EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_336_R_0004_01

2009/974/EF: Rådets afgørelse af 30. november 2009 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

OJ L 336, 18.12.2009, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 336/4


RÅDETS AFGØRELSE

af 30. november 2009

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

(2009/974/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet bemyndigede den 5. juni 2003 Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skal træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(2)

På Fællesskabets vegne har Kommissionen forhandlet sig frem til en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik (aftalen) i overensstemmelse med de mekanismer og direktiver, der blev fastsat i bilaget til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger med tredjelande om en fællesskabsaftale, som skulle træde i stedet for visse bestemmelser i eksisterende bilaterale aftaler.

(3)

Aftalen blev undertegnet på Fællesskabets vegne den 3. april 2009 med forbehold for senere indgåelse.

(4)

Aftalen bør godkendes —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 7.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2009.

På Rådets vegne

B. ASK

Formand


(1)  Udtalelse af 15.9.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT).


AFTALE

mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliets regering om visse aspekter af lufttrafik

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

på den ene side, og

REGERINGEN FOR MONGOLIET

på den anden side

(i det følgende benævnt »parterne«),

SOM KONSTATERER, at der er indgået bilaterale lufttrafikaftaler mellem flere af Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Mongoliet med bestemmelser, der strider mod fællesskabsretten,

SOM KONSTATERER, at Det Europæiske Fællesskab har enekompetence med hensyn til flere aspekter, der kan være omfattet af bilaterale lufttrafikaftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og tredjelande,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber, der er etableret i en medlemsstat, i henhold til EF's lovgivning har ret til uden forskelsbehandling at få adgang til luftruter mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og tredjelande,

SOM HENVISER til de aftaler mellem Det Europæiske Fællesskab og visse tredjelande, der giver statsborgere i de pågældende tredjelande mulighed for at erhverve ejendomsrettigheder i luftfartsselskaber, som der er udstedt licens til i overensstemmelse med fællesskabsretten,

SOM ERKENDER, at visse bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater og Mongoliet, som strider mod fællesskabsretten, skal bringes i fuld overensstemmelse hermed for at tilvejebringe et forsvarligt retsgrundlag for lufttrafikken mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliet og for at sikre kontinuiteten i denne lufttrafik,

SOM ERKENDER, at når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder myndighedskontrol med, gælder Mongoliets rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Mongoliet også for den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og for det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse,

SOM KONSTATERER, at luftfartsselskaber i henhold til EF's lovgivning principielt ikke må indgå aftaler, der kan påvirke handelen mellem Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater, og som tilstræber eller bevirker, at konkurrencen forhindres, begrænses eller forvrides,

SOM KONSTATERER, at Det Europæiske Fællesskabs hensigt med disse forhandlinger ikke er at øge det samlede omfang af lufttrafikken mellem Det Europæiske Fællesskab og Mongoliet, at påvirke balancen mellem luftfartsselskaber fra Det Europæiske Fællesskab og luftfartsselskaber fra Mongoliet eller at forhandle om ændringer af de eksisterende bilaterale lufttrafikaftalers bestemmelser om trafikrettigheder,

SOM ERKENDER på baggrund af ovenstående, at visse bestemmelser i de bilaterale lufttrafikaftaler mellem medlemsstaterne og Mongoliet kan sætte konkurrencereglerne for virksomheder ud af spillet, nemlig bestemmelser, der: i) kræver eller tilskynder til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter hindres, forvrides eller begrænses, eller ii) forstærker virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis, eller iii) uddelegerer ansvaret for tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen mellem luftfartsselskaber på de pågældende ruter til luftfartsselskaberne eller andre private erhvervsdrivende —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Almindelige bestemmelser

1.   I denne aftale forstås ved »medlemsstater« Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

2.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til statsborgere i den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til statsborgere i Det Europæiske Fællesskabs medlemsstater.

3.   Når der i de enkelte aftaler, der er anført i bilag I, henvises til luftfartsselskaber fra den medlemsstat, der er part i den pågældende aftale, skal dette forstås som en henvisning til luftfartsselskaber, som udpeges af den pågældende medlemsstat.

4.   Med denne aftale skabes der ingen yderligere trafikrettigheder ud over de trafikrettigheder, som er fastsat i bilaterale aftaler mellem de respektive medlemsstater og Mongoliet. Tildeling af trafikrettigheder sker fortsat gennem bilaterale aftaler mellem de respektive medlemsstater og Mongoliet.

Artikel 2

Medlemsstaters udpegning af luftfartsselskaber

1.   Bestemmelserne i stk. 2 og 3 går forud for de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, punkt a), henholdsvis punkt b), med hensyn til den pågældende medlemsstats udpegning af et luftfartsselskab og Mongoliets udstedelse af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet henholdsvis afvisning, tilbagekaldelse, suspendering og begrænsning af godkendelser og tilladelser til luftfartsselskabet.

