammunition

fænghætter

detonatorer og lunter/spræng- og tændsnore/brandrør

miner, granater og andre militære sprængstoffer

fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

røgbomber og røgpatroner

dynamit, krudt og plastiske sprængstoffer.

6.   FRAGT OG POST

6.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

6.0.1.

Myndigheden, lufthavnsoperatøren, luftfartsselskabet eller den ansvarlige enhed ifølge definitionen i dette kapitel sikrer gennemførelsen af de foranstaltninger, som er fastsat i dette kapitel.

6.0.2.

Følgende betragtes som forbudte genstande i fragtforsendelser:

brugsklare eksplosive og brændbare anordninger, som ikke befordres i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsregler.

6.0.3.

Følgende betragtes som forbudte genstande i post:

eksplosive og brændbare anordninger, uanset om de er brugsklare eller ej, samt komponentdele heraf.

6.1.   SIKKERHEDSKONTROL — ALMINDELIGE BESTEMMELSER

6.1.1.

Al fragt og post screenes af en sikkerhedsgodkendt fragtagent, inden det lastes på et luftfartøj, medmindre:

a)

en sikkerhedsgodkendt fragtagent har gennemført den krævede sikkerhedskontrol af forsendelsen, og forsendelsen har været beskyttet mod uautoriseret adgang, fra denne sikkerhedskontrol blev udført og frem til lastningen, eller

b)

en kendt befragter har gennemført den krævede sikkerhedskontrol af forsendelsen, og forsendelsen har været beskyttet mod uautoriseret adgang, fra denne sikkerhedskontrol blev udført og frem til lastningen, eller

c)

en registreret befragter har gennemført den krævede sikkerhedskontrol af forsendelsen, og forsendelsen har været beskyttet mod uautoriseret adgang, fra denne sikkerhedskontrol blev udført og frem til lastningen, og forsendelsen ikke lastes på et passagerfly, eller

d)

forsendelsen er undtaget fra screening, og den er beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvorfra den blev identificerbar luftfragt eller identificerbar luftpost, og frem til lastningen.

6.1.2.

Hvis der er grund til at antage, at en forsendelse, for hvilken en sikkerhedskontrol er udført, har været udsat for et indgreb eller ikke har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, screenes den af en sikkerhedsgodkendt fragtagent, før den lastes på et luftfartøj.

6.1.3.

En person, der har uledsaget adgang til identificerbar luftfragt eller identificerbar luftpost, for hvilken den krævede sikkerhedskontrol er gennemført, skal have gennemgået en baggrundskontrol eller anden kontrol med et tilfredsstillende resultat forud for ansættelsen i overensstemmelse med punkt 11.1.

6.2.   SCREENING

6.2.1.   Screening

6.2.1.1.

I forbindelse med screening af fragt eller post:

a)

anvendes de midler eller metoder, der giver størst sandsynlighed for at opdage forbudte genstande, idet der tages hensyn til forsendelsens art, og

b)

skal de anvendte midler eller metoder være af en tilstrækkeligt høj standard til, at det med rimelighed sikres, at der ikke er forbudte genstande skjult i forsendelsen.

6.2.1.2.

Når operatøren, som foretager screeningen, ikke med rimelighed kan slå fast, om forsendelsen indeholder forbudte genstande, afvises forsendelsen eller underkastes fornyet screening, til operatøren er stillet tilfreds.

6.2.1.3.

Screening af fragt og post skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

6.2.2.   Undtagelser fra screening

Bestemmelser for undtagelser fra screening er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

6.3.   SIKKERHEDSGODKENDTE FRAGTAGENTER

6.3.1.   Godkendelse af sikkerhedsgodkendte fragtagenter

6.3.1.1.

Sikkerhedsgodkendte fragtagenter godkendes af den nationale myndighed.

Godkendelsen som sikkerhedsgodkendt fragtagent skal gælde for en specifik lokalitet.

Enhver enhed, der gennemfører sikkerhedskontrol som omhandlet i punkt 6.3.2, skal være godkendt som sikkerhedsgodkendt fragtagent. Dette omfatter også eksterne logistikudbydere med ansvar for integrerede oplags- og transporttjenester, luftfartsselskaber og speditører.

En sikkerhedsgodkendt fragtagent kan give følgende opgaver i underentreprise:

a)

den i punkt 6.3.2 omhandlede sikkerhedskontrol til en anden sikkerhedsgodkendt fragtagent

b)

den i punkt 6.3.2 omhandlede sikkerhedskontrol til en anden enhed, når kontrollen gennemføres i den sikkerhedsgodkendte fragtagents egne lokaler eller i en lufthavn og er omfattet af den sikkerhedsgodkendte fragtagents eller lufthavnens sikkerhedsprogram

c)

den i punkt 6.3.2 omhandlede sikkerhedskontrol til en anden enhed, når kontrollen gennemføres andetsteds end i den sikkerhedsgodkendte fragtagents egne lokaler eller i en lufthavn, og den kompetente myndighed har certificeret eller godkendt enheden og opført den på en liste med henblik på at levere disse tjenester, og

d)

beskyttelsen og transporten af en forsendelse til en speditør, som opfylder kravene i punkt 6.6.

6.3.1.2.

Hver medlemsstats kompetente myndighed definerer i sit nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, ansvarsområderne for gennemførelsen af den følgende procedure for godkendelse af sikkerhedsgodkendte fragtagenter:

a)

Ansøgeren ansøger om den kompetente myndigheds godkendelse i den medlemsstat, hvori de lokaliteter, ansøgningen omhandler, befinder sig.

Ansøgeren forelægger den kompetente myndighed et sikkerhedsprogram. I programmet beskrives de metoder og procedurer, som agenten vil følge for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter. Det beskrives ligeledes i programmet, hvordan fragtagenten selv overvåger, at disse metoder og procedurer overholdes. Et sikkerhedsprogram for luftfartsselskaber med en beskrivelse af de metoder og procedurer, som luftfartsselskabet følger for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter, anses for at opfylde kravet til en sikkerhedsgodkendt fragtagents sikkerhedsprogram.

Ansøgeren forelægger endvidere den i tillæg 6-A indeholdte »Forpligtelseserklæring — sikkerhedsgodkendt fragtagent«. Denne erklæring skal være underskrevet af ansøgerens juridiske repræsentant eller af den person, der er ansvarlig for sikkerheden.

Den underskrevne erklæring opbevares af den berørte kompetente myndighed.

b)

Den kompetente myndighed eller en uafhængig validitetskontrollør, der handler på dennes vegne, undersøger sikkerhedsprogrammet og aflægger efterfølgende et kontrolbesøg på de angivne lokaliteter for at vurdere, om ansøgeren opfylder kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter.

Den kompetente myndighed eller en uafhængig validitetskontrollør, der handler på dennes vegne, bør tage hensyn til, hvorvidt ansøgeren besidder et AEO-certifikat som omhandlet i artikel 14a, stk. 1, litra b) eller c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2006 (1) om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 (2).

c)

Finder den kompetente myndighed de oplysninger, der er afgivet under litra a) og b), tilfredsstillende, sikrer den, at de nødvendige oplysninger om fragtagenten senest den næste arbejdsdag indføres i »EF-databasen over sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kendte befragtere«. I forbindelse med optagelsen i databasen giver den kompetente myndighed hver godkendt lokalitet en entydig alfanumerisk identifikationskode i standardformatet.

Finder den kompetente myndighed ikke de oplysninger, der er afgivet under litra a) og b), tilfredsstillende, meddeles grundene til dette øjeblikkeligt til den enhed, der ansøger om godkendelse som sikkerhedsgodkendt fragtagent.

Hvis et sikkerhedsprogram for luftfartsselskaber beskriver de metoder og procedurer, som luftfartsselskabet følger for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter, kan luftfartsselskabet anses for at opfylde kravene i litra a) og b) for alle de i programmet specificerede lokaliteter. Et kontrolbesøg på stedet for de lokaliteter, der er specificeret i sikkerhedsprogrammet for luftfartsselskabet, gennemføres senest to år efter denne forordnings ikrafttræden.

Hvis en sikkerhedsgodkendt fragtagent er godkendt i overensstemmelse med enten forordning (EF) nr. 2320/2002 eller forordning (EF) nr. 820/2008 og beslutning K(2008) 4333, kan denne anses for at være en sikkerhedsgodkendt fragtagent i medfør af forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter for alle lokaliteter, hvor der er aflagt et kontrolbesøg på stedet.

d)

En sikkerhedsgodkendt fragtagent anses ikke for godkendt, førend oplysningerne om denne er opført i »EF-databasen over sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kendte befragtere«.

6.3.1.3.

En sikkerhedsgodkendt fragtagent skal udpege mindst en person på hver lokalitet til at varetage ansvaret for gennemførelsen af det forelagte sikkerhedsprogram. Denne person skal have gennemgået en baggrundskontrol med et tilfredsstillende resultat i overensstemmelse med punkt 11.1.

6.3.1.4.

En sikkerhedsgodkendt fragtagent skal underkastes fornyet validering i intervaller, som ikke overstiger fem år. Denne skal omfatte et kontrolbesøg på stedet for at vurdere, om den sikkerhedsgodkendte fragtagent stadig opfylder kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter.

En inspektion hos den sikkerhedsgodkendte fragtagent, som udføres af den kompetente myndighed i henhold til dennes nationale kvalitetskontrolprogram, kan anses for et kontrolbesøg på stedet, forudsat at inspektionen omfatter alle de krav, der er nødvendige for godkendelsen.

6.3.1.5.

Finder den kompetente myndighed det ikke længere godtgjort, at den sikkerhedsgodkendte fragtagent opfylder kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter, inddrages vedkommendes status som sikkerhedsgodkendt fragtagent for den eller de specifikke lokaliteter.

Umiddelbart efter inddragelsen og under alle omstændigheder inden for 24 timer sikrer den kompetente myndighed, at fragtagentens ændrede status fremgår af »EF-databasen over sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kendte befragtere«.

6.3.1.6.

Uden at dette berører hver medlemsstats ret til at anvende strengere foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 300/2008, skal en sikkerhedsgodkendt fragtagent, som er godkendt efter punkt 6.3, anerkendes i alle medlemsstater.

6.3.1.7.

Kravene i punkt 6.3.1, bortset fra 6.3.1.2, litra d), finder ikke anvendelse, når den kompetente myndighed selv skal godkendes som en sikkerhedsgodkendt fragtagent.

6.3.2.   Sikkerhedsgodkendte fragtagenters gennemførelse af sikkerhedskontrol

6.3.2.1.

Ved modtagelsen af en forsendelse fastslår en sikkerhedsgodkendt fragtagent, hvorvidt den enhed, fra hvilken den modtager forsendelsen, har status som sikkerhedsgodkendt fragtagent, kendt befragter, registreret befragter eller ej.

6.3.2.2.

Den person, der leverer forsendelserne til den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller luftfartsselskabet, skal forevise et id-kort, pas, kørekort eller et andet dokument med foto, der er udstedt eller anerkendes af de nationale myndigheder. Kortet eller dokumentet anvendes til at fastslå identiteten af den person, som leverer forsendelserne.

6.3.2.3.

Ved modtagelsen af forsendelser, der ikke tidligere har været underkastet hele den påkrævede sikkerhedskontrol, sørger den sikkerhedsgodkendte fragtagent for, at de screenes i overensstemmelse med punkt 6.2.

6.3.2.4.

Efter at sikkerhedskontrollen som beskrevet i punkt 6.3.2.1 til 6.3.2.3 i denne forordning og punkt 6.3 i en særskilt kommissionsafgørelse er udført, skal den sikkerhedsgodkendte fragtagent sikre:

a)

at adgangen til disse forsendelser kontrolleres, og

b)

at disse forsendelser beskyttes mod uautoriseret adgang, indtil de overdrages til en anden sikkerhedsgodkendt fragtagent eller et luftfartsselskab.

6.3.2.5.

Efter at sikkerhedskontrollen som beskrevet i punkt 6.3.2.1-6.3.2.4 i denne forordning er udført, skal den sikkerhedsgodkendte fragtagent sikre, at enhver forsendelse, der overdrages til et luftfartsselskab eller en anden sikkerhedsgodkendt fragtagent, ledsages af relevant dokumentation, enten i form af et luftfragtbrev eller en særskilt erklæring i en elektronisk udgave eller en papirudgave.

6.3.2.6.

