EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0822

2009/822/EF: Kommissionens beslutning af 15. oktober 2009 om ændring af beslutning 2009/821/EF så vidt angår listen over grænsekontrolsteder (meddelt under nummer K(2009) 7789) (EØS-relevant tekst)

OJ L 296, 12.11.2009, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 179 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/822/oj

12.11.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/59


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. oktober 2009

om ændring af beslutning 2009/821/EF så vidt angår listen over grænsekontrolsteder

(meddelt under nummer K(2009) 7789)

(EØS-relevant tekst)

(2009/822/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, sidste punktum,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 6, stk. 2, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (3) fastlægges en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og direktiv 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til den beslutning.

(2)

Endvidere ophæver og afløser beslutning 2009/821/EF Kommissionens beslutning 2001/881/EF af 7. december 2001 om en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, og om opdatering af de nærmere bestemmelser om den kontrol, som skal gennemføres af Kommissionens eksperter (4).

(3)

Kommissionens kontroltjeneste (Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO)) gennemførte en kontrol af grænsekontrolstedet i Astakos havn i Grækenland i november 2008, jf. beslutning 2001/881/EF.

(4)

Kontrollen afslørede en række strukturbetingede svagheder. De græske myndigheder har derfor udarbejdet en handlingsplan, som skal rette op på disse svagheder. Denne handlingsplan blev fundet tilfredsstillende. Grænsekontrolstedet i Astakos havn bør derfor tilføjes til listen over godkendte grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(5)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilag I til beslutning 2009/821/EF indsættes i afsnittet om Grækenland følgende oplysninger før oplysningerne om Athens internationale lufthavn:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

»Astakos

GR AST 1

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT«

 

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(3)  Se side 1 i denne EUT.

(4)  EFT L 326 af 11.12.2001, s. 44.


Top