2.   Når Mongoliet modtager en udpegning fra en medlemsstat, udsteder den de relevante godkendelser og tilladelser med det mindst mulige tidsforbrug til procedurer, forudsat:

i)

at luftfartsselskabet er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens,

ii)

at den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, og at den relevante luftfartsmyndighed er entydigt identificeret i udpegningen, og

iii)

at luftfartsselskabet ejes og direkte eller i kraft af en ejermajoritet kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag III og/eller statsborgere i disse stater.

3.   Mongoliet kan afvise, tilbagekalde, suspendere eller begrænse godkendelserne eller tilladelserne til et luftfartsselskab, som en medlemsstat har udpeget:

i)

hvis luftfartsselskabet ikke er etableret på den udpegende medlemsstats område i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab eller ikke er i besiddelse af en fællesskabsretligt gyldig licens,

ii)

hvis den medlemsstat, der står for udstedelsen af »Air Operator's Certificate«, ikke udøver og opretholder en effektiv myndighedskontrol med luftfartsselskabet, eller den relevante luftfartsmyndighed ikke er entydigt identificeret i udpegningen,

iii)

luftfartsselskabet ikke ejes eller ikke direkte eller i kraft af en ejermajoritet kontrolleres effektivt af medlemsstater og/eller statsborgere i medlemsstater og/eller af andre stater som anført i bilag III og/eller statsborgere i disse stater,

iv)

hvis luftfartsselskabet i forvejen har en driftstilladelse under en bilateral aftale mellem Mongoliet og en anden medlemsstat, og Mongoliet kan påvise, at det ved at udøve trafikrettigheder under denne aftale på en rute, som omfatter et punkt i denne anden medlemsstat, ville overtræde restriktioner i trafikrettighederne, som pålægges ved den bilaterale aftale mellem Mongoliet og den anden medlemsstat, eller

v)

hvis det udpegede luftfartsselskab har et »Air Operator's Certificate«, som er udstedt af en medlemsstat, og der ikke findes nogen ikraftværende bilateral lufttrafikaftale mellem Mongoliet og denne medlemsstat, og denne medlemsstat har nægtet at tildele trafikrettigheder til luftfartsselskaber udpeget af Mongoliet.

Mongoliet udøver sine rettigheder i henhold til dette stykke uden at forskelsbehandle luftfartsselskaber fra Fællesskabet på grundlag af nationalitet.

Artikel 3

Sikkerhed

1.   Stk. 2 i denne artikel supplerer de tilsvarende bestemmelser i de artikler, der er anført i bilag II, punkt c).

2.   Når en medlemsstat har udpeget et luftfartsselskab, som en anden medlemsstat udøver og opretholder myndighedskontrol med, gælder Mongoliets rettigheder efter sikkerhedsbestemmelserne i aftalen mellem den medlemsstat, der har udpeget luftfartsselskabet, og Mongoliet også for den pågældende anden medlemsstats vedtagelse, gennemførelse og opretholdelse af sikkerhedskrav og for det pågældende luftfartsselskabs driftstilladelse.

Artikel 4

Forenelighed med konkurrencereglerne

1.   Uanset eventuelle andre bestemmelser om det modsatte må intet i de i bilag I anførte aftaler: i) tilskynde til, at virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder indgår aftaler, træffer beslutninger eller samordner deres praksis således, at konkurrencen hindres eller forvrides, ii) forstærke virkningerne af en eventuel aftale, beslutning eller samordnet praksis, eller iii) uddelegere ansvaret for tage skridt til at hindre, forvride eller begrænse konkurrencen til private erhvervsdrivende.

2.   Bestemmelserne i de i bilag I opførte aftaler anvendes ikke, hvis de er i modstrid med denne artikels stk. 1.

Artikel 5

Bilag til aftalen

Bilagene til denne aftale udgør en integrerende del af aftalen.

Artikel 6

Revision eller ændring

Parterne kan til enhver tid revidere eller ændre denne aftale efter fælles overenskomst.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft på dagen efter dagen for modtagelsen af den sidste notifikation, hvormed parterne gennem diplomatiske kanaler skriftligt meddeler hinanden, at de har afsluttet deres respektive interne procedurer.

Artikel 8

Ophør

1.   En af parterne kan til enhver tid opsige denne aftale ved gennem diplomatiske kanaler at give den anden part skriftlig underretning herom. Opsigelsen træder i kraft seks (6) måneder efter datoen for den anden parts modtagelse af en sådan underretning.

2.   Hvis en aftale, der er anført i bilag I, ophører, ophører samtidig alle nærværende aftales bestemmelser vedrørende den pågældende aftale.