Dokumentationen stilles til rådighed for den kompetente myndighed med henblik på inspektion i ethvert punkt, før forsendelsen lastes om bord på luftfartøjet, og den skal indeholde følgende oplysninger:

a)

navn og adresse på den specifikke lokalitet for den sikkerhedsgodkendte fragtagent, der udstedte sikkerhedsstatus, og/eller dens entydige alfanumeriske identifikationskode, således som tildelt af den kompetente myndighed

b)

en entydig identifikationskode for forsendelsen, f.eks. nummeret på firma- eller hovedluftfragtbrevet

c)

forsendelsens indhold

d)

forsendelsens sikkerhedsstatus, dvs.

»SPX«, der betyder, at forsendelsen er sikret til transport med passager-, fragt- og postfly, eller

»SCO«, der betyder, at forsendelsen kun er sikret til transport med fragt- og postfly

e)

årsagen til, at der er udstedt sikkerhedsstatus, med angivelse af:

»KC«, der betyder, at forsendelsen er modtaget fra en kendt befragter, eller

»AC«, der betyder, at forsendelsen er modtaget fra en registreret befragter, eller

de anvendte screeningmidler eller -metoder eller

begrundelsen for at undtage forsendelsen fra screening

f)

navnet på den person, der udstedte denne sikkerhedsstatus, eller en tilsvarende identifikation samt dato og tidspunkt for udstedelsen

g)

navn og adresse for den specifikke lokalitet eller den entydige identifikationskode, der er tildelt af den kompetente myndighed, for en sikkerhedsgodkendt fragtagent, der har accepteret den sikkerhedsstatus, som en anden sikkerhedsgodkendt fragtagent har givet forsendelsen.

6.3.2.7.

I forbindelse med konsolideringer betragtes kravene i punkt 6.3.2.6, litra c), e), f) og g), som opfyldt, hvis den sikkerhedsgodkendte fragtagent kan fastslå arten af indholdet, begrundelsen for, at denne sikkerhedsstatus blev udstedt, og/eller navnet på den person, som udstedte denne sikkerhedsstatus, samt dato og tidspunkt for udstedelsen i kraft af et kontrollerbart revisionsspor på ethvert tidspunkt, før forsendelsen lastes om bord på et luftfartøj, og efterfølgende i den samlede flyvetid, dog mindst i 24 timer.

6.3.2.8.

Ved modtagelsen af forsendelser, der ikke tidligere har været underkastet hele den påkrævede sikkerhedskontrol, kan den sikkerhedsgodkendte fragtagent også vælge ikke at anvende den krævede sikkerhedskontrol, jf. punkt 6.3.2, men overdrage forsendelserne til en anden sikkerhedsgodkendt fragtagent for at sikre, at disse sikkerhedskontroller udføres.

Den sikkerhedskontrol, der skal udføres af en sikkerhedsgodkendt fragtagent, skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

6.4.   KENDTE BEFRAGTERE

6.4.1.   Godkendelse af kendte befragtere

6.4.1.1.

Kendte befragtere godkendes af den kompetente myndighed.

Godkendelsen som kendt befragter skal gælde for en specifik lokalitet.

6.4.1.2.

Hver medlemsstats kompetente myndighed definerer i sit nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, ansvarsområderne for gennemførelsen af den følgende procedure for godkendelse af kendte befragtere:

a)

Ansøgeren ansøger om den kompetente myndigheds godkendelse i den medlemsstat, hvori ansøgerens lokalitet befinder sig.

Ansøgeren skal have udleveret den »Vejledning for kendte befragtere«, der findes i tillæg 6-B.

b)

Den kompetente myndighed eller en uafhængig validitetskontrollør, der handler på dennes vegne, aflægger et kontrolbesøg på de angivne lokaliteter for at vurdere, om ansøgeren opfylder kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter.

Til vurderingen af, om ansøgeren opfylder disse krav, anvender den kompetente myndighed eller den uafhængige validitetskontrollør, der handler på dennes vegne, den »Validitetskontrolcheckliste for kendte befragtere«, som findes i tillæg 6-C. Denne checkliste indeholder en forpligtelseserklæring, der skal være underskrevet af ansøgerens juridiske repræsentant eller af den person, der er ansvarlig for sikkerheden på lokaliteten.

Den kompetente myndighed eller en uafhængig validitetskontrollør, der handler på dennes vegne, bør tage hensyn til, hvorvidt ansøgeren besidder et AEO-certifikat som omhandlet i artikel 14a, stk. 1, litra b) eller c), i forordning (EF) nr. 1875/2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93.

Når validitetskontrolchecklisten er gennemgået, behandles oplysningerne på checklisten fortroligt.

Den underskrevne erklæring opbevares enten af den pågældende kompetente myndighed, eller også opbevares den af den uafhængige validitetskontrollør og stilles til rådighed for den kompetente myndighed efter anmodning.

c)

Finder den kompetente myndighed de oplysninger, der er afgivet under litra a) og b), tilfredsstillende, sikrer den, at de nødvendige oplysninger om befragteren senest den næste arbejdsdag indføres i »EF-databasen over sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kendte befragtere«. I forbindelse med optagelsen i databasen giver den kompetente myndighed hver godkendt lokalitet en entydig alfanumerisk identifikationskode i standardformatet.

Finder den kompetente myndighed ikke de oplysninger, der er afgivet under litra a) og b), tilfredsstillende, meddeles grundene til dette øjeblikkeligt til den enhed, der ansøger om godkendelse som kendt befragter.

d)

Hvis en kendt befragter er godkendt før den 29. april 2010 for at sikre, at kravene i punkt 6.4.2 var opfyldt, kan denne betragtes som en kendt befragter i henseende til forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter i op til tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

e)

En kendt befragter anses ikke for godkendt, førend oplysningerne om denne er opført i »EF-databasen over sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kendte befragtere«.

6.4.1.3.

En kendt befragter skal udpege mindst en person på hver lokalitet til at varetage ansvaret for anvendelsen af og tilsynet med gennemførelsen af sikkerhedskontrollen på denne lokalitet. Denne person skal have gennemgået en baggrundskontrol med et tilfredsstillende resultat.

6.4.1.4.

En kendt befragter skal underkastes fornyet validering i intervaller, som ikke overstiger fem år. Denne skal omfatte et kontrolbesøg på stedet for at vurdere, om den kendte befragter stadig opfylder kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter.

En inspektion hos den kendte befragter, som udføres af den kompetente myndighed i henhold til dennes nationale kvalitetskontrolprogram, kan anses for et kontrolbesøg på stedet, forudsat at inspektionen omfatter alle de områder, der er specificeret i checklisten i tillæg 6-C.

6.4.1.5.

Finder den kompetente myndighed det ikke længere godtgjort, at den kendte befragter opfylder kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter, inddrages vedkommendes status som kendt befragter for den eller de specifikke lokaliteter.

Umiddelbart efter inddragelsen og under alle omstændigheder inden for 24 timer sikrer den kompetente myndighed, at befragterens ændrede status fremgår af »EF-databasen over sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kendte befragtere«.

6.4.1.6.

Uden at dette berører hver medlemsstats ret til at anvende strengere foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 300/2008, skal en kendt befragter, som er godkendt efter punkt 6.4, anerkendes i alle medlemsstater.

Kendte befragtere, der godkendes i overensstemmelse med punkt 6.4.1.2, litra d), skal også være underlagt den yderligere bestemmelse, som er fastsat punkt 6.4 i en særskilt kommissionsafgørelse

6.4.2.   Kendte befragteres gennemførelse af sikkerhedskontrol

6.4.2.1.

En kendt befragter skal sikre, at:

a)

sikkerhedsniveauet på lokaliteten eller i lokalerne er tilstrækkelig til at beskytte identificerbar luftfragt og identificerbar luftpost mod uautoriseret adgang, og

b)

alt personale, der har adgang til identificerbar luftfragt eller identificerbar luftpost, for hvilken den krævede sikkerhedskontrol er gennemført, skal være ansat og uddannet i overensstemmelse med kravene i kapitel 11, og

c)

i forbindelse med produktion, pakning, oplagring, forsendelse og/eller transport skal identificerbar luftfragt eller identificerbar luftpost i givet fald beskyttes mod uautoriseret adgang eller uautoriserede indgreb.

Hvis denne sikkerhedskontrol, uanset årsagen, ikke er udført for en forsendelse, eller hvis den kendte befragter ikke står for forsendelsen for dennes egen regning, angiver den kendte befragter tydeligt dette over for sin sikkerhedsgodkendte fragtagent, således at punkt 6.3.2.3 kan anvendes.

6.4.2.2.

Den kendte befragter skal acceptere, at forsendelser, for hvilke der ikke er udført en passende sikkerhedskontrol, screenes i overensstemmelse med punkt 6.2.1.

6.5.   REGISTREREDE BEFRAGTERE

6.5.1.

Registrerede befragtere udpeges af en sikkerhedsgodkendt fragtagent.

6.5.2.

Følgende procedure anvendes med henblik på at blive udpeget som en registreret befragter:

a)

Den sikkerhedsgodkendte fragtagent skal forsyne enheden med »Luftfartssikkerhedsinstrukser for registrerede befragtere« og »Forpligtelseserklæring — registreret befragter«, som findes i tillæg 6-D. Disse instrukser og denne erklæring skal udleveres til den sikkerhedsgodkendte fragtagent af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvori fragtagentens lokalitet befinder sig.

b)

Enheden forelægger en underskrevet »Forpligtelseserklæring — registreret befragter«, som findes i tillæg 6-D, for den sikkerhedsgodkendte fragtagent, medmindre enheden besidder et AEO-certifikat som omhandlet i artikel 14a, stk. 1, litra b) eller c), i forordning (EF) nr. 1875/2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93.

Enheden skal også udpege mindst én person til at varetage ansvaret for sikkerheden i sine lokaler og skal meddele den sikkerhedsgodkendte fragtagent denne persons navn og kontaktoplysninger.

Når dette er relevant, opbevares den underskrevne erklæring af den sikkerhedsgodkendte fragtagent og stilles til rådighed for den kompetente myndighed efter anmodning.

Hvis kravet om udfyldelse af en forpligtelseserklæring er bortfaldet på baggrund af et AEO-certifikat, og den registrerede befragter ikke længere besidder et sådant certifikat, oplyser vedkommende øjeblikkeligt den sikkerhedsgodkendte fragtagent herom.

c)

Den sikkerhedsgodkendte fragtagent foretager en validering ved at fastlægge følgende oplysninger om den potentielle registrerede befragter:

virksomhedsoplysninger, herunder en autentisk adresse, og

virksomhedens art og

kontaktoplysninger, herunder for den eller de person(er), der er ansvarlig(e) for sikkerheden, og

CVR-nummer og

AEO-certifikatnummeret, hvis undtagelsen i punkt 6.5.2, litra b), anvendes.

d)

Hvis den sikkerhedsgodkendte fragtagent finder de oplysninger, der forelægges i henhold til litra b) og c), tilfredsstillende, kan den sikkerhedsgodkendte fragtagent udpege enheden som registreret befragter.

6.5.3.

Den sikkerhedsgodkendte fragtagent skal føre en database over de oplysninger, der henvises til i punkt 6.5.2, litra c). Denne database skal stilles til rådighed for den kompetente myndighed med henblik på inspektion.

6.5.4.

Hvis der ikke er nogen aktivitet i form af fragt- eller postforsendelser ad luftvejen på den registrerede befragters konto i en periode på to år, bortfalder befragterens status som registreret befragter.

6.5.5.

Hvis den kompetente myndighed eller den sikkerhedsgodkendte fragtagent ikke længere er af den opfattelse, at den registrerede befragter opfylder instrukserne i tillæg 6-D, trækker den sikkerhedsgodkendte fragtagent øjeblikkeligt vedkommendes status som registreret befragter tilbage.

6.5.6.

Hvis den sikkerhedskontrol, der er specificeret i »Luftfartssikkerhedsinstrukser for registrerede befragtere«, uanset årsagen, ikke er udført for en forsendelse, eller hvis den registrerede befragter ikke står for forsendelsen for dennes egen regning, angiver den registrerede befragter tydeligt dette over for sin sikkerhedsgodkendte fragtagent, således at punkt 6.3.2.3 kan anvendes.

6.6.   BESKYTTELSE AF FRAGT OG POST

6.6.1.   Beskyttelse af fragt og post under transport

6.6.1.1.