3.   Hvis alle de aftaler, der er anført i bilag I, ophører, ophører nærværende aftale samtidig.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Ulan Bator den tredje april to tusind og ni i to eksemplarer på, bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og mongolsk.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Правителството на Монголия

Por el Gobierno de Mongolia

Za vládu Mongolska

For Mongoliets regering

Für die Regierung der Mongolei

Mongoolia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας

For the Government of Mongolia

Pour le gouvernement de la Mongolie

Per il governo della Mongolia

Mongolijas valdības vārdā

Mongolijos Vyriausybės vardu

Mongólia kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Mongolja

Voor de Regering van Mongolië

W imieniu Rządu Mongolii

Pelo Governo da Mongólia

Pentru Guvernul Mongoliei

Za vládu Mongolska

Za vlado Mongolije

Mongolian hallituksen puolesta

För Mongoliets regering

Image

Image

BILAG I

Liste over aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 1

Lufttrafikaftaler mellem Mongoliet og medlemsstater i Det Europæiske Fællesskab, som på tidspunktet for denne aftales undertegnelse er indgået, undertegnet og/eller paraferet, som ændret:

Luftfartsaftale mellem den østrigske forbundsregering og Mongoliets regering undertegnet i Wien den 2. oktober 2007, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Østrig«.

Overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Mongoliets regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Beijing den 19. juni 1997, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Danmark«.

Lufttrafikaftale mellem Republikken Finlands regering og Mongoliets regering udfærdiget i Helsinki den 10. februar 2000, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Finland«.

Lufttrafikaftale mellem Forbundsrepublikken Tysklands regering og Mongoliets regering udfærdiget i Bonn den 29. maj 1998, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Tyskland«.

Lufttrafikaftale mellem Republikken Ungarns regering og Mongoliets regering udfærdiget i Ulaanbaatar den 13. september 1994, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Finland«.

Aftale mellem regeringen for Storhertugdømmet Luxembourg og Mongoliets regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Luxembourg den 18. marts 1995, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Luxembourg«.

Overenskomst mellem Kongeriget Nederlandenes regering og Mongoliets regering om lufttrafik udfærdiget i Beijing den 9. marts 1995, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Nederlandene«.

Aftale mellem Folkerepublikken Polens regering og Folkerepublikken Mongoliets regering om lufttrafik udfærdiget i Ulan Bator den 26. maj 1989, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Polen«.

Aftale mellem Rumæniens regering og Mongoliets regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Ulan Bator den 10. juli 1990, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Rumænien«.

Overenskomst mellem Kongeriget Sveriges regering og Mongoliets regering vedrørende lufttrafik udfærdiget i Beijing den 19. juni 1997, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-Sverige«.

Aftale mellem regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Mongoliets regering om lufttrafik, udfærdiget i London den 1. marts 2000, i det følgende — dvs. bilag II — benævnt »aftalen Mongoliet-UK«.

BILAG II

Liste over artikler i de i bilag I anførte aftaler, som der henvises til i denne aftales artikel 2-3

a)

En medlemsstats udpegning af luftfartsselskaber:

Artikel 3, stk. 5, i aftalen Mongoliet-Østrig

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Danmark

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Tyskland

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Ungarn

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Luxembourg

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Nederlandene

Artikel 3, stk. 2, i aftalen Mongoliet-Polen

Artikel 3, stk. 4, i aftalen Mongoliet-Sverige

Artikel 4, stk. 4, i aftalen Mongoliet-UK.

b)

Afvisning, tilbagekaldelse, suspension eller begrænsning af godkendelser og tilladelser:

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Østrig

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Danmark

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Finland

Artikel 4 i aftalen Mongoliet-Tyskland

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Ungarn

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Luxembourg

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Nederlandene

Artikel 3, stk. 3, i aftalen Mongoliet-Polen

Artikel 3, stk. 4, litra a), i aftalen Mongoliet-Rumænien

Artikel 4, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-Sverige

Artikel 5, stk. 1, litra a), i aftalen Mongoliet-UK.

c)

Sikkerhed:

Artikel 6 i aftalen Mongoliet-Østrig

Artikel 13 i aftalen Mongoliet-Finland

Artikel 12 i aftalen Mongoliet-Tyskland

Artikel 11 i aftalen Mongoliet-Ungarn

Artikel 7 i aftalen Mongoliet-Luxembourg

Artikel 8 i aftalen Mongoliet-Nederlandene

Artikel 7 i aftalen Mongoliet-Rumænien.

BILAG III

Liste over andre stater, som der henvises til i denne aftales artikel 2

a)

Republikken Island (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

b)

Fyrstendømmet Liechtenstein (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

c)

Kongeriget Norge (i medfør af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde)

d)

Det Schweiziske Forbund (i medfør af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om luftfart).


Top