Med henblik på at sikre, at forsendelser, for hvilke den krævede sikkerhedskontrol er udført, beskyttes mod uautoriseret adgang under transporten:

a)

pakkes eller forsegles forsendelserne af den sikkerhedsgodkendte fragtagent, den kendte befragter eller den registrerede befragter på en sådan måde, at ethvert indgreb tydeligt ses, og

b)

skal lastrummet i det køretøj, som forsendelserne skal transporteres i, være aflåst eller forseglet; lastbiler med presenninger sikres med TIR-snor for at sikre, at eventuelle indgreb er tydelige; ladet på ladvogne holdes under observation, og

c)

skal speditørerklæringen, der findes i tillæg 6-E, accepteres af den speditør, som udfører transporten på vegne af den sikkerhedsgodkendte fragtagent, den kendte befragter eller den registrerede befragter, medmindre speditøren selv er godkendt som en sikkerhedsgodkendt fragtagent.

Den underskrevne erklæring opbevares af den sikkerhedsgodkendte fragtagent, den kendte befragter eller den registrerede befragter, som speditøren udfører transport for. Efter anmodning stilles en genpart af den underskrevne erklæring også til rådighed for den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller det luftfartsselskab, der modtager forsendelsen, eller til den berørte kompetente myndighed, eller også

d)

skal speditøren dokumentere over for den sikkerhedsgodkendte fragtagent, den kendte befragter eller den registrerede befragter, som speditøren udfører transport for, at han er blevet certificeret eller godkendt af en kompetent myndighed.

Dokumentationen skal omfatte kravene i tillæg 6-E, og genparter skal opbevares af den berørte sikkerhedsgodkendte fragtagent, den kendte befragter eller den registrerede befragter. Efter anmodning stilles en genpart også til rådighed for den sikkerhedsgodkendte fragtagent eller det luftfartsselskab, der modtager forsendelsen, eller til en anden kompetent myndighed.

6.6.1.2.

Punkt 6.6.1.1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse i forbindelse med airside transport.

6.6.2.   Beskyttelse af fragt og post i lufthavne

6.6.2.1.

Forsendelser af fragt og post, som befinder sig i en kritisk zone, betragtes som beskyttet mod uautoriseret adgang.

6.6.2.2.

Forsendelser af fragt og post, som befinder sig i anden zone end en kritisk zone, betragtes som beskyttet mod uautoriseret adgang, hvis:

a)

de beskyttes fysisk for at forebygge, at der indføres genstande, som kunne benyttes til at udføre ulovlige handlinger, eller

b)

de ikke efterlades uden opsyn, og adgangen begrænses til personer, som deltager i beskyttelse og lastning af fragt og post på luftfartøjer.

TILLÆG 6-A

FORPLIGTELSESERKLÆRING — SIKKERHEDSGODKENDT FRAGTAGENT

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter

erklærer undertegnede, at:

oplysningerne i virksomhedens sikkerhedsprogram efter min bedste overbevisning er korrekte og præcise

praksis og procedurer, som er fastlagt i dette sikkerhedsprogram, vil blive gennemført og opretholdt på alle lokaliteter, der er omfattet af dette program

sikkerhedsprogrammet vil blive justeret og tilpasset, så det opfylder alle fremtidige, relevante ændringer af EF-lovgivningen, medmindre [virksomhedens navn] over for [den kompetente myndigheds navn] tilkendegiver et ønske om ikke længere at optræde som en sikkerhedsgodkendt fragtagent

[virksomhedens navn] skriftligt vil informere [den kompetente myndigheds navn] om:

a)

mindre ændringer af dens sikkerhedsprogram, f.eks. ændringer vedrørende virksomhedens navn, personen med ansvar for sikkerhed eller kontaktoplysninger eller den person, som har brug for adgang til »EF-databasen over sikkerhedsgodkendte fragtagenter og kendte befragtere«, hurtigst muligt, og senest inden for 10 arbejdsdage, og

b)

større planlagte ændringer, f.eks. nye screeningprocedurer, større anlægsarbejder, som kunne påvirke virksomhedens opfyldelse af den relevante EF-lovgivning, eller ændring af lokalitet/adresse, mindst 15 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes, eller den planlagte ændring skal finde sted

for at sikre opfyldelsen af den relevante EF-lovgivning vil [virksomhedens navn] fuldt ud samarbejde i forbindelse med alle inspektioner, når dette er nødvendigt, og give adgang til alle dokumenter efter inspektørers anmodning

[virksomhedens navn] vil oplyse [den kompetente myndigheds navn] om eventuelle alvorlige brud på sikkerheden og om eventuelle mistænkelige omstændigheder, som kunne være relevante for luftfragtens/luftpostens sikkerhed, bl.a. eventuelle forsøg på at skjule forbudte genstande i forsendelser

[virksomhedens navn] vil sikre, at hele det relevante personale uddannes på passende vis og er opmærksomme på deres sikkerhedsopgaver inden for virksomhedens sikkerhedsprogram, og

[virksomhedens navn] vil informere [den kompetente myndigheds navn], hvis:

a)

virksomheden ophører med sit virke

b)

den ikke længere arbejder med luftfragt/luftpost, eller

c)

den ikke længere kan opfylde den relevante EF-lovgivnings krav.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling inden for virksomheden:

Dato:

Underskrift:

TILLÆG 6-B

Bestemmelser angående vejledning for kendte befragtere er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

TILLÆG 6-C

Bestemmelser angående validitetskontrolchecklisten for kendte befragtere er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

TILLÆG 6–D

LUFTFARTSSIKKERHEDSINSTRUKSER FOR

REGISTREREDE BEFRAGTERE

Disse instrukser er udarbejdet til Deres brug og til information af Deres personale, som er beskæftiget med at forberede og kontrollere forsendelser af luftfragt/luftpost. Disse instrukser udleveres til Dem i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter.

Lokaler

Adgang til områder, hvor forsendelser af identificerbar luftfragt/luftpost forberedes, pakkes og/eller oplagres, kontrolleres for at sikre, at ingen uautoriserede personer har adgang til forsendelserne.

Besøgende skal ledsages hele tiden inden for, eller formenes adgang til, de områder, hvor forsendelser af identificerbar luftfragt/luftpost forberedes, pakkes og/eller oplagres.

Personale

Integriteten af alt ansat personale, der vil få adgang til identificerbar luftfragt/luftpost, skal verificeres. Denne verifikation skal som minimum omfatte et identitetscheck (om muligt med billedlegitimation: id-kort, kørekort eller pas) og en kontrol af CV og eller opgivne anbefalinger.

Alt personale, som har adgang til identificerbar luftfragt/luftpost, skal gøres opmærksom på deres sikkerhedsopgaver som fastlagt i disse instrukser.

Udpeget ansvarshavende

Der udpeges mindst én person med ansvar for anvendelsen og kontrollen af disse instrukser (den udpegede ansvarshavende).

Forsendelsens integritet

Forsendelser af luftfragt/luftpost må ikke indeholde forbudte genstande, medmindre de er behørigt angivet og underlagt gældende love og bestemmelser.

Forsendelser af luftfragt/luftpost skal beskyttes mod uautoriseret adgang.

Forsendelser af luftfragt/luftpost pakkes forsvarligt og lukkes om muligt, så det tydeligt ses, hvis de udsættes for indgreb.

Forsendelser af luftfragt/luftpost, der afsendes, beskrives fyldestgørende på den medfølgende dokumentation sammen med korrekte adresseringsoplysninger.

Transport

Hvis den registrerede befragter er ansvarlig for transporten af forsendelser af luftfragt/luftpost, skal forsendelserne beskyttes mod uautoriseret adgang.

Hvis den registrerede befragter benytter en kontrahent:

a)

forsegles forsendelsen forud for transporten, og

b)

speditøren, som udfører transporten på vegne af den registrerede befragter, skal acceptere speditørerklæringen i tillæg 6-E.

Den underskrevne erklæring eller en genpart af en tilsvarende fra den kompetente myndighed opbevares af den registrerede befragter.

Uregelmæssigheder

Hvis der konstateres åbenbare, eller der er mistanke om, uregelmæssigheder i relation til disse instrukser, indberettes disse til den udpegede ansvarshavende. Den udpegede ansvarshavende træffer de fornødne forholdsregler.

Forsendelser fra andre kilder

En registreret befragter kan videresende forsendelser, som vedkommende ikke selv står for, til en sikkerhedsgodkendt fragtagent, hvis:

a)

de er adskilt fra forsendelser, som befragteren selv står for, og

b)

oprindelsen er tydeligt markeret på forsendelsen eller på medfølgende dokumentation.

Alle sådanne forsendelser skal screenes, inden de lastes på et luftfartøj.

Uanmeldte inspektioner

Luftfartssikkerhedsinspektører fra den kompetente myndighed kan udføre uanmeldte inspektioner for at verificere, at disse instrukser opfyldes. Inspektørerne vil altid medbringe officiel legitimation, som skal fremvises efter anmodning i forbindelse med en inspektion af Deres lokaler. Inspektørens navn og billede vil være på legitimationen.

Forbudte genstande

Brugsklare eksplosive og brændbare stoffer må ikke befordres i fragtforsendelser, medmindre kravene i alle sikkerhedsbestemmelser er opfyldt fuldt ud. Eksplosive og brændbare anordninger, uanset om de er brugsklare eller ej, må ikke befordres i postforsendelser.

Forpligtelseserklæringer

De behøver ikke at underskrive og forelægge »Forpligtelseserklæring — registreret befragter« for den sikkerhedsgodkendte fragtagent, hvis Deres virksomhed besidder et AEO-certifikat som omhandlet i artikel 14a, stk. 1, litra b) eller c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2006 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93.

Men hvis De ikke længere besidder et AEO–certifikat, er De forpligtet til øjeblikkeligt at oplyse den sikkerhedsgodkendte fragtagent herom. Den sikkerhedsgodkendte fragtagent vil i dette tilfælde oplyse Dem om, hvordan De opnår status som registreret befragter.

FORPLIGTELSESERKLÆRING — REGISTRERET BEFRAGTER

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter

erklærer undertegnede, at:

[virksomhedens navn] opfylder disse »Luftfartssikkerhedsinstrukser for registrerede befragtere«

[virksomhedens navn] sikrer, at det personale, som har adgang til luftfragt/luftpost, får meddelelse om disse instrukser

[virksomhedens navn] opbevarer luftfragt/luftpost sikkert, indtil den overdrages til den sikkerhedsgodkendte fragtagent

[virksomhedens navn] accepterer, at forsendelser kan underkastes sikkerhedskontrol, herunder screening, og

[virksomhedens navn] accepterer, at medlemsstatens kompetente myndighed foretager uanmeldte inspektioner i virksomhedens lokaler for at undersøge, om [virksomhedens navn] overholder disse instrukser.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling inden for virksomheden:

Dato:

Underskrift:

TILLÆG 6–E

SPEDITØRERKLÆRING

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter

bekræfter jeg herved, at i forbindelse med indsamling, befordring, oplagring og udbringning af sikkerhedskontrolleret fragt/post [på vegne af navnet på den sikkerhedsgodkendte fragtagent, den kendte befragter eller den registrerede befragter] vil følgende sikkerhedsprocedurer blive fulgt:

Alt personale, der transporterer denne luftfragt/post, vil have gennemgået sikkerhedskurser.

Integriteten af alt ansat personale med adgang til denne luftfragt/luftpost vil blive verificeret. Denne verifikation skal som minimum omfatte et identitetscheck (om muligt med billedlegitimation: id-kort, kørekort eller pas) og en kontrol af CV og eller opgivne anbefalinger.

Køretøjers lastrum vil blive forseglet eller aflåst. Lastbiler med presenninger vil blive sikret med TIR-snor. Ladet på ladvogne holdes under observation ved transport af luftfragt.

Umiddelbart før lastning undersøges lastrummet, og lastrummets integritet opretholdes, indtil lastningen er afsluttet.

Hver chauffør vil medbringe et id-kort, pas, kørekort eller et andet dokument med foto af personen, der er udstedt eller anerkendes af de nationale myndigheder.

Chauffører foretager ingen ikke-planmæssige stop mellem indsamling og udbringning. Hvis et sådant stop er uundgåeligt, kontrollerer chaufføren ved sin tilbagekomst, at lasten er sikret, og at låse og/eller forseglinger er ubrudte. Opdager chaufføren tegn på indgreb, underretter han sin foresatte herom, og luftfragten/posten må ikke afleveres, uden at indgrebet anmeldes i forbindelse med afleveringen.

Transporten må ikke gives i underentreprise til tredjemand, medmindre denne også har indgået en speditøraftale med [samme navn som ovenfor på den sikkerhedsgodkendte fragtagent, den kendte befragter, den registrerede befragter eller også den kompetente myndighed, som har godkendt eller certificeret speditøren].

Andre tjenester (f.eks. opbevaring) må ikke gives i underentreprise til tredjemand, medmindre denne er en sikkerhedsgodkendt fragtagent eller en enhed, som den kompetente myndighed har certificeret eller godkendt og opført på en liste med henblik på at levere disse tjenester.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling inden for virksomheden:

Dato:

Underskrift:

TILLÆG 6–F

FRAGT OG POST

TREDJELANDE, SOM FØLGER SIKKERHEDSNORMER, DER ER ANERKENDT SOM VÆRENDE ÆKVIVALENTE MED DE FÆLLES GRUNDLÆGGENDE NORMER

Med hensyn til fragt og post er de sikkerhedsnormer, der følges af nedenstående tredjelande, anerkendt som værende ækvivalente med de fælles grundlæggende normer:

7.   LUFTFARTSSELSKABERS POST OG MATERIALER

7.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Medmindre andet er angivet, eller medmindre udførelsen af sikkerhedskontrollen som omhandlet i henholdsvis kapitel 4, 5 og 6 sikres af en myndighed, lufthavnsoperatør, enhed eller et andet luftfartsselskab, skal et luftfartsselskab sikre gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i dette kapitel for luftfartsselskabets post og materialer.

7.1.   LUFTFARTSSELSKABERS POST OG MATERIALER, DER SKAL LASTES PÅ ET LUFTFARTØJ

7.1.1.

Inden luftfartsselskabets post og materialer lastes om bord i et luftfartøjs lastrum, skal de enten screenes og beskyttes i overensstemmelse med kapitel 5 eller underkastes sikkerhedskontrol og beskyttes i overensstemmelse med kapitel 6.

7.1.2.

Inden luftfartsselskabets post og materialer lastes om bord i andre dele af et luftfartøj end lastrummet, skal de screenes og beskyttes i overensstemmelse med bestemmelserne om håndbagage i kapitel 4.

7.1.3.

Luftfartsselskabets post og materialer, der skal lastes om bord på et luftfartøj, skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

7.2.   LUFTFARTSSELSKABERS MATERIALER, DER BENYTTES TIL HÅNDTERING AF PASSAGERER OG BAGAGE

7.2.1.

Alle luftfartsselskabets materialer, som benyttes til håndtering af passagerer og bagage, og som kunne benyttes til at bringe flysikkerheden i fare, beskyttes eller holdes under opsyn for at forhindre uautoriseret adgang.

Benyttelse af selv-check-in og relevante internetmuligheder, der stilles til rådighed for passagererne, betragtes som autoriseret adgang til sådanne materialer.

7.2.2.

Kasserede materialer, som kunne benyttes til at opnå uautoriseret adgang eller transportere bagage ind i det security-beskyttede område eller om bord på luftfartøjer, skal tilintetgøres eller sættes ud af funktion.

7.2.3.

Afgangskontrolsystemer og check-in-systemer skal håndteres på en sådan måde, at uautoriseret adgang til systemerne forhindres.

Selv-check-in, der stilles til rådighed for passagererne, betragtes som autoriseret adgang til sådanne systemer.

8.   FORSYNINGER TIL FLYVNINGEN

8.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

8.0.1.

Medmindre andet er angivet, sikres gennemførelsen af de foranstaltninger, som er fastsat i dette kapitel, af myndigheden, lufthavnsoperatøren, luftfartsselskabet eller den ansvarlige enhed i overensstemmelse med det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008.

8.0.2.

I dette kapitel forstås ved »forsyninger til flyvningen« alle genstande, der er bestemt til at blive taget med om bord på et luftfartøj med henblik på passagerers eller besætningsmedlemmers brug, fortæring eller køb under flyvningen, bortset fra:

a)

håndbagage

b)

genstande, der bæres af andre personer end passagerer, og

c)

luftfartsselskabers post og materialer.

I dette kapitel forstås ved »sikkerhedsgodkendt leverandør af forsyninger til flyvningen« en leverandør, hvis procedurer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at levering af forsyninger til flyvningen direkte til luftfartøjer kan tillades.

I dette kapitel forstås ved »kendt leverandør af forsyninger til flyvningen« en leverandør, hvis procedurer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at der kan leveres forsyninger til flyvningen til et luftfartsselskab eller en sikkerhedsgodkendt leverandør, men ikke direkte til luftfartøjer.

8.0.3.

Forsyninger betragtes som forsyninger til flyvningen fra det tidspunkt, hvor de kan identificeres som forsyninger, der tages med om bord på et luftfartøj med henblik på passagerers eller besætningsmedlemmers brug, fortæring eller køb under flyvningen.

8.1.   SIKKERHEDSKONTROL

8.1.1.   Sikkerhedskontrol — almindelige bestemmelser

8.1.1.1.

Forsyninger til flyvningen screenes, inden de bringes ind i et security-beskyttet område, medmindre:

a)

et luftfartsselskab, der leverer disse forsyninger til sit eget luftfartøj, har gennemført den krævede sikkerhedskontrol af forsyningerne, og disse har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil leveringen ved luftfartøjet, eller

b)

en sikkerhedsgodkendt leverandør har gennemført den krævede sikkerhedskontrol af forsyningerne, og disse har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil ankomsten i det security-beskyttede område eller i givet fald til leveringen til luftfartsselskabet eller en anden sikkerhedsgodkendt leverandør, eller

c)

en kendt leverandør har gennemført den krævede sikkerhedskontrol af forsyningerne, og disse har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil leveringen til luftfartsselskabet eller til den sikkerhedsgodkendte leverandør.

8.1.1.2.

Forsyninger til flyvningen, som modtages fra en sikkerhedsgodkendt leverandør eller en kendt leverandør, og som viser tegn på indgreb, eller hvor der er grund til at antage, at de ikke er beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor kontrollen blev udført, skal screenes.

8.1.1.3.

Sikkerhedskontrollen af forsyninger til flyvningen skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

8.1.2.   Screening

8.1.2.1.

I forbindelse med screening af forsyninger til flyvningen vælges de anvendte midler eller metoder under hensyn til forsyningernes art, og screeningen skal være af en tilstrækkelig høj standard til at sikre, at ingen forbudte genstande er skjult i forsyningerne.

8.1.2.2.

Screeningen af forsyninger til flyvningen skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

8.1.3.   Godkendelse af sikkerhedsgodkendte leverandører

8.1.3.1.

Sikkerhedsgodkendte leverandører godkendes af den nationale myndighed.

Godkendelsen som sikkerhedsgodkendt leverandør skal gælde for en specifik lokalitet.

Enhver enhed, der varetager sikkerhedskontrol som omhandlet i punkt 8.1.5 og leverer forsyninger til flyvningen direkte til luftfartøjer, skal godkendes som en sikkerhedsgodkendt leverandør. Dette gælder ikke for et luftfartsselskab, der selv udfører denne sikkerhedskontrol og kun leverer forsyninger til sine egne luftfartøjer.

8.1.3.2.

Hver medlemsstats kompetente myndighed definerer i sit nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, ansvarsområderne for gennemførelsen af den følgende procedure for godkendelse af sikkerhedsgodkendte leverandører:

a)

Enheden ansøger om den kompetente myndigheds godkendelse i den medlemsstat, hvor dens lokalitet er beliggende, med henblik på at opnå status som sikkerhedsgodkendt leverandør.

Ansøgeren forelægger den kompetente myndighed et sikkerhedsprogram. I programmet beskrives, hvilke metoder og procedurer leverandøren skal følge for at opfylde kravene i punkt 8.1.5. Programmet skal ligeledes indeholde en beskrivelse af, hvordan leverandøren selv overvåger, at disse metoder og procedurer overholdes.

Ansøgeren forelægger endvidere den i tillæg 8-A indeholdte »Forpligtelseserklæring — sikkerhedsgodkendt leverandør af forsyninger til flyvningen«. Denne erklæring skal være underskrevet af den juridiske repræsentant eller af den person, der er ansvarlig for sikkerheden.

Den underskrevne erklæring opbevares af den pågældende kompetente myndighed.

b)

Den kompetente myndighed eller en uafhængig validitetskontrollør, der handler på dennes vegne, undersøger sikkerhedsprogrammet og aflægger efterfølgende et kontrolbesøg på de angivne lokaliteter for at vurdere, om ansøgeren opfylder kravene i punkt 8.1.5.

c)

Hvis myndigheden finder de oplysninger, der forelægges i henhold til litra a) og b), tilfredsstillende, kan den godkende leverandøren som sikkerhedsgodkendt leverandør til nærmere angivne lokaliteter. Finder den kompetente myndighed ikke oplysningerne tilfredsstillende, meddeles grundene øjeblikkeligt til den enhed, som ansøger om godkendelse som sikkerhedsgodkendt leverandør.

8.1.3.3.

En sikkerhedsgodkendt leverandør skal underkastes fornyet validering i intervaller, som ikke overstiger fem år. Denne skal omfatte et kontrolbesøg på stedet for at vurdere, om den sikkerhedsgodkendte leverandør stadig opfylder kravene i punkt 8.1.5.

En inspektion hos den sikkerhedsgodkendte leverandør, som udføres af den kompetente myndighed i henhold til dennes nationale kvalitetskontrolprogram, kan anses for et kontrolbesøg på stedet, forudsat at inspektionen omfatter alle kravene i punkt 8.1.5.

8.1.3.4.

Finder den kompetente myndighed det ikke længere godtgjort, at den sikkerhedsgodkendte leverandør opfylder kravene i punkt 8.1.5, inddrages vedkommendes status som sikkerhedsgodkendt leverandør for den eller de specifikke lokaliteter.

8.1.3.5.

Uden at dette berører hver medlemsstats ret til at anvende strengere foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 300/2008, skal en sikkerhedsgodkendt leverandør, som er godkendt efter punkt 8.1.3, anerkendes i alle medlemsstater.

8.1.4.   Udpegning af kendte leverandører

8.1.4.1.

Enhver enhed, der varetager sikkerhedskontrol som omhandlet i punkt 8.1.5.1 og leverer forsyninger til flyvningen, men ikke direkte til luftfartøjer, skal udpeges som en kendt leverandør af den virksomhed, som enheden leverer til. Dette gælder ikke for en sikkerhedsgodkendt leverandør.

8.1.4.2.

For at blive udpeget som en kendt leverandør forelægger enheden den »Forpligtelseserklæring — kendt leverandør af forsyninger til flyvningen«, der er indeholdt i tillæg 8-B, for alle selskaber, som enheden leverer til. Denne erklæring skal være underskrevet af den juridiske repræsentant eller af den person, der er ansvarlig for sikkerheden.

Den underskrevne erklæring opbevares af den virksomhed, som den kendte leverandør leverer til, til brug for en validering.

8.1.4.3.

Foretages der ingen leveringer i en periode på to år, bortfalder enhedens status som kendt leverandør.

8.1.4.4.

Finder den kompetente myndighed eller den virksomhed, som den kendte leverandør leverer til, det ikke længere godtgjort, at den kendte leverandør opfylder kravene i punkt 8.1.5.1, inddrager den pågældende virksomhed enhedens status som kendt leverandør.

8.1.5.   Sikkerhedskontrol, der skal udføres af et luftfartsselskab, en sikkerhedsgodkendt leverandør eller en kendt leverandør

8.1.5.1.

Et luftfartsselskab, en sikkerhedsgodkendt leverandør eller en kendt leverandør skal:

a)

udnævne en person med ansvar for sikkerheden i virksomheden og

b)

sikre, at personer med adgang til forsyninger til flyvningen vil have gennemgået sikkerhedskurser, inden de gives adgang til disse forsyninger, og

c)

forebygge uautoriseret adgang til sine lokaler og forsyninger til flyvningen og

d)

med rimelighed sikre, at ingen forbudte genstande er skjult i forsyningerne til flyvningen, og

e)

anbringe forseglinger, så det er let at konstatere forsøg på indgreb, på — eller fysisk beskytte — alle køretøjer og/eller containere, hvormed forsyninger til flyvningen transporteres.

Litra e) finder ikke anvendelse i forbindelse med airside transport.

8.1.5.2.

Sikkerhedskontrol, der skal udføres af et luftfartsselskab og en sikkerhedsgodkendt leverandør, skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

8.2.   BESKYTTELSE AF FORSYNINGER TIL FLYVNINGEN

Der er fastsat detaljerede bestemmelser for beskyttelse af forsyninger til flyvningen i en særskilt kommissionsafgørelse.

TILLÆG 8-A

FORPLIGTELSESERKLÆRING

SIKKERHEDSGODKENDT LEVERANDØR AF FORSYNINGER TIL FLYVNINGEN

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter

erklærer undertegnede, at:

oplysningerne i virksomhedens sikkerhedsprogram efter min bedste overbevisning er korrekte og præcise

praksis og procedurer, som er fastlagt i dette sikkerhedsprogram, vil blive gennemført og opretholdt på alle lokaliteter, der er omfattet af dette program

sikkerhedsprogrammet vil blive justeret og tilpasset, så det opfylder alle fremtidige, relevante ændringer af EF-lovgivningen, medmindre [virksomhedens navn] over for [den kompetente myndigheds navn] tilkendegiver et ønske om ikke længere at levere forsyninger til flyvningen direkte til luftfartøjer (og dermed ikke længere ønsker at optræde som en sikkerhedsgodkendt leverandør)

[virksomhedens navn] skriftligt vil informere [den kompetente myndigheds navn] om:

a)

mindre ændringer af dens sikkerhedsprogram, f.eks. ændringer vedrørende virksomhedens navn, personen med ansvar for sikkerhed eller kontaktoplysninger, hurtigst muligt, men senest inden for 10 arbejdsdage, og

b)

større planlagte ændringer, f.eks. nye screeningprocedurer, større anlægsarbejder, som kunne påvirke virksomhedens opfyldelse af den relevante EF-lovgivning, eller ændring af lokalitet/adresse, mindst 15 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes, eller den planlagte ændring skal finde sted

for at sikre opfyldelsen af den relevante EF-lovgivning vil [virksomhedens navn] fuldt ud samarbejde i forbindelse med alle inspektioner, når dette er nødvendigt, og give adgang til alle dokumenter efter inspektørers anmodning

[virksomhedens navn] vil oplyse [den kompetente myndigheds navn] om eventuelle alvorlige brud på sikkerheden og om eventuelle mistænkelige omstændigheder, som kunne være relevante for sikkerheden for forsyninger til flyvningen, bl.a. eventuelle forsøg på at skjule forbudte genstande i leverancer

[virksomhedens navn] vil sikre, at hele det relevante personale uddannes på passende vis og er opmærksomme på deres sikkerhedsopgaver inden for virksomhedens sikkerhedsprogram, og

[virksomhedens navn] vil informere [den kompetente myndigheds navn], hvis:

a)

virksomheden ophører med sit virke

b)

den ikke længere leverer forsyninger til flyvningen direkte til luftfartøjer, eller

c)

den ikke længere kan opfylde den relevante EF-lovgivnings krav.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling inden for virksomheden:

Dato:

Underskrift:

TILLÆG 8-B

FORPLIGTELSESERKLÆRING

KENDT LEVERANDØR AF FORSYNINGER TIL FLYVNINGEN

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter

erklærer undertegnede, at:

[virksomhedens navn] opfylder EF-lovgivningens krav

for at sikre opfyldelsen af den relevante EF-lovgivning vil [virksomhedens navn] fuldt ud samarbejde i forbindelse med alle inspektioner, når dette er nødvendigt, og give adgang til alle dokumenter efter inspektørers anmodning

[virksomhedens navn] vil oplyse [luftfartsselskabet eller den sikkerhedsgodkendte leverandør, som den leverer forsyninger til flyvninger til] om eventuelle alvorlige brud på sikkerheden og om eventuelle mistænkelige omstændigheder, som kunne være relevante for sikkerheden for forsyninger til flyvningen, bl.a. eventuelle forsøg på at skjule forbudte genstande i leverancer

[virksomhedens navn] vil sikre, at hele det relevante personale uddannes på passende vis og er opmærksomme på deres sikkerhedsopgaver, og

[virksomhedens navn] vil informere [luftfartsselskabet eller den sikkerhedsgodkendte leverandør, som den leverer forsyninger til flyvninger til], hvis:

a)

virksomheden ophører med sit virke, eller

b)

den ikke længere kan opfylde den relevante EF-lovgivnings krav.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling inden for virksomheden:

Dato:

Underskrift:

9.   LUFTHAVNSLEVERANCER

9.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

9.0.1.

Medmindre andet er angivet, eller medmindre en myndighed eller en enhed gennemfører screeningen, skal en lufthavnsoperatør sikre gennemførelsen af de foranstaltninger, som er fastsat i dette kapitel.

9.0.2.

I dette kapitel forstås ved:

a)   »lufthavnsleverancer«: alle genstande, der er bestemt til at sælges, bruges eller stilles til rådighed til alle formål og aktiviteter i security-beskyttede områder af lufthavne

b)   »sikkerhedsgodkendt leverandør af lufthavnsleverancer«: en leverandør, hvis procedurer opfylder sådanne fælles sikkerhedsregler og -normer, at levering af lufthavnsleverancer til security-beskyttede områder kan tillades.

9.0.3.

Leverancer betragtes som lufthavnsleverancer fra det tidspunkt, hvorfra de kan identificeres som leverancer, der er bestemt til at sælges, bruges eller stilles til rådighed i lufthavnes security-beskyttede områder.

9.1.   SIKKERHEDSKONTROL

9.1.1.   Sikkerhedskontrol — almindelige bestemmelser

9.1.1.1.

Lufthavnsleverancer skal screenes, inden de kan indføres i security-beskyttede områder, medmindre en kendt leverandør har gennemført sikkerhedskontrol af leverancerne, og disse har været beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor denne sikkerhedskontrol blev udført, og indtil de bringes ind i det security-beskyttede område.

9.1.1.2.

Lufthavnsleverancer fra det security-beskyttede område kan undtages fra denne sikkerhedskontrol.

9.1.1.3.

Lufthavnsleverancer, som modtages fra en kendt leverandør, og som viser tegn på indgreb, eller hvor der er grund til at antage, at de ikke er beskyttet mod uautoriseret adgang fra det tidspunkt, hvor kontrollen blev udført, skal screenes.

9.1.1.4.

I forbindelse med afleveringen i butikken i det security-beskyttede område udfører butikkens personale en visuel kontrol af lufthavnsleverancerne for at sikre, at der ikke er tegn på indgreb.

9.1.2.   Screening

9.1.2.1.

I forbindelse med screening af lufthavnsleverancer vælges de anvendte midler eller metoder under hensyn til leverancens art, og screeningen skal være af en tilstrækkelig høj standard til at sikre, at ingen forbudte genstande er skjult i leverancen.

9.1.2.2.

Screening af lufthavnsleverancer skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

9.1.3.   Udpegning af kendte leverandører

9.1.3.1.

Enhver enhed, som varetager sikkerhedskontrol som omhandlet i punkt 9.1.4 og leverer lufthavnsleverancer, skal udpeges af lufthavnsoperatøren som en kendt leverandør.

9.1.3.2.

For at blive udpeget som en kendt leverandør forelægger enheden den »Forpligtelseserklæring — kendt leverandør af lufthavnsleverancer«, der er indeholdt i tillæg 9-A, for lufthavnsoperatøren. Denne erklæring skal være underskrevet af den juridiske repræsentant eller af den person, der er ansvarlig for sikkerheden.

Den underskrevne erklæring opbevares af lufthavnsoperatøren til brug for en validering.

9.1.3.3.

Foretages der ingen leveringer i en periode på to år, bortfalder enhedens status som kendt leverandør.

9.1.3.4.

Finder den kompetente myndighed eller lufthavnsoperatøren det ikke længere godtgjort, at den kendte leverandør opfylder kravene i punkt 9.1.4, inddrager lufthavnsoperatøren enhedens status som kendt leverandør.

9.1.4.   Kendte leverandørers gennemførelse af sikkerhedskontrol

En kendt leverandør af lufthavnsleverancer skal:

a)

udnævne en person med ansvar for sikkerheden i virksomheden og

b)

sikre, at personer med adgang til lufthavnsleverancer vil have gennemgået sikkerhedskurser, inden der gives adgang til disse leverancer, og

c)

forebygge uautoriseret adgang til sine lokaler og lufthavnsleverancer og

d)

med rimelighed sikre, at ingen forbudte genstande er skjult i lufthavnsleverancerne, og

e)

anbringe forseglinger, så det er let at konstatere forsøg på indgreb, på — eller fysisk beskytte — alle køretøjer og/eller containere, hvormed lufthavnsleverancerne transporteres.

9.2.   BESKYTTELSE AF LUFTHAVNSLEVERANCER

Der er fastsat detaljerede bestemmelser for beskyttelse af lufthavnsleverancer i en særskilt kommissionsafgørelse.

TILLÆG 9-A

FORPLIGTELSESERKLÆRING

KENDT LEVERANDØR AF LUFTHAVNSLEVERANCER

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og dertil hørende gennemførelsesretsakter

erklærer undertegnede, at:

[virksomhedens navn] opfylder EF-lovgivningens krav

for at sikre opfyldelsen af den relevante EF-lovgivning vil [virksomhedens navn] fuldt ud samarbejde i forbindelse med alle inspektioner, når dette er nødvendigt, og give adgang til alle dokumenter efter inspektørers anmodning

[virksomhedens navn] vil oplyse [den kompetente myndighed og lufthavnsoperatøren] om eventuelle alvorlige brud på sikkerheden og om eventuelle mistænkelige omstændigheder, som kunne være relevante for sikkerheden for lufthavnsleverancer, bl.a. eventuelle forsøg på at skjule forbudte genstande i leverancer

[virksomhedens navn] vil sikre, at hele det relevante personale uddannes på passende vis og er opmærksomme på deres sikkerhedsopgaver, og

[virksomhedens navn] vil informere [lufthavnsoperatøren], hvis:

a)

virksomheden ophører med sit virke, eller

b)

den ikke længere kan opfylde den relevante EF-lovgivnings krav.

Jeg påtager mig det fulde ansvar for denne erklæring.

Navn:

Stilling inden for virksomheden:

Dato:

Underskrift:

10.   SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER UNDER FLYVNINGEN

Ingen bestemmelser i denne forordning.

11.   ANSÆTTELSE OG UDDANNELSE AF PERSONALE

11.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

11.0.1.

Myndigheden, lufthavnsoperatøren, luftfartsselskabet eller enheden, der indsætter personer, som gennemfører eller har ansvaret for at gennemføre foranstaltninger, som den/det er ansvarlig for i overensstemmelse med det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, sikrer, at disse personer opfylder de i dette kapitel fastsatte normer.

11.0.2.

I dette kapitel forstås ved: »certificering« en formel evaluering og bekræftelse af eller på vegne af den kompetente myndighed til angivelse af, at personen har afsluttet den relevante uddannelse, og at personen besidder de nødvendige kompetencer til at varetage de overdragne opgaver på en forsvarlig måde.

11.0.3.

I dette kapitel forstås ved »bopælsland« ethvert land, hvori personen har haft bopæl i mindst seks måneder uden afbrydelse, og ved en afbrydelse i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb forstås enhver afbrydelse på mere end 28 dage.

11.0.4.

Der kan tages hensyn til kompetencer, som personer har erhvervet forud for ansættelsen, ved vurderingen af uddannelsesbehov i forbindelse med dette afsnit.

11.1.   ANSÆTTELSE

11.1.1.

Personer, som ansættes til at gennemføre eller være ansvarlige for at gennemføre screening, adgangskontrol eller anden sikkerhedskontrol i et security-beskyttet område, skal have gennemgået en baggrundskontrol med et tilfredsstillende resultat.

11.1.2.

Personer, som ansættes til at gennemføre eller være ansvarlige for at gennemføre screening, adgangskontrol eller anden sikkerhedskontrol i andre steder end i et security-beskyttet område, skal have gennemgået en baggrundskontrol eller en kontrol forud for ansættelsen med et tilfredsstillende resultat. Medmindre andet fremgår af denne forordning, fastsætter den kompetente myndighed i overensstemmelse med de gældende nationale regler, hvorvidt der gennemføres baggrundskontrol eller kontrol forud for ansættelsen.

11.1.3.

I overensstemmelse med fællesskabsregler og nationale regler skal en baggrundskontrol som minimum:

a)

fastslå en persons identitet på grundlag af dokumentation

b)

omfatte strafferegistre i alle bopælslande mindst i de foregående fem år og

c)

omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser mindst i de foregående fem år.

11.1.4.

I overensstemmelse med fællesskabsregler og nationale regler skal en kontrol forud for ansættelsen som minimum:

a)

fastslå en persons identitet på grundlag af dokumentation

b)

omfatte beskæftigelse, uddannelse og eventuelle afbrydelser mindst i de foregående fem år og

c)

pålægge personen at underskrive en erklæring med udførlige oplysninger om en eventuel kriminel fortid i alle bopælslande mindst i de foregående fem år.

11.1.5.

Baggrundskontrol eller kontrol forud for ansættelsen skal afsluttes, inden personen deltager i sikkerhedsuddannelse, der indebærer adgang til oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige.

11.1.6.

Ansættelsesprocessen for alle personer, der ansættes i medfør af punkt 11.1.1 og 11.1.2, skal mindst omfatte en skriftlig ansøgning og en interviewfase, der er udformet med henblik på en foreløbig vurdering af kvalifikationer og egnethed.

11.1.7.

Personer, der ansættes med henblik på at gennemføre sikkerhedskontrol, skal være mentalt og fysisk kvalificeret og egnet til at udføre de pålagte opgaver effektivt, og deres opmærksomhed skal henledes på arten af disse krav ved ansættelsesprocessens begyndelse.

Kvalifikationerne og egnetheden skal vurderes i løbet af ansættelsesprocessen og før en eventuel prøveperiode afsluttes.

11.1.8.

Registre over ansættelser, herunder i givet fald resultater af test, skal opbevares for alle personer, som ansættes i medfør af punkt 11.1.1 og 11.1.2, mindst i deres kontrakts løbetid.

11.2.   UDDANNELSE

11.2.1.   Generelle forpligtelser vedrørende uddannelse

11.2.1.1.

Personer skal have afsluttet en relevant uddannelse, før de får tilladelse til at udføre sikkerhedskontrol uden opsyn.

11.2.1.2.

Uddannelse af personer, der udfører opgaver som angivet i punkt 11.2.3.1-11.2.3.5 og punkt 11.2.4, skal omfatte teoretisk og praktisk uddannelse samt oplæring på jobbet.

11.2.1.3.

Kursusindholdet skal specificeres eller godkendes af den kompetente myndighed, inden:

a)

en instruktør tilbyder uddannelse, som kræves i henhold til forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter, eller

b)

et edb-baseret uddannelseskursus benyttes for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter.

Edb-baseret uddannelse kan benyttes med eller uden bistand fra en instruktør eller vejleder.

11.2.1.4.

Registre over uddannelse opbevares for alle uddannede personer mindst i deres kontrakts løbetid.

11.2.2.   Grunduddannelse

Grunduddannelse af personer, der udfører opgaver som angivet i punkt 11.2.3.1, 11.2.3.4 og 11.2.3.5 og i punkt 11.2.4, 11.2.5 og 11.5, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om tidligere udførte ulovlige handlinger inden for civil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler

b)

viden om de retlige rammer for luftfartssikkerhed

c)

viden om formålet med og tilrettelæggelsen af luftfartssikkerhed, herunder forpligtelser og ansvarsområder, der påhviler personer, som udfører sikkerhedskontrol

d)

viden om procedurer for adgangskontrol

e)

viden om id-kort-systemer, som anvendes i lufthavnen

f)

viden om procedurer for, hvordan personer antastes, og under hvilke omstændigheder personer bør antastes eller indberettes

g)

viden om indberetningsprocedurer

h)

evne til at udpege forbudte genstande

i)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser

j)

viden om menneskelig adfærd og reaktioner, som kan påvirke sikkerhedsresultaterne, og

k)

evne til at kommunikere tydeligt og med overbevisning.

11.2.3.   Jobrelateret uddannelse for personer, der udfører sikkerhedskontrol

11.2.3.1.

Jobrelateret uddannelse for personer, der udfører screening af personer, håndbagage, medbragte genstande og indskrevet bagage, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

forståelse af screeningkontrolstedets konfiguration og screeningprocessen

b)

viden om, hvordan forbudte genstande kan skjules

c)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

d)

viden om sikkerhedsudstyrets eller screeningsmetodernes kapacitet og begrænsninger

e)

viden om beredskabsprocedurer

og, såfremt de opgaver, som er pålagt personen, gør det påkrævet:

f)

interpersonelle færdigheder, bl.a. hvordan kulturbetingede forskelle og potentielt uregerlige passagerer håndteres

g)

viden om teknikker til manuel ransagning

h)

evne til at udføre manuel ransagning af en standard, der er tilstrækkelig høj til med rimelighed at sikre, at skjulte forbudte genstande afsløres

i)

viden om undtagelser fra sikkerhedskontrol og særlige sikkerhedsprocedurer

j)

evne til at betjene det benyttede sikkerhedsudstyr

k)

evne til at fortolke billeder, som frembringes af sikkerhedsudstyret, på korrekt vis og

l)

viden om krav til beskyttelse af indskrevet bagage.

11.2.3.2.

Uddannelse af personer, der udfører screening af fragt og post, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om tidligere udførte ulovlige handlinger inden for civil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler

b)

kendskab til de relevante lovkrav

c)

viden om formålet med og tilrettelæggelsen af luftfartssikkerhed, herunder forpligtelser og ansvarsområder, der påhviler personer, som udfører sikkerhedskontrol i forsyningskæden

d)

evne til at udpege forbudte genstande

e)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

f)

viden om sikkerhedsudstyrets eller screeningsmetodernes kapacitet og begrænsninger

g)

viden om, hvordan forbudte genstande kan skjules

h)

viden om beredskabsprocedurer

i)

viden om krav til beskyttelse af fragt og post

og, såfremt de opgaver, som er pålagt personen, gør det påkrævet:

j)

viden om krav til screening af fragt og post, herunder undtagelser og særlige sikkerhedsprocedurer

k)

viden om screeningsmetoders egnethed til forskellige typer af fragt og post

l)

viden om teknikker til manuel ransagning

m)

evne til at udføre manuel ransagning af en standard, der er tilstrækkelig høj til med rimelighed at sikre, at skjulte forbudte genstande afsløres

n)

evne til at betjene det benyttede sikkerhedsudstyr

o)

evne til at fortolke billeder, som frembringes af sikkerhedsudstyret, på korrekt vis og

p)

viden om transportkrav.

11.2.3.3.

Uddannelse af personer, der udfører screening af luftfartsselskabets post og materialer, forsyninger til flyvningen og leverancer til lufthavnen, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om tidligere udførte ulovlige handlinger inden for civil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler

b)

kendskab til de relevante lovkrav

c)

viden om formålet med og tilrettelæggelsen af luftfartssikkerhed, herunder forpligtelser og ansvarsområder, der påhviler personer, som udfører sikkerhedskontrol i forsyningskæden

d)

evne til at udpege forbudte genstande

e)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

f)

viden om, hvordan forbudte genstande kan skjules

g)

viden om beredskabsprocedurer

h)

viden om sikkerhedsudstyrets eller screeningsmetodernes kapacitet og begrænsninger

og, såfremt de opgaver, som er pålagt personen, gør det påkrævet:

i)

viden om teknikker til manuel ransagning

j)

evne til at udføre manuel ransagning af en standard, der er tilstrækkelig høj til med rimelighed at sikre, at skjulte forbudte genstande afsløres

k)

evne til at betjene det benyttede sikkerhedsudstyr

l)

evne til at fortolke billeder, som frembringes af sikkerhedsudstyret, på korrekt vis og

m)

viden om transportkrav.

11.2.3.4.

Uddannelse af personer, der udfører undersøgelser af køretøjer, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om retlige krav vedrørende undersøgelser af køretøjer, herunder undtagelser og særlige sikkerhedsprocedurer

b)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

c)

viden om, hvordan forbudte genstande kan skjules

d)

viden om beredskabsprocedurer

e)

viden om teknikker til undersøgelse af køretøjer og

f)

evne til at udføre undersøgelser af køretøjer af en standard, der er tilstrækkelig høj til med rimelighed at sikre, at skjulte forbudte genstande afsløres.

11.2.3.5.

Uddannelse af personer, der udfører adgangskontrol i en lufthavn samt overvågning og patruljering, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om retlige krav vedrørende adgangskontrol, herunder undtagelser og særlige sikkerhedsprocedurer

b)

viden om adgangskontrolsystemer, som anvendes i lufthavnen

c)

viden om godkendelser, herunder lufthavns-id-kort og bilpas, der giver adgang til airside-områder, og en evne til at genkende disse godkendelser

d)

viden om procedurer for patruljering og for, hvordan personer antastes, og under hvilke omstændigheder personer bør antastes eller indberettes

e)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

f)

viden om beredskabsprocedurer og

g)

interpersonelle færdigheder, bl.a. hvordan kulturbetingede forskelle og potentielt uregerlige passagerer håndteres.

11.2.3.6.

Uddannelse af personer, der udfører flysikkerhedskontrol, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om de retlige rammer for flysikkerhedskontrol

b)

viden om konfigurationen af den eller de typer af luftfartøjer, på hvilke personen skal foretage flysikkerhedskontrol

c)

evne til at udpege forbudte genstande

d)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

e)

viden om, hvordan forbudte genstande kan skjules og

f)

evne til at udføre flysikkerhedskontrol af en standard, der er tilstrækkelig høj til med rimelighed at sikre, at skjulte forbudte genstande afsløres.

11.2.3.7.

Uddannelse af personer, der udfører beskyttelse af luftfartøjer, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om, hvordan luftfartøjer beskyttes, og uautoriseret adgang til luftfartøjer forhindres

b)

viden om procedurer for forsegling af luftfartøjer, hvis dette er relevant

c)

viden om id-kort-systemer, som anvendes i lufthavnen

d)

viden om procedurer for, hvordan personer antastes, og under hvilke omstændigheder personer bør antastes eller indberettes og

e)

viden om beredskabsprocedurer.

11.2.3.8.

Uddannelse af personer, der udfører sammenkædning af bagage, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om tidligere udførte ulovlige handlinger inden for civil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler

b)

kendskab til de relevante lovkrav

c)

viden om formålet med og tilrettelæggelsen af luftfartssikkerhed, herunder forpligtelser og ansvarsområder, der påhviler personer, som udfører sikkerhedskontrol

d)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

e)

viden om beredskabsprocedurer

f)

viden om krav og teknikker vedrørende sammenkædning af passagerer og bagage og

g)

viden om krav vedrørende beskyttelse af luftfartsselskabets materialer, som benyttes til håndtering af passagerer og bagage.

11.2.3.9.

Uddannelse af personer, der udfører anden sikkerhedskontrol for fragt og post end screening eller har adgang til identificerbar luftfragt eller identificerbar luftpost, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om tidligere udførte ulovlige handlinger inden for civil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler

b)

kendskab til de relevante lovkrav

c)

viden om formålet med og tilrettelæggelsen af luftfartssikkerhed, herunder forpligtelser og ansvarsområder, der påhviler personer, som udfører sikkerhedskontrol i forsyningskæden

d)

viden om procedurer for, hvordan personer antastes, og under hvilke omstændigheder personer bør antastes eller indberettes

e)

viden om indberetningsprocedurer

f)

evne til at udpege forbudte genstande

g)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

h)

viden om, hvordan forbudte genstande kan skjules

i)

viden om krav til beskyttelse af fragt og post og

j)

viden om transportkrav, hvis dette er relevant.

11.2.3.10.

Uddannelse af personer, der udfører anden sikkerhedskontrol end screening af luftfartsselskabets post og materialer, forsyninger til flyvningen og leverancer til lufthavnen, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om tidligere udførte ulovlige handlinger inden for civil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler

b)

kendskab til de relevante lovkrav

c)

viden om formålet med og tilrettelæggelsen af luftfartssikkerhed, herunder forpligtelser og ansvarsområder, der påhviler personer, som udfører sikkerhedskontrol

d)

viden om procedurer for, hvordan personer antastes, og under hvilke omstændigheder personer bør antastes eller indberettes

e)

viden om indberetningsprocedurer

f)

evne til at udpege forbudte genstande

g)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

h)

viden om, hvordan forbudte genstande kan skjules

i)

viden om krav vedrørende beskyttelse af luftfartsselskabets post og materialer, forsyninger til flyvningen og leverancer til lufthavnen, hvis dette er relevant, og

j)

viden om transportkrav, hvis dette er relevant.

11.2.4.   Specifik uddannelse af personer, der fører direkte tilsyn med personer, som udfører sikkerhedskontrol (tilsynsførende)

Den specifikke uddannelse af tilsynsførende skal foruden det underordnede personales kompetencer munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om de relevante retlige krav og om, hvordan de bør opfyldes

b)

viden om tilsynsopgaver

c)

viden om intern kvalitetskontrol

d)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på afsløringen af forbudte genstande

e)

viden om beredskabsprocedurer

f)

evne til at vejlede og oplære på jobbet samt motivere andre

og, såfremt de opgaver, som er pålagt personen, gør det påkrævet:

g)

viden om konflikthåndtering og

h)

viden om sikkerhedsudstyrets eller screeningsmetodernes kapacitet og begrænsninger.

11.2.5.   Specifik uddannelse for personer med en generel kompetence, som udøves på nationalt eller lokalt plan for at sikre, at et sikkerhedsprogram og gennemførelsen af dette opfylder alle retlige bestemmelser (sikkerhedschefer)

Den specifikke uddannelse af ledere, som er ansvarlige for overholdelsen af sikkerhedsbestemmelserne, skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om de relevante retlige krav og om, hvordan de bør opfyldes

b)

viden om kvalitetskontrol på internt niveau, nationalt niveau, fællesskabsniveau og internationalt niveau

c)

evne til at motivere andre

d)

viden om sikkerhedsudstyrets eller screeningsmetodernes kapacitet og begrænsninger.

11.2.6.   Uddannelse af andre personer end passagerer, som må indrømmes uledsaget adgang til security-beskyttede områder

11.2.6.1.

Andre personer end passagerer, som må indrømmes uledsaget adgang til security-beskyttede områder, og som hører under punkt 11.2.3-11.2.5 og 11.5, skal gennemgå sikkerhedskurser, inden de får udstedt en tilladelse, der giver mulighed for uledsaget adgang til security-beskyttede områder.

11.2.6.2.

Sikkerhedskurserne skal munde ud i følgende kompetencer:

a)

viden om tidligere udførte ulovlige handlinger inden for civil luftfart, terrorhandlinger og aktuelle trusler

b)

kendskab til de relevante lovkrav

c)

viden om formålet med og tilrettelæggelsen af luftfartssikkerhed, herunder forpligtelser og ansvarsområder, der påhviler personer, som udfører sikkerhedskontrol

d)

forståelse af screeningkontrolstedets konfiguration og screeningprocessen

e)

kendskab til adgangskontrolprocedurer og relevante screeningprocedurer

f)

viden om lufthavns-id-kort, som anvendes i lufthavnen

g)

viden om indberetningsprocedurer og

h)

evne til at reagere hensigtsmæssigt på sikkerhedsrelaterede hændelser.

11.2.6.3.

Alle personer, der gennemgår sikkerhedskurser, skal demonstrere, at de har tilegnet sig alle emner, der er omhandlet i punkt 11.2.6.2, inden de får udstedt en tilladelse, der giver mulighed for uledsaget adgang til security-beskyttede områder.

11.3.   CERTIFICERING ELLER GODKENDELSE

11.3.1.

Personer, der udfører opgaver som omhandlet i punkt 11.2.3.1-11.2.3.5, skal underkastes:

a)

en indledende certificerings- eller godkendelsesproces og

b)

for personer, der betjener røntgen- eller EDS-udstyr, foretages en fornyet certificering mindst hvert tredje år, og

c)

for alle øvrige personer foretages en fornyet certificering mindst hvert femte år.

11.3.2.

Personer, der betjener røntgen- eller EDS-udstyr, skal som en del af den indledende certificerings- eller godkendelsesproces bestå en standardiseret billedfortolkningsprøve.

11.3.3.

Processen for en fornyet certificering eller godkendelse af personer, der betjener røntgen- eller EDS-udstyr, skal omfatte såvel den standardiserede billedfortolkningsprøve som en evaluering af de operative præstationer.

11.3.4.

Foretages der ikke fornyet certificering eller godkendelse, eller afsluttes den ikke med et tilfredsstillende resultat inden for en rimelig tidsperiode, der normalt ikke overstiger tre måneder, skal dette medføre, at de pågældende sikkerhedsrettigheder trækkes tilbage.

11.3.5.

Registre over certificering eller godkendelse opbevares for alle henholdsvis certificerede eller godkendte personer mindst i deres kontrakts løbetid.

11.4.   EFTERUDDANNELSE

11.4.1.

Personer, der betjener røntgen- eller EDS-udstyr, modtager efteruddannelse bestående af uddannelse i og test af billedgenkendelse. Denne tager form af:

a)

klasseundervisning og/eller edb-baseret uddannelse eller

b)

oplæring i trusselsbilledprojektion (TIP) på jobbet på betingelse af, at TIP-biblioteket mindst indeholder 6 000 billeder som angivet nedenfor, at oplæringen foregår på det benyttede røntgen- eller EDS-udstyr, og at personen arbejder med dette udstyr i mindst en tredjedel af sin arbejdstid.

Testresultaterne meddeles til personen og registreres, og de kan tages i betragtning som led i den fornyede certificerings- eller godkendelsesproces.

I klasseundervisningen og/eller den edb-baserede uddannelse uddannes og testes personerne i billedgenkendelse i mindst seks timer hver sjette måned. Der benyttes et billedbibliotek med mindst 1 000 billeder af mindst 250 forskellige trusselsobjekter, herunder billeder af komponenter af trusselsobjekter, og hvert trusselsobjekt skal afbildes i forskellige betragtningsvinkler. Billederne udvælges på en uforudsigelig måde fra biblioteket i forbindelse med uddannelse og test.

I oplæringen i TIP på jobbet skal TIP-biblioteket bestå af mindst 6 000 billeder af mindst 1 500 forskellige trusselsobjekter, herunder billeder af komponenter af trusselsobjekter, og hvert trusselsobjekt skal afbildes i forskellige betragtningsvinkler.

11.4.2.

Personer, der udfører opgaver som angivet i punkt 11.2, bortset fra de opgaver der er omhandlet i punkt 11.4.1, efteruddannes tilstrækkelig hyppigt til at sikre, at kompetencerne opretholdes og erhverves, så de følger udviklingen på sikkerhedsområdet.

Efteruddannelse udføres:

a)

for så vidt angår kompetencer, der erhverves via en indledende grundlæggende og specifik uddannelse, mindst hvert femte år eller i tilfælde, hvor kompetencerne ikke er udnyttet i mere end seks måneder, før sikkerhedsopgaverne genoptages, og

b)

for så vidt angår nye eller videregående kompetencer ved behov for at sikre, at personer, der udfører eller er ansvarlige for udførelsen af sikkerhedskontrol, underrettes om nye trusler og retlige krav hurtigst muligt og senest på det tidspunkt, hvor de skal anvendes.

Kravene under litra a) gælder ikke for kompetencer, der erhverves i forbindelse med specifik uddannelse, som ikke længere er påkrævet af hensyn til de opgaver, der er pålagt personen.

11.4.3.

Registre over efteruddannelse opbevares for alle uddannede personer mindst i deres kontrakts løbetid.

11.5.   INSTRUKTØRERS OG UAFHÆNGIGE VALIDITETSKONTROLLØRERS KVALIFIKATIONER

11.5.1.

Den kompetente myndighed skal føre eller have adgang til lister over certificerede instruktører og i givet fald uafhængige validitetskontrollører, som har opfyldt kravene i punkt 11.5.2, 11.5.3 eller 11.5.4.

11.5.2.

Instruktører og uafhængige validitetskontrollører skal have gennemgået en baggrundskontrol med et tilfredsstillende resultat i overensstemmelse med punkt 11.1.3 og forelægge dokumentation for relevante kvalifikationer eller relevant viden. Uafhængige validitetskontrollører må ikke have kontraktmæssige eller pekuniære forpligtelser over for de lufthavnsoperatører, luftfartsselskaber eller enheder, som de er ansat til at overvåge.

11.5.3.

Instruktører, som blev ansat, eller som varetog den i denne forordning omhandlede uddannelse, inden forordningen trådte i kraft, skal som minimum over for den kompetente myndighed godtgøre, at de:

a)

besidder viden og kompetencer som specificeret i punkt 11.5.5 og

b)

kun giver kurser, som den kompetente myndighed har godkendt i overensstemmelse med punkt 11.2.1.3.

11.5.4.

Uafhængige validitetskontrollører, som blev ansat, inden denne forordning trådte i kraft, skal som minimum over for den kompetente myndighed godtgøre, at de

a)

besidder de i punkt 11.5.6 specificerede kompetencer og

b)

ikke har kontraktmæssige eller pekuniære forpligtelser i forhold til de lufthavnsoperatører, luftfartsselskaber eller enheder, som skal overvåges.

11.5.5.

For at blive certificeret som en instruktør, der er kvalificeret til at varetage den uddannelse, der er defineret i punkt 11.2.3.1-11.2.3.5 og i punkt 11.2.4 og 11.2.5, skal en person have kendskab til arbejdsmiljøet på det relevante luftfartssikkerhedsområde samt kvalifikationer og kompetencer på følgende områder:

a)

undervisningsmetoder og

b)

sikkerhedsaspekter, som skal indlæres.

11.5.6.

For at blive certificeret som en uafhængig validitetskontrollør skal en person have kendskab til arbejdsmiljøet på det relevante luftfartssikkerhedsområde samt kompetencer på følgende områder:

a)

kvalitetskontrol og

b)

sikkerhedsområder, som skal valideres eller overvåges.

11.5.7.

Enten udbyder den kompetente myndighed selv uddannelse af instruktører og uafhængige validitetskontrollører, eller også godkender og fører den en liste over passende sikkerhedsuddannelseskurser. Den kompetente myndighed sikrer, at instruktører og uafhængige validitetskontrollører uddannes med jævne mellemrum eller informeres om udviklingen på de relevante områder.

11.5.8.

Finder den kompetente myndighed det ikke længere godtgjort, at den uddannelse, som varetages af en kvalificeret instruktør, munder ud i de relevante kompetencer, trækker den kompetente myndighed enten godkendelsen af kurset tilbage eller sikrer, at instruktøren suspenderes eller fjernes fra listen over kvalificerede instruktører.

11.6.   GENSIDIG ANERKENDELSE AF UDDANNELSE

Kompetencer, som erhverves af en person med henblik på at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 300/2008 og dertil hørende gennemførelsesretsakter i én medlemsstat, tages i betragtning i andre medlemsstater.

12.   SIKKERHEDSUDSTYR

12.0.   ALMINDELIGE BESTEMMELSER

12.0.1.

Myndigheden, operatøren eller enheden, der anvender udstyr med henblik på at gennemføre foranstaltninger, som den er ansvarlig for i overensstemmelse med det nationale sikkerhedsprogram for civil luftfart som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 300/2008, skal træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at udstyret opfylder de i dette kapitel fastsatte normer.

Information, der klassificeres i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (3), stilles til rådighed af den kompetente myndighed for producenter, for hvem indsigt er nødvendig.

12.0.2.

Hver del af sikkerhedsudstyret afprøves rutinemæssigt.

12.1.   METALDETEKTORKARME

12.1.1.   Generelle principper

12.1.1.1.

Metaldetektorkarme skal som minimum være i stand til at detektere og ved hjælp af en alarm afsløre nærmere angivne metalgenstande, både enkeltvis og i kombination med hinanden.

12.1.1.2.

Detekteringen skal kunne foretages, uanset hvor i tasken metalgenstanden er placeret, og hvordan den vender.

12.1.1.3.

Metaldetektorkarmen skal være behørigt fæstnet på et solidt grundlag.

12.1.1.4.

Metaldetektorkarmen skal være forsynet med en visuel indikator, der viser, at udstyret er i drift.

12.1.1.5.

Betjeningsapparatet til at justere metaldetektorkarmens sporingsindstillinger skal være beskyttet og må kun være tilgængeligt for autoriserede personer.

12.1.1.6.

Metaldetektorkarmen skal give både visuel og akustisk alarm, når den detekterer de metalgenstande, der henvises til i punkt 12.1.1.1. Alarmen skal kunne ses og høres inden for en afstand af to meter.

12.1.1.7.

Den visuelle alarm skal give en indikation af, hvor stærkt et signal metaldetektorkarmen har detekteret.

12.1.1.8.

Metaldetektorkarmen placeres på en måde, så det sikres, at den ikke påvirkes af interferenskilder.

12.1.2.   Normer for metaldetektorkarme

12.1.2.1.

Der fastsættes to normer for metaldetektorkarme. Der er fastsat detaljerede bestemmelser for disse normer i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.1.2.2.

Alle metaldetektorkarme skal opfylde norm 1.

Norm 1 udløber den 1. januar 2011.

12.1.2.3.

Alle metaldetektorkarme, der installeres fra den 5. januar 2007, skal opfylde norm 2, medmindre der allerede inden denne dato er indgået kontrakt om installation af metaldetektorkarme, der opfylder norm 1.

Alle metaldetektorkarme skal opfylde norm 2 fra og med den 1. januar 2011.

12.1.3.   Yderligere krav til metaldetektorkarme

Alle metaldetektorkarme, for hvilke der indgås kontrakt om installation fra den 5. januar 2007, skal kunne:

a)

give et akustisk og/eller visuelt signal for en given procentdel af de personer, der passerer gennem udstyret, uden at det slår alarm som beskrevet i punkt 12.1.1.1. Det skal være muligt at indstille, hvor stor en procentdel der skal være tale om, og

b)

tælle, hvor mange personer der screenes, idet personer der passerer gennem metaldetektorkarmen i den modsatte retning ikke tælles med, og

c)

tælle antallet af alarmudløsninger og

d)

beregne antallet af alarmudløsninger som en procentdel af antallet af screenede personer.

12.2.   HÅNDHOLDTE METALDETEKTORER

12.2.1.

Håndholdte metaldetektorer skal kunne afsløre såvel jernholdige som ikke-jernholdige metalgenstande. Detektion af det afslørede metal og dettes placering angives med en alarmindikator.

12.2.2.

Betjeningsapparatet til at justere håndholdte metaldetektorers følsomhedsindstillinger skal være beskyttet og må kun være tilgængeligt for autoriserede personer.

12.2.3.

En håndholdt metaldetektor skal give en akustisk alarm, når den detekterer metalgenstande. Alarmen skal kunne ses og/eller høres inden for en afstand af 1 meter.

12.2.4.

Den håndholdte metaldetektor må ikke påvirkes af interferenskilder.

12.2.5.

Den håndholdte metaldetektor skal være forsynet med en visuel indikator, der viser, at udstyret er i drift.

12.3.   RØNTGENUDSTYR

Røntgenudstyr skal opfylde de fastsatte detaljerede bestemmelser i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.4.   EDS-UDSTYR (EXPLOSIVE DETECTION SYSTEMS EQUIPMENT)

12.4.1.   Generelle principper

12.4.1.1.

EDS-udstyr skal være i stand til at spore og ved hjælp af en alarm afsløre en specificeret enkeltmængde eksplosivt materiale i bagage eller andre forsendelser samt mængder, der er større.

12.4.1.2.

Sporingen skal kunne foretages, uanset hvilken form det eksplosive materiale har, hvor i tasken det er placeret, og hvordan det vender.

12.4.1.3.

EDS skal slå alarm i hvert af følgende tilfælde:

når det sporer eksplosivt materiale, og

når det sporer en genstand, hvis tilstedeværelse hindrer, at eventuelt eksplosivt materiale spores, og

når indholdet af en taske eller en forsendelse er for kompakt til, at det kan analyseres.

12.4.2.   Normer for EDS

12.4.2.1.

Der fastsættes tre normer for EDS. Der er fastsat detaljerede bestemmelser for disse normer i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.4.2.2.

Alt EDS-udstyr skal opfylde norm 1.

Norm 1 udløber den 1. september 2012.

Den relevante myndighed kan tillade, at EDS-udstyr ifølge norm 1, der er installeret mellem den 1. januar 2003 og den 1. september 2006, fortsat anvendes indtil den 1. januar 2014.

12.4.2.3.

Alt EDS-udstyr, der installeres fra den 1. januar 2007, skal opfylde norm 2, medmindre der er indgået kontrakt om installation af et EDS-system, der opfylder norm 1, inden den 19. oktober 2006.

Alt EDS-udstyr skal senest den 1. september 2012 opfylde norm 2, medmindre tredje afsnit i punkt 12.4.2.2 anvendes.

Norm 2 udløber den 1. september 2018.

12.4.2.4.

Norm 3 gælder for alt EDS-udstyr, der installeres fra den 1. september 2012.

Alt EDS-udstyr skal senest den 1. september 2018 opfylde norm 3.

12.4.3.   Krav til billedkvalitet for EDS

Billedkvaliteten for EDS skal opfylde de fastsatte detaljerede bestemmelser i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.5.   TRUSSELSBILLEDPROJEKTION (THREAT IMAGE PROJECTION — TIP)

12.5.1.   Generelle principper

12.5.1.1.

Trusselsbilledprojektion (TIP) skal kunne projicere virtuelle billeder af trusselsobjekter på røntgenbilleder af tasker eller andre forsendelser, som scannes.

De virtuelle billeder placeres på røntgenbillederne af tasker og forsendelser, som scannes, på en jævnt fordelt måde og ikke i en fast position.

Det skal være muligt at indstille, hvor stor en procentdel af røntgenbillederne der skal projiceres et virtuelt billede på.

12.5.1.2.

TIP må ikke påvirke røntgenudstyrets ydeevne og normale drift negativt.

Skærmoperatøren må ikke gives nogen indikation af, at et virtuelt billede af et trusselsobjekt snart vil blive projiceret eller netop er blevet projiceret, før der vises en meddelelse i overensstemmelse med punkt 12.5.2.2.

12.5.1.3.

Betjeningsapparatet til TIP skal være beskyttet og må kun være tilgængeligt for autoriserede personer.

12.5.2.   TIP’s komponenter

12.5.2.1.

TIP skal som minimum omfatte:

a)

et bibliotek over virtuelle billeder af trusselsobjekter

b)

mulighed for at vise og fjerne meddelelser og

c)

mulighed for at registrere og præsentere resultaterne af de enkelte skærmoperatørers indsats.

12.5.2.2.

TIP skal vise en meddelelse til skærmoperatøren:

a)

når skærmoperatøren har reageret, og der er blevet projiceret et virtuelt billede af et trusselsobjekt

b)

når skærmoperatøren ikke reagerede, og der er blevet projiceret et virtuelt billede af et trusselsobjekt

c)

når skærmoperatøren har reageret, og der ikke er blevet projiceret et virtuelt billede af et trusselsobjekt, og

d)

når et forsøg på at projicere et virtuelt billede af et trusselsobjekt mislykkedes og var synlig for skærmoperatøren.

Meddelelsen vises på en måde, så den ikke skjuler billedet af den pågældende taske eller forsendelse.

Meddelelsen skal vises, indtil skærmoperatøren fjerner den. I de i litra a) og b) omhandlede tilfælde vises meddelelsen sammen med det virtuelle billede af trusselsobjektet.

12.5.2.3.

Skærmoperatøren må kun kunne få adgang til udstyr med indbygget og aktiveret TIP ved at benytte en entydig identifikationskode.

12.5.2.4.

TIP skal kunne gemme resultaterne af de enkelte skærmoperatørers indsats i mindst 12 måneder i et format, der gør det muligt at opstille rapporter.

12.5.2.5.

TIP’s komponenter skal også være underlagt de yderligere bestemmelser, som er fastsat i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.6.   SPORDETEKTIONSUDSTYR (EXPLOSIVE TRACE DETECTION (ETD) EQUIPMENT)

Spordetektionsudstyr skal kunne indsamle og analysere partikler på eller dampe fra kontaminerede overflader eller indhold af bagage eller forsendelser og ved hjælp af en alarm afsløre tilstedeværelsen af spor af eksplosive stoffer.

12.7.   UDSTYR TIL SCREENING AF VÆSKER, SPRAY OG GELÉ (LAGs)

12.7.1.   Generelle principper

12.7.1.1.

Det i punkt 4.1.3.1 angivne udstyr, som benyttes til screening af væsker, spray og gelé (LAGs), skal kunne detektere og ved hjælp af en alarm afsløre en specificeret enkeltmængde materialer, som kunne udgøre en trussel, i LAGs samt mængder, der er større.

12.7.1.2.

Sporingen skal kunne foretages uanset LAG-beholderens form.

12.7.1.3.

Udstyret skal benyttes på en måde, så det sikres, at beholderen er placeret og vendt således, at detektionskapaciteten opfyldes til fulde.

12.7.1.4.

Udstyret skal slå alarm i hvert af følgende tilfælde:

a)

når det sporer materiale, som kunne udgøre en trussel

b)

når det sporer en genstand, hvis tilstedeværelse hindrer sporingen af materiale, som kunne udgøre en trussel

c)

når det ikke kan bedømme, om LAG er godartet eller ej, og

d)

når indholdet af den screenede taske er for kompakt til, at det kan analyseres.

12.7.2.   Normer for udstyr til screening af LAGs

12.7.2.1.

Der fastsættes to normer for udstyr til screening af LAGs. Der er fastsat detaljerede bestemmelser for disse normer i en særskilt kommissionsafgørelse.

12.7.2.2.

Alt udstyr til screening af LAGs skal opfylde norm 1.

Norm 1 udløber den 28. april 2014.

12.7.2.3.

Norm 2 gælder for alt udstyr til screening af LAGs, der installeres fra den 29. april 2014.

Alt udstyr til screening af LAGs skal opfylde norm 2 senest fra den 29. april 2016.

12.7.3.   Godkendelse af udstyr til screening af LAGs

Hvis det godkendes af eller på vegne af en medlemsstats kompetente myndighed, at nærmere bestemt udstyr opfylder normerne som fastsat i punkt 12.7. i en særskilt kommissionsafgørelse, anerkender andre medlemsstater, at dette udstyr opfylder disse normer. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen navnet på, og efter anmodning andre relevante oplysninger om, organer, der er udpeget til godkendelse af udstyr. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater om organerne.

12.8.   SCREENINGMETODER BASERET PÅ NYE TEKNOLOGIER

12.8.1.

En medlemsstat kan tillade screening efter en metode, som er baseret på nye og andre teknologier end dem, der er fastsat ved denne forordning, på betingelse af, at:

a)

den benyttes med henblik på at evaluere en ny screeningmetode, og

b)

den ikke har en negativ indflydelse på luftfartssikkerheden som helhed, og

c)

de personer, bl.a. passagerer, der berøres heraf, gives passende oplysninger om, at der gennemføres et forsøg.

12.8.2.

En medlemsstat, der har til hensigt at tillade brug af en ny metode eller proces, underretter mindst fire måneder før den planlagte indførelse skriftligt Kommissionen og de øvrige medlemsstater om denne nye screeningmetode og gør i den forbindelse rede for, hvordan det garanteres, at anvendelsen af den nye metode opfylder kravet i punkt 12.8.1, litra b). Anmeldelsen skal også indeholde detaljerede oplysninger om, hvor screeningmetoden vil blive anvendt, og hvor lang en evalueringsperiode der er planlagt.

12.8.3.

Hvis Kommissionen giver medlemsstaten et positivt svar, eller hvis medlemsstaten ikke modtager noget svar inden for tre måneder, efter at den skriftlige anmeldelse er modtaget, kan medlemsstaten tillade, at denne screeningmetode baseret på nye teknologier indføres.

Hvis Kommissionen ikke er overbevist om, at den planlagte screeningmetode giver tilstrækkelig garanti for, at luftfartssikkerheden som helhed opretholdes i Fællesskabet, underretter den medlemsstaten herom senest tre måneder efter at have modtaget den i punkt 12.8.2 nævnte anmeldelse og uddyber sine betænkeligheder. I sådanne tilfælde giver den pågældende medlemsstat ikke tilladelse til at tage screeningmetoden i brug, før den har opnået Kommissionens accept.

12.8.4.

Den maksimale evalueringsperiode for hver screeningmetode baseret på nye teknologier fastsættes til 18 måneder. Dog kan denne evalueringsperiode forlænges af Kommissionen med op til 12 måneder på betingelse af, at medlemsstaten forelægger en fyldestgørende begrundelse for forlængelsen.

12.8.5.

Den relevante myndighed i medlemsstaten forelægger mindst én gang hver sjette måned i løbet af evalueringsperioden en statusrapport om evalueringen for Kommissionen. Kommissionen underretter de øvrige medlemsstater om indholdet af statusrapporten. Forelægges der ingen statusrapport, kan Kommissionen anmode medlemsstaten om midlertidigt at afbryde forsøget.

12.8.6.

Finder Kommissionen det på baggrund af en rapport ikke godtgjort, at den afprøvede screeningsmetode skaber tilstrækkelig garanti for, at luftfartssikkerheden som helhed opretholdes i Fællesskabet, underretter Kommissionen medlemsstaten om, at forsøget skal afbrydes midlertidigt, indtil der kan gives en sådan garanti.

12.8.7.

Evalueringsperioden må under ingen omstændigheder overstige 30 måneder.

TILLÆG 12-A

Der er fastsat detaljerede bestemmelser for ydelseskrav til metaldetektorkarme i en særskilt kommissionsafgørelse.

TILLÆG 12-B

Der er fastsat detaljerede bestemmelser for ydelseskrav til EDS i en særskilt kommissionsafgørelse.

TILLÆG 12-C

Der er fastsat detaljerede bestemmelser for ydelseskrav til udstyr til screening af væsker, spray og gelé (LAGs) i en særskilt kommissionsafgørelse.


(1)  EUT L 360 af 19.12.2006, s. 64.

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.

(3)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.


Top